Group V

Report
Group V
The Soluble Group
Na2+, K+, Mg2+,NH4+
目的
學習第五族陽離子的分離與確定,精練操作技術與原理應用。
原理
Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2(s) ↓
2K+ + Na+ + Co(NO2)6 → K2NaCo(NO2)6 ↓
Na+ + Mg2+ + 3UO22+ + 9Co(NO2)6 +9H2O → NaMg(UO2)3(C2H3O2)9.9H2O ↓
Note
(1) MgNH4PO4形成很緩慢,若沉澱物1 分鐘內沒有形成,加熱到沸騰,冷卻靜置,
如果沒有沉澱物代表沒有Mg2+的存在。
(2) 磷酸鹽和其它金屬(除了鎂)在這個步驟也會沉澱,因此用S.O試劑(染料),證明
鎂存在。Mg2+加OH-會形成不溶的Mg(OH)2和S.O試劑結合,會得到藍色的絨毛沉澱。
(3) NH4+會形成黃色沉澱物(NH4)2NaCo(NO2)6,會影響Na+和K+的觀察,必須蒸發完全
移除NH4+ 。
(4) Na3Co(NO2)6當日現配。
Group V:
2滴 Mg2+, 2滴 NH4+, 4滴 Na+, 4滴 K+
Group V
Mg (base by NaOH)
K
Na
+ 1滴 6 M NH4Cl
+ 2-4 滴 Na2HPO4
靜置
+ 1滴 6 M HOAc
+ 少量 NaNO3(s)
∆
+ 1滴 Na3Co(NO2)6
+ 6滴 醋酸鈾醯鎂
靜置
ppt
溶於 6 M HCl
+ 1 滴 S.O 試劑
+ NaOH → base
K2NaCo(NO2)6 ↓ 沉澱
(黃色)
NaMg(UO2)3(C2H3O2)9.9H2O ↓ 沉澱
(淺綠色)
Na+ + Mg2+ + 3UO22+ + 9Co(NO2)6 +9H2O →
NaMg(UO2)3(C2H3O2)9.9H2O ↓
2K+ + Na+ + Co(NO2)6 → K2NaCo(NO2)6 ↓
Mg(OH)2 ↓ 沉澱
(藍色)
1. Mg2+ + NH4+ + PO4- + 6H2O → MgNH4PO4.6H2O ↓
2. MgNH4PO4.6H2O ↓ + 2H+ →Mg2+ + NH4+ +H2PO4- + 6H2O
3. Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2(s) ↓
Ca2+
Sr2+
K+
Na+
Mg2+
Ba2+

similar documents