Univerzita Hradec Králové

Report
Britský den
Hradec Králové je univerzitní
město….
• Univerzita Hradec Králové
–
–
–
–
–
Fakulta pedagogická
Fakulta Informatiky a managementu,
Fakulta přírodovědecká
Fakulta filosofická
Ústav sociální práce
• Univerzita Karlova v Praze
– Farmaceutická fakulta
– Lékařská fakulta
• Univerzita obrany
– Fakulta vojenského zdravotnictví
V úzké vazbě na poslední dvě instituce a jejich fakulty je Fakultní
nemocnice v Hradci Králové
Charakteristika institucí
• Výuka
– Studia bakalářská, magisterská, doktorská
– Kvalitní pedagogický sbor (práva habilitační i jmenovací v
profilových oborech)
• Rozsáhlý výzkum ( základní i aplikovaný), je umožněn
– koncentrací akademických pracovníků , výzkumníků,
včetně studentů PhD programů,
– potenciálem firem v rámci kraje i mimo něj
– rozsahem kontaktů mezinárodních i domácích
Spolupráce institucí v rámci města
a kraje…
• Existuje zejména ve výzkumu, využití kapacit i v
rámci společných projektů např.
• Centrum pro inovace v biomedicíně
– spolupráce v rámci „ hradeckých “ fakult (UHK + LF UK +
FaF UK + FVZ UO + TC HK + FN HK)
• Centrum pro transfer technologií
– společný projekt FN HK + UHK + FVZ UO
Zdroje financování výzkumu
• celostátní poskytovatelé ČR
– GA ČR,
– TAČR,
– resortní ministerstva, prioritní je MŠMT, MZ, MO,…
• Evropská unie v rámci svých grantových schémat
• ( rámcové programy, Horizon, Strukturální fondy)
• regionální instituce
– v rámci společných aktivit ( Vouchery kraje)
• podnikatelská sféra
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, zdroje
pro výzkum 2013
• Granty různých poskytovatelů ČR: 42 700 Kč
• Zdroje MŠMT: rozvoj infrastruktury 345 mil Kč.
(nová budova Přírodovědecké fakulty 20132015)
• Zdroje poskytovatel EU: 142 mil Kč
• 671 akademiků ( 41 prof., 76 doc., 231 odb.
as.)
• 10 DSP ( 69 doktorandů)
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
• vzdělávání podle učitelských i neučitelských
studijních programů v oblasti humanitní,
pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a
umělecké
• 4 500 studentů v bakalářských, magisterských i
doktorských studijních programech v prezenční i
v kombinované formě studia
• 1 700 účastníků různých forem celoživotního
vzdělávání
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a
managementu
• oblast informatiky a věd ekonomickomanažerských, výzkum a spolupráce s
aplikovanou sférou (Hradecký IT klastr, …) a
pod. Jde např. o hardwarové a softwarové
systémy, mobilní systémy, znalostní
technologie, investice do vyspělých
technologií..)
• 2 400 studentů v bakalářských,
magisterských i doktorských studijních
programech v prezenční i v kombinované
formě studia
Univerzita Hradec Králové
Filosofická fakulta
• vědecká činnost v oblastech historie,
archivnictví, politologie, archeologie, filozofie
a sociologie
• specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku
• uplatnění digitálních technologií v
humanitních vědách
• 1 000 studentů v bakalářských,
magisterských i doktorských studijních
programech v prezenční i v kombinované
formě studia
Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
• studijní programy prakticky zaměřené na
přírodovědné obory
• přírodovědné vzdělání studentů Pedagogické
fakulty a Filozofické fakulty UHK
• výzkum v oblastech: biologie, fyzika, chemie,
informatika, matematika
Univerzita Hradec Králové
Ústav sociální práce
• společensky potřebná studia zaměřená na
nejrůznější oblasti sociální práce
• 600 studentů v bakalářských a magisterských
studijních programech v prezenční i v
kombinované formě studia
Příklady projektů:
Analýza mnohorozměrných
časových řad nejen v biomedicíně
• Řešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, Dr.Sc.
• Řešitelský tým: RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Mgr. Filip
Studnička, Ph.D., RNDr. Daniel Jezbera, Ing.
Jan Hlúbik
Analýza mnohorozměrných
časových řad nejen v biomedicíně
• Zde je již vedle grantové podpory i podpora
smluvním výzkumem mezi univerzitou a firmou
• Rozpočet: 500 tis Kč/rok pro výzkumníky UHK (velmi
hrubý odhad)
• Partneři stávající: Linet, spol. s r.o.; IWMC, s.r.o.
• Partneři potenciální (se kterými proběhly předběžné
kontakty): Ella-cs, s. r. o.; EMPLA AG spol. s r. o.;
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s.
Analýza mnohorozměrných
časových řad nejen v biomedicíně
• Anotace: Příklady mnoharozměrných časových řad nalezneme v různých
oblastech fyziky (geofyzika, astronomie, meteorologie a klimatologie,
teorie deterministického a kvantového chaosu), ale i v jiných oblastech
(biomedicína, radarové/sonarové systémy, ekonomie, sociologie, politické
vědy, ekologie a mnoho dalších). V medicíně např. vznikají tyto řady
měřením jistých fyziologických procesů jako je EKG, EEG nebo třeba
balistokardiografie. K extrakci relevantních informací z naměřených dat,
které jsou často typické velmi nízkým poměrem signálu k šumu lze použít
různé matematické přístupy. Použití matematických technik známých
z fyziky – teorie náhodných matic (kvantový chaos), metoda maximální
věrohodnosti (kvantová rekonstrukce stavů) a především diferenciální
geometrie (obecná teorie relativity, teorie kvantových vlnovodů).
Dosavadní výsledky jsou velmi nadějné.
Tradice a úspěšně završené granty
k tomuto směru …
Výzkumné centrum LC: Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a
aplikovanou matematiku
– hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Ústav jaderné
fyziky AV ČR, v. v. i.
– řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědecká
fakulta UHK
– originální vědecké výsledky v oblastech kvantové a klasické
mechaniky, kvantové optiky, teoretické informatiky, aplikací
fyzikálních metod ke společenským systémům a dalších
Tradice a úspěšné granty k tomuto
směru …
Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky
– hlavní řešitel: Ing. Tomáš Kolář,
L I N E T spol. s r.o.
– řešitel z UHK: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc., Přírodovědecká
fakulta UHK
– Systém pro monitorování vlastností a parametrů
kardiovaskulární dynamiky. Diagnostické lůžko, které je schopné
detekovat různé mechanické události související s
kardiovaskulární dynamikou.
– Technické řešení včetně aplikovaného software umožnilo
důkladnější výzkum měření pulzní vlny srdce a některých
biometrických signálů.
– Po rozpracování jsou výsledky aplikovatelné v praxi
Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální
enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy
nemoci
• Řešitel: : doc. PharmDr. Kamil Musílek a kol. Ph.D.
• Patent: Inhibitory amyloid vázající dehydrogenasy
(ABAD),
Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální
enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy
nemoci
• Granty k tomuto směru
• COST CZ (MŠMT)
• doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Příprava
sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako
potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci. 2014-2015
• KONTAKT (MŠMT)
• doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.: Výzkum
modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu
intoxikací organofosforovými pesticidy. 2013-2015
• Spolupráce s FN HK a dalšími institucemi HK
Potravní doplněk a jeho způsob
výroby
• Doc. Ing. Štěpán Hubálovský,.
• Granty k tomuto směru
• RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.: Vývoj
technologického zpracování ve světě nově
zaváděných vysoce nutričně hodnotných
luštěnin pro využití k přípravě běžných
potravin i dietních a výživových výrobků.
Řešení: 2011-2014
• hlavní řešitel: EXTRUDO Bečice s.r.o.
•
•
•
•
•
Stanovení parametrů uměle řízeného
termického
rozkladu oxo-biodegradabilních plastů
Řešitel Doc. Ing. Ondřej Krejcar Ph.D.
TH - Program na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje
EPSILON
Podprogram: 2 - Podprogram 2 - Energetika a
materiály
Doba řešení: 02/2015 - 12/2017
Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí
na nerekultivovaných skládkách a odkalištích.
• Řešitel: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
• Řešitelský kolektiv: Přf UHK prof. Kovář, doc. Tůma, doc
Dohnal, Dr. Prausová, Dr. Pech, Dr. Bogusch, Dr. Košnar aj.
doktorandi katedry biologie
• Spolupráce s UK Přírodovědecká fakulta Praha, Elektrárnou
Chvaletice, Opatovice aj.
• Náklady cca 2,5 mil. Kč ročně (mimo potřebného
přístrojového vybavení) výzkum min. 5 let.
Výzkum primární sukcese a environmentálních interakcí
na nerekultivovaných skládkách a odkalištích
•
•
Poznání přirozených procesů na průmyslových deponiích hraje klíčovou roli v
tvorbě konceptů ekologie obnovy. Návrh staví na souborech studií (Kovář 2004,
Neustupa et al. 2008) zahrnujících výzkum sukcese bioty na opuštěných
odkalištích. Cíle obsahují důraz na studium ekotoxikologického vlivu substrátu na
významné skupiny organismů, jež se podílejí na vzniku biologické krusty. Ta tvoří
hraniční povrchovou vrstvu, jež má mimořádný význam pro zmírnění stresových
podmínek prostředí a urychluje kolonizaci toxického substrátu dalšími organismy.
Projekt se zaměří do následujících okruhů: (1) oblasti molekulární genetiky u
populací komponent biologických krust – kryptogam resp. klonů dominantních
fanerogam (zjištění adaptivní selekce), (2) oblasti terénních manipulativních
pokusů na interakce: rostlinná biomasa/diaspory – druhy hmyzu ve vzájemných
vztazích (např. mravenci - šiřitelé semen ovlivňující i substrátové vlastnosti) –
rozklad stařiny – vliv na toxicitu substrátu a tvorbu půdy, (3) oblasti
ekofyziologických pokusů testujících toleranci přítomných druhů k rizikovým
faktorům.
Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní
parametry ovoce
• Řešitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
• Řešitelský kolektiv za PřF UHK, doc. Tůma, doc.
Dohnal, Ing. Dvořák, doktorandi katedry
biologie
• Spolupráce s VSUO Holovousy a pěstiteli
ovoce – nutné ještě projednat ???
Minerální výživa, fyziologicky aktivní látky a kvalitativní
parametry ovoce
• Minerální výživa a vstupy cizorodých látek do životního prostředí se řadí
mezi vnější faktory, které mohou výrazně ovlivnit výnosové a kvalitativní
parametry ovoce. Výživný stav rostlin je možné ovlivnit nejen aplikací
hnojiv a navíc současnou aplikací fyziologicky aktivních látek lze docílit
zvýšení rostlinné produkce, její kvality i zdravotního stavu rostlin. Může
ovlivnit množství obsahových látek i zvýšit toleranci rostlin ke stresovým
podmínkám (např. suchu, mrazu aj.)
Lékařská fakulta UK -zdroje 2013
• domácí poskytovatelé 76 mil Kč
• EU
201 mil Kč
• akademičtí pracovníci (věda a výuka) - 221,3
úvazku (fyzicky 467 osob)
• studenti DSP - 254
• absolventi DSP projektech POST-DOC – 11
• 20 oborů (základní oblasti až klinicky
orientované), některé jediné v ČR
Lékařská fakulta UK - Klíčové projekty z
prostředků OP na rozvoj infrastruktury
• MEPHARED - Výukové a výzkumné centrum UK v
Hradci Králové, OP VaVpI, společný projekt LF UK
a FaF UK, v r. 2013 investice 155 mil. Kč. z celkové
částky 420 mil. Kč, dokončení 2014, jde o první
etapu nového komplexu
• MOTUL - Modernizace budovy teoretických
ústavů LF UK v HK, projekt OP VVI
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Profilové oblasti témat výzkumu:
• onemocnění kardiovaskulárního a
gastrointestinálního traktu
• onkologie a hematoonkologie
• stárnutí a regenerace
Dosažené úspěchy
Patenty, průmyslové vzory (2013)
• 303192 - Zrakový stimulátor
• 26369 - Mobilní zařízení pro dlouhodobé
monitorování zrakových a mozkových funkcí
• 303612 - Sloučenina pro fotodynamickou inaktivaci
současně grampozitivních bakterií,
gramnegativních bakterií a patogenních kvasinek,
na bázi derivátu ftalocyaninu, a použití této
sloučeniny (spolupráce s VÚOS Rybitví)
• 303304 - Zařízení k provádění měření
intrakardiálních zkratů a chlopenních regurgitací
Farmaceutická fakulta UK
Základní údaje - 2013
• Akademičtí pracovníci – 145
– profesoři 18, docenti 35, odborní asistenti 56, asistenti 33
• Postdok pozice – 32 (z toho 1/3 zahraniční)
• Doktorandi – 171
• Zdroje na výzkum: 96 632 tis Kč od českých
poskytovatelů
Základní orientovaný výzkum
Rozvoj výzkumných týmů v oblastech:
• Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi
jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a
toxicitou.
• Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších
biologicky aktivních látek.
• Studium účinků léčiv u experimentálně navozených
patologických stavů.
• Studium obsahových látek farmaceuticky významných
rostlin, hodnocení jejich biologické aktivity a toxicity,
možnosti biotechnologické produkce.
Základní orientovaný výzkum
• Studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s
ohledem na interakce s transportními a
biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových
interakcích.
• Využití polymerů a speciálních lipidů pro přípravu
biodegradabilních, nanočásticových lékových forem s
ohledem na řízené uvolňování a cílenou biodistribuci
léčiv.
• Analýza faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu,
spotřebu a potřebu léčiv po jejich zavedení do praxe.
Rozpočet: 15-20 mil. Kč ročně
Projekty zaměřené na vzdělávací
činnost a projekty ve spolupráci s praxí
• zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby na trhu
práce
• řešení problémů firem v oblasti chemie, analytické chemie,
pěstování léčivých rostlin aj. formou diplomových prací,
rigorózních prací a disertačních prací
• pozice postdoc – vyškolení, výzkum na FaF UK a jejich převod
do firem
• nastavení mezinárodních zkušeností a jejich přenos do regionu
• internacionalizace široké oblasti vědních disciplín
• navázání a rozšíření současné spolupráce s firmami (VÚO
Holovousy, Fakultní nemocnice, Contipro, CBO Těchonín a další)
Rozpočet: 10 mil. Kč ročně
Investiční projekty
• Projekt Kampus UK v Hradci Králové
Jedná se o dostavbu celého kampusu UK v HK, který bude
společným projektem Lékařské a Farmaceutické fakulty UK,
přispěje k integraci pracovišť a odstraňování duplicit, bude
polyfunkční, tj. umožní uspokojit potřeby nejen špičkového
vědeckého výzkumu a ale také kvalitní výuky a vytvoří
komunitní atmosféru umožňující plně využívat zázemí fakult.
Rozpočet: cca 2 mld. Kč
• Modernizace Botanické zahrady léčivých rostlin
Farmaceutické fakulty UK v HK a Pajkrovy flošny
(Studentský klub)
Rozpočet: 45 mil. Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové - stanovené
perspektivní směry výzkumu
• Bioindikátory v klinické medicíně
– Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
• Chirurgické operační trauma, onkochirurgie a transplantologie
– Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
• Stárnutí a péče o starou populaci, zlepšení kvality života ve
stáří
– Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
• Pokročilé metody diagnostiky
– Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
• Neurodegenerativní onemocnění
– Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany
• Výzkumníků: 137
• Dotace na výzkumné projekty: 55 mil Kč
• Podíl na výzkumu UO z hlediska výsledků: 46%
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany směry výzkumu (obory habilitačního a
jmenovacího řízení)
•
•
•
•
•
•
•
•
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Toxikologie
Vojenská chirurgie
Vojenská radiobiologie
Vojenské vnitřní lékařství
Molekulární patologie
Lékařská mikrobiologie
Infekční biologie

similar documents