A.Buivydaites

Report
SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ
LIETUVIŲ GRAMATIKOS
UGDYMAS(IS) PRADINĖSE
KLASĖSE
Logopedė - Aistė Buivydaitė
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
 Specialiųjų
poreikių mokiniams reikalinga
papildoma specialiai parengta mokomoji
medžiaga.
 Visą tai pritaikant mokinys lengviau įsisavina
mokomąją medžiagą, praturtinamas jo
žodynas, lavinama vaizduotė, mąstymo
operacijos, atmintis, rašymo ir skaitymo
įgūdžiai.
 M. Montessori ugdymo metodikos pritaikymas
logopedinėse pratybose moko mokinius
mokytis. Juk pagrindinis M. Montessori
principas – padėk man viską atlikti pačiam. Tai
ką vaikas pats atranda, pats išmoksta, tai
žymiai tvirčiau išlieka, kelia pasitikėjimą savo
jėgomis, norą toliau siekti žinių.
Skirta II – IV klasių mokiniams,
tačiau ja gali pasinaudoti ir vyresniųjų
klasių mokiniai.
Temos sudarytos atsižvelgiant į
bendrąją pradinio ugdymo programą.
Priemonė sudaryta iš 34 temų –
skyrelių.
1.
• kalbos dalis (daiktavardį,
būdvardį, veiksmažodį,
prieveiksmį);
2.
• sintaksę (žodžių junginiai, kurių ryšius
rodo žodžio forma, ypač linksniai,
skaičiai, giminės, bei sakinio dalys);
3.
• leksiką (turtinamas mokinių
žodynas).
Moko priemonę
“LIETUVIŲ
GRAMATIKOS
UGDYMAS(IS)
PRADINĖSE
KLASĖSE”
sudaro
Būdvardžių
moteriškoji giminė
Būdvardžių
vyriškoji giminė
daiktavardžio, būdvardžio linksniavimo, skaičių,
giminių;
 veiksmažodžio asmenavimo, bendraties, priebalsių
supanašėjimo;
 skirti antonimus, sinonimus;
 daiktavardžius derinti su būdvardžiais, būdvardžius
su daiktavardžiais;
 veiksmažodžius su prieveiksmiais;
 būdvardžius pakeisti į prieveiksmius ir atvirkščiai;
 suskirstyti vienaskaitinius, daugiskaitinius
daiktavardžius pagal giminę;
 iš atskirų žodžių sudaryti sudurtinius žodžius ir
atvirkščiai;
 sakiniuose surasti pagrindines sakinio dalis.

Mokiniai gali paprasčiausiai sudėlioti žodžius į
lenteles ir sudėjus galima surašyti į sąsiuvinius;
 Demonstruojant lentelę mokiniai patys gali sugalvoti
savo žodžius, o ne dėlioti duotuosius;
 Gali sudėjus vienos giminės žodžius, juos
savarankiškai pakeisti į kitą (pvz.: protingas –
protinga) arba vieno skaičiaus žodžius pakeisti į kito
(pvz,: knyga – knygos).
 Sudėjus žodžius ar žodžių junginius, galima su jais
sugalvoti sakinius;
 Kiekvieną lentelę pedagogai bei mokiniai gali
papildyti savo sugalvotais žodžiais ir žodžių
junginiais.

Atsižvelgiant į kiekvieno
ugdytinio individualius
poreikius, užduotys gali būti
atliekamos frontaliai, gali būti
naudojamos diferencijuoto ir
individualizuoto mokymo
uždaviniams realizuoti. Didžiąją
dalį užduočių mokiniai gali
atlikti savarankiškai, be
papildomos pagalbos.

similar documents