RPO WL 2014 – 2020

Report
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w
Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
1. Istotną, większą niż w obecnej perspektywie rolę, odgrywać
będzie komplementarność wsparcia.
Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to
ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.
Uchwała KK NSRO z dn. 22 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia definicji „komplementarności”
Projekt 1
Projekt 2
Wspólny cel
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
2. Większy nacisk położony zostanie na tzw. podejście
zintegrowane, w
związku
z
czym
preferowane
będą
przedsięwzięcia realizujące tę logikę wsparcia (np. nowy
instrument – Zintegrowana Inwestycja Terytorialna).
Podejście zintegrowane - to mechanizm wsparcia umożliwiający
przyjęcie do realizacji i wdrożenia całego zestawu (wiązki)
przedsięwzięć (projektów) przyczyniających się do koncentracji
tematycznej lub terytorialnej wsparcia, a przez to do osiągnięcia
wspólnego dla nich celu (rozwiązania problemu/odpowiedzi
na wyzwanie rozwojowe) dzięki podjęciu i zrealizowaniu szeregu
działań o różnej naturze (np. infrastrukturalnych, wspierających
przedsiębiorczość, społecznych, informacyjno-promocyjnych, itp.)
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
3. Większy nacisk położony zostanie na terytorialny wymiar
prowadzonej interwencji (tzw. podejście terytorialne).
Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów
przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych
potencjałów, barier i wzajemnych zależności.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
4. Przy realizacji działań rozwojowych w większym stopniu
realizowane powinno być partnerstwo oraz współpraca
podmiotów. (Partnerstwo i wielopoziomowe sprawowanie rządów to
jedna z zasad ogólnych w przyszłej perspektywie finansowej - art. 5
projektu rozporządzenia ogólnego).
5. Nastąpi wzrost wykorzystania instrumentów finansowych (IF)
w programach polityki spójności.
Wprowadzone
zostaną
nowe,
dotychczas
niestosowane
instrumenty finansowe.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
Katalog IF finansowanych w przyszłych programach 2014-2020:
• krajowy fundusz venture capital
• mechanizmy pożyczkowe/poręczeniowe dla finansowania wysokobudżetowych
przedsięwzięć, np. w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej
• fundusze pożyczkowe/poręczeniowe do finansowania przedsięwzięć niższej
wartości w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej
• pożyczki/linie kredytowe udzielane/organizowane bezpośrednio przez IZ lub IW
• fundusze pożyczkowe oferujące różne linie produktów
• fundusze poręczeniowe, poreczenia indywidualne, poręczenia portfelowe, rożne
linie produktów
• fundusze kapitałowe (equity), seed capital
• Fundusze łączące wszystkie produkty, Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich,
Fundusze na OZE, ochronę środowiska, efektywność energetyczną
• fundusze mieszane
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Układ programów operacyjnych 2014 – 2020
• program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich
powiązań ze sferą przedsiębiorstw
• program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska,
przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa
energetycznego
• program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia
społecznego oraz dobrego rządzenia
• program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego
• program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich
• program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich
• program pomocy technicznej
• program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej
• programy dotyczące współpracy terytorialnej (EWT)
• Regionalne Programy Operacyjne
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 marca 2013 r.
zaakceptował wstępny projekt obszarów wsparcia w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020
(RPO WL 2014 – 2020), z jednoczesnym zachowaniem
możliwości modyfikacji w zakresie konstrukcji Osi Priorytetowych
Programu.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Lp.
Nazwa osi priorytetowej
Podział wsparcia wg
funduszy
EFRR
EFS
1.
Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje
38%
2.
Energia przyjazna środowisku
12%
3.
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie
zasobów
16%
4.
Mobilność regionalna i ekologiczny transport
17%
5.
Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie
4%
90%
6.
Spójność społeczna
9%
6%
7.
Pomoc techniczna
4%
8.
Pomoc techniczna
Departament
Regionalnego Programu Operacyjnego
4%
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Wstępny projekt obszarów wsparcia w ramach RPO WL 2014 –
2020 opracowany został w oparciu o projekt Linii Demarkacyjnej
(czyli projekt podziału realizacji różnego typu działań pomiędzy
poziom krajowy i regionalny oraz pomiędzy poszczególne
fundusze), który cały czas podlega modyfikacjom.
W związku z powyższym ostateczny kształt obszarów wsparcia
Programu może ulec zmianie.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wsparcie tworzenia infrastruktury i działalności B+R w przedsiębiorstwach
Wsparcie innowacyjnych MŚP
Wsparcie współpracy nauki i biznesu,
Finansowanie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach
Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw
Profesjonalizacja usług IOB
Rozwój klastrów regionalnych
Wsparcie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitałowych
Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 2. Energia przyjazna środowisku
Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia.
Biokomponenty i biopaliwa, zakłady do produkcji urządzeń OZE
Wsparcie MŚP w zakresie efektywności energetycznej MŚP (zmniejszenie strat
energii, ciepła, wody)
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wymianą wyposażenia
tych obiektów na energooszczędne
6. Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych dla poszczególnych typów obszarów,
stanowiące uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu krajowego
1.
2.
3.
4.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Rozwój form małej retencji.
Organizacja systemów wczesnego reagowania i ratownictwa
Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami.
Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej
Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów
zabytkowych, promocja kultury
6. Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody
7. Wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej
8. Wsparcie dla wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją
9. Wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza i hałasu
10. Rekultywacja terenów poprzemysłowych
1.
2.
3.
4.
5.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 4. Mobilność regionalna i ekologiczny transport
1. Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych
2. Zrównoważona mobilność miejska
3. Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich (ewentualnie powiatowych i gminnych) w sieci
kompleksowej TEN-T oraz stanowiących połączenie do sieci TEN-T, w tym inwestycje na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (ITS)
4. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu
5. Budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią
TEN-T, zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5. Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie
1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy
2. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wspieranie mobilności zawodowej
3. Wspieranie usług opieki osobami zależnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych.
4. Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia
5. Wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy.
6. Programy na rzecz integracji osób i rodzin z dysfunkcjami ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową
7. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników
8. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
9. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP
10. Programy outplacement.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
11. Programy przekwalifikowania pracowników
12. Programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej.
13. Dotacje inwestycyjne dla firm, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej ze
środków EFS
14. Preferencyjne pożyczki/dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
15. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gosp.
16. Dotacje na spłatę pożyczki (do 20% wartości pożyczki)
17. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej
18. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
19. Wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe.
20. Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
21. Infrastruktura edukacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 6. Spójność społeczna
1. Infrastruktura ochrony zdrowia powiązana ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym
obszarami deficytów oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne
2. Infrastruktura usług społecznych, w tym ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczowychowawcze, mieszkania chronione i zdrowotnych, w tym podmiotów ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, psychiatrycznej, długoterminowej, ZOL
3. Spersonalizowane i zintegrowane usługi pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej, usługi opiekuńcze i zdrowotne, w celu zwiększenia ich dostępności
4. Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi
5. Kompleksowa rewitalizacja (tylko działania inwestycyjne na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych)
6. Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych
7. Działania na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego,
ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Zatwierdzony przez ZWL materiał opracowany został w wyniku
dotychczasowych prac nad RPO WL 2014 – 2020, które
determinowane są szeregiem uwarunkowań, wynikających przede
wszystkim z faktu, iż programowanie przyszłej perspektywy
finansowej odbywa się równocześnie na poziomie wspólnotowym,
krajowym i regionalnym, a w związku z powyższym – nie jest
możliwe ostateczne określenie zakresu wparcia w ramach
poszczególnych programów operacyjnych.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Uwarunkowania na poziomie wspólnotowym:
1. Zobowiązania wynikające ze Strategii Europa 2020
2. Konieczność zapewnienia zgodności z projektami rozporządzeń dla nowej
perspektywy finansowej 2014-2020, które w dalszym ciągu podlegają
negocjacjom
3. Konieczność spełnienia tzw. ring-fencingów tzn. wyznaczonych przez KE
minimalnych pul środków dedykowanych na poszczególne obszary wsparcia
4. Konieczność zapewnienia zgodności wsparcia udzielanego w ramach RPO
WL 2014 – 2020 z wymogami dyrektyw UE, przyjmowanych na poziomie
unijnym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Koncentracja tematyczna i ring-fencingi (pułapy finansowe)
dla regionów słabiej rozwiniętych
W projektach rozporządzeń wprowadzono ograniczenia
dysponowania środkami dostępnymi w ramach kopert krajowych.
swobody
1. Nałożony został (na poziomie krajowym) ring-fencing w wysokości 20 –
25% środków funduszy strukturalnych na 3 cele tematyczne:
 zatrudnienie i mobilność pracowników (8)
 włączenie społeczne i walki z ubóstwem (9)
 edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie (10)
2. Ponadto co najmniej 20% całkowitych zasobów EFS w państwie
członkowskim zostanie przypisana do celu tematycznego 9.
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Ponadto:
3.
co najmniej 50% środków EFRR na szczeblu krajowym przydziela się
na 1 lub więcej spośród następujących 4 celów tematycznych:
 wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (cel
tematyczny 1);
 wzmacnianie dostępu i wykorzystania oraz jakości informacyjnych
i komunikacyjnych technologii (cel tematyczny 2);
 podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (cel
tematyczny nr 3)
 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach (cel tematyczny nr 4).
4. co najmniej 10% środków EFRR na szczeblu krajowym ma być
przeznaczone na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach (cel tematyczny nr 4)
5. co najmniej 5% środków EFRR na szczeblu krajowym zostaje
przydzielonych na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich.
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Uwarunkowania na poziomie krajowym:
1.
2.
3.
Konieczność realizacji celów rozwojowych wskazanych w krajowych
dokumentach strategicznych
Długotrwały proces przygotowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego dokumentu pn. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
(ZUP)
Prace trwające w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad tzw. linią
demarkacyjną określającą kryteria podziału wsparcia między programy
krajowe i regionalne
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Uwarunkowania na poziomie regionalnym:
1. Równolegle toczące się prace nad Strategią Rozwoju Województwa
Lubelskiego oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego
2. Równolegle toczące się prace nad Kontraktem Terytorialnym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wspieranie infrastruktury B+R i możliwości rozwoju sektora B+I (również w
kontekście inteligentnych specjalizacji)
Poziom krajowy
Poziom regionalny
Wsparcie infrastruktury sfery B+R oraz
badań w jednostkach naukowych
wynikające ze specjalizacji krajowych i
regionalnych
Brak działań na poziomie regionalnym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Inwestycje przedsiębiorstw w obszar B+I, rozwój powiązań między
przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi
Poziom krajowy
Program Operacyjny
Polska Wschodnia
Poziom regionalny
wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw (MŚP i duże
firmy), wspieranie działalności
B+R przedsiębiorstw, rozwój
powiązań pomiędzy
przedsiębiorstwami i innymi
uczestnikami systemu
innowacji
1) wdrażanie innowacyjnych
technologii w
przedsiębiorstwach
2) tworzenie warunków dla
prowadzenia badań w
przedsiębiorstwach; w tym
wsparcie tworzenia
infrastruktury B+R w
przedsiębiorstwach
wzrost innowacyjności
przedsiębiorstw - wdrożenie
dostępnych wyników prac
B+R/technologii; projekty o
małej skali w zakresie
działalności B+R realizowanej
przez przedsiębiorstwa
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wsparcie rozwoju MŚP
Poziom krajowy
Brak działań
Program Operacyjny
Polska Wschodnia
Poziom regionalny
1) tworzenie lub modernizacja
Wsparcie rozwoju firm –
produktów turystycznych o
projekty zwiększające
znaczeniu ponadregionalnym
aktywność inwestycyjną
i działania uzupełniając e
MŚP oraz skutkujące
2) przygotowanie terenów
zwiększeniem zatrudnienia
inwestycyjnych oraz nadanie
i trwałym rozwojem firmy
nowych funkcji
gospodarczych terenom
zdegradowanym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu
Poziom krajowy
Program Operacyjny Polska
Wschodnia
Poziom regionalny
Profesjonalizacja usług
Instytucji Otoczenia
Biznesu dla inteligentnego
rozwoju w powiązaniu z
inteligentnymi
specjalizacjami
1) Profesjonalizacja usług
Instytucji Otoczenia Biznesu, w
szczególności parków naukowo
–technologicznych i
inkubatorów przedsiębiorczości
dla inteligentnego rozwoju w
powiązaniu z inteligentnymi
specjalizacjami jako
uzupełnienie wsparcia z
perspektywy 2007-13;
2) wsparcie klastrów i inicjatyw
klastrowych o znaczeniu
ponadregionalnym
Profesjonalizacja usług
Instytucji Otoczenia Biznesu
dla inteligentnego rozwoju w
powiązaniu z inteligentnymi
specjalizacjami – działania
powiązane z systemowymi
realizowanymi na poziomie
krajowym
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
Poziom krajowy
Poziom regionalny
Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą wyposażenia
tych obiektów na energooszczędne
Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków mieszkaniowych
wraz z wymianą wyposażenia tych
obiektów na energooszczędne
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji
w sektorze gospodarki odpadami
Poziom krajowy
Poziom regionalny
Kompleksowe działania skierowane na
poprawę gospodarowania odpadami
komunalnymi - podział inwestycji ze
względu na liczbę obsługiwanej ludności
– od 150 tys. mieszkańców
Kompleksowe działania skierowane na
poprawę gospodarowania odpadami
komunalnymi - podział inwestycji ze
względu na liczbę obsługiwanej ludności
– poniżej 150 tys. mieszkańców
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Dziękuję za uwagę.
Izabela Byzdra
Dyrektor
Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie

similar documents