keynesvazl2

Report
A keynesi elmélet összefoglalása
A Bekker könyv alapján, némi
kritikával
Előzmények
• A „high theory” évei(1920-30-as évek)
• Pierro Sraffa: növekvő hozadék → piaci formák
(A hozadéki törvény versenyfeltételek mellett 1926)
• Chamberlin, Robinson: nem tökéletes verseny,
piaci formák
Elődök és független felfedezők
• A svéd iskola (Wicksell tanítványai a ’20-as, ’30-as
években)
• Wicksell – a reál és pénzfolyamatok kapcsolata
• Lindahl Keynes hatékony keresletéhez hasonló
elmélete, a munkanélküliség melletti egyensúly
• Lindahl és Myrdal a várakozásokról
• Myrdal ex post és ex ante elemzés
• Ohlin az állami intervenció fontosságáról a
munkanélküliség ellen
Keynes modellje
 A hatékony kereslet elve, amely a fogyasztási hajlandóságon és a
beruházási rátán keresztül megszabja a gazdasági aktivitás felső
határát
 Végső független változók:"A megtakarítás és a beruházás nem
meghatározó, hanem meghatározott változói a rendszernek. Iker
eredői a meghatározó adatok rendszerének, nevezetesen a
fogyasztási hajlandóságnak, a tőke határhatékonysága
görbéjének és a kamatlábnak. E meghatározó tényezők a
valóságban maguk is összetettek, és mindegyiküket
befolyásolhatja a többiek jövőbeli változása. Mégis 'függetlenek'
abban az értelemben, hogy értékeik egymásból nem vezethetők
le." (Keynes [1965] 208. o.)
 A pénznek a „jelen és a jövő közti kapcsolat” kialakításában
betöltött szerepe → kamat → beruházás: "Vagyis a
munkanélküliség oka, hogy az emberek a Holdat, a lehetetlent
akarják: nem lehet foglalkoztatni az embereket, ha olyasvalamire
(nevezetesen a pénzre) irányul a vágyunk, amit nem lehet
termelni, és aminek a keresletét nem lehet könnyen elriasztani".
(Keynes [1965] 259.o.)
A hatékony kereslet elmélete – nem az árak
hozzák létre az egyensúly
A hatékony kereslet
• Z = a vállalkozók által remélt bevétel, ami megtéríti a
nemzeti jövedelem adott szintjéhez tartozó
költségeket, tehát az a bevétel, amely az adott
foglalkoztatás létrejöttéhez szükséges = az adott
nemzeti jövedelem/foglalkoztatás aggregát kínálati
ára
• D = az összbevétel, az összkereslet, amire a
vállalakozók a foglalkoztatás/nemzeti jövedelem
bizonyos szintjénél számítanak = aggregát keresleti
ár
Az összkereslet keynesi elmélete
• Az összekereslet nem MV, hanem C + I
• A fogyasztási kereslet a fogyasztási
határhajlandóságtól függ
• A beruházás: A tőke határhatékonysága a
meghatározó a kamatláb helyett: "Azt állítom ...,
hogy a válság tipikusabb és gyakran domináló oka
elsődlegesen nem a kamatláb emelkedése,
hanem a tőke határhatékonyságának hirtelen
összeomlása." (Keynes [1965] 340.o.)
Az összkereslet keynesi elmélete
- A bizonytalanságok és várakozások szerepe
- A megtakarítás és beruházás viszonya
- A megtakarítási és beruházási szándék egyensúlyba
kerülése a multiplikátorhatáson keresztül
- Y= 1/s · I
- A termelés, a foglalkoztatás, a nemzeti jövedelem
változása hozza összhangba a megtakarítási és a
beruházási szándékot
Összegzés
1. Metodológiai fordulat
Mikro helyett makro
Rövid táv a hosszú helyett
Pénzgazdaság a reálegyensúly helyett
Az áralakulás helyett a gazdasági aktivitás
vizsgálata
Összegzés
2. C és S a jövedelem stabil függvényei
3. I-t és S-t különböző gazdasági alanyok végzik
4. I → S
5. r monetáris kategória
6. A reálbért a foglalkoztatás határozza meg
Foglalkoztatási elmélet
• Klasszikus feltevések:
1. w/p = MPL
2. w/p = munka határáldozata
 Kényszerű munkanélküliség nincs – azaz mindenki
találna munkát, ha elfogadná bére csökkenését
 A második nem igaz: "S miután elfogadták azt a
tételt, hogy a munkások mindig képesek
meghatározni saját reálbérüket, összekeverték
azzal a másik tétellel, hogy a munkások mindig
képesek azt is eldönteni, mekkora reálbér felel
meg a teljes foglalkoztatásnak..." . (uo. 31.o.)
A munkások döntési változója nem reál, hanem
a nominálbér
• Keynes a bérek merevségét, amellyel a munkanélküliséget
indokolta "részben a pénzillúzióból, részben a
szakszervezetek erejéből származtatta". (Friedman [1986]
117.o.) ?????????
• "A munkások rendszerint ellenállást tanúsítanak a
nominális bér csökkentésével szemben, de távolról sem
szokták csökkenteni a munkaerő-kínálatot a munkapiacon,
valahányszor a bérjavak drágulnak." (Keynes [1965] 28. o.)
• De a 19. fejezetének elején a bérek merevségét, mint hibás
neoklasszikus tételt interpretálja: "A klasszikus elmélet
ugyanis a gazdasági rendszer állítólagos önszabályozó
jellegét a nominális bérek feltételezett hajlékonyságára
szokta alapozni; ha pedig a nominális bérekben merevség
mutatkozott, akkor erre hárította a felelősséget az
alkalmazkodás hiányaiért." (Keynes [1965]281.o.)
• Pénzillúzióról csak akkor beszélhetnénk, ha
létezne egy a tényleges árak mögött meghúzódó
reálrendszer amit a szereplők ha késéssel is, a
pénzillúzió elmúltával, de felismernek.
• A pénzillúzió a klasszikus dichotómiának
megfelelő kategória, amely feltételez egy reál
ár(arány) rendszert és egy ettől függetlenül - a
mennyiségi egyenlet révén - meghatározott
árszínvonalat, abból fakad, hogy a szereplők
szemben a teoretikussal nem tudnak különbséget
tenni a kettő között.
A munkanélküliség oka nem a munkapiacon van!
• Keynes azt ismerte fel, hogy itt a neoklasszikusok hibásan egy parciális
elemzést használtak fel a munkanélküliség magyarázatára. (Leijonhufvud
[1968] 337.o)
• „Az hogy a reálbérek általános színvonala a vállalkozóknak és a
munkásoknak a nominális bérekre vonatkozó megállapodásaitól függ"
ütközik a klasszikus elmélet másik tételével, "hogy az árakat a határköltség
szabja meg, az utóbbi pedig nagy mértékben függ a nominális bértől" (30.
o.)
• Ebből a neoklasszikus logika szerint az következne, hogy "a nominális
bérek változását az áraknak közel ugyanolyan változása követi." (uo.)
• S miután elfogadták azt a tételt, hogy a munkások mindig képesek
meghatározni saját reálbérüket, összekeverték azzal a másik tétellel, hogy
a munkások mindig képesek azt is eldönteni, mekkora reálbér felel meg a
teljes foglalkoztatásnak..." . (uo. 31.o.)
• "legnyersebb formájában ez a gondolatmenet azzal a feltevéssel
egyértelmű, hogy a nominális bérek csökkenése érintetlenül hagyja a
keresletet" (Keynes [1965] 282. o.)
A kamatelmélet
• A neoklasszikus elmélet alapkoncepciója szerint a kamat és a profit
között nincs különbség, egyensúlyi helyzetben a tőke
határtermelékenysége egyenlő a kamatlábbal. A neoklasszikus
elmélet alapkoncepciója szerint a kamat és a profit között nincs
különbség, egyensúlyi helyzetben a tőke határtermelékenysége
egyenlő a kamatlábbal. – a kamat reálkategória
• Keynes: - monetáris kategória, likviditási preferencia
• A kamat és a profit, azaz a profitvárakozások (a tőke
határhatékonysága) különböző fogalmak
• A likviditási preferenciaelmélet mögött is általában az eladási
nehézségek, vagyis a pénz aktív szerepe húzódik meg = "a
gazdaság monetáris elmélete„
• A kamat nem közönséges árváltozó, nem pusztán egyike a
részpiacok árváltozóinak. Nem egy keresleti és kínálati mennyiség
között közvetít, hanem az áruk és a pénz között.
 Ügyleti
A
pénztartás
motívumai:
 Óvatossági
 Spekulációs
Likviditási csapda: alacsony vagy magas kamatláb?
"fontos különbséget tennünk a kamatláb ama változásai között, amelyeket a
spekulációs motívum kielégítésére rendelkezésre álló pénzkínálat
változásai okoznak - anélkül, hogy bármiképpen megváltozott volna a
likviditási függvény - és ama változások között, amelyek elsősorban abból
folynak, hogy a jövő megítélésének változása következtében maga a
likviditási függvény módosul. Maga a likviditási függvény gyakran átmenet
nélkül megváltozik annak következtében, hogy megváltoznak a hírek, s ez
okot ad arra, hogy revideáljuk a jövőt illető várakozások tartalmát; ez
pedig elég ahhoz, hogy a kamatláb változásai is ugrásszerűek legyenek".
(Keynes [1965] 221.o.)
 A kamatláb ingadozását nem a likviditási függvény alakja,
hanem eltolódása magyarázza!
A monetáris politika korlátai
• "a pénzügyi irányító szerv (vagy ennek hiányában a
pénzmennyiség véletlen változása) azonban éppen a
spekulációs motívum közvetítésével tud hatni a gazdasági
rendszerre". (Keynes [1965] 220.o.)
• Keynes több helyütt világossá teszi, hogy egy ilyen szituáció
ellenkezőleg magas kamatlábnál fordulhat elő.
• A válság jellemzőjének tekinti a likviditási igény fokozódását
és a magas kamatlábat. "A tőke határhatékonyságának az
összeomlását követően a jövőt illető elkedvetlenedés és
bizonytalanság természetesen rohamosan fokozza a
likviditási igényt, és ezzel emeli a kamatlábat." (Keynes
[1965]
• + a likviditási igény magyarázata nem korlátozódik a
spekulációs pénzkeresletre: "a pénz iránti kereslet - mind
üzleti, mind spekulatív célokból - megnő, s a kamatláb
ennek hatására megemelkedik". (uo. 340.o.)
A kamatláb és a tőke határhatékonyságának
viszonya
• A tőke határhatékonysága a legfontosabb makroszintű
árváltozó a keynesi elméletben!
• "Azt állítom ..., hogy a válság tipikusabb és gyakran
domináló oka elsődlegesen nem a kamatláb emelkedése,
hanem a tőke határhatékonyságának hirtelen összeomlása."
(Keynes [1965] 340. o.)
• A beruházási csapda elsődleges a likviditási csapdával
szemben, sőt a likviditási válság is erre vezethető vissza.
• + egy relatíve alacsony (abszolúte magas) kamatlábnál
alakul ki: "az adott pillanatban azonban a tőke
határhatékonyságának a csökkenése olyan teljes lehet,
hogy a kamatláb még megvalósítható mértékű csökkenése
nem elégséges." (Keynes [1965] 341. o.)
Keynes hatása
• A teljes foglalkoztatás világszerte elsődleges
gazdaságpolitikai céllá válik
• Az intervencionalizmus diadala a világban
• Keynes makroökonómiai elemzésének hatása
a statisztikai számbavételi rendszer
fejlesztésére
Keynes hatása
• Keynes elmélete a neoklasszikus rendszer határesete
vagy a neoklasszikusok a keynesi rendszer
határesete?
• Neoklasszikus szintézis
• Keynes óvatossága az inflációs politikával és az állam
túlhatalmával szemben
• A keynesi elmélet bekerül az egyetemi oktatásba –
Hansen, Samuelson, Galbraith, Tobin
• Keynes népszerűségének következménye:
formalizálás (Hicks) és egyszerűsítés
Neoklasszikus szintézis
• Hicks 1936-ban: Keynes művében a
legforradalmibb a várakozások kezelése
• 1937-ben már három egyenletre redukálja az
elméletét:
• M = L(Y,i), a pénz keresleti függvénye,
• I = C(i), a beruházási javak mint tőke iránti
kereslet, S=D(Y)
I = S(I,i) a beruházások egyenlők a
megtakarítással
Hicks IS-LL diagramja
A kamatláb és a nemzeti jövedelem
meghatározódása
• Keynes szerinte körkörösen érvel: a kamatláb
nagyságát a spekulációs pénz kínálata határozza meg,
utóbbit a nemzeti jövedelem nagysága.
• A nemzeti jövedelem nagysága függ a beruházás
nagyságától, az utóbbi a kamatlábtól.
• Hicks és Hansen a nemzeti jövedelem és a kamatláb
szimultán meghatározásával tör ki ebből.
Hicks és Hansen szintézise
• A reálszféra egyensúlya: Y = C + I
• A pénzügyi szféra egyensúlya: M = L1+L2
• C = f1(Y), L1 = f2 (Y), S = f3 (Y),
I= f4 (i)
Egyensúlyi pont: az IS – LM görbék metszéspontjában
Ami kimarad: a várakozások, a bizonytalanság és az
idő szerepe
Harrod, Modigliani és Lange is használják a modellt
A kamatláb és a jövedelem egyensúlyi
szintje
A keynesi függvények újraértelmezése
• Modigliani: életciklus hipotézis - egy egész
élettartamra felbecsült jövedelem határozza
meg a fogyasztást
• Keynes korrekciója
• Friedman permanens jövedelem hipotézise –
a fogyasztó elért életszínvonalát tartani akarja
• Keynes elvetése
A Phillips-görbe – a keynesi elmélet végletes
leegyszerűsítése
• Phillips: 5,5 %-os munkanélküliségi ráta
mellett stabil a bérráta
• Samuelson – Solow:
- 2,5%-os termelékenység növekedés mellett 56 %-os munkanélküliségi rátánál stabilak az
árak
- 4-5 %-os infláció mellett elérhető 3 %-os
munkanélküliség
Posztkeynesizmus
Keynesiánus ellenforradalom?
A kezdetek
• Elnevezés: Eichner és Kregel 1975
• Cambridge Journal of Economics 1977
R. Goodwin, L. Pasinetti, J. Robinson
• Journal of Post Keynesian Economics 1978
P. Davidson, S Weintraub
Kalecki, Ricardo és Marx hatása
Keynes eredeti törekvésivel ellentétes a
neoklasszikus szintézis → Vissza Keyneshez
Főbb törekvések
• Történelmi és logikai idő – pénz szerepe
• Visszatérni a gazdaság monetáris elméletéhez
• A pénz szabályozza a piaci folyamatokat:
 Az árugazdaság egy történelmi időben létezik
 Inherens bizonytalanság
 A pénz endogenitása (Káldor)
• Nem a bérmerevség az oka a munkanélküliségnek
• Bizonytalanság és várakozások kiemelt
jelentősége
• Gazdasági és politikai intézmények fontossága
A keynesiánusok kritikája
• A neoklasszikus szintézis az általános egyensúlyi modell
visszatérése – Ha a merev béreket elejtjük a
neoklasszikus modellhez jutunk
 Statika
 Barter jelleg
 Keynes elmélet válik speciális esetté
 A főbb árváltozók az egyensúlyból vannak levezetve
• Az időtávok elvetése – történelmi idő
• Csökkenő hozadék elvetése
• A neoklasszikus apparátus elvetése- folytonos
függvények
Közös elemek
• Organikus megközelítés az atomisztikus helyett
• Termelés, elosztás magyarázatánál erőforrások
allokációjának vizsgálata helyett a strukturális,
intézményi változások vizsgálata
• Fogyasztói szuverenitás korlátozott
• Monopóliumok, oligopóliumok ármeghatározása a
beruházási célokra tekintettel
• Korlátozott racionalitás
Disequilibrium-keynesiánusok
• Robert Clover, Axel Leijonhufvud: az ortodox
Keynes-interpretáció hibás
• A posztkeynesiánusokhoz tartoznak - igen
Reálkalkulációk elvetése
Keynesiánus ellenforradalom
Nem a merevségek okozzák a problémát,
hanem az, hogy a piac nem tökéletes
koordinációs mechanizmus
• Nem vetik el az ÁEE modelljét, csak elvetik az azonnali
áralkalmazkodás lehetőségét. Az ÁEE azon konzekvenciáját,
mely szerint valójában csak az egyensúlyi árak léteznek, azaz a szereplők megtarthatják készleteiket, vagyis
nincsenek arra kényszerítve, hogy termékeiket eladják
• Megkülönböztetik a névleges és az effektív (hatékony!)
keresletet.
• Modelljük makroökonómiai jellegű, és azt kívánják vele
bizonyítani, hogy Keynes is hasonló keretben gondolkodott.
• Keynes az ortodox elmélet kritikájában igénybe vette az
ÁEE pozitív magját: "Hozzánk hasonlóan Keynes semmi
esetre sem tagadta az ortodox egyensúlyi elemzés általános
jellegét, csak azt tagadta, hogy az ortodox gazdaságtan
adekvát elemzését nyújtaná a disequilibrium jelenségnek".
(Clower [1966] 109. o.)
• Clower a nem egyensúlyi árak mellett kinyilvánított
keresletet eszmei, elgondolt (notion) keresletnek nevezi,
amelynek a sajátossága az, hogy a gazdasági szereplők által
figyelembe vett változók egyedül az árak. (Lásd Clower
[1966] )
• Megkülönböztetve a hatékony (!) kereslettől, ahol a
jövedelem is korlát
• A jövedelem a hamis csere következtében válik korláttá
• Ekkor a Walras-törvény nem érvényes: „A Walras-törvény habár a névleges piaci többletkeresletre való hivatkozással
érvényes és rendszerint erre vonatkoztatják - általában
irreleváns a teljes foglalkoztatás kivételével minden
szituációra." (Clower [1965] 122.o.)
• A nem egyensúlyi áron történő csere következménye az
ÁEE modelljében a piacok kölcsönös függése miatt
tovagyűrűző aránytalanságot indukál.
• A hamis csere létrejötte valamelyik piacon, ha a piacok
kölcsönös függését fenntartjuk az árrendszer
tekintetében egy disequilibrium árvektort eredményez.
• Általánosan ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy
az egyensúlytalanság melyik piacon keletkezik kihat az
összes többi piacra.
• Ez annak a következménye, hogy egy pótlólagos korlát
is belép a modellbe, a jövedelmi korlát.
• A szereplők mivel nem tudnak annyit eladni amennyit
szeretnének, jövedelmük nagysága függ az eladott
mennyiségtől.
Az árverező kiiktatása
• A hamis cserét az árverező akadályozza meg.
• Árverező híján maguknak a szereplőknek kell eligazodniuk a
kaotikus viszonyok között: "amit az egyes szereplőknek
ismerniük kell, nem más, mint az egyensúlyi árak".
(Leijonhufvud [1968] 70. o.)
• A munka piac vonatkozásában ez azt jelenti, hogy ahhoz,
hogy teljes foglalkoztatás alakuljon ki, a munkásoknak nem
csak magáról a reálbérről kellene információval rendelkezni,
hanem az összes többi piac, tehát a tőkepiac egyensúlyi
árairól.
• „S miután elfogadták azt a tételt, hogy a munkások mindig
képesek meghatározni saját reálbérüket, összekeverték
azzal a másik tétellel, hogy a munkások mindig képesek azt
is eldönteni, mekkora reálbér felel meg a teljes
foglalkoztatásnak..." . (Keynes. 31.o.)

similar documents