Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas

Report
Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2014.01.22.
Jaunimo garantijų iniciatyva
2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos komunikatas
Europos
pameistrystės
aljansas
Jaunimo
garantijų
iniciatyva
Stažuočių
kokybės sistema
Jaunimo
užimtumo
paketas
2013 m. vasario 7-8 d. Europos Vadovų Taryba
Sukurti Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuriai
per septynerius metus (2014–2020 m.) būtų
skirta 6 mlrd. EUR ir kuria galėtų pasinaudoti
visi regionai, kuriuose jaunimo nedarbo lygis
2012 m. viršijo 25 proc.
2013 m. kovo 5 d. Europos Sąjungos Taryba
Jaunimo garantijų iniciatyva
Užtikrinti, kad visiems nedirbantiems,
nesimokantiems ir stažuotėje nedalyvaujantiems
15–24 m. jaunuoliams per keturis mėnesius nuo
darbo netekimo ar išėjus iš formaliojo švietimo
sistemos būtų pateiktas kokybiškas darbo,
tolesnio mokymosi, praktikos ar stažuotės
pasiūlymas
2013 m. liepos 2 d. Leipcigo deklaracija
Europos pameistrystės aljansas
Vienija valdžios institucijas, verslo organizacijas,
prekybos ir pramonės rūmus, socialinius partnerius,
profesinio mokymo paslaugų teikėjus, jaunimo
atstovus bei kitus dalyvius, siekiant koordinuoti,
plėtoti ir skleisti įvairias sėkmingos
pameistrystės schemas ir iniciatyvas
(darbu grindžiamas profesijos mokymas)
Komisijos 2013 m. gruodžio 5 d. komunikatas
Stažuočių kokybės sistema
ES lygiu nustatyti stažuočių kokybės standartai:
- Rašytinis stažuotės susitarimas;
- Mokymosi tikslai;
- Darbo sąlygos;
- Pagrįsta trukmė;
- Tinkamas stažuotės pripažinimas;
- Skaidrumo reikalavimai;
- Socialinių partnerių dalyvavimas.
Jaunimo garantijų iniciatyva
Jaunimo garantijų įgyvendinimo plano rengimo dalyviai
Tarpžinybinė darbo
grupė
Verslo, profsąjungų ir
NVO atstovai
Aukštųjų mokyklų
atstovai
SADM darbo grupė
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano
rengimo etapai
2013 m. birželis/liepa:
Užimtumo programos rengimo darbo grupė pateikė pasiūlymus
jaunimo užimtumui didinti, apimančius jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimą, pameistrystės, mokymo bei praktikų plėtros klausimus
2013 m. rugsėjis:
SADM darbo grupė, kartu su jaunimo organizacijomis parengė
JGI įgyvendinimo plano projektą
2013 m. lapkritis/gruodis:
JGI įgyvendinimo plano projektas derinimas su kitomis
institucijomis, socialiniais partneriais ir jaunimo organizacijomis
2013 m. gruodis:
JGI plano tvirtinimas SAD Ministro įsakymu ir pateikimas
Europos Komisijai
2014 m. sausis:
Pasirašomas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
Memorandumas dėl Jaunimo garantijų įgyvendinimo
Dokumentą pasirašė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SADM ministrė A. Pabedinskienė,
ŠMM ministras D. Pavalkis,
ŪM ministras E. Gustas,
ŽŪM ministras V. Jukna,
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas M. Zakarka,
Lietuvos studentų sąjungos prezidentas P. Baltokas,
Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas V. Komskis,
Investuotojų forumo vykdomoji direktorė R. Skyrienė,
Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas R. Dargis,
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V. Sutkus,
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius D. Arlauskas,
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius R. Šidlauskas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas,
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė A. Jašinskienė
Lietuvos darbo federacijos pirmininkas S. Andriulis.
Įvertinant tai, kad:
 jaunimo nedarbas vis dar nepriimtinai didelis ir gali ilgam laikui
neigiamai paveikti šalies ekonominį potencialą bei ūkio
konkurencingumą;
 praktinės patirties trūkumas yra didžiausia jaunuolių įsidarbinimo
kliūtis;
 nepakankama nemažos dalies studijų bei profesinio mokymo
programų, taikomų praktinių įgūdžių ugdymo metodų atitiktis
darbdavių poreikiams bei kiti specialistų parengimo kokybės
trūkumai riboja jaunuolių galimybes integruotis į darbo rinką;
 galimybė konkrečioje darbo vietoje pritaikyti mokymosi ar studijų
metu įgytas kompetencijas ir kvalifikaciją yra svarbiausia jaunuolių
įsidarbinimo prielaida;
 valstybės, taikančios modernias pameistrystės mokymo sistemas,
derinančias profesinį mokymą mokykloje ir įmonėje, pasiekia gerų
rezultatų ir jose jaunimo nedarbas yra daug mažesnis už ES vidurkį;
Suprantant, kad:
 jaunimas turi teisę į kokybiškas studijas ir darbą;
 darbdaviai turi teisę gauti iš švietimo sistemos įstaigų parengtų
jaunų specialistų, kurių kompetencijos ir kvalifikacija atitiktų realius
darbo rinkos poreikius;
 valstybė privalo užtikrinti švietimo sistemos kokybę ir efektyvumą;
 glaudus švietimo įstaigų, įmonių ir socialinių partnerių, taip pat
švietimo ir užimtumo politikos kūrėjų bei verslo ir jaunimo
organizacijų bendradarbiavimas plėtojant praktinių įgūdžių ugdymo
formas yra esminė tvaraus jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į
darbo rinką sąlyga,
nuo 2014 m. sausio 14 d. sieksime:
 tirti, prognozuoti ir skelbti informaciją apie skirtingų sektorių
kvalifikacijų ir kvalifikuotų specialistų poreikį ir tokiu būdu padėti
užtikrinti geresnę ugdomų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių
atitiktį;
 skatinti ankstyvą intervenciją ir aktyvumą, gerindami profesinio
orientavimo paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrindami
kokybiškų įgūdžių įgijimą švietimo sistemoje, plėtodami
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemą;
 bendradarbiauti didindami profesinio mokymo pasiūlą ir garindami
kokybę, rengdami profesinio mokymo programas, rūpindamiesi
profesijos mokytojų kvalifikacija, didindami mokymosi darbo vietoje
aprėptį ir plėtodami profesijos mokymą pameistrystės būdu,
skleisdami įvairias sėkmingos pameistrystės ir mokymo darbo
vietoje schemas bei iniciatyvas;
nuo 2014 m. sausio 14 d. sieksime:
 bendradarbiauti rengdami naujus ir atnaujindami esamus studijų
krypčių aprašus, užtikrindami, kad studijų programos integruotų
mokslinių tyrimų rezultatus ir novatorišką praktiką, orientuotųsi į
darbo rinkos poreikius;
 bendradarbiauti kurdami ir įgyvendindami absolventų integravimosi į
darbo rinką schemas, plėtodami už švietimo sistemos ribų
vykstančias stažuotes, sudarydami galimybes jaunimui geresnėmis
sąlygomis atlikti praktiką ar stažuotę, nustatydami geresnes
stažuočių ir praktikų atlikimo sąlygas, jų atlikimo stebėsenos bei
praktikantų ir stažuotojų teisių apsaugos procedūras;
 remti jaunimo garantijų įgyvendinimo priemonėse pageidaujančias
dalyvauti įmones ir organizacijas, steigiančias naujas, ilgalaikes ir
tvarias darbo vietas jaunimo įsidarbinimui, praktikoms ar stažuotėms,
teikdami darbdaviams tikslines subsidijas fiksuotoms įdarbinimo
sąnaudoms kompensuoti bei sudarydami galimybę gauti finansavimą
įmonėje teikiamam profesiniam mokymui;
nuo 2014 m. sausio 14 d. sieksime:
 bendradarbiauti formuodami pozityvų jaunimo požiūrį į verslą,
informuodami apie verslininkų pasiekimus, jų naudą visuomenei ir
galimybes kurti naujas verslo įmones arba įsigyti verslą kaip karjeros
vietą, ugdydami jaunimo verslumą, ypač tų, kurie jau turi įgūdžių ir
kvalifikaciją, kurie galėtų, naudodamiesi verslo įgūdžių lavinimu ir
mentoryste, savarankiškai užsiimti verslu, taip pat kurdami verslo
plėtrai palankią aplinką bei supaprastindami darbo santykių
reglamentavimą;
 remti jaunimo įsikūrimo kaime iniciatyvas;
 plėtoti valstybės, vietos savivaldos institucijų, nevyriausybinių
organizacijų bei verslo subjektų bendradarbiavimą, siekdami
integruoti jaunimą į darbo rinką ar švietimo sistemą;
nuo 2014 m. sausio 14 d. sieksime:
 kartu su visais suinteresuotaisiais partneriais stebėti JGI
įgyvendinimą ir vertinti rezultatus, teikti strategines, operatyvines ir
politines konsultacijas, patarimus, rekomendacijas dėl profesinio
mokymo, ypač pameistrystės, praktikų ir stažuočių kokybės
tobulinimo ir pasiūlos plėtros, teikti pasiūlymus dėl naujų
pameistrystės, praktikų ir stažuočių iniciatyvų.
 Kviečiame į JGI įgyvendinimo partnerių tinklą įsijungti ir kitas
valstybės institucijas, darbdavius, profesines sąjungas, švietimo
įstaigas, nevyriausybines ir visuomenines organizacijas.
 Raginame vietos savivaldos institucijas prisidėti įgyvendinant JGI,
glaudžiau bendradarbiauti su TDB, vietos švietimo įstaigomis ir
verslo organizacijomis, rengti bendrus forumus ir apskritojo stalo
diskusijas, sudaryti regionines partnerystės sutartis jaunimo
užimtumui didinti.
Jaunimo garantijų įgyvendinimo partnerių tinklas
Ministerijos:
Socialiniai partneriai:
Jaunimo organizacijos:
- Socialinės apsaugos ir darbo :
- Švietimo ir mokslo;
- Ūkio;
- Žemės ūkio;
Darbdavių organizacijos;
Profesinės sąjungos
Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba;
Lietuvos studentų sąjunga
Savivaldybės
(regioniniame lygyje);
Memorandumo pasirašymas – pirmas ir itin svarbus žingsnis,
oficialus problemos aktualumo ir svarbos pripažinimas.
Vis dėlto, kiekviena suinteresuota šalis turės dėti dideles ir realias
pastangas, kad keliami tikslai būtų įgyvendinti
„Jaunimo garantijos“ – tai iniciatyva,
kurią Lietuva pradeda įgyvendinti nuo 2014 m.
Tai reiškia, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per 4 mėnesių
laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gaus
gerą pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą,
atlikti praktiką arba stažuotę.
Pasiūlymas
mokytis, įskaitant
pameistrystę
Pasiūlymas
dirbti
Jaunuoliai
iki 29 m.
Pasiūlymas
atlikti praktiką
arba stažuotę
Jaunimo garantijų iniciatyvos objektas
Neturi
profesinės
kvalifikacijos
Įgiję rinkoje
nepaklausią
specialybę
Anksti palikę
mokyklą
Nedirbantis,
nesimokantis
jaunimas
Neturi darbo
patirties
pagal
specialybę
Jaunimo garantijų įgyvendinimo kryptys
Vykdyti ankstyvąją intervenciją
Pvz.: Užtikrinti, kad jaunuoliai nepasitrauktų nebaigę mokymosi programų, sudaryti
galimybes mokyklos nebaigusiems ir žemą kvalifikaciją turintiems jaunuoliams grįžti į
švietimo ar mokymo sistemą ar antros galimybės mokytis programas
Užtikrinti jaunimo nedarbo prevenciją
Pvz.: Užtikrinti švietimo sistemoje įgyjamų įgūdžių ir kompetencijų atitiktį darbo rinkos
reikmėms, didinti profesinių žinių ir kompetencijos statusą, užtikrinant, kad mokymo
programos ir sertifikatai atitiktų standartus ir būtų palyginami tarptautiniu mastu
Skatinti integraciją į darbo rinką
Pvz.: Teikti tikslines subsidijas, kurios paskatintų darbdavius sudaryti jaunimui galimybių
atlikti gamybinę praktiką, stažuotę ar gauti darbą, ypač labiausiai nuo darbo rinkos
nutolusiam jaunimui
Ministerijų vaidmuo įgyvendinant JGI
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Švietimo ir mokslo
ministerija
Ūkio ministerija
Žemės ūkio ministerija
• koordinuoja Jaunimo garantijų plano įgyvendinimą ir
partnerių veiklą, atlieka stebėseną
• užtikrina profesinio orientavimo, mokymo paslaugų
kokybę ir pasiūlos įvairovę, naujų mokymo formų
plėtrą
• teikia paramą verslo pradžiai, subsidijas jaunimo
verslams probleminėse teritorijose
• teikia paramą kaimo jaunimui
Lietuvos darbo
birža
teikia garantijas
biržoje registruotam
jaunimui
Jaunimo reikalų
departamentas
teikia garantijas
nedirbančiam ir
nesimokančiam
jaunimui
• Teikia socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas ugdant
motyvaciją mokytis ir dirbti
• Nukreipia mokytis pagal bendrojo ugdymo, pirminio bei tęstinio
profesinio mokymo programas;
• Teikia paramą pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją
įsidarbinantiems asmenims ;
• Tobulina profesijos įgūdžius darbo vietoje pagal darbo įgūdžių
įgijimo rėmimo programą
• Ugdo profesijos įgūdžių darbo vietoje pagal dvišales praktikos
sutartis
• Teikia įdarbinimo subsidijas darbdaviams
• Teikia subsidiją darbo vietai steigti ar verslo liudijimui įsigyti
• Informuoja apie stažuočių ir praktikos galimybes per EURES
tarptautinį portalą
• Vykdo nedirbančio ir nesimokančio jaunimo stebėseną ir
identifikavimą;
• Įgyvendina Nacionalinę jaunimo savanoriškos veiklos programą;
• Plėtoja atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimui erdvių tinklą ir
jame teikiamas paslaugas, užtikrinant sklandų jaunų žmonių
perėjimą po nedarbo laikotarpio, neveiklumo ar studijų į darbo
rinką;
• Organizuoja neformaliu būdu įgytų kompetencijų, reikalingų
darbo rinkoje, pripažinimą
Partnerių vaidmuo įgyvendinant JGI
(darbdaviai ir profesinės sąjungos)
- dalyvauti rengiant darbo rinkos poreikių prognozes
- padėti rengti veiksmingas mokymosi darbo vietoje schemas
- stiprinti įmonių bei švietimo įstaigų bendradarbiavimą
- plėtoti profesinio orientavimo sistemą
- pasiūlyti daugiau vietų praktiką atliekantiems mokiniams ir
studentams bei sukurti daugiau praktinio mokymo ir stažuočių
galimybių
- remti jaunimo garantijų įgyvendinimo priemonėse pageidaujančias
dalyvauti įmones ir organizacijas
- formuoti pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuoti apie verslininkų
pasiekimus, jų naudą visuomenei ir galimybes kurti naują verslą
- remti jaunimo įsikūrimo kaime iniciatyvas
Garantijų nedirbantiems ir nesimokantiems,
nekvalifikuotiems jaunuoliams teikimo etapai
1. Socialinės
psichologinės
reabilitacijos
paslaugos
2. Informavimo,
konsultavimo ,
profesinio orientavimo
paslaugos
3. Dalyvavimas
savanoriškos veiklos
programoje
6. Nukreipimas
mokytis pagal tęstinio
PM programas
5. Nukreipimas
mokytis pagal pirminio
PM programas
4. Nukreipimas
mokytis pagal
bendrojo lavinimo
programas
7. Nukreipimas
mokytis taikant
pameistrystės
profesinio mokymo
formą
8. Nukreipimas ugdyti
profesijos įgūdžius,
teikiant įdarbinimo
subsidiją
9. Nukreipimas
įsidarbinti pas
darbdavį, teikiant
įdarbinimo subsidiją
Garantijų darbo biržoje registruotiems, darbo
patirties nuturintiems absolventams teikimo etapai
1. Informavimo,
konsultavimo ir
karjeros planavimo
paslaugos
2. Įgūdžių ugdymas
darbo vietoje pagal
dvišales praktikos
sutartis
3. Įdarbinimas
subsidijuojant
profesijos įgūdžiams
ugdyti
5. Parama pirmajam
darbui, teikiant
įdarbinimo subsidijas
darbdaviams
4. Nukreipimas
įsidarbinti pas
darbdavį
Garantijų norintiems pradėti verslą jaunuoliams
teikimo etapai
1. Teikiamos verslo
pradmenų mokymo
paslaugos
2. Teikiamos
konsultacijos verslo
pradžios ir verslo
plano rengimo
klausimais
3. Teikiamos
mikropaskolos verslo
pradžiai
5. Teikiamos
subsidijos įdarbinimui
į sukurtas darbo
vietas pradėjusiems
verslą
4. Teikiamos
konsultacijos
apskaitos, mokesčių,
rinkodaros klausimais
pradėjusiems verslą
Numatomas lėšų poreikis Jaunimo garantijų
iniciatyvai įgyvendinti 2014-2020 metais
Jaunimo garantijų įgyvendinimo plano
lėšos pagal institucijas (mln. Lt)
71.5
7
523.79
SADM
ŠMM
ŪKMIN
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
institucinis koordinavimas socialinio dialogo
pagrindu
JGI įgyvendinimo
stebėsenos komisija
prie SADM
Regioninės trišalės
komisijos prie TDB
(10)
JGI įgyvendinimo
komisijos (49)

similar documents