prezentacja multimedialna - Instytut Nauk Pedagogicznych

Report
dla
studentów I. roku studiów
27. 09. 2013 rok
DYREKCJA
INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH
DYREKTOR INSTYTUTU
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
DS. NAUKOWYCH
dr hab. Bogdan Cimała, prof. UO
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW
dr Edward Nycz
WAŻNE INFORMACJE
Sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych:
mgr Barbara Grabińska
pokój 321, III piętro
Planista w Instytucie Nauk Pedagogicznych:
mgr Bartosz Mazurkiewicz
pokój 317, III piętro
www.inp.uni.opole.pl
Plany zajęć:
www.inp.uni.opole.pl/plany_zajec
OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA I stopnia
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA II stopnia
Katedra Pedagogiki Społecznej
kierownik : prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I stopnia
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA II stopnia
Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
kierownik: dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO
PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA I stopnia
PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA II stopnia
Pracownia Kulturowych Podstaw Edukacji
kierownik: dr Edward Nycz
OPIEKA MERYTORYCZNA SPECJALNOŚCI
PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I i II stopnia
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Pracy
kierownik: dr hab. Eugenia Karcz
PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI I stopnia
Pracownia Pedagogiki Komunikacji Społecznej
Kierownik: prof. zw. dr hab. Józef Podgórecki
PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE EDUKACJĄ II stopnia
Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej
kierownik: prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
PRACA SOCJALNA
Zakład Pracy Socjalnej
Kierownik: dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska
OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia:
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA
mgr Agnieszka Franczyk
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
dr Mariusz Snopek
PEDAGOGIKA ANIMACJA KULTURY I ARTETERAPIA
mgr Teresa Młyńczak
PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
dr Elżbieta Skrzypek
PEDAGOGIKA ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W INSTYTUCJI
dr Anna Krasnodębska
PRACA SOCJALNA
dr Piotr Sikora
OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia:
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
dr Alicja Kurcz
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
dr Ewa Dubiel
PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA
mgr Marek Wiendlocha
PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
dr Ewelina Konieczna
PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
dr Andrzej Kącki
OPIEKUNOWIE PIERWSZYCH LAT
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
Dr Anna Glińska-Lachowicz
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Dr Beata Górnicka
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Dr Piotr Sasin
PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
Dr Karol Neisch
PEDAGOGIKA PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
mgr Marek Wiendlocha
Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego
informuje:
W dniu 27. 09. 2013 r. (piątek) odbędzie się szkolenie z
zakresu praw i obowiązków studenta. Zakres szkolenia
obejmie regulamin studiów oraz procedury stypendialne.
 Szkolenie dla studentów
pierwszego roku I stopnia - godz. 12:45, sala 154.
 Szkolenie dla studentów
pierwszego roku II stopnia - godz. 15:00, sala 6 Studenckie Centrum Kultury.
WAŻNE
1. Podczas spotkania z opiekunem grupy w trakcie
Dnia Adaptacyjnego należy:
WYBRAĆ STAROSTĘ ROKU
lub osobę pełniącą (czasowo) obowiązki
starosty!!!
STAROSTO !
1. Po zakończonym spotkaniu z opiekunem roku zgłoś się do sekretariatu
INP w celu pozostawienia swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail). Jest to niezbędne w celu szybkiej wymiany
informacji.
2. Wszystkie sprawy związane ze studiami załatwia starosta roku.
3. Grupowe sprawy, które należy realizować w sekretariacie lub dziekanacie
również załatwia starosta roku.
ZAPAMIĘTAJ !
•
Program i siatki studiów dostępne są na stronie internetowej Instytutu w
zakładce – siatki studiów.
•
Tablica ogłoszeń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz
gabloty z planami zajęć znajdują się na III piętrze w budynku głównym
Uniwersytetu Opolskiego (wszystkie ogłoszenia oraz zmiany
aktualizowane są również na stronie internetowej instytutu).
•
Na niektórych specjalnościach zaistnieje konieczność podziału roku na
grupy ćwiczeniowe. Równego podziału dokonuje starosta grupy.
•
Na studiach niestacjonarnych obowiązują dzienniki specjalności (do
odbioru na portierni przed rozpoczynającym się zjazdem), za które
odpowiedzialny jest starosta. Instrukcję dziennika otrzymają starostowie
podczas spotkania z Dyrekcją.
W Uniwersytecie Opolskim obowiązuje droga służbowa:
STUDENT
(starosta lub opiekun roku)1
dyrektor ds. dydaktyki
dyrektor instytutu
prodziekan wydziału
dziekan wydziału
prorektor ds. dydaktyki i studentów
DZIEKANI
Dziekan:
Dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO
p.130
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
Dr Anna Bokszczanin
p. 131
Prodziekan ds. kształcenia i studentów
Dr Piotr Sikora
p. 131
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
Dr Marek Korzeniowski
p.140
Panie z dziekanatu
Kierownik dziekanatu:
mgr Irena Sikorska
OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA STACJONARNE
mgr Ewa Jędrzejczak
p. 132
tel.(+4877) 452 7405
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 2-letnie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne 3-letnie
mgr Renata Kamińska-Wanecka
p. 132
tel.(+4877) 452 7406
Animacja kultury z arteterapia, studia stacjonarne 3-letnie
Pedagogika kulturalno-oświatowa, studia stacjonarne 2-letnie
Praca socjalna, studia stacjonarne 3-letnie
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne 3-letnie
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, studia stacjonarne 2-letnie
Pedagogika – zarządzanie i komunikacja w instytucji – studia stacjonarne 3-letnie
Pedagogika – planowanie i zarządzanie edukacją – studia stacjonarne 2-letnie
Panie z dziekanatu
OBSŁUGA STUDENTÓW – STUDIA NIESTACJONARNE
mgr Alicja Soppa-Sawicka
p.139
tel. (+4877) 452 7410
mgr Anna Wochnik
p. 139
tel. (+4877) 452 7411
Kontakt
Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-14:00,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 8:00-12:00.
Adres:
Pok. 26-27
ul. Oleska 48
45-052 Opole
www.studenci.uni.opole.pl
E-mail:
[email protected]
Problemy i dylematy studiującego studenta
rozstrzyga !!!
REGULAMIN STUDIÓW
UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO
Opole 2012
http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regulamin_studiow_uo.pdf
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem !
ZAPAMIĘTAJ !
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga, aby w teczce osobowej
studenta znalazło się oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i
kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.
Student może je wprowadzić do USOS-a (Uniwersytecki System Obsługi
Studenta) po otrzymaniu albumu. Oświadczenie należy złożyć do 15 października
Obsługa USUS WEB zostanie przedstawiona podczas zajęć z Technologii
Informacyjnej przez prowadzącego mgr inż. Łukasza Masnyka.
Przed rozpoczęciem drugiego semestru w systemie USUS odbędą się zapisy na
lektoraty, w-f, kursy ogólnouczelniane i kursy instytutowe (WAŻNE).
STUDENTA OBOWIĄZUJĄ SZKOLENIA (wpis do indeksu)
• BHP (1 semestr)
• Przysposobienie biblioteczne (1 semestr)
• Szkolenie z zakresu ochrony własności
intelektualnej (5 semestr)
TERMINY SPOTKAŃ DOSTĘPNE NA
STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU
BIBLIOTEKA
Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji
studenckiej. Szczegóły podczas przysposobienia bibliotecznego.
Biblioteka Główna:
ul. Strzelców Bytomskich, 45-084 Opole
Międzywydziałowa Biblioteka Pedagogiczna:
pokój 229
ul. Oleska 48
45-052 Opole
OPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ
•
Opłata za indeks = 4 złote
•
Opłata za legitymację = 5 złotych
•
WPŁATY INDYWIDUALNE
WYDZIAŁ HISTORYCZNO – PEDAGOGICZNY
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
53 1090 2138 0000 0001 1255 9483
TYTUŁ PRZELEWU: opłata za legitymację i indeks
STUDENT Z DOWODEM WPŁATY ZOBOWIĄZANY JEST ZGŁOSIĆ SIĘ
W DZIEKANACIE (I piętro) W CELU ODBIORU DOKUMENTÓW
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
AKTUALNOŚCI OGÓLNOUCZELNIANE
• Rozpoczęcie zajęć – 30. 09. 2013 rok (poniedziałek)
• Inauguracja roku – 02. 10. 2013 rok (środa), godz.: 10:00
• Msza inauguracyjna – 01. 10. 2013 rok (wtorek), godz.: 18:00
• Święto Uniwersytetu – 10. 03. 2014 rok (poniedziałek)
W dniu Inauguracji przewidziane są godziny od 9.00 do 14.00

similar documents