5_Taktike preuzimanja i odbrane kontrole

Report
Tema: Taktike preuzimanja i odbrane kontrole
Teorijski
Pojam preuzimanja
Načine osvajanja kontrole
Javnu ponudu za kupovinu
akcija
Taktike odbrane od preuzimanja
Praktično
Pet seminarskih radova:
Taktike preuzimanja - opšte
karakteristike
Borba punomoćnika
Aktivne odbrane od preuzimanja
Početni koraci u preuzimanju
Javna ponuda za preuzimanje
Takeover = dolazi do promjene kontrole nad
sredstvima.
Korporativna kontrola – sticanje prava da se
odredi većina direktora u UO
Cilj je = kupovina dovoljnog broja akcija za
osvajanje korporativne kontrole:
Kupovinom akcija na otvorenom tržištu
vanberzanski
Javna ponuda (tender offer)
Najčešće ide prvo osvajanje malih učešća
(toeholder)
Borba
punomoćnika
Prijateljska i neprijateljska:
Npr. “medvjeđi zagrljaj” i “kumovska ponuda”
Taktika napada na tržištu.
Prednost – po tržišnim cijenama.
Nedostatak – dobra cijena ide samo
akcionarima koji brzo odreaguju, nisu svi aktivni.
Zakonska ograničenja – prag vlasništva za
objelodanjivanje + blokirajuća manjina:
Kada se pređe prag (25% ili 30%) akcije preko praga
ne nose pravo glasa ili se čak zahtijeva da se moraju
otuđiti ili da mora uputiti javnu ponudu.
Cilj = zaštita intersa akcionara.
Ponuda se upućuje svim akcionarima, bordu, a
obaviještava se berza i Komisija za HoV.
Ponuda sadrži:
Broj akcija koje se kupuju.
Trajanje ponude (najmanje 3 nedelje)
Cijena – najniža za ponuđača a ipak privlačna za
akcionare.
Kompletiranje ponude:
Akcionari podnose akcije.
U toku trajanja ponude, mogu podnesene akcije i
da povuku.
Kada rok istekne – nema više povlačenja.
Ako ponuđač ne skupi dovoljan broj akcija može
povući ponudu.
Free rider problem.
Istiskivanje (squeeze out) manjinskih vlasnika (kada
se pređe prag 90% ili 95%)
Ko se brani i zašto?
“Rastjerivanje ajkula”
Responzivne taktike odbrane.
Taktike odbrane su fenomen SAD. U Evropi i kod
nas je veliki broj taktika eksplicitno zabranjen.
U 45.686 transakcijau 49 zemalja svijeta u
periodu 1990-2002. samo u 1% slučajeva je bilo
suprotstavljanja.
Plasiranje revidiranih projekcija rezultata  kolebanje
akcionara.
Izmjene statuta (amandmani na sastav i saziv borda). Npr.
5+5+5 ili 3+3+3+3+3.
Zlatni padobran – otpremnine.
Bijeli vitez (white knight)  napadač je onda “crni vitez”.
Bijele štitonoše (white squires)  novoemitovane akcije se
prodaju prijateljskim investitorima.
Poslovno restrukturiranje – prodaja “krune od dragulja”
prijateljskoj strani.
Finansijsko restrukturiranje – otkup akcija ili povećanje
nivoa zaduženosti.
Otrovne pilule

similar documents