Affligem gespot

Report
GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD
mei - juni 2016
AFFICHE
SINKSEN
p. 16-17
EDITO
i WWW.AFFLIGEM.BE
Beste inwoners,
Het huidig negatief wereldbeeld van terreur en aanslagen moet
ons juist aanzetten en stimuleren om te blijven investeren in een
warm Affligem waar alle Affligemnaren gelijke kansen krijgen.
Voor onze kinderen wordt een degelijke, betaalbare kinderopvang en middagtoezicht georganiseerd en een nieuw registratiesysteem aangekocht. Er wordt ook gratis schooltoneel, een
toelage voor de schoolsportdagen en gratis gebruik van de
sportinfrastructuur aangeboden.
Nieuwe initiatieven rond een veilige schoolomgeving worden
uitgewerkt voor het nieuwe schooljaar in september. Voor de
studenten wordt een studieruimte in de bib voorzien tijdens de
examenperiode.
Om de jeugd te stimuleren een positieve houding aan te nemen
verleent Affligem een fairplay prijs. Elke school of voetbalclub
verkiest zijn fairplay klas of ploegje.
In juni zal de muziekschool mooi gerenoveerd zijn en in september zal een richting Beeldende Kunst opgestart worden.
De projecten ‘samen inburgeren’, de onthaalmap, de Nederlandse taallessen, het taalpunt in de bib, een nieuwe start huiswerkbegeleiding en het intergemeentelijk integratie project
Adil geven de nieuwe inwoners de kans zich snel aan te passen
en Nederlands te leren.
Als ‘Gezonde Gemeente’ blijven we inzetten voor een degelijk sportbeleid. Initiatieven zoals ‘Hartveilige Gemeente’, de
mammobiel, de gezondheidskalender, de scheurkalender voor
minder mobiele senioren en de 10.000 stappenclash zullen de
Affligemenaren aanzetten tot een gezondere levensstijl. Laten
we in Affligem het voorbeeld geven zodat alle Affligemmenaren
kunnen wonen in een warme, sportieve en sociale gemeente.
Inhoud
Voorwoord; Colofon
3-5Bestuur
6-7
8
Sociaal Beleid Senioren
9
Ontwikkelingssamenwerking; Onderwijs
Walter De Donder
Molenberg 23, 1790 Affligem, 053-64 00 00
[email protected]
Burgemeester, bevoegd voor burgerlijke stand,
cultuur, jeugd, ruimtelijke ordening en politie
Leo De Ryck
Blakmeers 78, 1790 Affligem, 053-66 76 26
[email protected]
Eerste schepen, bevoegd voor feestelijkheden,
senioren, toerisme en wonen
Guy Uyttersprot
Molenberg 3, 1790 Affligem, 053-66 47 74 - 0486-48 79 86
[email protected]
Tweede schepen, bevoegd voor begraafplaatsen, kerk­
fabrieken, mobiliteit, openbare werken en patrimonium
Herman Steppe
Begonialaan 2, 1790 Affligem, 053-67 01 67
[email protected]
Derde schepen, bevoegd voor gelijke kansen, onderwijs,
ontwikkelingssamenwerking, sociaal beleid en sport
Bert De Roeck
Achterdaalstraat 5, 1790 Affligem, 0477-50 20 06
[email protected]
Vierde schepen, bevoegd voor financiën, juridische
zaken, landbouw en milieu
Sociaal Beleid Gezondheid & Preventie; Integratie
Els Van Nieuwenhove
Hof Terelst 2, 1790 Affligem, 053-67 26 73
[email protected]
Zesde schepen, bevoegd voor personeel
en relatie gemeente-ocmw
10-11Jeugd
COLOFON
12-13Bibliotheek
14-17
Uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen,
Bellestraat 99, 1790 Affligem.
T 053-64 00 00
F 053-68 04 80
[email protected]
Feestelijkheden; Toerisme
18Politie
19-21Sport
22-25
U was weer geweldig
26Milieu
27Varia
2
2
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
Belinda Everaert
Fosselstraat 60a, 1790 Affligem, 0491-07 67 31
[email protected]
Vijfde schepen, bevoegd voor communicatie,
dieren­welzijn, economie, informatie en Vlaams beleid
Herman Steppe,
Schepen
College van burgemeester
en schepenen
28-29Activiteitenkalender
30-31
Cultuur; Prijsvraag
Nuttige adressen en telefoonnummers
32
Affligem gespot
MEI 2016
Uw teksten voor de uitgave van juli-augustus 2016 vóór 01/06/2016.
De redactieraad kan de ingezonden teksten wijzigen of inkorten.
Coverbeeld: Sfeerbeeld genomen tijdens de speelpleinwerking 2015.
Foto’s: Michel Verdoodt, tenzij anders vermeld
Ontwerp & creatie: Auctor Graphics
Drukwerk: Die Keure
BESTUUR
20 MEI 2016 Openbare verkoop gemeentelijk voertuig
Een bod dient onder dubbel gesloten omslag ingediend te worden uiterlijk op
20 mei 2016 om 10.00 uur. Op de buitenste
omslag dient de mededeling ‘openbare
verkoop gemeentelijk voertuig 20/5/16’
vermeld te worden. De opening van de
omslagen gebeurt op dat moment. Een bod
wordt enkel aanvaard indien de persoonsgegevens (naam, adres, rijksregisternummer en telefoonnummer) of de bedrijfsgegevens (naam firma,
adres zetel, btw-nummer en telefoonnummer) van de bieder
vermeld worden.
© eigen foto
Het gemeentebestuur Affligem gaat over tot
de openbare verkoop van het buitengebruik
gesteld gemeentelijk voertuig – type vrachtwagen Mercedes 709.
Het voertuig dient door de uiteindelijke koper
ter plaatse afgehaald te worden.
Het voertuig kan bezichtigd worden op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur op het gemeentehuis – magazijn
werklieden, Bellestraat 99 te 1790 Affligem. Hiertoe dient voorafgaand telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de
werkleider op het telefoonnummer 053-64 00 26 of 053-64 00 27.
Andere foto’s van de vrachtwagen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website en kunnen op aanvraag
([email protected]) per mail doorgestuurd worden.
De betaling dient contant te gebeuren, bij het afhalen van de
voertuigen.
@FFLIGEM
Een digitaal systeem om te registreren voor de kinderopvang. Zoals
je kon lezen, stapt onze gemeente mee in het verhaal. Binnenkort
kan je er bovendien een zaal huren, een evenement aanvragen of
inschrijven voor activiteiten. Syx Automations werkt het systeem
Air Liquide op ons grondgebied
uit, de ambtenaren brengen de inhoud aan. In juni is de module voor
kinderopvang klaar. Wil je weten of het werkt, hoe het werkt of je
kind(eren) meteen ook registreren? Kom naar het informatie-entest-moment op 23 juni om 20.00 uur in cultuurzaal Sanderus. OPENBARE WERKEN
Onze gemeente wordt doorkruist
door een Air-liquideleiding. Deze
pijpleiding is bestemd voor het
vervoer van industrieel gas –
dus geen vloeistof - onder hoge
druk. Meestal liggen de leidingen op het openbaar domein, in
sommige gevallen in particuliere
eigendommen. Deze laatste zijn
belast met een erfenisrecht. Voor
werken in de omgeving van de
leiding worden aannemers en de
openbare diensten aangemaand
de nodige omzichtigheid aan de
dag te leggen. Hiervoor wordt
een beroep gedaan op het Kabel- en leidinginformatieportaal
(KLIM) van de overheid.
aanwezig zijn. De aanvrager zal aan elke onderaannemer een kopie van dit document bezorgen.
Maar ook particulieren moeten de nodige voorzichtigheid aan de
dag leggen. Bij werken (bv. het oprichten van een woning, maar
ook het aanplanten van bomen) op minder dan 15 meter langs
weerszijden van de leiding moet vóór de aanvang ervan Air Liquide
op de hoogte gebracht worden. Dit kan tijdens de kantooruren via
het telefoonnummer 03-217.31.36 of via e-mail [email protected]
com. Air Liquide zal de nodige documenten ter goedkeuring van
de werken afleveren. Deze documenten moeten steeds op de werf
• Onmiddellijk Air Liquide verwittigen en zo precies mogelijk de
aard en de plaats van het incident beschrijven.
• Uitgraving openlaten, beveiligen met een veiligheidsafsluiting
en wachten op de vertegenwoordiger van Air Liquide.
• Noodnummer van Air Liquide : 03-560.05.11.
Volgende werkzaamheden zijn verboden :
• Het gebruik van mechanische graafmachines op 1 meter rondom de leiding.
• Gebruik van pneumatische hamers boven de leiding.
• Mechanisch aandammen op minder dan 30 cm van de leiding.
• Zwaar rollend materieel boven de leiding.
• Elke activiteit die de stabiliteit van de ondergrond binnen de
beschermde zone in gevaar kan brengen.
• Binnen de voorbehouden zone van 6 meter is het verboden gebouwen op te richten of bomen aan te planten.
In het geval van een incident (beschadiging, lekkage,…)
moeten volgende acties door de betrokkene ondernomen worden :
Voor eventuele vragen hierover kun je terecht op de dienst openbare werken van de gemeente – tel. 053-64 00 23.
Affligem gespot
MEI 2016
3
BESTUUR
10.000 Stappenclash
De 10.000 Stappenclash is een stappencompetitie tussen de
inwoners van de Vlaamse steden en gemeenten. Er strijden
109 gemeenten mee voor de overwinning. Affligem nam de uitdaging aan en wil de titel ‘actiefste gemeente’ behalen. Alle stappen die geregistreerd worden op de website www.10000stappen.
be van 30 april tot 28 mei 2016 tellen mee voor de competitie.
Waarom 10.000 stappen?
Meer bewegen en minder lang stilzitten, dat is de boodschap. Dagelijks 10.000 stappen zetten is de beweegnorm om gezond door
het leven te gaan. Deze competitie wil ons in eerste instantie
bewust maken over het aantal stappen dat we dagelijks zetten.
Haal je die 10.000 stappen niet, geen nood, er zijn heel wat tips om
stelselmatig je stappenaantal op te bouwen. Zijn er beperkingen
waardoor je niet zoveel stappen kan zetten of word je al een dagje
ouder, ook dan loont het de moeite om deel te nemen, want elke
stap telt!
Affligem Clasht
Leid Affligem naar de overwinning en zet van 30 april t.e.m. 28 mei
2016 zoveel mogelijk stappen!
Goed nieuws! Je hoeft niet te gaan sporten om voldoende te bewegen en gezonder te leven. Het kan ook door meer stappen te
zetten. Minimum 10.000 stappen zorgt voor een betere gezondheid.
Toch nog geen 10.000 stappen per dag? Geen nood, want elke stap
telt in onze gemeente!
Doe van 30 april t.e.m. 28 mei mee aan de “Stappenclash” en verdedig mee de eer van onze gezonde gemeente Affligem. Eerste stap?
Registreer je op www.10000stappen.be (registratietool) en word
lid van onze groep door in de gele banner de postcode 1790 in te
geven.
Je stappen worden nu automatisch meegerekend om Affligem
naar de overwinning te helpen!
Heb je geen mailadres of heb je problemen bij de registratie, kom
langs in het gemeentehuis, wij helpen je graag verder.
4
Affligem gespot
MEI 2016
EN… START!
Ben je geregistreerd op
de website 10000stappen.
be, haal dan je gratis stappenteller af in het gemeentehuis. Je kan er
terecht aan het onthaal, de dienst welzijn en
cultuur, de sportdienst, de bib of het onthaal van het ocmw.
Om je gedurende de hele periode van 30 april tot 28 mei extra aan
te moedigen is er een stappenkalender ontworpen. Ook deze kalender kan je gratis afhalen in het gemeentehuis. We delen uit zolang de voorraad strekt.
Is een stappenteller nodig?
Nee, niet echt. Een stappenteller geeft je een idee over het aantal
stappen je zet wanneer je bijvoorbeeld een brood haalt bij de bakker. Er zijn heel wat stappentellers op de markt. Afhankelijk van
het aantal mogelijkheden wordt
de kostprijs van een stappenteller duurder.
Het toestelletje dat we gratis uitdelen in het gemeentehuis is het
meest eenvoudige model en kan je beter
beschouwen als een gadget dan een betrouwbare
stappenteller. Wil je graag een duurzame en betrouwbare stappenteller, dan kan je hiervoor terecht bij een lokale apotheker of
in de Colruyt (richtprijs vanaf 30 euro – afhankelijk van mogelijke
functies). Heel wat gsm-toestellen beschikken over een app die je
stappen telt.
Heb je geen toestel, dan kan je ook afstanden omrekenen naar
stappen. Een volwassenen heeft een gemiddelde paslengte van
70 cm. 1 km komt dan ongeveer overeen met 1500 stappen.
Enkel stappen?
Is stappen niets voor jou en hou je meer van fietsen of doe je andere beweegactiviteiten of sport, dan kan je ook deze activiteiten
ingeven op de website 10000stappen.be. Voor elke 10 minuten beweging worden 1500 stappen aangerekend.
BESTUUR
Acties
=>
Volg ons op
10000stappenclash Affligem
Lees ook de actie “Winkel je Fit”
waar tal van prijzen te winnen zijn.
Sommige groepen en verenigingen
willen ook elkaar uitdagen.
Volgende mini competities zullen opgestart
ad,
worden: gemeenteraad versus OCMW-ra
neel
gemeentepersoneel versus OCMW-perso
n
dage
n
inge
enig
en de Affligemse jeugdver
elkaar uit.
Deelnemende handelaars
Affligem daagt buurgemeenten Ternat,
Liedekerke en Roosdaal uit.
Het filmpje bij deze uitdaging zal getoond
worden op Ring TV.
WIN
K
JE F EL
IT!
van zaterdag
30 april
t.e.m. zaterdag
28 mei
2016
IN!
EN W
1e prijs
landers”
Fiets “F
ania
2e prijs
e “Rod
f horlog
”
Sportie
3e prijs100 euro
obons
on
Kadob
en Kasd
ar
tientall
na
En nog
de win
volgen
voor de
De eers
te
Stap tussen 30 april en 28 mei 2016
mee naar de winkel in je buurt
en verzamel mee stappen
om Affligem de actiefste gemeente
van Vlaanderen te maken.
750 gere
gistreer
inwoner
de
s krijgen
een grat
is stapp
enteller!
www.10000stappen.be
Stappenclash 2016_flyer A5.indd 1
Afliesur
Brusselbaan 199
Hekelgem
Apotheek Libens-Van Tichelen
Brusselbaan 134
Hekelgem
Apotheek Van Dessel
Brusselbaan 90
Hekelgem
Bakkerij S. Nevens
Ternatsestraat 63
Essene
Bakkerij Vermoesen Freddy en zoon
Brusselbaan 191
Vermoesen Gustaaf
Hekelgem
Birmingham Snooker
Brusselbaan 382
Essene
Bloemen De Schrijver
Brusselbaan 207
Hekelgem
Café Dachterdeer
Langestraat 88
Hekelgem
DBH Deneef Gina
Ternatsestraat 64
Essene
De Fietsenmakerij
Terlindenstraat 50
Hekelgem
Deberlanger NV
Brusselbaan 138
Hekelgem
Den IJsbeer
Kerkstraat 62
Hekelgem
Fotografie Misselyn
Brusselbaan 98
Hekelgem
Frituur 't Snacksken
Brusselbaan 133
Hekelgem
Garage Jos
Ternatsestraat 136
Essene
Gasthof d'Oude Brouwerij
Abdijstraat 6
Hekelgem
Hof ter Klaveren
Bleregemstraat 15
Hekelgem
Juwelen Van Stalle
Brusselbaan 59
Hekelgem
Kantoor Wambacq-De Pauw
Ternatsestraat 57
Essene
Kiwano groenten&fruit
Balleistraat 62
Teralfene
Nikki Beauté
Buikouterbaan 8
Teralfene
Optiek Vernaillen
Daalstraat 10
Teralfene
Patisserie Callebaut
Brusselbaan 146
Hekelgem
Patisserie Lieven
Oudebaan 24
Hekelgem
Pers- en broodhuis De Toren
Potaardestraat 1
Teralfene
Schoonheidscentrum Chantal
Brusselbaan 238
Hekelgem
Slagerij Frans
Brusselbaan 174
Hekelgem
Slagerij Michel
Ternatsestraat 52
Essene
Slagerij Piet & Annick
Brusselbaan 100
Hekelgem
t Zonneke groenten&fruit
Brusselbaan 174
Hekelgem
Tandarts Van Schelvergem
Driesstraat 10
Teralfene
Tuincentrum SECO
Steenpoelweg 1
Hekelgem
TVDS/ZOLETO
Brusselbaan 225
Hekelgem
Vishandel Geert
Brusselbaan 21
Hekelgem
Vleeshalle DPO (Depril Davy)
Fosselstraat 19
Hekelgem
VM Coiffure
Potaardestraat 3
Teralfene
Voeding Bosteels
Daalstraat 4
Teralfene
18/04/16 17:34
Affligem gespot
MEI 2016
5
SOCIAAL BELEID | GEZONDHEID & PREVENTIE
i [email protected] - 053-64 00 45
Week van de opvoeding
G e s p re k s avo n d e n e n wo r k s h o p s
Van 16 t.e.m. 23 mei is het week van de opvoeding. Het thema in 2016 is
“Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen”. Tijdens deze week vinden verschillende
gespreksavonden en workshops plaats voor ouders.
Hoe kindvriendelijk is jouw tablet
4 mei 20.00 uur BIB Affligem
Vorming van Waarom? Daarom! voor (groot)
ouders, leerkrachten, … Ilse Depré geeft je heel
wat tips om je tablet kindvriendelijker te maken.
We bekijken het gebruik van apps bij kinderen en
daarna focussen we op ons toestel zelf en kijken
we welke kindvriendelijke instellingen er zijn.
i Inschrijven voor 1 mei via [email protected]ffligem.be
✱
Let the games begin
✱ 17 mei 20.00 uur BIB Affligem
Vormingsavond over gamen bij kinderen en
jongeren door Tom van Renterghem.
i Inschrijven via de gezinsbonden:
[email protected]
[email protected]
V.U.: Herman Steppe, Gemeentebestuur Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem
Verliefde tieners in huis:
Help! Hormonen in huis
✱ 19 mei 20.00 uur Dr. Tistaertzaal
Verliefde tieners! Hoe ga je hiermee om? Hoe
maak je emoties bespreekbaar? En wat met de
eerste keer? Wat kan en wat kan niet voor jou?
Hoe bespreek je zoiets met je verliefde puber?
Vorming van Archeduc voor ouders van tieners.
i Kostprijs 4 euro
Inschrijvingen via [email protected]
Peuters in actie
✱ 21 mei 9.30 tot 10.30 uur Dr. Tistaertzaal
Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds
minder. Door dit gebrek aan voldoende beweging worden steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met bewegingsachterstand. Omdat de peuterperiode een
niet te onderschatten mijlpaal is in de
ontwikkeling van kinderen willen we
Affligem flyerA5_week vd opvoeding 2016.indd 2
het bewegen en spelen op deze leeftijd extra
stimuleren. Een sterke motorische ontwikkeling
legt de basis voor de latere complexe vaardigheden. Voor (groot)ouders samen met hun peuters
(1-3 jaar).
i Inschrijven via www.cm.be/agenda
Aansluitend: Zingen met peuters
✱ 21 mei 11.00 tot 12.00 uur Dr. Tistaertzaal
Door Nathalie Peeters (aansluitend op de sessie
peuters in actie).
i Inschrijven via de gezinsbonden:
[email protected]
[email protected]
Gezond opgroeien
✱ 23 mei 19.30 tot 21.30 uur Dr. Tistaertzaal
Stel jij je als ouder ook wel eens vragen over het
eetpatroon van je kinderen? Waarom lusten ze zo
graag snoep en frietjes? Waarom halen velen hun
neus op voor groente en vis? Moeten kinderen
hun bord leeg eten? Moeten kinderen verplicht
sporten? Dan is deze infosessie zeker iets voor
jou! De infosessie wordt gegeven door een diëtiste. Ze staat stil bij wat gezond eten en bewegen
voor kinderen is en wat ouders hieraan kunnen
doen. Voor ouders van opgroeiende kinderen.
i Kostprijs 5 euro
Inschrijven via [email protected]
Je vindt alle in
fo
ook terug op
onze website
www.affligem
.be
PRAKTISCH
Vertrek: tussen 13.30 en 14.00 uur
aan het patronaat van Hekelgem
Na de succesvolle themawandelingen te Teralfene en Essene,
nemen de Gidsen Affligem en
de werkgroep Groote Oorlog je
deze keer mee op stap naar het
Hekelgem ten tijde van de Groote
Oorlog.
Welke invloed had deze oorlog
op de inwoners? Wie ging naar
het front? Welke restanten vinden we hier nog terug?
We wandelen ongeveer 5 kilometer met haltes waar we verhalen te horen krijgen over het leven van alledag gedurende WOI.
Afsluiten doen we met een
drankje in het patronaat en een
muzikaal intermezzo.
21/04/16 14:54
Steek je handen uit de mouwen! Leer welke
kruiden je gemakkelijk zelf kan kweken en wat
je hiervoor moet doen. Je krijgt een inleiding
in het voorzaaien van kruiden en hoe je ze nadien verspeent of meteen ter plaatse zaait.
Wanneer
Woensdag 1 juni van 19.00 – 22.00 uur
Waar Dr. Tistaertzaal
Kostprijs
15 euro
Praktisch
Draag gepaste kledij en breng potjes mee om
in te zaaien
[email protected]
© Shutterstock
Affligem gespot
Wandeling door Hekelgem met
verhalen en foto’s over de Groote
Oorlog.
Workshop ‘Mijn mini-moestuin’
Wat
6
ZONDAG 1 MEI
Themadag
Hekelgem ten tijde van
‘De Groote Oorlog’
MEI 2016
SOCIAAL BELEID | GEZONDHEID & PREVENTIE
Bloed geven in Affligem
Maandag 13 juni 2016 en dinsdag 21 juni 2016 telkens van 18.30
tot 21.00 uur in cultuurzaal Sanderus op de Bellekouter. Breng
een familielid, vriend of kennis mee als nieuwe donor en ontvang
allebei een mooi geschenk.
Twijfel je of dit iets voor jou is? Surf dan snel naar bloedgevendoetleven.be en verneem er alle details over wat bloed
geven juist inhoudt. Je kan ons ook je vragen mailen op
[email protected] of loop gewoon langs op de
eerstvolgende collecte en kom zelf kijken hoe alles in zijn werk
gaat.
https://www.facebook.com/#!/bloedgeversaffligem
SOCIAAL BELEID | INTEGRATIE
ILV ADiL
In maart ondertekenden de burgemeesters van Affligem, Denderleeuw en Liedekerke samen met de respectievelijke schepenen
van integratie een samenwerkingsovereenkomst rond integratie
onder de noemer “ILV ADiL”. Onder deze naam willen de buurgemeenten hun samenwerking rond integratieprojecten een herkenbaar gezicht geven, een expertisenetwerk uitbouwen en goede
praktijken met elkaar delen.
Door de jaren heen hebben zowel Denderleeuw, Liedekerke als
Affligem diverse integratieprojecten op poten gezet, zoals lessen
Nederlands, praatgroepen voor volwassenen en taal- en spelstages voor jonge kinderen. In tegenstelling tot Liedekerke en Denderleeuw krijgt Affligem echter geen subsidiemiddelen om een
erkende integratiedienst op te richten.
schap voor Integratie en Inburgering biedt bovendien extra ondersteuning en begeleiding.
Een eerste opdracht voor ADiL bestaat erin om de succesfactoren
en knelpunten van alle projecten in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke te analyseren. Dan kunnen we bekijken welke initiatieven
door de andere partnergemeenten kunnen worden overgenomen,
rond welke acties kan worden samengewerkt en welke projecten
beter anders worden aangepakt.
We staan vandaag voor dezelfde uitdagingen op het vlak van integratie en dienden samen een projectaanvraag in bij de Vlaamse
overheid. ADiL krijgt over een periode van drie jaar 150.000 euro
subsidies. Met deze fondsen zal de interlokale vereniging onder
andere een projectmedewerker aanwerven die zowel de partners
als de projecten op het terrein kan versterken. Het Vlaams Agent-
Heb je de APP nog niet
geïnstalleerd? Blijf op de
hoogte van gemeentelijke
info en download hem nu
op je gsm of tablet!
Affligem gespot
MEI 2016
7
SOCIAAL BELEID | SENIOREN
De moeite waard
om vrij te houden in je agenda
Maandag 26 september
Seniorenfeest
Noteer alvast deze datum in jullie
agenda en hou zeker de volgende Gespot in de gaten voor meer
informatie hierover.
VARIA
Telefoongids:
papieren versie
of digitale versie?
Als milieubewuste gemeente kiezen wij
samen met Truvo België, de uitgever
van de papieren versies van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Dit werkt de optimalisatie van de
distributie van de gidsen in de hand.
Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen thuis willen blijven
ontvangen. Om te voorkomen dat onze
boeken ook bedeeld worden aan nietgebruikers, bieden wij de mogelijkheid
om zich uit te schrijven via een link onderaan de startpagina van onze website: www.goudengids.be
Personen die zich uitschrijven voor
24 mei 2016, met vermelding van hun
adres en telefoonnummer, zullen bij
de volgende bedeling geen exemplaar
meer ontvangen. Met uitschrijvingen
die ons bereiken na bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening kunnen gehouden worden.
Bovendien stelt Truvo België ook
e-books voor, de elektronische versies
van goedengids.be en wittegids.be. De
integrale gidsen werden gedigitaliseerd
voor optimaal gebruiksgemak en om de
milieu impact te verkleinen. Ontdek de
elektronische gidsen nu via deze link:
www.goudengids.be/ebook.
8
Affligem gespot
MEI 2016
i [email protected] - 053-64 00 45
Daguitstap
Naar jaarlijkse traditie richt de seniorenraad, samen met het gemeentebestuur van Affligem, op donderdag 25 augustus een busreis in voor de Affligemse senioren. Dit jaar gaan
we richting Nederland, naar Breda.
Afspraak om 7.45 uur op de parking van de Bellekouter. We vertrekken stipt om 8.00 uur en
zijn rond 20.30 uur terug.
Benieuwd wat er die dag op het programma staat? Hierbij alvast een voorsmaakje: we
rijden met de bus naar de “Parel van het zuiden”. Daar brengt een geleide wandeling ons
langsheen de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Wie minder goed te been is,
krijgt de gelegenheid om een terrasje te doen. In de namiddag kan je genieten van een
rondvaart door het Biesbosch, een uitzonderlijk natuurgebied met unieke landschappen,
kreken, spaarbekkens en zelfs bevers.
MEER INFO
Prijs: 40,00 euro – in de prijs inbegrepen: busrit, ontbijt, wandeling met gids, middagmaal,
boottocht en avondlunch. De seniorenraad zal ook dit jaar een deel van de kosten voor
haar rekening nemen.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven.
Voor wie: enkel voor Affligemse senioren vanaf 55 jaar!
Opgelet! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Vlug zijn is de boodschap! De verkoop
van de kaarten start op 3 mei. Indien je wenst mee te gaan kan je kaarten kopen aan het
onthaal van het gemeentehuis of bij de volgende leden van de seniorenraad: Roger De
Backer, Hélène De Braekeler, Jeannine Hermans en Francine Herzeel-Janssens.
Heb je nog vragen over deze uitstap? Contacteer Nancy D’hoe, via [email protected]
of 053-64 00 45.
Fiets- en wandeltocht
De jaarlijkse fiets- en wandeltocht, georganiseerd door de seniorenraad en het gemeentebestuur van Affligem, vindt dit jaar plaats op dinsdag 7 juni. Beide activiteiten
vertrekken om 13.30 uur op de parking van de Bellekouter. Er is keuze uit een fietstocht over een afstand van ongeveer 15 km of een wandeltocht van ongeveer 6 km.
Het parcours van de fietstocht is aangepast zodat iedereen zeker mee kan fietsen. Er
wordt begeleiding voorzien zodat de reis veilig kan verlopen. Bij de fiets- en wandeltocht is er onderweg een drankstop. Om deze sportieve namiddag af te sluiten wordt
er aan elke deelnemer nog iets te eten en te drinken aangeboden in de gemeentelijke
cultuurzaal “Sanderus”.
Opgelet! Deelname aan de fiets- en wandeltocht is gratis! Wel vragen we om organisatorische redenen vooraf een seintje te geven van jouw deelname. Inschrijven kan
tot vrijdag 3 juni bij Nancy D’hoe, via [email protected] of 053-64 00 45.
Fietsers: Eigen fiets meebrengen! Wandelaars: Stevig schoeisel is aan te raden. Vergeet niet om bij regenweer aangepaste kledij te dragen!
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
i [email protected] - 053-64 00 45
Patro del Mundo
Op zaterdag 14 mei organiseert de GROS Affligem
een nieuwe editie van Patro del Mundo. Het Wereldfeest is aan zijn 8ste editie toe en we willen er
opnieuw een feestelijk en onvergetelijk gebeuren
van maken.
Zoals je misschien al weet, zet de GROS dit jaar de
kinderen centraal. Dat doen we ook tijdens Patro
del Mundo. Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar
zijn er verschillende workshops en activiteiten: de
Circusplaneet komt, je kan spelen, knutselen, er
zijn activiteiten rond muziek en dans… Ook jongere kinderen en volwassenen zijn natuurlijk welkom!
Op ons zomerterras kan je genieten van Zuiderse
smaken (spijs en drank) en luisteren naar vrolijke
klanken.
Hopelijk staat 14 mei al in de agenda. We heten je
in elk geval hartelijk welkom! En breng gerust je vrienden, familie en de buren mee naar
de tuin van de Patro in Hekelgem.Verdere info vind je op patrodelmundo.blogspot.be, op
Facebook en in de middenkatern van deze Gespot.
Benefietetentje
voor Nepal
LIESELOT EN TOMAS
VOOR TASHI
Zaterdag 4 juni 2016
in parochiezaal Sint-Jan
Teralfene vanaf 18u
vegetarische loempia’s, Thaise soep,
Thaise kip of Vlaamse stoverij,
koffie en taart
Graag vooraf inschrijven: zie facebook­
pagina Lieselotentomasvoortashi of
email [email protected]
ONDERWIJS
Nieuw in de Kunstenacademie te Affligem
Kom zeker een kijkje nemen op onze
opendeurdag op zaterdag 25 juni (vanaf 15.00u) en vier met ons mee!
De gemeente investeerde de voorbije
twee jaar fors in de oude gemeenteschool van Hekelgem, reeds jaren de
vaste stek voor de kunstenacademie.
K
Vanaf september 2016 start de Kunstenacademie ‘August De Boeck’ met
een cursus beeldende kunst: tekenen, schilderen, boetseren en zoveel
meer… Inschrijven kan vanaf 6 tot 8
jaar. De wekelijkse les is op woensdagnamiddag en er is 1.40u les of twee
lesuren van 50 minuten.
Een halve eeuw na de officiële start
van ‘de muziekschool in Hekelgem’
kreeg het gebouw van de Gemeentelijke Jongensschool een grondige
renovatiebeurt. Voor de genereuze en
duurzame aanpak zijn we het gemeentebestuur heel dankbaar!
kunstenacademie august de boeck
Beeldende Kunst
NIEUW IN DE
Renovatie
Kunstenacademie
MIE TE
KUNSTENACADE
AFFLIGEM
BEELDENDE
KUNST
SCHOOLJAAR 2016 - 2017
TEKENEN
SCHILDEREN
BOETSEREN
KNUTSELEN en zoveel meer ...
de lessen starten in september 2016
wekelijkse les op woensdagnamiddag
inschrijven kan vanaf 6 jaar tot 8 jaar
1u40 les per week of 2 lesuren van 50 minuten
kunstenacademie august de boeck | filiaal affligem
Inlichtingen: Wilfried Bornauw
Brusselbaan, 117 1790 Affligem
t| 053 67 24 95 | [email protected]
www.kunstenacademie.asse.be
Tot nog toe werden zes lokalen werden volledig gerenoveerd. Drie daarvan zijn operationeel. De werken
omvatten een vernieuwing van de
bevloering, de elektrische- en de verwarmingsinstallatie, waterleidingen
en afvoerbuizen. De bovenverdieping
werd voorzien van extra bewapening.
Ook de verlichting en noodverlichting
werd grondig aangepakt. Vandaag is
men aan de slag met de renovatie van
de trappenhallen. Later wordt de toegankelijkheid aangepakt. Het dak zal
binnenkort aan een inspectie onderworpen worden.
Voor verdere inlichtingen kan je terecht via:
Kunstenacademie ‘August De Boeck’ Affligem
Wilfried Bornauw
Brusselbaan 117, 1790 Affligem, T 053-67 24 95
[email protected]
www.kunstenacademie.asse.be
De kunstenacademie plant een heus
heropeningfeest op 25 juni 2016. Iedereen is er van harte welkom om te
genieten van het mooie feestprogramma dat leerlingen en leraren momenteel in mekaar boksen.
Affligem gespot
MEI 2016
9
JEUGD
i [email protected] - 053-64 00 49
OVERZICHT VAKANTIEOPVANG AFFLIGEM 2016
Meer informatie nodig over de activiteiten, locatie, prijs, tijdstippen? Contacteer de juiste persoon:
Kinderopvang
Sportkampen
Speelplein, tieners en Taalplein
Infano vzw
Keizerstraat 35
1740 Ternat
Teambegeleider-coach
Tel : 0488-03 81 12
Fax : 02-581 04 31
[email protected]
Gemeente Affligem Sportdienst
Bellestraat 99
1790 Affligem
Ilde Cleemput
Tel : 053-64 00 40
[email protected]
Sporthal
en evenementenhal
Bellestraat 99
Gemeente Affligem - Jeugddienst
Bellestraat 99
1790 Affligem
Nele De Schouwer
Tel : 0472-37 58 28
[email protected]
Muziekschool Affligem
Brusselbaan 117
Kinderopvang
Muziekschool
Brusselbaan 117
4/7 - 8/7
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
11/7 - 15/7
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
1/7
18/7 - 22/7
GESLOTEN 21 JULI
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
Sportkampen
Sporthal
Bellestraat 99
GESLOTEN 21 JULI
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
1/8 - 5/8
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
8/8 - 12/8
15/8 - 19/8
22/8 - 26/8
29/8 - 31/8
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
Speelplein
Cultuurzaal Sanderus
Bellestraat 99
ZOMERVAKANTIE 2016
volzet behalve ‘kicks for kids”
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
25/7 - 29/7
Cultuurzaal Sanderus
Bellestraat 99
van 6 tot 12 jaar
(kleuters volzet)
van 9.00 uur tot 16.00 uur
inschrijven per week
op www.affligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 uur tot 18.00 uur
Actif10's
jeugdhuis Avilo
Kerkstraat 82
Andere
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 5 en 7 juli
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
GESLOTEN 21 JULI
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
GESLOTEN 15 AUGUSTUS
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
enkel 22, 23 en 24 augustus
van 3 tot 12 jaar
van 9.00 tot 16.00 uur
inschrijven per dag
op www.speelpleinaffligem.be
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 12 en 14 juli
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 19 en 21 juli
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 26 en 28 juli
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 2 en 4 aug
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 9 en 11 aug
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 16 en 18 aug
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 23 en 25 aug
Taalplein (Nederlands)
16, 17, 18, 19 augustus
inschrijven via de school
van 3 tot 9 jaar
vna 9.00 tot 16.00 uur
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
Taalplein (Nederlands)
22, 23, 24 augustus
inschrijven via de school
van 3 tot 9 jaar
vna 9.00 tot 16.00 uur
voor- en naopvang mogelijk
van 7.00 tot 18.00 uur
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 30 aug
HERFSTVAKANTIE 2016
31/10 - 4/11
10
Affligem gespot
GESLOTEN
31 oktober en
1 november
van 2,5 tot 12 jaar
van 7.00 tot 18.00 uur
inschrijven per dag
op www.infano.be
MEI 2016
van 13 - 17 jaar
van 13.00 tot 18.00 uur
vrije toegang 1 en 3 nov
Halloweendag
31 oktober
6 - 18 jaar
inschrijven op affligem.be
JEUGD
Art4kids in de kijker tijdens Open Atelier
Jeugdraad
Tijdens de paasvakantie namen meer dan veertig jongeren deel aan Art4kids. Het kunstkamp
weet elk jaar opnieuw te verrassen. Deze keer stond er zelfs muzikale kunst op het programma.
Elke workshop werd begeleid door jongeren uit Affligem zelf.
De beloning volgt in de zomervakantie: enkele werken van
deze jonge kunstenaars zullen tentoongesteld worden in het
jeugdhuis tijdens Open Atelier. Proficiat aan alle deelnemers
én aan de enthousiaste begeleiding.
De jeugdraad is
een bende gemotiveerde jongeren
uit Affligem die
willen meedenken
over het beleid. Zo
gaven ze onlangs
advies over de visie op
jeugdruimte en een ruimte
om te fuiven. De jeugdraad
neemt ook deel aan de
10 000-stappenclash.
Volgende bijeenkomst op
20 mei 2016. Volg “jeugdraad Affligem” op facebook om op de hoogte te
blijven van de agenda.
Beatmatchen tijdens de zomer?
Speelplein 2016
Ben jij de volgende wereld-DJ in spe? Oefen je thuis je skills,
maar wil je wel nog wat bijleren van anderen? Zin in een professionele begeleiding tijdens de zomermaanden?
De jeugddienst heeft een lesgever in huis, maar is op zoek
naar geïnteresseerden tussen 12 en 16 jaar.
Afhankelijk van de respons op deze oproep wordt tijdens de zomermaanden
een sessie of een kamp georganiseerd. Laat dus zeker weten als je
interesse hebt!
Twee maanden zomervakantie
is heel lang voor kinderen die
graag actief zijn. Daarom is er ook deze zomer speelplein ! Van
11 juli tot en met 24 augustus geven de animatoren het beste
van zichzelf. De kinderen kunnen naar hartenlust ravotten, fantaseren en samen spelen. Wil je de zomer écht beleven, kom
dan naar het speelplein!
MEER INFO?
Van harte welkom op de
jeugddienst,
Nele De Schouwer
[email protected]
of 0472-37 58 28
© Shutterstock
LAATSTE oproep
speelstraten
Inschrijven kan vanaf 1 mei op http://affligem.childreg.be/.
Alle andere informatie is terug te vinden op
www.speelpleinaffligem.be.
UP.lab
Affligem deed mee aan een interregionaal project waarbij jongeren van een oud voorwerp een nieuw design konden maken. Linde François maakte “Toogspreuken” en verdiende daarmee
een plaatsje in de catalogus.
Proficiat !
Deadline voor het indienen van uw dossier:
31 mei.
© UP.lab
MEER INFO?
Van harte welkom op de jeugddienst,
Nele De Schouwer [email protected] of 0472-37 58 28
Affligem gespot
MEI 2016
11
BIBLIOTHEEK
i [email protected] - 053-64 00 60
Dit was Jeugdboekenweek 2016
De Jeugdboekenweek is een campagne van Iedereen Leest voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Dit jaar vierden we de jeugdboekenweek van 5 tot 20 maart met als thema ‘Weg van de stad’. De punten voor sfeer en gezelligheid tijdens deze week in onze bib? Een dikke TIEN!
G DIGITALE EXPEDITIE 05/03 t.e.m. 26/03
In onze bib krioelde het van het avontuurlijk talent! Kleine
en grote avonturiers kwamen op digitale ontdekkingsreis met hun smartphone of tablet. Als beloning
kreeg iedereen een keitof fruitdoosje van de
bib. Wie alle vragen correct heeft beantwoord,
maakt bovendien kans op nog grotere prijzen.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte
gebracht.
Deze digitale expeditie werd je aangeboden
door de bibliotheken van de Regio Pajottenland en Zennevallei, in samenwerking met Mediaraven, en met ondersteuning van de Provincie Vlaams-Brabant
GPRIJSUITREIKING JEUGDBOEKENWEEK­WEDSTRIJD ROND
‘POLLEKE VOOR ALTIJD SAMEN, AMEN’ VAN GUUS KUIJER 19/03
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Affligemse basisscholen lazen het eerste boek ‘Voor altijd samen, amen’ uit de Pollekereeks van Guus Kuijer voor
de jaarlijkse wedstrijd in het
kader van de Jeugdboekenweek. Op 19 maart werden de
winnaars van deze wedstrijd
bekendgemaakt en in de
bloemetjes gezet. Zij kregen
een leuke prijs en konden genieten van een hapje en een
drankje op de receptie. Nogmaals een dikke proficiat!
GSLOTFEEST
KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN 20/03
Het leesjaar van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen zit er alweer op! Dit leesjaar hebben onze twee
leesgroepen (6-8 jaar en 8-10 jaar) 8 boeken binnen
hun leeftijdscategorie gelezen. Na de bespreking van
het laatste boek, hebben de KJV-ers hun stem uitgebracht op hun drie favoriete boeken tijdens het slotfeest. Dit gebeurde in echte stemhokjes! Groep 2 (6-8
jaar) koos resoluut voor het prentenboek ‘De krijtjes
staken’ van Oliver Jeffers & Drew Daywalt. Voor
groep 3 (8-10 jaar) stond ‘Bruno wordt een superheld’ van Hakon Ovreas op nummer 1. Na een hapje, drankje en een leuke quiz kregen de KJV-leden hun favoriete
boekje mee naar huis.
12
Affligem gespot
MEI 2016
BIBLIOTHEEK
G AUTEURSLEZING JEF AERTS
VOOR 5DE EN 6DE LEERJAAR 21/03 en 22/03
© eigen foto
Alle klassen van de derde graad van de Affligemse basisscholen ontvingen tijdens de
jeugdboekenweek een boek van jeugdauteur Jef Aerts voor hun klasbibliotheek. De
bibliotheek trakteerde
de leerlingen ook op een
bijhorende
auteurslezing. De auteur wisselde
prachtige vertellingen
uit zijn bekroonde werken ‘Vissen smelten niet’
en ‘Het kleine paradijs’
af met muzikale intermezzo’s en interessante
vragenrondjes.
G WOORDJE VAN DANK
AAN DE LEDEN VAN
DE BIB-RAAD EN DE
KJV-VRIJWILLIGERS
Dankzij de hulp van leden van onze
BIB-raad blikken wij zeer tevreden terug op onze activiteiten in maart. Bedankt voor de hulp bij het verbeteren,
klaarzetten, inschenken, speechen, …
Ook onze KJV-begeleiders Inge Van
Damme, Eliane De Moor en Nancy
Bams willen we via deze weg nogmaals van harte bedanken omdat zij
de KJV-juryleden met succes doorheen het leesjaar loodsten! Bedankt!
Hoe kindvriendelijk is jouw tablet?
In deze infosessie geeft Ilse Depré je heel wat tips om je tablet
kindvriendelijker te maken. We bekijken het gebruik van apps bij
kinderen: wat zegt wetenschappelijk onderzoek over het gebruik
van tablets door jonge kinderen, wat is er zoal op de markt aan
apps, en welke zijn geschikt voor welke leeftijd? Daarna focussen
we op ons toestel zelf en kijken we welke instellingen er zijn om
bv. een leeftijdsgrens in te stelen voor bepaalde apps, om je tablet
te beveiligen en andere kindvriendelijke instellingen. Sommige opties zijn van toepassing op de iPad, maar ook Androidgebruikers
krijgen enkele handige tips mee.
Voorlezen in het woonzorgcentrum
Dit is een infosessie/lezing met hands-on demo van nuttige apps
en instellingen op de tablet. Een basiskennis van tabletgebruik is
aangeraden.
Vrijwilligster Eliane De Moor Grieken leest in het woonzorgcentrum voor aan de bewoners. Voor herhaling vatbaar, want
de bewoners vonden het super!
Wanneer?
Waar? Woensdag 4 mei 2016 om 20.00 uur
BIB Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem
Gratis inschrijven is verplicht en kan tot 1 mei 2016
Contacteer hiervoor de bibliotheek: [email protected] - 053-64 00 60
Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt!
Giften
We ontvingen in de collectie passende en in goede staat verkerende boeken van Marie-Paule Slagmolen, Berte Coppens,
Annelies Lauwens. Bedankt!
AFFLIG
EM
K A D
Kadobon Affligem
vanaf nu te koop
aan het onthaal van het gemeentehuis
Affligem_
kadobon2
B O N
EM
AFFLIG
5
014 B148
€
xH105.ind
d 1
D
K A
6/01/14
18:13
N
B O
€
10
6/01/14
014
kadobon2
Affligem_
18:09
indd 3
105.
B148xH
Affligem gespot
MEI 2016
13
FEESTELIJKHEDEN
i [email protected] - 053-64 00 45
Jubilarissen
Proficiat aan volgende jubilarissen:
Lucien Van Rossen en Nelly Vermeiren
Frans De Wael en Seraphina Taelemans
Denis Guldemont en Godelieve De Boeck
GOUD
BRILJANT
DIAMANT
Bonny François en Rachel Stragier
Eugeen Verloes en Hilda De Feyter
Arsène Van Den Borre en Lisette Vertonghen
TOERISME
i WWW.TOERISMEAFFLIGEM.BE
Hopkeestenwandeling
Zowat 150 mensen stapten op 20 maart de lente in gang tijdens
de jaarlijkse hopkeestenwandeling. De Gidsen Affligem namen
de wandelaars mee langsheen een mooi traject met verrassende
stopplaatsen. Onderweg kreeg iedereen een lekker hopkeestenhapje en een streekjenever. Afsluiten deden we met de traditionele “Affligem”.
14
Affligem gespot
MEI 2016
FEESTELIJKHEDEN
SINXEN @ THE PATRO
Op Sinksenmaandag is er de traditionele 2de Sinksenkermisdag. Vanaf 11.30 uur kan je genieten van muzikale
animatie in de patrotuin. In en rond de patro kan je terecht voor een pannenkoek en een heerlijk Affligembier
en kan je in gezellige sfeer herinneringen aan vroeger
ophalen. Tevens is er kinderanimatie en kan je ‘croque
uit het vuistje’ bekomen.
karaoke @ avilo
Smeer alvast je stembanden want binnenkort is het weer
karaoke tijd in jeugdhuis Avilo! Op zaterdag 14 mei zetten we alle geluidsknopen open en knallen jullie mooie
stemmen doorheen het jeugdhuis! Kom dus zeker langs
en zing je favoriete liedjes voor al je vrienden en familie!
Uiteraard kan je nadien je keel lekker smeren met een
overheerlijke sangria! Tot dan!
2016
PATRO DEL MUNDO
Op zaterdag 14 mei organiseert de GROS Affligem een nieuwe editie van Patro del Mundo. Het Wereldfeest is aan zijn 8ste editie toe
en we willen er opnieuw een feestelijk en onvergetelijk gebeuren
van maken. Alle ingrediënten zijn aanwezig: workshops voor kinderen (van 14.00 tot 17.00 uur), Zuiderse klanken en dito smaken op
een zonovergoten zomerterras. Dit alles van 14.00 tot 20.00 uur in
zaal Patro en de tuin errond.
www.patrodelmundo.blogspot.be
WANDELCLUB DE PAJOTTEN
Op sinksenzondag kan je deelnemen aan de sinksenwandeltocht
over een afstand van 4, 5, 7, 12, 20 of 30 km (vrij te kiezen). De wandeling van 5 kilometer is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. Inschrijven kan in de cultuurzaal Sanderus vanaf 7.30 uur tot 15.00 uur.
Deelname kost 1,10 euro voor federatieleden en 1,50 euro voor nietleden. Meer info vind je via www.wandelclubdepajotten.be
TRACTORTREFFEN
Deze vereniging organiseert op
zondag 15 mei haar 10de Tractortreffen. Info en inschrijven kan via
www.tractortreffen.be De karavaan
vertrekt om 9.30 uur aan de Patro (Fosselstraat) en komt er opnieuw aan rond
18.00 uur na stops in Lennik, Gooik en
Ternat.
KONINKLIJKE FANFARE DE KATHOLIEKE GILDE HEKELGEM
De Koninklijke Fanfare de Katholieke Gilde uit Hekelgem organiseert ‘Kioskconcerten’ op Sinksenzondag in de tuin van de Pastorie:
14.30 uur Fanfare ‘De Verbroedering’ Borchtlombeek
15.30 uur Fanfare Sint Cecilia uit Welle
16.30 uur Kon. Harmonie ‘Niets zonder arbeid, trouw en Eendracht’, Erembodegem
17.30 uur Kon. Fanfare Denderleeuw
TRAPPISTENFESTIVAL en Rommelmarkt @ AVILO
Op sinksenmaandag nodigt Jeugdhuis Avilo je van harte uit op hun trappistenfestival.
Hierbij wordt tevens een rommelmarkt georganiseerd van 11.00 uur tot 18.00 uur. Heb
je graag een standje op onze eerste rommelmarkt? Voor 5 euro verkrijg je 5 meter
staanplaats en 2 consumpties twv 1,5 euro te consumeren in het jeugdhuis. Schrijf
je in voor de rommelmarkt via [email protected] Hopelijk tot dan voor een lekkere
trappist of een leuke aankoop.
Affligem gespot
MEI 2016
15
Doorlopend
kermisattracties
voor jong en oud
op het kerkplein
en de parking van
de Patro
V.U.: Leo De Ryck, gemeentebestuur Affligem, Bellestraat 99, 1790 Affligem
HEKELGEM
www.tractortreffen.be
jeugdhuis
Koninklijke Fanfare
“Katholieke Gilde”
Hekelgem
[email protected] vanaf 11.00 uur Tuin Patro
Jeneverkot scouts Hekelgem doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur de Patro
vanaf 11.00 uur Fosselstraat en Kerkstraat
Kerk in beeld - Tentoonstelling in de kerk van 11.00 tot 16.30 uur
Rommelmarkt en Trappistenfestival van Jeugdhuis Avilo
om 10.00 uur in de Kerk
Mis ter ere van Sint Cornelius en Begankenis
Maandag 16 mei
in de kerk om 20.00 uur
Patro del Mundo gratis wereldfeest 14.00 tot 20.00 uur tuin Patro
[email protected] Avilo om 20.00 uur
Opening tentoonstelling zusters St. Vincentius à Paulo
Zaterdag 14 mei
Vrienden
van de
Patro
Tentoonstelling in de kerk
van 13.30 tot 16.30 uur
Kerk in beeld
Koninklijke Fanfare
de Katholieke Gilde Hekelgem
vanaf 14.30 uur Tuin Patro
Kioskconcerten
ontwerp
& creatie
vertrek om 9.30 uur
aankomst om 18.00 uur (Patro)
WWW.Tractortreffen.BE
wandelclub ‘De Pajotten’:
vertrek tussen 7.30 en 15.00 uur
CZ Sanderus
Sinksentocht
Zondag 15 mei
2016
POLITIE
Veilig ondernemen
INBRAAKPREVENTIE BIJ ONDERNEMERS
Regelmatig duiken in de pers berichten op over ondernemers die
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Daarom deze tips voor
de kleine zelfstandigen om een veilige onderneming te krijgen.
Met een veilige onderneming bedoelen wij een onderneming waar
de meest geschikte maatregelen werden getroffen tegen schade,
veroorzaakt door criminaliteit of brand.
Tevens de delicten waar de ondernemer het vaakst mee te maken
kan krijgen zijn :
• Winkeldiefstal
• Inbraak
• Overval
Deze vormen van criminaliteit voorkomen is een onmogelijke zaak,
maar de feiten beperken tot een aanvaardbaar niveau is wel mogelijk.
Winkeldiefstal
Er is sprake van een winkeldiefstal indien de klant een voorwerp,
dewelke door de ondernemer te koop wordt aangeboden, met bedriegelijk opzet en zonder geweld of bedreiging niet ter betaling
aan de kassa wordt voorgelegd en de klant de kassa reeds voorbij
is (hoeft daarvoor de winkel nog niet buiten te zijn). Wanneer het
bedrog voor de kassa wordt ontdekt, mag men spreken van een
poging.
Een interne diefstal is een diefstal gepleegd door personeel of door
derden, dewelke via oplichting, verduistering van geld of goederen
wegnemen uit de winkel en/of magazijn van het bedrijf.
Het onderscheid ligt zich dus in het feit dat de daders geen commerciële klanten zijn.
Om dit te voorkomen kan men volgende tips in acht nemen :
• Zichtbaar optreden in de zaak. Door strategische opstelling
van het winkelpersoneel, camera’s.
• Plaatsen op zichtbare plaatsen en dit ook zo verkondigen.
• Contact met cliënteel, begroet iedereen bij het binnenkomen,
zorg er voor dat je aanspreekbaar bent.
• Duidelijke informatie geven aan de klant, zeker laten merken
dat de pakkans reëel is.
• Invoeren van een algemene gedragscode bij het personeel.
• Beveiliging van de artikels, door bvb het gebruik van “tags” of
verpakkingen die niet kunnen geopend worden.
• Zorg voor een overzichtelijke inrichting van de zaak. Dit is prettiger voor de klant, maar zorgt er ook voor dat er overzicht en
orde is.
• Meerdere in- en uitgangen zijn overbodig. 1 in- en uitgang volstaat.
• Aan de kassa, gebruik bij voorkeur een afroomkluis. Of laat
regelmatig teveel aan wisselgeld in de kassa wegnemen en
opbergen.
• Sluit de kassalade na elke verrichting.
• De kassa dient zodanig geplaatst te worden dat er overzicht is
over de winkel.
18
Affligem gespot
MEI 2016
Inbraak
Dit betreft een diefstal met verzwarende omstandigheid. Dus door
middel van inklimming of braak.
Hier gelden eveneens de regels van de diefstalpreventie in woningen. Zo dient er rekening te worden gehouden met de Organisatorische, Bouwkundige, Elektronische en Registratiemaatregelen.
De ketting van de veiligheid, is maar zo sterk als de zwakste schakel.
• Zorg daarom voor een goed sluitplan en sleutelbeheer.
• Doe aan waardeberging, door gebruik van minimaal 1 kluis met
tijdslot.
• Gebruik waardetransport, of doe de geldbewegingen zo vaak
mogelijk op onregelmatige tijdstippen.
Overval
Alle preventieve maatregelen ten spijt kan een overval nooit voorkomen worden. Denk daarom aan de KOOP-regel:
• KALM BLIJVEN
• OPVOLGEN VAN DE BEVELEN VAN DE OVERVALLERS (een
mensenleven is meer waard)
• OBSERVEREN VAN DE DADER(S) (Persoonsbeschrijving, voertuig, vluchtrichting...)
• POLITIEDIENSTEN VERWITTIGEN (Altijd via 101 !!)
Na een overval met men terug zicht krijgen op de situatie, dus telefonisch de politie verwittigen voor de vaststellingen, eventuele
getuigen vragen om te wachten tot vaststelling.
Aandacht voor persoonlijke begeleiding van de slachtoffers.
Als ondernemer heeft men de verantwoordelijkheid over zichzelf,
maar tevens over het personeel en klanten. Laat daarom de mogelijke winst niet verloren gaan door onbedachtzaamheden en weet
dat ondernemen meer is dan nemen, en men veel kan terugkrijgen mits de juiste preventieve maatregelen tegen winkeldiefstal,
inbraak en overval.
Ook ondernemers kunnen aansluiten bij de bestaande BIN’s.
Meer informatie op de website www.mijnstra.at
SPORT
i [email protected] - 053-64 00 40
Sporteldag Ternat
Samen sporten en van het leven
genieten, dat is sportelen. Jaarlijks organiseren wij samen met de sportregio Pajottenland een
sporteldag (vanaf 50+) in één van de 10 Pajotse gemeenten. Dit
jaar is Ternat gastgemeente. De sporteldag gaat door op donderdag 26 mei van 9.15 tot 16.00 uur. Deelnemen kost 8 euro, hierin is
een lunchpakket, koffie, 5u sport en een verzekering inbegrepen.
We voorzien gratis busvervoer van op de parking Bellekouter. Op
het programma staan de traditionele sporten zoals wandelen en
fietsen, maar ook minder bekende sporten zoals curling, drums
alive, curve bowls, kubb, katapultschieten en veel meer kan je er
uitproberen. Deze sportdag is tevens toegankelijk voor minder mobiele senioren. Iedereen kan zelf kiezen welke sporten beoefend
of bekeken worden. Inschrijven kan via de sportdienst tot uiterlijk
18 mei. Wie een volle sportelspaarkaart heeft kan gratis deelnemen.
Een overzicht van alle sportelclubs in de regio vind je in de Sportelgids. Deze kan je gratis afhalen op de sportdienst.
Sportkampen
De sportdienst organiseert een aantal sportkampen in de
zomervakantie.
sportkampen
Z1
Z3
Z4 Z6 Z7 Z8
kleutersportkamp 3-6 jaar dans kindersportkamp 6-10 jaar dans tienersportkampen 10-12 jaar:
Bij de organisatie van
heel wat sportactiviteiten
werkt de sportdienst
samen met de provincie
Vlaams-Brabant en Bloso.
Sportdienst AFFLIGEM
Sporthal - Bellekouter
Bellestraat 99
1790 Affligem
Ilde Cleemput diensthoofd
Kevin Van der Slagmolen sportmedewerker
T 053-64 00 40
F 053-68 04 80
[email protected]
www.affligem.be
Voor inschrijvingen en info kan u steeds terecht op
de sportdienst.
Hartveilige sportclubs
EMI Essene en
Leeuwkens Teralfene kregen een
AED-toestel.
De
Leeuwkens kregen
na een opleiding
door het Rode Kruis
de titel van hartveilige sportclub. Bij
EMI Essene is JeanPierre Noynaert peter van het toestel.
Hernieuwen huur sporthal
Bellekouter
Sportlui, sportverenigingen en socio-culturele verenigingen die op geregeld terugkerende tijdstippen de sporthal of
d’Oude Raadzaal wensen af te huren voor het nieuwe sportseizoen (juli 2016 – juni 2017), doen daartoe een schriftelijke
aanvraag vóór 10 mei en richten deze tot de gemeentelijke
sportdienst. In de loop van de maand mei worden de terreinen
toegewezen. De geldende reglementen kunnen nagelezen
worden via de website.
avonturenkamp
kicks for kids
kids on wheels
Stappenclash
fun gymnastics
De sportraad en de sportdienst roepen alle sportverenigingen op om ook deel te nemen aan de 10000 stappenclash. Als
sporter en sportclub behoren jullie tot de inwoners die heel
wat stappen zetten. Per 10 minuten bewegen worden tevens
1500 stappen aangerekend. Elk trainingsuur telt dus meteen
mee voor 9000 stappen per persoon. Help Affligem mee naar
de overwinning en geef de stappen en beweegminuten in op
de website www.10000stappen.be.
De kampen in rood zijn reeds volzet, voor de groene kampen
is er momenteel nog plaats.
Vooraleer je wenst in te schrijven, contacteer je best eerst de
sportdienst via 053-64 00 40.
De sportkampen gaan door in en rond de gemeentelijke sporthal Bellekouter van 9.00 tot 16.00 uur.
Er wordt voor- en naopvang voorzien via Infano. Hiervoor
moet je extra inschrijven via www.infano.be (ten minste 5 dagen voor aanvang van het sportkamp).
Wil je een extra uitdaging aangaan, daag dan een andere
sportclub uit: wie zet de meeste stappen?
Affligem gespot
MEI 2016
19
SPORT
i [email protected] - 053-64 00 40
Nieuw subsidiereglement sport
Tornooi van de vriendschap
De gemeenteraad keurde in zitting van 15 maart 2016 het nieuwe subsidiereglement voor erkende sportverenigingen goed.
Het nieuwe reglement, alsook de erkende sportverenigingen
vind je op de gemeentelijke website onder de rubriek sportverenigingen. De erkende sportverenigingen hebben dit jaar
uitzonderlijk de tijd tot en met 30 mei 2016 om hun subsidieaanvraag in te dienen op de sportdienst.
WOENSDAG 27 APRIL
De 3 Affligemse jeugdvoetbalclubs organiseren samen een
jeugdtornooi. Op de thuisbasis van elke ploeg, komt een andere leeftijdscategorie op bezoek.
Meer info via de voetbalclubs: Eendracht Hekelgem, Emi
Essene en VC De Leeuwkens Teralfene.
Pajotse 400
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni vindt een sterk vernieuwde editie van de Pajotse 400
plaats. Pajotse 400 is een wielerevenement waarbij deelnemers 400 km binnen 24 uur
moeten afleggen. Dit jaar is de startlocatie de wielerpiste van Affligem. Comedian Begijn
Le Bleu wordt ambassadeur van het evenement.
3 concepten:
• Pajotse 400 alleen: rij een toertocht van 400 km binnen 24 uur doorheen het Pajottenland en de Zennevallei
• Pajotse 400 met een fietsmaat (2 x 200 km): rij elk 200 km binnen 12 uur
• Pajotse 400 op de wielerpiste: rij als groep 1600 rondjes (= 400 km) op de wielerpiste binnen 6 uur.
Sportcafé Affligem
Affligem huldigt “Het Sportmoment 2015”. 9 kandidaten in verschillende disciplines en uiteenlopende leeftijden streden naar de titel “Het Sportmoment Affligem 2015”: Nils De Bolle (13j – judo),
Remi Heymans (59j – vissen), Tibo Nevens (17j – wielrennen), Laus
Pauwels (14j – mountainbike), Rune Pauwels (16j – karate), Jens
Teirlinck (20j – veldrijden), Shari Van Belle (16j – voetbal), Geert
Vermeiren (44j – atletiek) en Paul Wauterecht (67j – atletiek).
Zowel de sportraad als het publiek kozen unaniem Shari Van Belle
als ‘Het Sportmoment Affligem 2015’. Shari kon zelf de trofee niet
in ontvangst nemen. Zij streed voor België op het EK voetbal U17 in
Servië. Shari speelt bij de Red Flames, is speelster bij KAA Gent (1e
nationale) en traint de U6 bij Eendracht Hekelgem.
Naast het zoeken naar het sportmoment van afgelopen jaar werden
ook tal van sportweetjes voorgedragen. 4 sportclubs wilden hun
sportvrijwilliger in de bloemetjes zetten: Carlos Van Schuerbeek is
20
Affligem gespot
MEI 2016
al 40 jaar voorzitter van WTC Sport en Vreugde, Adrienne De Meyts
is 85 jaar en nog steeds onmisbaar bij WSC Dr. Tistaertvrienden,
Patrick Lippens is de vaste waarde in de kantine bij Eendracht Hekelgem en de hulp van Hugo Van Steenbergen is van onschatbare
waarde bij de Affligemse Recreatiesporters. De winnaars van de
fiets- & wandelzoektocht werden bekend gemaakt. Ook de schooldirecties konden opnieuw rekenen op een waardebon voor sportmateriaal via Kiwanis Affligem-Hopland en het gemeentebestuur.
Schepen van sport, Herman Steppe, benadrukte de hartveiligheid
van de gemeente en de sportclubs en reikte 4 Fair Play prijzen uit
aan de jeugdsportverenigingen van Affligem: U15 bij Emi Essene,
U12 bij Eendracht Hekelgem, U10 bij Juventus Floorball Club en U7
bij VC De Leeuwkens Teralfene. De schepen sloot de avond af met
een uitdaging voor alle inwoners: Affligem naar de overwinning
helpen als actiefste gemeente van Vlaanderen in de Stappenclash
die doorgaat van 30 april tot en met 28 mei.
SPORT
Personeelssportdag te Herne
Start to mountainb!ke
Eén maal per jaar sluit het gemeentehuis en het OCMW de deuren
om het personeel een sportdag te bezorgen samen met 9 andere
gemeenten uit de sportregio Pajottenland.
Dit maal is Herne gastgemeente. Op donderdag 16 juni zal het gemeentehuis en OCMW bijgevolg gesloten zijn voor het publiek.
Zin om te starten met mountainbike en wil je meteen enkele technische tips meekrijgen? Dan is Start to mountainbike iets voor jou.
Het concept is eenvoudig, het gaat over een initiatiereeks van 4 opeenvolgende weken waarbij elke sessie 2 uur duurt. De 5de sessie
wordt een mountainbiketocht gereden. Wat kan je zoal verwachten:
eerst en vooral krijg je tips over je fiets: technische aspecten van je
mountainbike, wat is een goede positie, welke pedalen,… Je leert
de basistechnieken: remmen, schakelen, surplace, evenwicht,… Tijdens de volgende sessies worden die technieken verder uitgewerkt:
bochten nemen, balans- en gewichtsverdeling, klimmen en afdalen,
schakelen, hindernissen nemen en nog veel meer.
Deze reeks staat open voor iedereen. Kinderen jonger dan 14 jaar
dienen vergezeld te zijn van een volwassene.
De Ronde Van Affligem is een fietssportdag voor de derde
graad van het basisonderwijs. Deze sportdag gaat door op donderdag 12 mei. Vooraf worden de fietsen van de leerlingen door
de politiezone Tarl op elke school gecontroleerd. Een fiets die
goedgekeurd is, is een veilige fiets. Geef je kind geen fiets mee
die niet in orde staat of die niet de juiste afmetingen heeft voor
jouw kind.
Alle basisscholen van Affligem nemen deel. Ongeveer 250 leerlingen komen met hun gekeurde fiets naar de Bellekouter. Op
het programma staan een fietstocht (20 km), een behendigheidsparcours, een verkeerspiste, een sessie fietsherstel en
EHBO en een initiatie op de wielerpiste.
Regelmatig fietsen is niet alleen gezond, maar helpt jouw kind
ook om zich beter in het verkeer te kunnen verplaatsen. Neem
eens, samen met jouw kind, de fiets naar school i.p.v. de wagen.
Wist je dat kinderen tot en met 12 jaar gratis kunnen gebruik
maken van onze wielerpiste! Het enige wat je hiervoor moet
doen is een gratis abonnement afhalen op de sportdienst.
Start to mountainbike Affligem is een organisatie in samenwerking
met Sport Vlaanderen, de Vlaamse wielerfederaties en de Vlaamse
wielerscholen. Gert Leus van WSC Dr. Tistaertvrienden Affligem
zal de reeks in Affligem begeleiden.
© eigen foto
Ronde Van Affligem
MEER INFO
Deelnemen aan de reeks met je eigen mountainbike kost 30 euro.
Heb je geen eigen mountainbike en helm, dan voorzien wij dit voor
jou. De lessenreeks (met huur van een mountainbike) kost 55 euro.
De lessenreeks gaat door op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur op 14,
21, 28 mei en 4 juni. De tourtocht wordt samen gereden op zondag
5 juni. We verzamelen telkens om 9.30 uur aan de wielerpiste op de
Bellekouter te Affligem.
Kijk ik fiets
Kijk ik fiets is een initiatie voor kinderen die reeds kunnen fietsen op een fiets met zijwielen. Tijdens de initiatie van anderhalf
uur worden de zijwielen verwijderd en wordt aangeleerd hoe ze
zonder zijwielen kunnen fietsen. Deze initiatie gebeurt in groep
en onder actieve begeleiding van een volwassene. Kijk ik Fiets is
een organisatie van sportregio Pajottenland. Er worden tijdens
het jaar een 10-tal sessie voorzien. De sessie in Affligem gaat
door op woensdagnamiddag 1 juni.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan op de sportdienst. Wij
voorzien 2 sessies: sessie 1 van 14.00 tot 15.30 uur en sessie 2
van 16.00 tot 17.30 uur. Inbegrepen: drankje, koek en boek met
fietstips.
Ervaring leert ons dat gemiddeld de helft van de deelnemers na
afloop van de sessie ook werkelijk zelfstandig kunnen fietsen.
Voor de kinderen die daar nog niet meteen in slagen, geven we
een boekje mee met een aantal tips zodat jullie ook thuis nog aan
de slag kunnen gaan.
Affligem gespot
MEI 2016
21
U WAS WEER GEWELDIG
fDe Affligemse wielerschool en de Tis-
© Hedwig De Bisschop
taertvrienden namen een foto voor het
initiatief TOP in de wielersport. TOP
staat voor ‘Time Out tegen Pesten’.
p
Deze Affligemse vrijwilligers zetten zich in voor de
mucovereniging en organiseerden een spaghettislag.
iDe Gezinsbond organiseerde een gezond ontbijt.
iHet sterzingen van Davidsfonds
Teralfene bracht 2 250 euro op voor
Team Tashi.
iDe academie organiseerde het theaterproject “Het geheime leven
van de piraten” met de initiatieklassen onder leiding van Lien Vermeiren, de samenzangklassen onder de leiding van Patricia Ven den
Bossche, de toneelklas onder leiding van Rebecca Daldini, techniek
Isabel Geeurickx en Annemie Henderickx, algemene leiding en coördinatie: Wilfried Bornauw. Begeleiding: Lien Vermeiren, piano en het
Koperensemble onder leiding van Dennis Ven Broeck. (deze laatsten
staan niet op de foto)
22
Affligem gespot
MEI 2016
iPierre Van de Velde krijgt felicitaties van
dirigent Jan Verhavert, hij werd gehuldigd als verdienstelijkste muzikant van
2016. Dat is de muzikant die het meest
aanwezig op alle activiteiten van de koninklijke fanfare de katholieke gilde uit
Hekelgem.
U WAS WEER GEWELDIG
fCarpe Diem bracht een mooi verhaal
op de planken met ‘Een wolk van
muggen’.
vtbKultuur op hun
‘Achteruitkijkspiegel’. s
iSpaarkas Centrum op hun jaarlijkse
spaarkasetentje.
iOp donderdag 3 december 2015 werd IPMS Affligem boven
De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens de snoepjesrun van de SolidPharmarun in Essene.
het doopfond gehouden. IPMS staat voor International Plastic Modelling Society, een wereldwijd vertakte organisatie
die in 1963 zijn oorsprong vond in het Verenigd Koninkrijk.
Sinds kort geniet de club ook erkenning van de cultuurraad.
De Affligemse afdeling wordt geleid door Erwin Heylens,
sinds kort ook nationaal IPMS-voorzitter. Dat de nieuwe club
heel wat in z’n mars heeft werd bewezen door de gouden én
zilveren medaille van Yvan Van Impe op de Modelbouwhappening te Willebroek. De vereniging vergadert elke tweede
donderdag van de maand in het zaaltje van café “ ’t Oud
Zandtapijt”, Brusselbaan 92. Geïnteresseerden kunnen zich
hier aanmelden. Een e-mailtje naar [email protected]
com kan uiteraard ook.
Affligem gespot
MEI 2016
23
U WAS WEER GEWELDIG
fDe spelers van het jaarlijkse KWB kaarttornooi. De
winnaar kreeg een trofee van de burgemeester.
iLezing van Davidsfonds Teralfene.
fDe vrijwilligersploeg op het eetfestijn van
Chiro Hakilo.
iZot van Teralfene schonk naar jaarlijkse geiBram Wouters speelde met zijn viool een aardig bedrag bij mekaar ten voordele van zijn vioolleraar, Filip Verpoest, voor de
aankoop van een nieuwe rolstoelfiets. De vorige fiets werd immers gestolen. Het De Donderfonds beloonde zijn engagement
met een cheque.
De gemeente plaatste een nieuwe
berging voor voetbalclub
EMI Essene. p
24
Affligem gespot
MEI 2016
woonte de opbrengst van hun kerstdrink aan
de Teralfense scholen in de vorm van een
busreis.
U WAS WEER GEWELDIG
p
De vrijwilligers van de Gezinsbond op
de tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderkleding.
fDe helpersploeg van OKRA Essene na hun geslaagde
eetfestijn.
De Koninklijke Fanfare de Katholieke
Gilde Hekelgem leverde alweer een
fantastisch concert af! s
Het Affligems wielerteam neemt binnenkort deel aan de 1000 kilometer voor Kom
op tegen Kanker. Om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor dit initiatief, organiseerden ze hun eerste Abdijloop op 9 april.
iTijdens de cursus ontspanningstechnieken, ingericht door de gemeente-
lijke werkgroep gezondheid en preventie, werd er duchtig gemasseerd en
ontstrest.
Affligem gespot
MEI 2016
25
MILIEU
i [email protected]
Integraal waterbeheer
© Rudy De Saedeleir
Hoe houden we onze huizen droog en ons landschap groen?
Spreker Erik Rombaut, bioloog en
docent ecologie
en milieukunde
aan de KULeuven
en Sint-Lucas te
Gent en Brussel,
bracht een boeiende avond over
zijn inzichten. Zo kwamen we te weten wat de diverse oorzaken
zijn van de toenemende waterellende in de Denderstreek en elders. Het regenwater krijgt alsmaar minder gelegenheid om lokaal
in de bodem te dringen. Temperatuurschommelingen worden veroorzaakt door de afwezigheid van planten of natte wateroppervlakken.
Gelukkig zijn er ook oplossingen: naast een aangepast beleid kan
elke burger zijn steentje bijdragen door minder verharding aan te
brengen op de grond. Leg een groen dak aan of laat een regenput
plaatsen.
Samenwerken mét de natuur i.p.v. er tegen. De toekomstige klimaatswijzigingen gaan deze problemen enkel nog versterken.
Geen tijd te verliezen dus…
w in n a a r s 2 0 15
ffligem”
“Tuinen van A
EEN TUIN IS KEIHARD GENIETEN!
Je zorgt misschien zelf voor het onderhoud van je droomtuin, die
je misschien zelf hebt ontworpen. En dit pareltje is niet alleen een
oase van rust voor jou maar vormt ook een aangename speelplek
voor de (klein)kinderen, of is misschien wel een wilder of biodivers
natuurplekje geworden.
Tuinieren is dus jouw ding en je vraagt je wel eens af welke indruk
jouw tuin op anderen maakt. Je bent zelfs nieuwsgierig om te weten wat professionelen en gevorderde tuinamateurs van jouw tuin
vinden? Je staat open voor interessante tips en suggesties?
Dan is deelnemen aan de “Tuinen van Affligem” echt iets voor jou.
Een jury komt op zaterdag 11 juni langs om jouw tuin te beoordelen op een aantal vlakken waaronder ecologie, ontwerp, kleur…
Tijdens dit bezoek kan je vragen stellen aan de juryleden en krijg je
van hen nuttige tips en trucks.
Op vrijdag 14 oktober organiseren we een gezellige en leerzame
avond gekoppeld aan de prijsuitreiking. Elke deelnemer ontvangt
een mooie beloning en elke winnaar per categorie ontvangt enkele mooie prijzen. De winnaars krijgen bovendien een plaats in
de jury van volgend jaar.
PRAKTISCH
• Inschrijven kan tot en met 31 mei bij Annick van de Gucht op
tel. 053-64 00 12 of via [email protected] of je bezorgt de ingevulde strook aan de dienst milieu op het gemeentehuis, Bellestraat 99.
• Er zijn 4 categorieën: voortuin, kleine tuin <200 m2, grote tuin
en ecologische tuin
• Je kan per adres slechts inschrijven voor 1 categorie
• Jurering op zaterdag 11 juni, het uur wordt vooraf meegedeeld,
mogelijkheid om vragen te stellen.
Prijsuitreiking op vrijdagavond 14 oktober in het Gildenhuis.
INSCHRIJVINGSSTROOK (VOOR VRIJDAG 31 MEI 2016)
Naam..........................................................................................................................................................................................................................
Straat .................................................................................................................................................................................... Nr...............................
Telefoon/GSM...........................................................................................................................................................................................................
Mail............................................................................................................................................................................................................................
Deelnemende categorieën (gelieve jouw keuze aan te kruisen).
26
Affligem gespot
❏ Voortuin
MEI 2016
❏ Kleine tuin tot 200 m² ❏ Grote tuin
❏ Ecologische tuin
VARIA
8ste lenteschoonmaak
Affligem zet zwerfvuilmeters en –peters in de bloemetjes
De milieuraad en het gemeentebestuur organiseerden
op zaterdag 02/04 i.s.m. OVAM voor de 8ste maal een lenteschoonmaak. Ondanks de paasvakantie was de opkomst met een 100-tal gemotiveerde vrijwilligers zeer
hoog. Het bestuur is hen uiteraard zeer dankbaar en het
doet goed om vast te stellen dat onze inspanningen een
verschil maken.
Elke vrijwilliger kon vaststellen dat de hoeveelheid aan
zwerfvuil langs onze wegen sterk verminderd is. Waar
we vorig jaar nog 1.360 kg zwerfvuil inzamelden is dit
volgens milieuschepen Bert De Roeck gedaald tot 820
kg. Deze verbetering is aan verschillende factoren toe
te schrijven: Piet met de bakfiets kuist systematisch de
bermen en krijgt daarbij hulp van de 14 geregistreerde zwerfvuilmeters en –peters.
Elk van deze meters of peters ruimt op regelmatige basis enkele straten of wandelwegen
in haar/zijn buurt op. We zijn hen hiervoor zeer dankbaar en ondersteunen hen waar mogelijk.
HENRI VAN NIEUWENBORGH
Auteur Henri Van Nieuwenborgh (64)
uit Hekelgem heeft zijn derde roman
‘Zwarte wol’ klaar, die samen met een
gedichtenbundel voorgesteld wordt.
De gedichten zijn dan weer een ode
aan 28 bekende figuren, en worden
gecombineerd met een tekening van
cartoonist Nesten.
Naar goede gewoonte werden de vrijwilligers rond de middag terug verwacht in ‘de kelder’ voor een gesmaakte receptie. Ze werden er vergast op lekkere broodjes en om deze
door te spoelen schonk Johnny Delplace zijn ‘Rangsken’, het blonde artisanale bier gebrouwen door ‘De Houten Molen’. Tijdens deze receptie werden de 12 aanwezige meters
en peters door de aanwezige schepenen Bert De Roeck, Leo De Rijck en Belinda Everaert
in de bloemetjes gezet en ontvingen zij elk ook een Affligemse Kadobon. Deze bon kunnen
ze besteden bij de reeds meer dan 50 geregistreerde Affligemse handelszaken. Ook wij
geven onze lokale economie graag een extra duwtje in de rug.
WORD JIJ OOK ZWERFVUILMETER OF –PETER?
Het gemeentebestuur hecht groot belang aan een net openbaar domein en hoopt nog
meer zwerfvuilmeters en –peters te mogen registreren. Info en inschrijven kan via
[email protected] of bij Annick Van de Gucht op tel. 053-64 00 12.
HELP MEE!
Zie jij iemand sluikstorten, of ontdek je een sluikstort? Doe dan aangifte bij het bestuur
([email protected] of 053-64 00 12) of bij de politie ([email protected] of 053-68 48 30 of
053-65 00 65). Discretie is verzekerd.
AFSCHEID VAN JULIANA
VAN DEN BRANDEN
Het gemeentepersoneel wuifde collega Juliana uit voor een welverdiend
pensioen. Juliana was collega op de
dienst Openbare Werken.
Wij wensen Juliana een mooi pensioen vol uitdagingen!
Affligem gespot
MEI 2016
27
ACTIVITEITENKALENDER
MEI 2016
30 april – 28 mei Stappenclash
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 4-5
1 mei Hekelgem ttv de Groote Oorlog
? De Patro
Dienst welzijn & cultuur
T 053-64 00 45
2 mei Pater Damiaan Voordracht door
prof. dr. Hilde Eynikel over het leven
van deze bekende Vlaamse heilige
? Cc abdij Affligem
T 053- 77 51 58
3 mei Crea “Meer met vlier”
? Pastorie Teralfene
K.V.L.V.-Teralfene
T 053-67 30 28
4 mei Hoe kindvriendelijk is jouw tablet?
? BIB Affligem
053-64 00 60
Zie ook pag. 13
12 en 19 mei “Drums alive”
? De Patro
K.V.L.V.-Teralfene
T 053-67 30 28
16 mei [email protected]
? De Patro
Vrienden van de Patro
T 0486-22 64 17
14, 21,28 mei en 4, 5 juni Start 2
Mountainbike
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 21
16 mei Mis Sint-Cornelius + begankenis
? Kerk Affligem
T 053-66 68 83
14 mei Patro del Mundo
? De Patro + tuin De Patro
GROS Affligem
T 053-64 00 45
6 mei Wegwijs in ons recyclagepark
Gemeentebestuur
T 053-64 00 00
14, 15 en 16 mei Tentoonstelling zusters
St.Vincenius à Paulo
? Kerk Hekelgem
T 053-66 68 83
2, 9, 23 en 30 mei 1 uurtje fietsen
? Vertrek: kerk Sint-Jan
om 13.30 uur
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
14 mei [email protected]
? Kerkstraat 82
Jeugdhuis Avilo
T 0492-98 42 42
3, 10, 17, 24 en 31 mei Stap je fit
? Vertrek: parochiezaal Teralfene
om 19.30 uur
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
4 mei Bloemstukje maken voor moederdag
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
7 mei Zwette Feesten
? Bosstraat 55 - Affligem
Open Scouts Pajotten Hekelgem
T 0494-42 74 71
10 mei Brei– en haakcafé
? Natekes
K.V.L.V.-Teralfene
T 053-67 30 28
11 mei Kookles: Alles op een stokje
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
12 mei Ronde Van Affligem voor scholen
? Sporthal Bellekouter
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 21
28
De wandelaars van de hopkeestenwandeling ontvingen halverwege de tocht een lekker
hopkeestenhapje en hopjenever.
Affligem gespot
MEI 2016
15 mei Kioskconcert
? Tuin De Patro
Koninklijke Fanfare De Koninklijke
Gilde Hekelgem
T 0485-08 73 01
16 mei Rommelmarkt en trappistenfestival
? Kerkstraat – Fosselstraat
Jeugdhuis Avilo
T 0492-98 42 42
16 mei Sinksenstappen
? Vertrek aan de parochiezaal
van Teralfene
Zot van Teralfene
T 0486-02 88 20
17 mei Let the games begin
? BIB Affligem
Gezinsbonden Affligem
18 mei Leer naaien met de naaimachine (2)
? Brei met mij – breicafé
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
15 mei Tractortreffen Hekelgem
? Start De Patro
Vzw Sinksen herleeft
T 053-66 81 45
19 mei Verliefde tieners in huis.
Help, hormonen in huis!
? Dr. Tistaertzaal
Werkgroep gezondheid & preventie
T 053-64 00 45
Zie ook pag. 6
15 mei Sinksentocht
? CZ Sanderus
Wandelclub De Pajotten Hekelgem
vzw
T 0497-86 72 16
21 mei Concert In Time – In team
? Sporthal Bellekouter
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Teralfene
T 0494-71 37 89
15 mei Moederkensfeest
? Parochiezaal Teralfene
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
21 mei Peuters in actie
? Dr. Tistaertzaal
Werkgroep gezondheid & preventie
T 053-64 00 45
Zie ook pag. 6
15 mei Fuif Sinksenkermis
? Kerkstraat 102
Café Den Bert
T 053-66 95 54
16 mei 2016 Jeneverkot Scouts Hekelgem
? De Patro
Open Scouts Pajotten Hekelgem
T 0496-66 00 30
21 mei Zingen met peuters
? Dr. Tistaertzaal
Gezinsbonden Affligem
Zie ook pag. 6
22 mei Schattenjacht 2016
? Assestraat 4 – Affligem
Lombeekstraathoekwerkers
T 0497-59 66 46
Verenigingen kunnen hun activiteiten van juli-augustus 2016 indienen
bij de [email protected] uiterlijk op 1 juni 2016. Op de gemeentelijke
website werd hiertoe ook een onlineformulier geplaatst.
23 mei Workshop:
Maak je favoriete cocktail
? Keuken Parochiezaal Teralfene
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
23 mei Gezond opgroeien
? Dr. Tistaertzaal
Werkgroep gezondheid & preventie
T 053-64 00 45
Zie ook p. 6
25 mei Gezondheid: zonder zorgen in de zon
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
26 mei Sporteldag in Ternat voor 50+
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. xx
28 mei Schoolfeest
Vrije Basisschool Sint-Jan
? Evenementenhal Bellekouter
Vrije Basisschool Sint-Jan
T 053-68 44 35
28 mei Buurtfeest De Portugees
? Begin van de Portugeesstraat
053-67 26 50
4 juni Benefiet voor Nepal
? Parochiezaal Teralfene
Vrienden van Tashi
T 0496-19 09 23
4 -5 juni Kermis Daal
? Parking café Schettenberg
De Dauwstappers
T 0474-28 01 44
5 juni Schoolfeest ’t Lessenaartje
? Ternatsestraat 9 – Affligem
Basisschool ’t Lessenaartje
T 02-582 37 87
6 juni Eén uurtje fietsen
? Kerkplein Teralfene
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
13 en 21 juni Bloedinzamelingen
? CZ Sanderus
Vriendenkring der Bloedgevers
T 0476-41 92 95
1 juni Groendecoratie: Meer met vlier
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
14 juni Brei– en haakcafé
? Natekes
K.V.L.V.-Teralfene
T 053-67 30 28
1 juni Kijk ik Fiets voor kleuters
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 21
14 juni Sportspecial
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
4 juni Bremtfeesten
? Bremtstraat
T 0496-36 47 48
25 en 26 juni Carwash Scouts ter Alwina
? Kerkplein Teralfene
Scouts Ter Alwina
T 0495-13 62 33
? Elke zondag 9.30 uur en dinsdag en
donderdag 19.30 uur free 2 run
wielerpiste Bellekouter
www.a-r-s.eu
11 juni 2016 7de Affligemloop
? Start CZ Sanderus
Affligemse Recreatiesporters
T 0495-39 66 84
4 juni Bezoek aan het Woonzorgcentrum
Van Lierde
? Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
25 en 26 juni 50ste Pajottenfeesten
? Jeugdheem Abdij Affligem
Open Scouts Pajotten Hekelgem
T 0476-52 20 61
7 juni Fiets- en wandeltocht Seniorenraad
? Vertrek parking Bellekouter
Dienst welzijn & cultuur
T 053-64 00 45
Zie ook pag. 8
29 mei Pannenkoeken- en ijssalon
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
3 juni Nacht van Affligem
? Evenemententhal Bellekouter
Leeuwkens Teralfene
T 0479-92 95 10
25 juni Schoolfeest De Regenboog
? Driesstraat 9 – Affligem
Basisschool De Regenboog
T 053-66 60 62
n
28 mei Meiviering aan de grot openluchtmis
? Grot Teralfene
1 juni Workshop ‘Mijn minimoestuin’
? Dr. Tistaertzaal
Werkgroep gezondheid & preventie
T 053-64 00 45
Zie ook pag. 6
25 juni 2016 Opendeurdag Kunsten­
academie “August De Boeck” Affligem
? Brusselbaan 117
Kunstenacademie “August
De Boeck” Affligem
T 053-67 24 95
7, 14, 21 juni Stap je fit
? Parochiezaal Teralfene
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
8 juni Duurzaam: zelf duurzame poetsproducten maken
? De Patro
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
JUNI 2016
ACTIVITEITENKALENDER
16 juni Regionale personeelssportdag te
Herne
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 21
17 en 18 juni Pajotse 400
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Zie ook pag. 20
24 juni Guy Swinnen Band
? Abdij Affligem
Open Scouts Pajotten Hekelgem
T 0476-52 20 61
TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN
? Elke zondag 9.30 tot 10.30 uur
start to walk
wielerpiste Bellekouter
www.a-r-s.eu
? Elke maandag 20.00 uur Beter bewegen
Parochiezaal Teralfene
K.V.L.V.-Hekelgem
T 053-66 44 60
? Elke maandag 16.45 tot 17.45 start2­
swim en 17.00 tot 18.00 trimzwemmen
Zwembad Heuvelkouter Liedekerke
T 053-64 00 40
? Elke dinsdag 13.45 tot 14.45 uur en
donderdag 10.00 tot 11.00 uur onderhoudsgym
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
? Elke woensdag 14.00 tot 16.00 uur
zitdans
WZC Van Lierde
T 053-64 00 70
? Elke woensdag 20.30 tot 22.00 uur
Bodydance
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
? Elke woensdag om 19.00 uur Fietsen
Vertrek: Burgemeester Wambacqstraat 3
Femma Essene
? Elke woensdag om 20.00 uur Turn je fit
Parochiezaal Teralfene
Femma Teralfene
T 0474-46 30 44
? Elke zaterdag 10.00 tot 13.00 uur
kidsdance
sportdienst Affligem
T 053-64 00 40
Affligem gespot
MEI 2016
29
CULTUUR
i [email protected]
Kerk O.L.V. Bezoeking Essene
Zondag 29 mei 2016 om 16.00 uur
“The Party”
Orgel, harmonium en contrabas
Inkom 10 Euro
Orgelkring Essene organiseert op zondag 29 mei een concert met
Ensemble “The Party’”. Concert-organist Bart Rodyns speelt orgel
en harmonium. . Daarnaast begeleidt hij contrabassist Lode Leire.
Bart Rodyns is organist , maar bespeelt ook andere historische
klavierinstrumenten. Lode Leire is freelance contrabassist en
speelt bij diverse ensembles en orkesten.
OPENATELIER 2016
heet U welkom!
Deze 8e biënnale rond kunst heeft plaats
tijdens het weekend van zaterdag 13 tot
en met maandag 15 augustus en zaterdag 20 tot en met zondag
21 augustus 2016 (telkens van 13u00 tot 19u00).
Met als centraal start- en infopunt opnieuw de culturele ontmoetingsruimte “ ’t Gildenhuis”, Kerkstraat 82, Affligem …
Met meer dan twintig Affligemse kunstenaars en gastkunstenaars …
Met integratie van het kinderkunstenproject “Art4Kids” …
Opnieuw op tal van unieke
en merkwaardige locaties,
in historische gebouwen
en monumenten …
Nu ook met poëtische en
muzikale sfeerschepping
bij de kunstwerken, op verschillende locaties …
Nu ook met mogelijkheid
tot het fietsen van een voor
U uitgestippelde idyllische
en groene fietsroute langsheen alle OpenAtelierlocaties (i.s.m. de Fietsersbond Affligem) …
Gelieve nu reeds de data in
Uw agenda te willen aankruisen.
De kunstenaars verwelkomen U graag !
30
Affligem gespot
MEI 2016
SPORT
Zondag 3 juli 2016
cultuurzaal “Sanderus”
VANAF 13.30 UUR
Guldensporentocht “1914-1918”
Samenkomst om 13.30 u. aan het Gemeentehuis Affligem – de wandeling gaat
richting Hekelgem – met plaatselijke verhalen uit “De Groote Oorlog”, liedjes en
muzikale animatie – gevolgd door feestelijke muzikale optocht – i.s.m. VTB Kultuur
Affligem, Gidsen Affligem en Wandelclub “De Belletrekkers”.
VANAF 16.30 UUR
kinderanimatie (met Activo Vzw.)
Doorlopend
met springkastelen, mobielen, speelbox ed.
Vertrek omstreeks 17.00u aan kerkplein Hekelgem – richting Cultuurzaal
VANAF 17.00 UUR
Feestelijke muzikale optocht
door de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Teralfene
Guldensporenworp
Afsluitend zal er opnieuw een
worden georganiseerd. De hoofdprijs – het “Affligems GuldenSpoor” is een kunstwerk
van Sebastiaan Coppens, Affligems glaskunstenaar.
Stoverij op Vlaamse wijze met frietjes
in eigen beheer door de Cultuurraad (o.l.v. onze chef-kok Hedwig Van Den
Bergh) - deelname aan zeer interessante en democratische prijs!
Ukehele
Muzikaal enthousiasme gebracht door 10 aanstekelijke jonge
stemmen van Affligems enige kinderkoor o.l.v. Mirella Ippolito. Opgewekt en ook
zeer ingetogen!
11 juli-toespraak door mevr. Belinda Everaert,
schepen van Vlaamse aangelegenheden n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Aansluitend uitreiking van het “Affligems GuldenSpoor”.
VANAF 19.30 UUR
VC De Gies
Brengt op een geheel eigenwijze manier een programma volgestouwd met Nederlandstalige hits uit de voorbije decennia, overgoten met
een aanstekelijk sausje ambiance!
GRATIS TOEGANG
INFO: Gemeentebestuur Affligem, Dienst Cultuur; Bellestraat 99 te 1790 Affligem tel: 053/64.00.53 [email protected]
V.U.: Marc Evenepoel, Voorzitter Cultuurraad, Oudebaan 163 te 1790 Affligem
Initiatief voor het
FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP
affiche A3 11-juli-viering 2016.indd 2
20/04/16 09:02
✂
PRIJSVRAAG
Deze foto is ergens in onze gemeente genomen. Weet je waar? Laat
het ons weten via [email protected] met de vermelding ‘prijsvraag’
of via onderstaande strook (te bezorgen op gemeentehuis t.a.v. de informatiedienst). Er staat ook een onlineformulier op de gemeentelijke
website. Een onschuldige hand zal uit de juiste antwoorden 2 winnaars trekken. De winnaars ontvangen ”Kadobons” t.w.v. € 25 geldig
bij de Affligemse handelaars.
Naam: .......................................................................................................
Adres:........................................................................................................
...................................................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................
E-mail:.......................................................................................................
Antwoord vorige editie
...................................................................................................................
De foto werd genomen aan het
kapelletje aan de linde op de Bellestraat
(aan voormalige Lindenhove).
Je antwoord wordt verwacht uiterlijk op 1 JUNI 2016.
De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
De winnaars zijn:
Nele Braeckmans en
Caroline De Bisschop. Antwoord: ................................................................................................
Proficiat!
Affligem gespot
MEI 2016
31
NUTTIGE ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS
AFFLIGEM
OCMW
Gemeentebestuur Affligem
Bellestraat 99
1790 Affligem
T 053-64 00 00
F 053-68 04 80
[email protected]
www.affligem.be
OPENINGSUREN
Elke werkdag:9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Dinsdagavond: 18.00 tot 20.00 uur
Vrijdagnamiddag:gesloten
GESLOTEN
donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei,
maandag 16 mei, donderdag 16 juni 2016
Bibliotheek
Bellestraat 99
1790 Affligem
T 053-64 00 60
[email protected]
i WWW.AFFLIGEM.BE
Bellestraat 101
1790 Affligem
T 053-64 00 70
F 053-68 53 30
[email protected]
OPENINGSUREN
Maandag:
9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag:
14.00 tot 16.00 uur
Woensdag:gesloten
Donderdag:
9.00 tot 12.00 uur
Vrijdag:9.00 tot 12.00 uur
Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand is
het OCMW open van 14.00 tot 20.00 uur
GESLOTEN
donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei,
maandag 16 mei, donderdag 16 juni 2016
Wachtdiensten
OPENINGSUREN
Maandag:gesloten
Dinsdag:
15.00 tot 20.00 uur
Woensdag:
13.00 tot 18.00 uur
Donderdag:
15.00 tot 20.00 uur
Vrijdag:10.00 tot 13.00 uur
Zaterdag:
10.00 tot 13.00 uur
Zondag:
10.00 tot 13.00 uur
GESLOTEN
zondag 1 mei, donderdag 5 mei,
zondag 15 mei, donderdag 16 juni 2016
Apothekers: 0903-99 000
(1,50 euro per minuut)
of op www.apotheek.be
Huisartsen: 053-71 06 05
of op www.huisarts.be
(zaterdag, zon en feestdagen van
9.00 tot 18.00 uur)
Tandartsen: 0900-39 969
(1,50 euro per minuut)
of op www.tandarts.be
Ilva
Zuid III – Industrielaan18
9320 Aalst/Erembodegem
T 053-83 88 48
F 053-83 44 22
[email protected] - www.ilva.be
OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK:
Maandag:
13.00 tot 19.00 uur
Dinsdag:
13.00 tot 19.00 uur
Donderdag:
8.30 tot 14.30 uur
Zaterdag:
9.00 tot 16.00 uur
GESLOTEN
donderdag 5 mei 2016
Plaatselijk Werkgelegenheids­agentschap Affligem
[email protected]
T 053-64 00 00
Elke 1ste en 3de woensdag van de maand in
het kantoor in het gemeentehuis, open van
9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
of na afspraak.
Lokale politie
Bellestraat 99 - 1790 Affligem
T 053-64 00 65
F 053-68 04 81
[email protected]
www.tarl.be
OPENINGSUREN
Maandag:8.00 tot 12.00 uur
Dinsdag:18.00 tot 20.00 uur
Woensdag:13.00 tot 17.00 uur
Donderdag:gesloten
Vrijdag:08.00 tot 12.00 uur
Zaterdag en zondag: gesloten
PZ TARL
Zonale politie
OPENINGSUREN
Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag: 8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 20.00 uur
8.00 tot 16.00 uur
gesloten
Affligemsestraat 101
1770 Liedekerke
T 053-65 00 65
F 053-65 00 64
[email protected]
www.tarl.be
Woonzorgcentrum “Van Lierde”
Bellestraat 3, 1790 Affligem
T 053-66 71 37
F 053-66 96 27
WIJZIGINGEN WACHTDIENST HUISARTSEN
Vanaf donderdag 5 mei 2016 verandert het huidige systeem van huisartsen met wachtdienst ingrijpend. Vanaf dan moet je tijdens het weekend, op feest- en brugdagen het (betalend) nummer
0900-69 018 vormen. Je komt dan terecht in de Huisartsenwachtpost Regio Aalst (Leopoldlaan 44 te
Aalst), waartoe Affligem vanaf betreffende datum zal behoren.
Tijdens de gewone werkweek (weekdagen van maandag tot vrijdagnamiddag) kan je terecht bij je
eigen huisarts. Wanneer je het centraal oproepnummer 0900-69 018 vormt, word je vanaf 19.00 tot
8.00 uur ’s anderendaags doorverbonden met de dokter van wacht van onze eigen gemeente. Je
kunt ook terecht op www.huisartsenkringaalst.be/hwp
32
Affligem gespot
MEI 2016

similar documents