你好吗?

Report
你nǐ
我wǒ
弟弟dìdi
们men
他/她tā
爸爸bàbɑ
妈妈māmɑ
爷爷yéye
妹妹mèimei
哥哥ɡēɡe
奶奶nǎinɑi
hǎo
好
Nǐ hǎo!
你 好 !
yǔyī
雨衣
nǐ lái
你 来
wǔfàn
午 饭
hǎo mɑ
好 吗
Ní hǎo!
你 好 !
yǔyī
雨衣
nǐ lái
你 来
wǔfàn
午 饭
hǎo mɑ
好 吗
A: 你好Nǐ hǎo!
B: 你好Nǐ hǎo!
A: 您好Nín hǎo!
B: 你好Nǐ hǎo!
A:你们 Nǐmen hǎo!
B、C、D: 你好Nǐ hǎo!
A:Mǎlì,nǐ hǎo!
玛丽,你好!
B:Nǐ hǎo,Dàwèi !
你好,大卫!
Nǐ hǎo!
你好!
Nǐ hǎo
ma?
你好
吗?
Nǐ hǎo!
你好!
Nǐ hǎo ma?
你好吗?
Wo
hěn
很
我
hǎo 。
好。
Nǐ hǎo!
你好!
Nǐ hǎo ma?
你好吗?
Wo
hěn
很
我
hǎo
,
Nǐ ne?
呢?
你 好,
Nǐ hǎo ma?
你好
吗?
Wo
hěn
我
很
Woyě
hǎo 。
也
我
好。
hǎo
Nǐ ,
ne?
你好,
呢?
hěn
很
Nǐmen hǎo ma?
你们
好
吗?
Women dōu
我们 都
hěn Nǐmen
hǎo ,ne?
你们很 好,
呢?
Womenyě dōu hěn
hǎo 。
也 都 很
我们
好。
Nǐ lái ma?
你来吗?
lái Nǐ
, ne?
你 呢?
我 来,
Wo
Wo yě
lái 。
也
我
来。
Bàba māma lái ma?
爸爸、妈妈 来 吗?
Tāmen
lái 。
他们
来。
yě
也
dōu
都
aāáǎà
uwū
wǔ
wwúù
iyì
yī
yǐ
yí
yüyǔ
ù
yú
yū
bā--pā
mō--fō
nǔ--lǔ
dè--tè nǐ--lǐ
bù--pù má--fá
dú--tú
bǐ--pǐ
mō--mē
pì--pù
dà--dì
bǎ--bǒ
fó--fá
tà--tè
lǐ--lǚ
mō--mū nǚ--nǔ
bǐ--bì
pā
mō--mó
tǔ--tū
lū--lù
nù--nǔ
dé--dě
fū--fú
pà--
bā 八 pā 啪
他
dā 搭
tā
ɡòu够kòu扣
pái 排
bái 白
dào到 tào 套
凯
ɡǎi改 kǎi
fāyīn 发音
fēijī 飞机
huānyíng 欢迎
bāngmáng 帮忙
gāngbǐ 钢笔
hēibǎn黑板
gāoxìng 高兴
shēngdiào声调
māma妈妈
shāngliang商量
三声变调
﹀ -
﹀/
﹀\
-
/
\
bǔkǎo 补考
dǎdǎo 打倒
měihǎo美好
nǐ lái
你
来
měilì
美丽
hěn hēi 很黑
hěn hǎo 很好
fénbǐ
粉
笔
wǔ dǎo 舞蹈
hěn lèi
很
累
hǎiwèi
海味
nǎɡè
哪个
tóufɑ 头发
nàme
hēi de 黑的
ɡēɡe
lái bɑ
吧
mèimei 妹妹
来
那么
哥哥
你 您nín
nǐ 好hǎo
你好吗?
你们 她 他
你好!
您好!
他们
A: 你好!
B________!
A:他好吗?
B:________。
A、B:你好!
C: _____!
A:你好吗?
B:_______。你好吗?
A:_______。刘京(liújīnɡ)好吗?
B:_______,我们________。
ràokǒulìnɡ
绕口令
yīèrsānsìwǔliùqī,
一二三 四五六 七,
qíliùwǔsìsānèryī,
七六 五四三 二一,
wǒdepénɡyouzàinǎlǐ?
我的朋 友 在 哪里?
zàizhèlǐzàizhèlǐ,wǒdepénɡyouzàizhèlǐ。
在 这 里在 这 里,我的朋 友 在 这 里。
i ī
īn
īng
iē
iōu
iā
iāo
iān
iāng
yī
u ū
wū
yīn
uā wā
yīng
uō wō
yē
uāi wāi
yōu
uēi wēi
yā
uān wān
yāo
uēn wēn
yān
uāng wāng
yāng
uēng wēng
ü ǖ
üē
üān
ün
yū
yuē
yuān
yūn
j q x
1
j
q
x
i
ia
ie
iao
iou
ian
2
ī
iā
iē
iāo
iōu
iū
iān
3
4
í
iá
ié
iáo
ióu
iú
ián
ǐ
iǎ
iě
iǎo
iǒu
iǔ
iǎn
ì
ià
iè
iào
iòu
iù
iàn
1
j
q
x
j q x + ü
ju qu xu
ü
üe
üan
üen
2
3
ǖ
ǘ
ǚ
üē
üé
üě
üān üán üǎn
üēn üén üěn
ǖn
ǘn
ǚn
4
ǜ
üè
üàn
üèn
ǜn
jū
jú
jǔ
juē jué juě
juān juán juǎn
jūn
jù
juè
juàn
jùn
1
j ing
q iang
x iong
2
3
4
īng
íng ǐng ìng
iāng iáng iǎng iàng
iōng ióng iǒng iòng
z
c
s
zh
ch
sh
r
z
s
zh
r
c
ch
sh
a
e
i
u
ai
z
za
ze
zi
zu
c
ca
ce
ci
s
sa
se
zh
zha
ch
sh
r
ei
ao
ou
zai
zao
zou
cu
cai
cao
cou
si
su
sai
sao
sou
zhe
zhi
zhu
zhai
zhao
zhou
cha
che
chi
chu
chai
chao
chou
sha
she
shi
shu
shai shei
shao
shou
re
ri
ru
rai
rao
rou
ua
uo
uai
uei
uan
uen
z
zuo
zui
zuan
zun
c
cuo
cui
cuan
cun
s
suo
sui
suan
sun
zh
ch
sh
r
zhua
shua
uang
zhuo
zhuai
zhui
zhuan
zhun
zhuang
chuo
chuai
chui
chuan
chun
chuang
shuo
shuai
shui
shuan
shun
shuang
rui
ruan
run
ruo
an
en
un
ang
eng
ong
z
zan
zen
zun
zang
zeng
zong
c
can
cen
cun
cang
ceng
cong
s
san
sen
sun
sang
seng
song
zh zhan zhen zhun zhang
zheng
zhong
ch chan chen chun chang
cheng
chong
sh shan shen shun shang
sheng
r
reng
ran
ren
run
rang
rong

similar documents