Opis bibliograficzny

Report
Jak samodzielnie tworzyć bibliografię
Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil
 Uporządkowany spis dokumentów
(jednostek bibliograficznych – np.
książek, artykułów) wraz z opisem
umożliwiającym ich identyfikację.
 Uporządkowany zbiór
najważniejszych danych
dotyczących opisywanego
dokumentu (np. autor, tytuł,
miejsce i rok wydania)
umożliwiających jego identyfikację.
 wybrane do analizy teksty literackie,
ikonograficzne, filmowe, których
dotyczy temat prezentacji.
Np.
Mickiewicz Adam , Pan Tadeusz, Warszawa, Czytelnik,
1968
 Wykaz dokumentów
wykorzystywanych przez autora
piszącego swoją pracę.
Np.
Tatara Marian, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, w: Arcydzieła literatury
polskiej, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, Rzeszów, KAW,
1988, s. 99-147
 Każdy opisany dokument lub jego część, np. książka,
praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów), fragment
książki lub pracy zbiorowej, recenzja, książka on-line,
film, artykuł w czasopiśmie, czasopismo on-line,
strona WWW.
 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od
siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować
kropkę lub przecinek. Wybieramy jeden rodzaj znaku
i stosujemy go konsekwentnie po każdym elemencie
w całej bibliografii i przypisach.
 Graficznie wyróżniamy tytuł.
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania,
wydawnictwo, rok wydania, ISBN
Przykład:
Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, ISBN 8308-01885-8
lub
Szekspir Wiliam. Hamlet. Przeł. Józef Paszkowski. Wyd. 12.
Warszawa. PIW. 1984, ISBN 83-06-01117-7
W opisie dodano tłumacza i kolejne wydanie oraz zastosowano skrót nazwy
wydawnictwa.
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, tomy, części lub zeszyty,
miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, ISBN
Przykład:
Sienkiewicz Henryk, Ogniem i mieczem, t. 1-2, Warszawa, PIW,
1978
Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu, przeł. T. BoyŻeleński, t. 1-9, Warszawa, PIW, 1992, ISBN 83-06-01987-3
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania,
wydawnictwo, rok wydania, tytuł fragmentu lub strony
Przykład:
Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, Filibert
dzieckiem podszyty
lub
Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Kraków, WL, 1987, s. 135-185
 Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora,
miejsce wydania, wydawnictwo, rok
wydania, ISBN
Przykład:
Autorzy kina europejskiego, pod red. A. Helman i A. Pitrusa,
t. 2, Kraków, RABID, 2005, ISBN 83-88668-99-4
 Autor fragmentu (nazwisko i imię), tytuł
fragmentu, w: tytuł książki, pod red. imię i
nazwisko redaktora, miejsce wydania,
wydawnictwo, rok wydania, strony
Przykład:
Nurczyńska Ewelina, Rodzaje i gatunki filmowe, w: Kino i
telewizja, pod red. Bolesława W. Lewickiego, Warszawa,
WAiF, 1977, s. 128-149
 Autor (nazwisko i imię), tytuł,
„tytuł czasopisma”, rok, numer,
strony
Przykład:
Przybyła Karol, Klatka – model przestrzeni w filmach Romana
Polańskiego, „Polonistyka”, 2005, nr 10, s. 31-35
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania, rok
wydania, rec. autor (nazwisko i imię), tytuł artykułu,
„tytuł czasopisma”, rok, numer, strony
Przykład:
Tokarczuk Olga, Ostatnie historie, Kraków, 2004, rec.
Czyżak Agnieszka, Smutne historie o umieraniu,
„Polonistyka”, 2005, nr 10, s. 46-47
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce wydania,
wydawnictwo, rok wydania, rec. autor (nazwisko i
imię), tytuł, miejsce, rok wydania, ISBN, strony
Przykład:
Edigey Jerzy, Walizka z milionami, Warszawa, Czytelnik,
1975, rec. Barańczak Stanisław, Książki najgorsze (…),
Poznań, Wydawn. a5, 1990, ISBN 83-9-00036-0-0, s. 4345
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie,
miejsce wydania, wydawca, data wydania, ISBN
Przykład:
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i
zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16,
Łódź, PRO-media CD, 1998, ISBN 83-9-7231-30-9
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie,
data aktualizacji, [data dostępu], <warunki dostępu>
Przykład:
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000,
[cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW
<http://literat.ug.edu.pl/panfull/index.htm>
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie,
miejsce wydania, wydawca, data wydania, tomy lub
części, tytuł rozdziału lub fragmentu, strony
Przykład:
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i
zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja 1.0.3.16,
Łódź, PRO-media CD, 1998, trojański koń
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie,
data aktualizacji, [data dostępu], <warunki dostępu>,
strony lub tytuł fragmentu
Przykład:
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [on-line], 2000,
[cytowany 15 II 2012], dostępny w WWW
<http://literat.ug.edu.pl/panfull/index.htm>, Księga XII
 Tytuł filmu, reżyser (imię i nazwisko),[typ nośnika],
miejsce wydania, wydawca, rok wydania
Przykład:
Chłopi [film], reż. Jan Rybkowski, [DVD], Warszawa,
Studio Kadr, 2006
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, [typ nośnika], wydanie
miejsce wydania, wydawca, rok wydania
Przykład:
Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2 & 3, [CD],
Hanower, Deutsche Grammophon, 2004
 Autor (nazwisko i imię), tytuł, miejsce, wydawnictwo,
rok wydania, ISBN, autor i tytuł obrazu lub strony
Przykład:
Kozłowska Stefania, Malarze Młodej Polski, Kraków,
Wydawn. R. Kluszczyński, cop. 1995, Stanisław
Wyspiański Chochoły s. 182-183
 Autor obrazu, tytuł obrazu, w: Tytuł, pod red. imię
i nazwisko redaktora, miejsce wydania,
wydawnictwo, rok wydania, strony
Przykład:
Rembrandt van Rijn, Jezus i Samarytanka, w: Biblia
w malarstwie, pod red. Edwarda Piekarskiego,
Warszawa, Wydawn. Penta, 1990, s. 171
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane. Obowiązująca norma
wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z ang.
International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10 – cyfrowym znakiem
zawierającym informacje o kraju, wydawcy i samej książce.
Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym,
jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich
opisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem. Graficznie
wyróżniamy tytuły (np. kursywa lub podkreślenie).
Opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu.
Numeru ISBN nie przedzielamy na dwie linijki.
W opisie autora pomijamy informacje o stopniach naukowych i funkcjach.
Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, PIW zamiast Państwowy Instytut Wydawniczy, itp.
Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu
pomijamy.
W utworach obcojęzycznych podajemy imię i nazwisko tłumacza. Autor obrazu, tytuł obrazu,
w: Tytuł, pod red. imię i nazwisko redaktora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania,
strony.

similar documents