Gmina Siennica1 - Siennica, Urząd Gminy

Report
Gmina Siennica
Urząd Gminy
O Gminie
Gmina Siennica położona
jest we wschodniej części
województwa
mazowieckiego, w
powiecie mińskim. Zajmuje
obszar 11.073 ha, ma
ponad 7 tys. mieszkańców.
Gmina posiada wysokie
walory przyrodnicze i
krajobrazowe. Południowowschodnia i zachodnia
część gminy to obszary
sprzyjające rozwojowi
rekreacji.
Świder- największa
rzeka na terenie
gminy
Przepływa tam rzeka
Świder, która płynąc przez
teren polodowcowy ze
wzgórzami morenowymi,
często pokrytymi lasami,
tworzy malowniczy
krajobraz.
Rzeczka Piaseczna, dopływ Świdra,
przepływając przez miejscowość Dzielnik,
Drożdżówka, Kulki i Ptaki - tworzy liczne zakola
i przełomy.
Duże zbiorniki wodne na terenie wsi
Nowodwór, Lasomin i Siennica obręb
Stara Wieś (o łącznej powierzchni 68,5
ha) są atrakcją dla mieszkańców gminy
i ich gości. Pofałdowane tereny, dużo
lasów oraz zbiorniki wodne nadają tym
terenom specyficzny mikroklimat.
Niewielkie zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego, niski poziom
chemizacji rolnictwa, brak przemysłu
degradującego środowisko oraz
bliskość Warszawy i dobry dojazd
pozwalają na rozwój ich funkcji
rekreacyjnej.
Największym
skupiskiem rekreacji
indywidualnej są
miejscowości Borówek
i Drożdżówka. Turystów
zainteresują również
istniejące tu
gospodarstwa
agroturystyczne m.in.
w miejscowości Ptaki,
Wólka Dłużewska,
Starogród, Dzielnik,
Julianów i Zglechów.
Prawdziwą ozdobą krajobrazu gminy jest
Kościół i Klasztor Poreformacki w Siennicy
wraz z najbliższym otoczeniem (budynek
główny, budynek klasztorny). Został
wzniesiony według projektu Antonia
Solariego w latach 1749 – 1760 z fundacji
wojewody mazowieckiego Kazimierza
Rudzińskiego i jego żony Antoniny z
Nowosielskich, a konsekrowany w 1761
roku. Do 1864 roku był w posiadaniu zakonu
reformatów, później został przeznaczony na
seminarium nauczycielskie.
Na terenie gminy, w
miejscowości Ptaki znajduje się
wpisany do rejestru zabytków
drewniany młyn wodny.
Na terenie gminy zachowało się
też wiele dawnych siedzib
ziemiańskich.
Należą do nich między innymi:
Dwór w Bożej Woli (obecnie Centrum
Konferencyjno-Informacyjne Opus Dei)
Dwór w Dłużewie (obecnie administrowany
przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie)
Dwór w Nowej Pogorzeli
Dwór w Kątach ( obecnie Dom Pomocy
Społecznej)
Dwór w Żakowie
Przed odnowieniem
Po odnowieniu
Do najpiękniejszych budynków szkolnych w regionie
należy wybudowany w latach 1923 – 1926 i
usytuowany na wzgórzu gmach Seminarium
nauczycielskiego.
Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich funkcjonuje do dnia
dzisiejszego, kształcąc dzieci i młodzież na poziomie gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalnej.
Młodzież może uczęszczać do liceum ogólnokształcącego oraz
technikum.
W technikum młodzi ludzie mogą kształcić się na kierunkach takich jak np.:
-ochrona środowiska,
-urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
-obsługa turystyczna.
Izba Pamiątek Siennickich Szkół
Przy szkole działa Izba Pamiątek
Siennickich Szkół jest to wyjątkowe,
niepowtarzalne muzeum oświatowofolklorystyczne, jedno z najbogatszych w
tego typu zbiory na Mazowszu. Tworzą go
setki unikatowych eksponatów z zakresu
lokalnej historii, siennickich tradycji
kształcenia i wychowania, walki o polskość
i niepodległość, a także kultury materialnej
regionu. Oprócz oryginalnych dokumentów
i pamiątek istnieje dział bibliofilski, który
stanowią dawne podręczniki i
encyklopedie, a także duży zbiór
pamiętników i wspomnień nauczycieli,
wychowanków i ludzi związanych z
siennicką oświatą.
GOSPODARKA
Ze względu na swe walory przyrodnicze i korzystne warunki rozwoju dla
rolnictwa ekologicznego Gmina stanowi bazę surowców dla zakładów
przemysłu spożywczego, zakładów mięsnych oraz mleczarni.
Edukacja, kultura i
zdrowie
Na terenie gminy funkcjonują 3 przedszkola, 6 szkół
podstawowych, 2 gimnazja oraz szkoła ponadgimnazjalna.
Zespół
Szkół im.
H. i K.
Gnoińskich
w Siennicy
Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza w Siennicy
Zespół Szkół im.
Zawiszy Czarnego
w Żakowie
W centrum miejscowości Siennica
mieszkańcy gminy mają dostęp do
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej (filie
biblioteki znajdują się także we
wsiach Grzebowilk i Nowy
Zglechów)
Sport
Dobre warunki rozwoju sportu zapewnia kompleks
sportowo - rekreacyjny usytuowany przy Szkole
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siennicy. W
skład tego obiektu wchodzą: oddana do użytku w
2004 roku nowa pełnowymiarowa hala sportowa
oraz stadion na terenie którego znajdują się boisko
do piłki nożnej, boisko treningowe, boisko do
koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, bieżnia
atletyczna oraz skocznia w dal.
Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Siennicy
Stadion sportowy
Hala sportowa
Infrastruktura
komunalna
We wszystkich miejscowościach na terenie gminy
wybudowana jest sieć wodociągowa (zasilana
przez dwie stacje uzdatniania wody
miejscowościach Siennica i Nowy Zglechów)
Miejscowość Siennica posiada również
kanalizację sanitarną. Aktualnie modernizowana
jest istniejąca w Siennicy oczyszczalnia ścieków –
jej rozbudowa umożliwi przyłączenie do sieci
kanalizacyjnej kolejnych użytkowników.
Stacja uzdatniania wody w Nowym
Zglechowie
Oczyszczalnia ścieków w Siennicy
Gmina posiada także własne, wybudowane
w 2001 roku wysypisko odpadów
komunalnych.
Z dużym powodzeniem, dzięki umiejętnemu
pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, na
bieżąco wykorzystywane są środki na rozwój i
renowację obiektów gminnych.
W ostatnim czasie zmodernizowano znaczną
część sieci dróg, planowane są remonty
kolejnych dróg i chodników.
W 2011 roku
zakończono
przebudowę
biegnącej przez
Siennicę drogi
wojewódzkiej 802.
W tym czasie zrewitalizowany został także
skwer im. Jana Pawła II w centrum Siennicy.
W bieżącym roku, w miejscowości Grzebowilk, zostały
wykopane stawy, a w roku następnym w miejscowości
Dąbrowa urządzony będzie teren rekreacyjny dla
mieszkańców.
W listopadzie 2012 przy Zespole Szkół w Siennicy oddano do
dyspozycji dzieci i młodzieży boiska wielofunkcyjne wybudowane
w ramach programu „Orlik”.
A oto kilka zdjęć z otwarcia
Na całym obszarze gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (uchwalone w
1999 i 2003 roku). Pomimo tego, że Gmina nie jest właścicielem terenów przewidzianych pod
inwestycje, to zgodnie z miejscowymi planami na swoim terenie posiada wiele atrakcyjnych
(pozostających w prywatnych rękach)
Jednocześnie informuję, że w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gminy Siennica, w poszczególnych wsiach są działki prywatnych właścicieli objęte:
* terenem P-U - zabudowa produkcyjno – usługowa /we wsiach: Boża Wola, Grzebowilk, Kąty, Nowa
Pogorzel, Nowodwór, Pogorzel, Siennica, Siodło, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka,
Zalesie i Żaków/,
* terenem P-S - tereny składów, magazynów, zakładów produkcyjnych związanych z obsługą ludności i
produkcji rolnej, z wyłączeniem zakładów przemysłu rolno – spożywczego /we wsiach Grzebowilk i
Siennica /,
* terenem PE – przeznaczone do powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych /we wsiach: Kulki,
Majdan, Nowy Starogród, Ptaki, Siennica obręb Stara Wieś, Starogród, Wojciechówka i Zalesie/,
* terenem U – przeznaczone pod usługi: oświaty, handlu, gastronomii, kultury, zdrowia, opieki
społecznej, obsługi podróżnych, instytucje finansowe i inne komercyjne służące zaspokojeniu popytu na
różne rodzaje usług i towaru z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli działalności
gospodarczej /we wsiach: Dłużew, Drożdżówka, Grzebowilk, Kąty, Nowa Pogorzel, Nowodwór, Siennica,
Siennica obręb Stara Wieś, Starogród i Wólka Dłużewska/,
* terenem UO – przeznaczone pod usługi oświaty z możliwością zmiany rodzaju świadczonych usług
publicznych stosownie do potrzeb /we wsi: Kośminy/,
Szczegółowe ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w Siennicy przy ulicy Kobielskiej 1 – pokój nr 1 na piętrze (tekst planu z 2003 roku dostępny jest ponadto
na gminnej stronie internetowej : www.ugsiennica.pl → Rada Gminy → Plan zagospodarowania
przestrzennego → Uchwała Nr VII/62/03)
Obecnie w celu aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego i utworzenia nowych terenów
inwestycyjnych, a co za tym idzie – dalszego rozwoju gminy – opracowywane jest „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Serdecznie zapraszam do
współpracy.
Wójt Gminy Siennica
Grzegorz Zieliński

similar documents