Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Pu*awy

Report
STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU
FUNKCJONALNEGO
MIASTA PUŁAWY
NA LATA 2014-2020
Dziedziny (obszary) objęte Miejskim Obszarem
Funkcjonalnym Miasta Puławy
PLAN PREZENTACJI
Perspektywa finansowania inwestycji publicznych
w latach 2014-2020
 Charakterystyka projektu utworzenia MOF;
 Zasięg Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Puławy;
 Charakterystyka powiązań funkcjonalnych
łączących Miasto Puławy z gminami ościennymi;
 Wizja rozwoju MOF i narzędzia do jej wdrażania;
 Pytania i wnioski.

2
ALOKACJA FUNDUSZY NA LATA 2014-2020
3
RPO WL 2014-2020

Projekt RPO WL 2014-2020 – wersja po
konsultacjach społecznych zatwierdzona
11 lutego 2014 r.:
alokacja: 2,23 mld EUR
 10 celów tematycznych, 14 osi priorytetowych,
32 priorytety inwestycyjne


10 kwietnia 2014 r. – termin przekazania
ostatecznego RPO Komisji Europejskiej do
negocjacji
OŚ 1 BADANIA I INNOWACJE
OŚ 2 CYFROWE LUBELSKIE
OŚ 3 KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW
CT 1 WZMACNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH, ROZWOJU
TECHNOLOGICZNEGO I INNOWACJI
CT2 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI, STOPNIA
WYKORZYSTANIA I JAKOŚCI TIK
CT3 WZMACNIANIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, SEKTORA
ROLNEGO (W ODNIESIENIU DO EFRROW) ORAZ SEKTORA
RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY (W ODNIESIENIU DO
EFMR)
OŚ 4 ENERGIA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU
OŚ 5 EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA I GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA
OŚ 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE
CT4 WSPIERANIE PRZEJŚCIA NA GOSPODARKĘ
NISKOEMISYJNĄ WE WSZYSTKICH SEKTORACH
CT5 PROMOWANIE DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU,
ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
ZASOBÓW
OŚ 7 OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I NATURALNEGO
OŚ 8 MOBILNOŚĆ REGIONALNA I
EKOLOGICZNY TRANSPORT
OŚ 9 RYNEK PRACY
OŚ 10 ADAPTACYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTW I
PRACOWNIKÓW DO ZMIAN
OŚ
11
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
OŚ 13 INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA
OŚ 12 EDUKACJA, MIEJĘTNOŚCI I
KOMPETENCJE
OŚ 14 POMOC TECHNICZNA
CT6 ZACHOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO ORAZ WSPIERANIE EFEKTYWNEGO
GOSPODAROWANIA ZASOBAMI
CT7 PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU I
USUWANIE NIEDOBORÓW PRZEPUSTOWOŚCI W DZIAŁANIU
NAJWAŻNIEJSZEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ
ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZO
ŚCI
ŚRODOWISKO
I
ENERGIA
CT8 PROMOWANIE TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI
ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE MOBILNOŚCI
PRACOWNIKÓW
CT9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z
UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ
CT10 INWESTOWANIE W KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE ORAZ
SZKOLENIE ZAWODOWE NA RZECZ ZDOBYWANIA
UMIEJĘTNOŚCI I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
-
SPOŁECZEŃSTWO,
AKTYWIZACJA
INFRASTRUKTURA
KOMUNIKACYJNA
STRUKTURA ALOKACJI RPO WL 20142020
infrastruktura
komunikacyjn
a
12%
pomoc
techniczna
3%
rozwój
przedsiębiorczoś
ci
36%
społeczeństwo,
aktywizacja
19%
środowisko,
energia
30%
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU
TERYTORIALNEGO W RPO WL 2014-2020
ZIT
SIT
Miasta
powiatowe
Projekty
zintegrowane
•Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasta Lublin
•4,7% alokacji RPO (105 mln EUR)
•Strategiczne Inwestycje Terytorialne 4 miast
subregionalnych
•Atrakcyjność gospodarcza; ochrona środowiska;
niskoemisyjny system komunikacyjny; zasoby ludzkie i
włączenie społeczne
•2,9% alokacji RPO (65 mln EUR)
•Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej (brownfield);
rewitalizacja społeczna i gospodarcza (wg Narodowego
Programu Rewitalizacji)
•3,5% alokacji RPO (78 mln EUR)
•Oddolne inicjatywy - wiązki zadań, realizowanych w
różnych obszarach tematycznych i przez różnych
partnerów
•Trwa identyfikacja projektów zintegrowanych
Udział alokacji na zintegrowane podejście
Miasta
powiatowe
3.5%
Podejście
problemowe
Podejście
zintegrowane
SIT
2,9%
Projekty
zintegrowane
?%
ZIT
4.7%
Priorytety
inwestycyjne
ZIT
SIT
Miasta
powia
towe
Projekty
zintegrowa
ne
Oś 1 Badania i innowacje
1.1
1.2.
Oś 2 Cyfrowe Lubelskie
2.3
OŚ 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Oś 4 Energia przyjazna środowisku
4.1.
Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
4.2.
4.3.
4.5.
Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
5.2.
6.1.
6.2.
Oś 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6.3.
6.4.
Priorytety
inwestycyjne
ZIT
SIT
Miasta
powia
towe
Projekty
zintegrowa
ne
Oś 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
7.2
7.4
Oś 9 Rynek pracy
8.5
8.7
8.8
Oś 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
8.9
8.10
Oś 11 Włączenie społeczne
9.4
9.7
9.8
Oś 12 Edukacja, umiejętności i kompetencje
10.1
10.3
10.3 bis
Oś 13 Infrastruktura społeczna
9.1
9.2
10.4
PROJEKT
ZINTEGROWANY
Wiązka zadań, realizowanych w różnych
obszarach tematycznych i przez różnych
partnerów;
 Zadania dotyczą jednego obszaru i kierują się na
wykorzystanie jego endogenicznych potencjałów;
 Indywidualne podejście ze strony Samorządu
Województwa;
 Cel zbieżny z celami Strategii Województwa;
 Wymaga zintegrowanego zarządzania.

10
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Projekt pn. „Programowanie działań gmin
funkcjonalnie związanych z Miastem Puławy w
celu zbudowania MOF M. Puławy” realizowany
jest od maja 2013 roku przez gminę Miasto
Puławy oraz cztery gminy ościenne, tj. Gminę
Janowiec, Gminę Kazimierz Dolny, Gminę
Końskowola i Gminę Puławy.
 Współfinansowany jest ze środków UE z PO PT w
ramach „Konkursu dotacji na działania
wspierające jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie planowania
miejskich obszarów funkcjonalnych”
ogłoszonego przez MRR.

11
ZASIĘG MOF
13
ZASIĘG MOF A OBSZAR FAKTYCZNEGO
ODDZIAŁYWANIA PUŁAW
14
Źródło: http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/mapa
POWIĄZANIA FUNKCJONALNE ŁĄCZĄCE
MIASTO PUŁAWY Z POZOSTAŁYMI GMINAMI
•Zaplecze turystyczne Miasta Puławy (Trzcianki, Wojszyn,
Nasiłów, Janowiec)
Gmina
Kazimierz
Dolny
•Realizacja funkcji życiowych w Puławach przez mieszkańców
Gminy (Parchatka)
•Zaplecze turystyczne Puław (Bochotnica, Kazimierz Dolny)
Gmina
Końskowola
•Szlaki rowerowe i szlak turystyczny (Sielce, Końskowola, Młynki),
•Wspólny system wodno-kanalizacyjny (Skowieszyn, Wronów),
•Tereny migracyjne dla mieszkańców Puław, wspólny system
komunikacji miejskiej, Puławska Sieć Informatyczna
(Końskowola)
Gmina Puławy
•Tereny migracyjne dla mieszkańców Miasta Puławy (Góra
Puławska, Klikawa, Bronowice, Jaroszyn, Gołąb),
•Szlaki zabytkowe i turystyczne (Góra Puławska, Gołąb)
Gmina Żyrzyn
•Komunikacja miejska oraz wspólny system wodno-kanalizacyjny
(Osiny, Wola Osińska),
•Komunikacja miejska, realizacja funkcji życiowych mieszkańców
Gminy w Puławach (Żyrzyn, Zagrody, Kotliny, Bałtów, Borysów)
Miasto Puławy
Gmina
Janowiec
18
Źródło: „Analiza spójności rozwiązań planistycznych”
WIZJA ROZWOJU MOF
Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Puławy to
obszar wysokiej jakości życia, atrakcyjny do
zamieszkania i pracy, obszar stabilnej
sytuacji demograficznej, wspierania
inwestycji i aktywności turystycznej.
To miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i
pracować. To miejsce, które warto odwiedzić i gdzie
warto pozostać.
Funkcjonowanie MOF opiera się na zasadach
ścisłej współpracy między tworzącymi go JST,
realizowanej z poszanowaniem odrębności tych
podmiotów i wykorzystaniem ich indywidualnego
potencjału do rozwoju całego obszaru.
19
POZIOMY WSPÓŁDZIAŁANIA W RAMACH MOF
20
OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA - PROPOZYCJE
Wychowanie i edukacja,
 Pomoc społeczna,
 Promocja, kultura, sport i turystyka,
 Gospodarka komunalna,
 Rozwój gospodarczy i rynek pracy,
 Transport i komunikacja,
 Planowanie przestrzenne,
 Inwestycje (w tym Strategiczne Inwestycje
Terytorialne),
 Organizacja i administracja.

21
TWORZENIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH
22

similar documents