de presentatie - Geneeskunde en Volksgezondheid

Report
Onderzoek naar de invloed van
oplossingsgericht werken op no-show
binnen de ambulante verslavingszorg
Opzet en voorlopige resultaten
07-03-2013
Klazien Offringa – Master student Sociologie RUG
Dr. Jolanda Tuinstra - coördinator Wetenschapswinkel
Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG
Dr. Marijtje van Duijn- begeleider Sociologie RUG
Drs. Frank Brook- senior onderzoeker VNN
Inhoud
•
•
•
•
Aanleiding
Onderzoeksvraag
Theoretisch kader
Onderzoeksopzet
- Experimentele groep en controlegroep
- Inclusie en Exclusie
• Dataverzameling
• Voorlopige resultaten
• Voorlopige conclusie
Aanleiding
• Het no-show percentage binnen de ambulante
verslavingszorg en de gevolgen daarvan
• Terugdringen van no-show
– Invoering oplossingsgericht werken
Onderzoeksvraag
Verlaagt oplossingsgericht werken door
medewerkers van VNN tijdens het telefonisch
aanmeldingsgesprek de no-show van cliënten
bij het eerste face-to-face
aanmeldingsgesprek?
Hoe is dit te verklaren?
Theorie van Gepland Gedrag
(Ajzen en Fishbein, 1991)
Theorie binnen het onderzoek
Onderzoeksopzet
Experimentele groep:
Drachten en Sneek
Controlegroep:
Leeuwarden
• OGW tijdens het telefonisch
aanmeldingsgesprek
• Formulier hanteerbare
momenten
• Herinnering per sms
• Telefonisch
aanmeldingsgesprek zoals
altijd
Inclusie en exclusie
• Inclusie: Iedereen van 24 jaar en ouder
• Exclusie:
• Nevencliënten
• Cliënten via de verslavingsreclassering
• Cliënten in een crisissituatie
Dataverzameling
I. Voormeting: USER gegevens van drie maanden
voorafgaand aan het onderzoek
II. Vragenlijsten gedurende de onderzoeksperiode
III. USER gegevens over de onderzoeksperiode
II. Dataverzameling via vragenlijsten
Experimentele groep
1 Gegevens over de
toepassing van OGW in
Drachten en Sneek
2 Gegevens over het
formulier hanteerbare
momenten
3 Gegevens m.b.t factoren uit
de theorie van gepland
gedrag
Controlegroep
1 Gegevens m.b.t factoren uit
de theorie van gepland
gedrag
Voortgang dataverzameling
vragenlijsten
Doel:
- 3 maanden
- 150 cliënten uit Drachten en Sneek
- 150 cliënten uit Leeuwarden
Voortgang:
- Weinig vragenlijsten ingevuld
- Extra maand data verzamelen
- Leeuwarden: vroegtijdig gestopt
Uiteindelijk: - Drachten en Sneek: voor 144 cliënten ten
minste 1 van de 3 vragenlijsten ingevuld
- Leeuwarden: door 38 cliënten een vragenlijst
ingevuld
Dataverzameling vragenlijsten Exclusie
• Achteraf nog cliënten excluderen
• Voornaamste redenen:
- Drachten en Sneek: aangemeld door iemand
anders
- Leeuwarden: geen USER nummer genoteerd
op de vragenlijst
Dataverzameling vragenlijsten - Aantal cliënten
waarvoor vragenlijsten juist ingevuld zijn
Drachten en Sneek
Leeuwarden
1 Toepassing OGW tijdens
telefonisch
aanmeldingsgesprek: n=81
2 Formulier hanteerbare
momenten: n=54
3 Theorie van gepland
gedrag: n=63
1 Theorie van gepland
gedrag: n=22
Dataverzameling vragenlijsten
Stand van zaken
• Weinig ingevulde vragenlijsten
• Zorgvuldigheid vereist bij het doen van
uitspraken
• Nog geen analyses uitgevoerd met de
informatie uit de vragenlijsten
I + III Voormeting en gegevens uit
USER tijdens de onderzoeksperiode
controle groep
voormeting
onderzoeksmeting
N
114
N
155
Man
85 (74,6%)
Man
116 (74,8%)
Vrouw
29 (25,4%)
Vrouw
39 (25,2%)
Min leeftijd
24
Min leeftijd
24
Max leeftijd
71
Max leeftijd
73
Gem leeftijd (s.d)
38,8 (11.52)
Gem leeftijd (s.d)
39,9 (11,89)
Percentage noshow
20,2 % (N= 23)
Percentage noshow
32,3 % (N=50)
I + III Voormeting en gegevens uit
USER tijdens de onderzoeksperiode
experimentele groep
voormeting
onderzoeksmeting
N
115
N
176
Man
88 (76,5%)
Man
124 (70,5%)
Vrouw
27 (23,5%)
Vrouw
52 (29,5%)
Min leeftijd
24
Min leeftijd
24
Max leeftijd
69
Max leeftijd
73
Gem leeftijd (s.d)
39,74 (10,41)
Gem leeftijd (s.d)
42,8 (12,73)
Percentage noshow
29, 6 % (N=34)
Percentage noshow
17,0% (N=30)
Voorlopige conclusie
• De dataverzameling viel tegen
• Voorlopige resultaten o.b.v gegevens uit USER
lijken positief, er kunnen echter nog geen
conclusies aan verbonden worden
• Er kan nog geen antwoord gegeven worden op
de onderzoeksvraag

similar documents