عامل های آزمون

Report
‫کاری از‪:‬‬
‫زینب آقاسی– مرضیه اسحاقی– نرجس اصغری – الهه‬
‫بهشتیان – محمد مهدی تلگردی – صفر علی حصار کوشکی‬
‫– مهری میرشاهی – سجاد یوسف عینی‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی‬
‫زیر نظر ‪ :‬دکتر اسماء عاقبتی‬
‫معرفی آزمون‪:‬‬
‫‪ 1985‬توسط نی کوستا و مک ری‬
‫شامل مقیاس تجزیه شده ای برای اندازه گیری صفات زیر‬
‫می باشد‬
‫‪E  :2‬برون گرایی‬
‫‪N  :1‬نوروتیسم‬
‫‪A  :4‬دلپذیر بودن‬
‫‪O  :3‬انعطاف پذیری‬
‫‪C  :5‬با وجدان بودن‬
‫دارای دو فرم ‪S‬و ‪R‬‬
‫فرم دیگر به نام‪NEO-FFI‬‬
‫‪ )1 ‬معتادان‬
‫‪ )2 ‬نابهنجاران‬
‫‪ )3 ‬بیماران طب رفتاری‬
‫‪ )4 ‬بزهکاران جنسی و متهمین دادگاه ها‬
‫‪ )5 ‬در مشاوره و روان درمانی‬
‫‪ -1‬روان نژندی (‪)N‬‬
‫‪ :1 ‬تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی همچون‬
‫ترس‪ ،‬غم‪ ،‬دستپاچگی‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬احساس گناه و‬
‫نفرت‬
‫‪ :2 ‬جهت اندازه گیری یک بعد سالم از شخصیت‬
‫سالم‬
‫‪ -2‬برون گرایی(‪)E‬‬
‫‪ :1 ‬گرمي‬
‫‪ :2 ‬گروه گرایی‬
‫‪ :3 ‬قاطع بودن (جرأت مندی)‬
‫‪ :4 ‬فعالیت‬
‫‪ :5 ‬هیجان خواهی‬
‫‪ :6 ‬هیجان های مثبت‬
‫‪ -3‬انعطاف پذیری (‪)O‬‬
‫این مقیاس شامل عناصر‬
‫‪ ‬تصور خیال‬
‫‪ ‬احساس زیباپسندی‬
‫‪ ‬توجه به احساسات درونی‬
‫‪ ‬تنوع طلبی‬
‫‪ ‬کنجکاوی ذهنی‬
‫‪ ‬استقالل در قضاوت‬
‫‪ -4‬دلپذیر بودن (‪)A‬‬
‫مولفه های این مقیاس‬
‫‪ :1 ‬اعتماد‬
‫‪ :2 ‬رک گویی‬
‫‪ :3 ‬نوع دوستی‬
‫‪ :4 ‬همراهی‬
‫‪ :5 ‬تواضع‬
‫‪ :6 ‬دل رحم بودن‬
‫‪ -5‬با وجدان بودن بودن (‪)C‬‬
‫مولفه های این مقیاس‬
‫‪ :1 ‬کفایت‬
‫‪ :2 ‬نظم و ترتیب‬
‫‪ :3 ‬وظیفه شناسی‬
‫‪ :4 ‬تالش برای موفقیت‬
‫‪ :5 ‬منضبط‬
‫‪ :6 ‬محتاط در تصمیم گیری‬
‫هر یک از عوامل اصلی شامل ‪ 6‬مقیاس خاص می‬
‫باشد که(‪ )NEOPI-R‬صفات آن عامل را اندازه گیری‬
‫می کند‬
‫‪ :1 ‬ارزیابی حیطه گسترده ای از افکار‪ ،‬احساسات و‬
‫اعمال‬
‫‪ :2 ‬امکان پذیری محتوای عمیق تری از یافته ها‬
‫‪ :3 ‬تفاوت های فردی مهم می تواند در داخل‬
‫عوامل دیده شود‬
‫‪ :4 ‬تحلیل دقیق تری از افراد یا گروه ها‬
‫‪ :5 ‬مفید بودن اطالعات فرعی‬
‫الف‪ -‬صفات روان نژندی(‪)N‬‬
‫(‪)N1‬‬
‫‪ (1‬اضطراب‬
‫‪ (2‬پرخاشگری (‪)N2‬‬
‫‪ (3‬افسردگی (‪)N3‬‬
‫(‪)N4‬‬
‫‪ (4‬کم رویی‬
‫‪ (5‬شتاب زدگی (‪)N5‬‬
‫‪ (6‬آسیب پذیری (‪)N6‬‬
‫ب‪ -‬برون گرایی (‪)E‬‬
‫(‪)E1‬‬
‫‪ (1‬گرمی‬
‫(‪)E2‬‬
‫‪ (2‬گروه گرایی‬
‫(‪)E3‬‬
‫‪ (3‬قاطع بودن‬
‫(‪)E4‬‬
‫‪ (4‬فعالیت‬
‫‪ (5‬هیجان خواهی (‪)E5‬‬
‫‪ (6‬هیجان مثبت (‪)E6‬‬
‫ج – انعطاف پذیری (‪)O‬‬
‫(‪)O1‬‬
‫‪ (1‬تخیل‬
‫(‪)O2‬‬
‫‪ (2‬زیبا پسندی‬
‫(‪)O3‬‬
‫‪ (3‬احساسات‬
‫(‪)O4‬‬
‫‪ (4‬اعمال‬
‫(‪)O5‬‬
‫‪ (5‬عقاید‬
‫(‪)O6‬‬
‫‪ (6‬ارزش ها‬
‫د – دلپذیر بودن (‪)A‬‬
‫(‪)A1‬‬
‫‪ (1‬اعتماد‬
‫(‪)A2‬‬
‫‪ (2‬رک گویی‬
‫‪ (3‬نوع دوستی (‪)A3‬‬
‫(‪)A4‬‬
‫‪ (4‬همراهی‬
‫(‪)A5‬‬
‫‪ (5‬تواضع‬
‫‪ (6‬دل رحم بودن (‪)A6‬‬
‫ه – با وجدان بودن (‪)C‬‬
‫‪ (1‬کفایت‬
‫‪ (2‬نظم و ترتیب‬
‫‪ (3‬وظیفه شناسی‬
‫‪ (4‬تالش برای موفقیت‬
‫‪ (5‬خویشتن داری‬
‫‪ (6‬محتاط در تصمیم گیری‬
‫(‪)C1‬‬
‫(‪)C2‬‬
‫(‪)C3‬‬
‫(‪)C4‬‬
‫(‪)C5‬‬
‫(‪)C6‬‬
‫‪(1‬‬
‫این آزمون برای تمامی بیماران روان پزشکی مفید‬
‫نخواهد بود‬
‫‪(2‬‬
‫به عنوان یک تست کمکی برای ارزیابی های‬
‫روان شناختی است نه جانشینی برای آن‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫اجرا به صورت مداد کاغذی به طور فردی و‬
‫گروهی‬
‫‪ 240‬سووال دارد‬
‫زمان حدود ‪ 75‬دقیقه‬
‫‪ ) 1‬پاسخنامه‬
‫الف) کامال مخالف‬
‫ب) مخالف‬
‫ج) نظری ندارم‬
‫د) موافق‬
‫ه) کامال موافق‬
‫‪ ) 2‬کلید نمره گذاری‬
‫‪ .1‬مقیاس درجه بندی از صفر تا چهار یا معکوس‬
‫‪ .2‬جمع نمرات و به دست آوردن شاخص‬
‫‪ .3‬با جمع نمرات ‪ 6‬صفت ‪ 5‬صفت کلی به دست می‬
‫آید‪.‬‬
‫‪ -1‬تفسیر ‪ 5‬صفت کلی‬
‫‪ -2‬تفسیر خرده عاملهای ‪ 5‬صفت کلی‬
‫اصول کلی‬
‫‪ -1‬مقایسه هر عامل با جدول طبقه بندی هر عامل‬
‫‪ -2‬رجوع به پروفایل آزمون ‪( NEOPI-R‬زنان و مردان)‬
‫ویژگی سطوح مربوط به هر عامل‬
‫‪ -1‬عامل روان نژندی ‪N‬‬
‫‪ -2‬عامل برون گرایی ‪E‬‬
‫‪ -3‬عامل انعطاف پذیری ‪O‬‬
‫‪ -4‬عامل دلپذیر بودن ‪A‬‬
‫‪ -5‬عامل با وجدان بودن ‪C‬‬
‫‪ -1‬عامل روان نژندی ‪N‬‬
‫‪N1,N2,N3,N4,N5,N6‬‬
‫‪ -2‬عامل برون گرایی ‪E‬‬
‫‪E1,E2,E3,E4,E5,E6‬‬
‫‪ -3‬عامل انعطاف پذیری ‪O‬‬
‫‪O1,O2,O3,O4,O5,O6‬‬
‫‪ -4‬عامل دلپذیر بودن ‪A‬‬
‫‪A1,A2,A3,A4,A5,A6‬‬
‫‪ -5‬عامل با وجدان بودن ‪C‬‬
‫‪C1,C2,C3,C4,C5,C6‬‬
‫در یک مطالعه طولی ‪ 7‬ساله ارزیابی های همساالن‬
‫که در آن کل تست بکار رفته بود ضریب پایایی‬
‫بین ‪ %83‬تا ‪ %51‬و برای صفت فرعی ‪O,E,N‬‬
‫‪ %81‬تا ‪ %63‬برای عوامل پنج گانه در مردان و‬
‫زنان بدست آمده است‪ .‬هم چنین این تست‬
‫دارای اعتبار خوبی در گروه های سنی‪ ،‬جنسی‬
‫و نژادی مختلف (مک کری ‪1991‬؛ به نقل از‬
‫عنبری‪)1382 ،‬‬
)1382
(
C
-
A
143
O
132
E
132
N
132
135
124_122
119_132
117_132
116_127
106_128
106_122
103_117
101_103
97_111
86_105
90_105
82_100
81_96
81_96
64_85
89
81
84
80
63
E
23
E1
22
E2
17
E3
15
E4
17
E5
16
E6
N
11
N1
6
N2
14
N3
13
N4
18
N5
8
N6
A
15
A1
26
A2
18
A3
20
A4
15
A5
22
A6
C
23
C1
19
C2
25
C3
23
C4
21
C5
23
C6
O
13
O1
18
O2
19
O3
14
O4
18
O5
14
O6
‫‪ ‬نقش صفات شخصیتی در پیش بینی شادکامی‬
‫زنان شاغل‬
‫‪ ‬رابطه بین حالت های روانشناختی مثبت و پنج‬
‫عامل بزرگ شخصیتی‬
‫‪ ‬تمیز نوجوانان و جوانان معتاد و غیرمعتاد بر اساس‬
‫مؤلفه های شخصیتی‬
‫‪ ‬ابعاد اختالالت اضطرابی و افسرده ساز در یک‬
‫نمونه بالینی بزرگ‬
‫‪ ‬ارتباط بین آزمون پنج عاملی ‪ NEO‬و آزمون اضطراب‬
‫دانشجویان‬
‫دانشگاه آزاد اسالمی‬
‫واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی‬

similar documents