Prezentacja - Wydział Lekarski

Report
Kategoryzacja
2009 – 2012
Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu
Podstawa prawna
• Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym
(Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 19)
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr 672/KAT/2013 z dnia 23. 10. 2013 r.:
Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu – kategoria B
Kategorie
• A+ – poziom wiodący
• A – poziom bardzo dobry
• B – poziom zadowalający z
rekomendacją wzmocnienia
działalności naukowej
• C – poziom niezadowalający
Sposób ewaluacji
• Kompleksowa ocena jakości działalności
naukowej przeprowadzona została przez KEJN
(Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) na
podstawie informacji przedstawionych przez
Wydział w ankiecie za cztery lata: 2009– 2012
(Zespół Ewaluacji NZ-3 – eksperci)
• Ocenę prowadzono w grupie nauk o życiu
(tu m.in.: obszar nauk medycznych i nauk o
zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej)
Sposób ewaluacji
• Ewaluacja odbyła się w grupie wspólnej oceny:
GWO NZ1M (78 jednostek)
• Metoda porównań parami: każdą jednostkę
porównywano z pozostałymi jednostkami w
GWO, poszerzonej o 2 jednostki referencyjne
(modelowe): dla kategorii A i dla kategorii B
• Wynik WL: < ref. A i > ref. B → kategoria B
• WL = 23,40 pkt.
• Jednostka referencyjna A = 29,60 pkt.
• Jednostka referencyjna B = -49,92 pkt.
Kryteria oceny i ich wagi
Kryterium
1. Osiągnięcia naukowe i
twórcze
2. Potencjał naukowy
3. Materialne efekty
działalności naukowej
4. Pozostałe efekty
działalności naukowej
Waga (dla wydziałów uczelni)
70
5
15
10
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze
Prace naukowe
• Lista A – czasopisma z IF, baza JCR (punkty: 15-50)
• Lista B – czasopisma bez IF (punkty: 1-10)
Monografie naukowe (do 10% prac)
- Autorstwo monografii naukowej w j. angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt
- Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt
- Autorstwo rozdziału w monografii w j. obcym – 5 pkt
- Autorstwo rozdziału w monografii w j. polskim – 4 pkt
- Redakcja naukowa monografii – 5 pkt/ 4 pkt
Patenty – 2-25 pkt
1.(c.d.) Osiągnięcia naukowe i twórcze
• Wynik oceny 1. jest ilorazem sumarycznej liczby
punktów przyznanych Jednostce oraz liczby N
• Liczba N – średnia arytmetyczna z okresu 4 lat z liczby
pracowników zadeklarowanych do badań naukowych
• Liczba N dla WL za lata 2009– 2012 = 403,15
• Ważona liczba publikacji i pozostałych osiągnięć,
czyli 3N – 2 N0 dla WL = 1179,25
• N0 – liczba pracowników zaliczonych do liczby N,
którzy przez 4 lata nie byli autorami osiągnięć naukowych.
• N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych.
• N0 dla WL = 15 (→ 11?)
2. Ocena potencjału naukowego
a) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych
- doktora habilitowanego – 70 pkt za każde uprawnienie
- doktora – 30 pkt za każde uprawnienie
b) rozwój własnej kadry naukowej:
- stopień dra – 2 pkt , dra habil. – 7 pkt, tyt. profesora – 10 pkt
c) udział w rozwoju nauk. osób niebędących pracownikami:
- stopień dra – 1 pkt , dra habil. – 3 pkt, tyt. profesora – 5 pkt
d) uczestnictwo w gremiach międzynarodowych (władze
towarzystw, redakcja czasopism, ciała eksperckie: 1 – 2 pkt)
d) wydawanie czasopism z listy A (po 3 pkt – do 50 pkt)
e) laboratoria akredytowane (po 10 pkt – do 50 pkt)
f) środ. fin. na badania w drodze konkursu (> 30% dot. statut.)
3. Ocena materialnych efektów
działalności naukowej
• Wynagrodzenia brutto wypłacone pracownikom Jednostki z
tyt. prowadzenia badań naukowych – 2 pkt za każde 50 tys. zł
• Nakłady finansowe (poza dotacją statutową i dydaktyczną)
poniesione przez jednostkę na rozwój infrastruktury
badawczej – 2 pkt za każde 50 tys. zł
• Przychody ze sprzedaży produktów będących efektem
wdrożenia wyników badań naukowych Jednostki
> 100 mln zł – 30 pkt
50 do 100 mln zł – 15 pkt
1 do 50 mln zł – 5 pkt
• Wynik oceny w 3. to iloraz liczby punktów oraz liczby N
4. Pozostałe efekty działalności
• Obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o
znaczeniu ogólnospołecznym:
a) zastosowania wyników badań w zakresie ochrony zdrowia
b) naukowe bazy danych
c) organizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział
przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub
konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3
czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki
d) upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i
innych form promocji i popularyzowania nauki
e) publikacje naukowe o szczególnym znaczeniu
• Punktacja od 0 do 100 pkt (WL= 87,50)
Kryterium
I -
II
Jednostka
referencyjna
kategorii A
Wydział
Lekarski
kategoria B
Jednostka
referencyjna
kategorii B
43,42 pkt.
41,05 pkt.
23,54 pkt.
- 863,20 pkt.
787,00 pkt. 464,80 pkt.
III -
2,73 pkt.
1,56 pkt.
1,47 pkt.
IV -
53,62 pkt.
87,50 pkt.
28,87 pkt.
Wydziały lekarskie w Polsce –
kategoria A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UM w Białymstoku
UJ CM w Krakowie
Pom. UM w Szczecinie, WL-Biotech.
UM w Poznaniu WL II
UM w Łodzi WL
Pom. UM w Szczecinie WL
Gdański UM
CM w Bydgoszczy
UM w Poznaniu WL I
UM we Wrocławiu WLKP
UM w Lublinie II WL
Warszawski UM I WL
68,36
61,45
55,19
50,16
48,94
45,01
43,78
43,69
41,12
34,56
31,64
30,37
Wydziały lekarskie w Polsce –
kategoria B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UM Wrocław WL
Warszawski UM II WL
ŚUM Katowice WL w Katowicach
ŚUM Katowice WL w Zabrzu
UM w Łodzi WL-Wojskowy
Uniwersytet Rzeszowski, WMed.
UM w Lublinie WL-Dentystyczny
23,4
14,45
7,38
-2,64
-7,05
-21,81
-28,73
Publikacje WL
2009 rok:
• 421 pełnych prac; punkty MNiSW: 2633,500; IF: 300,789
2010 rok:
• 681 prac; punkty MNiSW: 5280,000; IF: 338,005 + 55,221*
2011 rok:
• 656 prac; punkty MNiSW: 5569,000; IF: 358,495 + 94,596*
2012 rok:
• 591 prac; punkty MNiSW: 5525,000; IF: 391,586 + 12,487*
2013 rok:
• 478 prac; punkty MNiSW: 5993,000;
IF: 462,760+54,717*
Projekty naukowe WL
Projekty realizowane w ramach ramowych programów Unii Europejskiej
Projekty międzynarodowe
Projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekty finansowane w ramach działalności statutowej
Projekty badawcze młodych naukowców
Projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych (w tym FNP)
Umowy na badania z podmiotami gospodarczymi
Umowy usługowe
Projekty inwestycyjne
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego
Stypendium Naukowe – Polpharma
Zgłoszenia Patentowe
Patenty
2012
2013
0
0
1
2
34
0
95
37
3
13
6
2
1
3
35
1
81
32
2
11
6
0
0
2
0
3
1
1
2
3
Środki na finansowanie
działalności statutowej (MNiSW)
Algorytm obejmuje:
- kategoria jednostki (współczynniki):
kat. A+ – 1,5
kat. A – 1,0
kat. B – 0,75
kat. C – 0,40
- rodzaj jednostki (wydział uczelni ma wsp. 0,4, a np. PAN = 1,0)
- liczba dziedzin
- współczynnik kosztochłonności badań w danej dziedzinie
- liczba N (pracownicy zatrudnieni przy badaniach naukowych:
(naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni, inż.-techniczni)
wynagrodzenia dla pracowników N – tylko ze źródeł na naukę
Dotacja statutowa
Wydział Lekarski
2013 rok
• Kwota dotacji: 2 045 905 zł
• Liczba realizowanych zadań: 81
2012 rok
• Kwota dotacji: 3 534 980 zł
• Liczba realizowanych zadań: 95
2011 rok
• Kwota dotacji: 2 946 244 zł
• Liczba realizowanych zadań: 96
Wyzwania dla Wydziału Lekarskiego
• Zwiększanie liczby wartościowych publikacji
• Zintensyfikowanie wysiłków w zakresie
efektywnego pozyskiwania zewnętrznych
środków na finansowanie projektów naukowych
(międzynarodowych,unijnych, NCN, NCiBR)
• Premiowanie młodych, zdolnych pracowników
naukowo-dydaktycznych
• Redukcja etatów dydaktycznych

similar documents