Migdal-Eder

Report
Wajisjlach – xlsyv
en hij zond
2010 – de 4 testen van Jacob – leven in vertrouwen
2011 – de geest van Edom - Obadja
2012 - Migdal Eder
Wajisjlach – xlsyv
en hij zond
Mykalm Qbqey xlsyv
WA’JISJLACH ja’cov malachim
En zond Jacob boodschappers
vyxa vse-la ynpl
le fanav el esav achiv
voor zijn aangezicht, naar Ezau zijn broer
Mvda hds Hryes hjra
artsa seïr s’de edom
naar het land Seïr in het veld van Edom
Genesis 32:4
Gen. 35:16-27
uit de 6e Torah-lezing
16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar
een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde
Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl
zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot
haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En
toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde
zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem
Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de
weg naar Efrat, dat is Betlehem.
Bethel
l[b
Beth–El
Huis van God
Gen. 35:16-27
uit de 6e Torah-lezing
16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar
een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde
Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl
zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot
haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En
toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde
zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem
Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de
weg naar Efrat, dat is Betlehem.
Rachel
lxr
Ooi/schaap
vredeoffer
Gen. 29:9
Als hij nog met hen sprak,
zo kwam Rachel met de schapen,
die haar vader toebehoorden;
want zij was een herderin.
Gen. 35:16-24
uit de 6e Torah-lezing
16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar
een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde
Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl
zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot
haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En
toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde
zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem
Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de
weg naar Efrat, dat is Betlehem.
Benjamin
Nmvnb
RACHEL
Ben-oni
Zoon van mijn pijn
Zoon van mijn verdriet
JACOB
Ben-jamin
Zoon van mijn rechterhand
Zoon van mijn kracht
Benjamin
Nmvnb
Psalm 48:10
80:17
98:1
110:1
118:16
Gen. 35:16-24
uit de 6e Torah-lezing
16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar
een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde
Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl
zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot
haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En
toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde
zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem
Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de
weg naar Efrat, dat is Betlehem.
Locatie
Bethel

Jeruzalem

Migdal Eder

Betlehem

Efrata
Efratah
h[rfa
Graf van Rachel
c.a. 1900
Efrat
[rfa
Micha 5:2
1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een
heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van
ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Daniël 7:13
13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met
de wolken des hemels kwam iemand gelijk een
mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en
men leidde hem voor deze; 14 en hem werd
heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en
alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal
vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk
Van parah - vruchtdragen
is.
Gen. 35:16-24
uit de 6e Torah-lezing
20 En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen, dat
is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. 21
Daarna brak Israël op en spande zijn tent aan de
andere zijde van Migdal-Eder
Migdal-Eder. 22 En toen Israël in dit
land woonde, ging Ruben heen en lag bij Bilha, de
bijvrouw van zijn vader, en Israël hoorde het. De zonen
van Jakob nu waren twaalf in getal. 23 De zonen van
Lea: de eerstgeborene van Jakob, Ruben, voorts
Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon. 24 De zonen
van Rachel: Jozef en Benjamin.
Migdal Eder
rde ldgm
Migdal -Toren
Eder - kudde
Eder van adar
helpen/hoeden
Migdal Eder
rde ldgm
Mishnah (Shekelim 7:4)
de kudden waren bedoeld
voor de offers in de tempel
1. Wachtoren van waaruit
de tempelkuddes
werden bewaakt
2. De herders waren
speciaal opgeleid voor
deze koninklijke taak
Migdal Eder
rde ldgm
Spreuken18:10
De naam van Adonai
is een sterke toren,
de rechtvaardige
vlucht er naar toe en
is veilig.
Zze-ldgm
Migdal oz
Migdal Eder
rde ldgm
2 Kon.18:8
Hij versloeg de
Filistijnen, zelfs tot
Gaza en haar grenzen
van de wachttoren tot
de ommuurde stad.
Migdal Eder
rde ldgm
2 Kron.26:10
Hij bouwde ook
torens in de woestijn
en groef vele putten,
want hij had veel vee
Migdal Eder
rde ldgm
2 Kron.27:4
Verder bouwde hij
steden in het gebergte
van Juda, en in de
bossen bouwde hij
kastelen en torens
Migdal Eder
rde ldgm
19 Zo stierf Rachel en werd
begraven aan de weg naar
Efrat, dat is Betlehem.
“Langs de weg naar Jeruzalem”
Migdal Eder
rde ldgm
Rabbi Munk:
“Hij spreidde zijn tent
tegen Migdal Eder, de
plaats waar Koning
Messias zichzelf zal
openbaren in de eindtijd”.
“The call of the Torah - Pag. 757
Migdal Eder
rde ldgm
Micha 4:8 [NBG]
En gij, Migdal-Eder, Ofel der dochter
Sions, tot u zal genaken en komen de
heerschappij van voorheen, het
koningschap der dochter van Jeruzalem.
[NBV] En jij, wachttoren over de kudde,
vesting van Sion,
jij zult je vroegere heerschappij
herkrijgen,
aan jou, Jeruzalem, behoort het
koningschap toe.
Migdal Eder
rde ldgm
De Mishnah (tractaat Baba K. vii. 7)
verbiedt het houden van kudden in
het land Israël, behalve in de
wildernis. Omdat het de velden afzet
en de planten beschadigd. De enige
kudden die gehouden werden waren
de kudden voor de tempeldienst.
(Baba K. 80 a)."
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat
alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind
van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om
zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij
vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in
Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5
om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was.
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde
hem in een voederbak, omdat er voor hen geen
plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver
daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond
er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken
Geen plaats
Brit Chadasja
Verklaring
voor de grote mensen massa’s in Betlehem
1. VOLKSTELLING
2. SOEKKOT
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde
hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats
was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver
daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond
er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven
door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig
schrokken
katalumati
Katalumati
kata= neer vanaf, luo=losmaken
Oorspronkelijk: afladen
katalumati
gastenvertrek, bovenkamer, nachtverblijf
Lucas 2:7
καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν
πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν
αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν
φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος
ἐν τῷ καταλύματι
Lucas 22:11
καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς
οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος·
ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ
πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου
φάγω;
en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek
en
legde
hem
in
een
voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.
en zeg tegen de heer van dat
huis: “De meester vraagt u:
‘Waar is het gastenvertrek
waar ik met mijn leerlingen
het pesachmaal kan eten?’”
bovenzaal
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad
van David jullie redder geboren. Hij is de messias,
de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden:.
Messiach
xysm
39 x in Tenach
Gezalfde
• Letterlijk: alles wat met
olie overgoten wordt.
• Bijbelse praktijk: gaat
verder
Messiach
xysm
AARTSVADERS ZIJN MESSIAS
Psalm 105:
12 Toen zij weinige mensen in getal waren,
een kleine schare en vreemdelingen daarin,
13 en van volk tot volk trokken,
van het ene koninkrijk tot de andere natie,
14 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte,
en bestrafte Hij koningen om hunnentwil:
15 Raakt mijn gezalfden niet aan,
en doet mijn profeten geen kwaad.
Niet letterlijk met olie overgoten.
Messiach
xysm
DE PRIESTER IS MESSIAS
2 Sam. 22:51
De gezalfde priester gaat vervolgens met een
deel van het bloed van de stier de
ontmoetingstent binnen.
Letterlijk met olie overgoten.
Messiach
xysm
DAVID IS MESSIAS
Lev.4:16
Hij schenkt zijn koning overwinningen,
betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan
David en zijn nageslacht, voor altijd.’
Letterlijk met olie overgoten.
Messiach
xysm
ISRAËL IS MESSIAS
Habakuk 3:13
Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot
redding van uw gezalfde.
Psalm 28:8
De HEER is de kracht van zijn volk, een burcht
van redding voor zijn gezalfde.
Niet letterlijk met olie overgoten.
Messiach
xysm
Psalm2:1 Waartoe leidt het woeden van de
volken, het rumoer van de naties?
Tot niets.
2 De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
vxysm-lev hvhy-le
al JHWH we al mesjicho
Messiach
xysm
Joh.4: 25
De vrouw zeide tot Hem:
Ik weet, dat de Messias komt,
die Christus genoemd wordt;
wanneer die komt,
zal Hij ons alles verkondigen.
26 Jesjoea zeide tot haar:
Ik, die met u spreek, ben het.
Niet letterlijk met olie overgoten.
Messiach
xysm
1 Sam. 16:13
Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te
midden van zijn broers. Van toen af aan was
David doordrongen van de geest van de HEER.
Hhvhy xvr xlj[v vyxa brqb v[a xsmyv
Nmsh
ha sjemen wa jimsjach oto be qerev echaw wa titzlach roeach JHWH
de olie en zalfde hem in de kring van zijn broeders
en doordrong Geest JHWH
Zalven met olie = vervullen met de Geest van JHWH
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad
van David jullie redder geboren. Hij is de messias,
de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden:.
(BEWIJS)
TEKEN
shmeion - semeion
In doeken gewikkeld
In een kribbe
1. Dit soort doeken waren de
pitten voor de olielampen
in de tempel.
2. De lammeren voor de
tempel werden in doeken
gewikkeld.
Er
mocht
immers
niets
aan
mankeren.
jatnh – phatnei – krib, trog,
voerbak,
stal waar dieren gevoederd
worden.
Gen.33:17 Maar Jakob brak
op naar Sukkot en hij bouwde
zich daar een huis, en voor
zijn kudde maakte hij hutten
(sukkot). Daarom noemde hij
die plaats Sukkot.
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbak ligt.’
th jatnh
tei phatnei
DE voerbak
Hoeveel
voederbakken
waren er in de
omgeving?
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen
waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons
bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg,
en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze
wat hun over dat kind was gezegd.
Lucas 2:1-21
Brit Chadasja
18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al
deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken 20
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd. 21 Toen er acht
dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jesjoea, die de engel had genoemd
nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was
ontvangen.
Ehyvsy - verlosser, redder
Mattheus 2:1
Wijzen
Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in
Judea, in de dagen van koning Herodes, zie,
wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2
en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die
geboren is?
Grieks: magoi –magoi
Gr. Magos (wetenschapper, leraar) – Ned. Magiër
Hebr. Ravmaq van rav - rabbi
Oosten = Babel de grootste Joodse populatie
Wajisjlach – xlsyv
en hij zond
Gen.32:3 En Jakob zond boden (malachiem) voor zich uit
tot zijn broeder Esau. (tot verzoening)
Lucas 2: God zendt boden/engelen
(tot verzoening)
Wajisjlach – xlsyv
en hij zond
2 Kor. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit
alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke
immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe
te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft
toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God
door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij
u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods in Hem.
Wajisjlach – xlsyv
en hij zond
Jesjoea

similar documents