UB-Maraphon-2014-03-28 - Нийслэлийн Биеийн Тамирын газар

Report
1
Агуулга
1
2
3
ЗАХИРАМЖ
ЗБХ-НЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
ГҮЙЛТИЙН МАРШРУТ
4
ЛОГО, МАЛГАЙ, ЭНГЭРИЙН ДУГААР,
ФУТБОЛК, МЕДАЛЬ, МАНДАТЫН ЗАГВАР
5
ОЛОН УЛСЫН ТОМООХОН ХОТУУДЫН
МАРАФОН ГҮЙЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Захирамж
Жил бүрийн 06-р сарын эхний долоо хоногийн бямба гаригийг
бүх нийтээр БТС-ыг дэмжих, автомашингүй өдөр болгон
“УБ-Марафон” ОУ-ын марафон гүйлтийн тэмцээнийг
зохион байгуулах
Шаардагдах зардлыг БТС-ын үйл ажиллагааны улсын
болон орон нутгийн төсөв, ивээн тэтгэгч, хандивлагчдын
зардлаар санхүүжүүлэх
Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг
хавсралтаар батлах
Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, нийслэлийн
иргэдийг өргөнөөр хамруулан өндөр түвшинд зохион байгуулж,
дүнг 2014 оны 2-р улиралд багтаан Нийслэлийн Удирдлагын
зөвлөлийн хуралд танилцуулах
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Ажлын хэсгүүд
№
1
2
3
4
5
Зохион байгуулах хорооны
гишүүдийн албан тушаал
Нэрс
6
Л.Болд
7
Монголын хэт холын марафон
гүйлтийн холбооны ерөнхийлөгч
Д.Доржпүрэв
8
Улаанбаатар сангийн дарга
н.Одгэрэл
10
11
Үйл ажиллагааны чиглэл
Ажлын
хэсгийн
ахлагчийн
нэрс
Нарийн
бичгийн
нэрс
I.
Удирдлага зохион байгуулалт, санхүүгийн ажлын хэсэг
Нийслэлийн Засаг даргын
99105440
Нийгмийн хөгжлийн асуудал
Ц.Энхцэнгэл
Туслах
хариуцсан орлогч
320621
ССАЖЯ-ны Биеийн тамир,
99052686
Улаанбаатар марафон
спортын бодлогын хэрэгжилтийн
Х.Бакытжан
98052686
гүйлтийг
зохион байгуулах
газрын дарга
ажлыг удирдаж шийдвэр
НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн
М.Отгонбаяр
99110056
гаргах,
бодлогын хэлтсийн дарга
БШУЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг
Д.Эрхэмбулган
99102510
Ивээн тэтгэгч байгууллага,
зохицуулах газрын орлогч дарга
аж ахуйн нэгж, хувь
НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн
Э.Ганхүү
99195448
хүмүүсийг татан оролцуулах
хэлтсийн дарга
Монголын хөнгөн атлетикийн
холбооны ерөнхийлөгч
9
Холбоо
барих
утас
“Ар Монгол трейвал” ХХК-ий
захирал
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын
газрын дарга
Ниййлэлийн Биеийн тамир,
спортын газрын дарга
Туслах
Отгонбаяр
99179433,
89179433
99113942
62263041
99102685
н.Батжаргал
Э.Баттулга
99112387
Ж.Ганболд
99116171
Гүйлтийн төсөв санхүүг
бүрдүүлэх, төвлөрүүлэх,
захиран зарцуулах чиглэл
гаргах, хяналт тавих
Санал
тайлбар
I.
Ц.Энхцэнгэл
Л.Чимгээ
Гүйлтэнд байгууллага, аж
ахуйн нэгж, нийслэлийн
иргэдийг өргөнөөр
оролцуулах ажлыг зохион
байгуулах
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Ажлын хэсгүүд
II. Сурталчилгаа мэдээлэл, харилцаа хамтын ажиллагааны ажлын хэсэг
1
2
3
4
5
6
НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл,
олон нийттэй харилцах
хэлтсийн дарга
Монголын Үндэсний Олимпын
хорооны дэд ерөнхийлөгч
НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны
хэлтсийн дарга
Нийслэлийн Боловсролын
газрын дарга
НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн
бодлогын хэлтсийн
мэргэжилтэн
Нийслэлийн Биеийн тамир,
спортын газрын дарга
Б.Түвшинтөгс
99250780
Ц.Дамдин
98986125
Д.Наранцэцэг
99990280
Ц.Отгонбагана
99116583
Л.Чимгээ
91050408
Ж.Ганболд
99116171
Улаанбаатар марафон
гүйлтийн хэвлэл
мэдээллийн
спонсороор ажиллах
байгууллагыг сонгох,
хамтран ажиллах,
гүйлтийг зохион
байгуулах урьдчилсан
бэлтгэл ажил, зохион
байгуулалтын явц, үр
дүнг олон нийтэд
сурталчилах, гүйлтэнд
оролцох гадаад,
додоодын байгууллага
хувь хүмүүст урилга,
мэдээлэл
сурталчилгааг хүргэх,
урих, оролцуулахтай
холбоотой ажлыг
зохион байгуулах
Гүйлтийн явцын видео
бичлэг хийх, хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгсэлээр шууд
дамжуулах ажлыг
зохион байгуулах
Б.Түвшинтөгс
А.Болдмаа
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Ажлын хэсгүүд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
III. Уралдаан тэмцээн арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг
Нийслэлийн Биеийн тамир,
Улаанбаатар марафон
Ж.Ганболд
99116171
спортын газрын дарга
гүйлтийн зам маршрутыг
Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын
гаргах, хэмжих, гараа,
Б.Батцэнгэл
99011245
дарга
барианы талбайг засах,
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн
шүүгчдийг томилж
С.Туул
99100181
газрын дарга
ажиллуулах, Гүйлтийн
Баянгол дүүргийн Засаг дарга
шагнал, медаль, цом
Д.Оросоо
91912801
өргөмжлөл, футболк, малгай
Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
энгэрийн дугаарыг хийлгэх
Ж.Ганхуяг
99112347
Гүйлтэнд оролцогч
Найлайх дүүргийн Засаг дарга
байгууллага, хувь хүмүүсийг
Х.Болдбаатар
96659344
бүртгэх, энгэрийн дугаар
Багануур дүүргийн Засаг дарга
олгох, гүйлтийн гараа
М.Гончигжав
99062552
бариаг зохион байгуулах,
Багахангай дүүргийн Засаг дарга
барианд орсон гүйгчдийг
С.Эрдэнэбаяр
99091642
бүртгэх, гүйгчдийн амжилт
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг
гүйлтийн цаг, рекорд
М.Чинболд
99104246
дарга
амжилтыг бүртгэж олон
нийтэд зарлах, судалгааг
Монголын хөнгөн атлетикийн
хөтлөх, гүйлтийн зохион
холбооны Ерөнхий нарийн
Ч.Зоригт-баатар 99100530
Ж.Ганболд
байгуулалт, замын
бичгийн дарга
хяналтын шүүгч, туслах үйл
Монголын хэт холын марафон
н.Өнөрбаяр
ажиллагаанд сайн
гүйлтийн холбооны нарийн бичиг
дурынхныг зохион байгуулж
Нийслэлийн Биеийн тамир
А.Болдмаа
99178373
оролцуулах
спортын газрын ахлах мэргэжилтэн
Гүйлтэнд байгууллага хамт
Монголын Залуучуудын холбооны
н.Мөнхбат
322643
олон иргэд, тамирчдыг
Ерөнхийлөгч
оролцуулах ажлыг зохион
Монголын Оюутны холбооны
байгуулах
н.Батсайхан
91992660
Ерөнхийлөгч
Ч.Зоригтбаатар
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Ажлын хэсгүүд
IV. Үйлчилгээ, хэв журам аюулгүй ажиллагааны хэсэг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Улаанбаатар хотын Ерөнхий
менежер бөгөөд Захирагчийн
Б.Бадрал
ажлын албаны дарга
Нийслэлийн авто замын газрын
Д.Нанзаддорж
дарга
Нийслэлийн тээврийн газрын дарга
Ч.Энхбат
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын
Ч.Болдбаатар
дарга
Нийслэлийн Замын цагдаагийн
газрын дарга
Ч.Жаргалсайхан
Нийслэлийн Биеийн тамир,
спортын газрын дарга
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын
дарга
Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
99118403
99112485
99113629
99116947
91999922
93021111
Ж.Ганболд
99116171
С.Туул
99100181
Д.Пүрэвдаваа
99116153
Д.Бадарсан
99111551
Д.Ганболд
99092699
Гүйлтийн зам маршрутын дагуу
худалдаа үйлчилгээ спорт,
урлагийн үйл ажиллагааг зохион
байгуулах
Нийслэлийн гудамж талбайд
байрлах сурталчилгааны самбар,
цахилгаан дэлгэцүүдэд
Улаанбаатар марафон гүйлтийн
сурталчилгааг тавих гаргах
асуудлыг зохицуулах
Гүйлт явагдах замын бүрэн бүтэн
байдлыг хянах, шаардлагатай
засвар үйлчилгээг хийлгэх, авто
замын хөдөлгөөн, нийтийн
тээврийн үйлчилгээг зохицуулах,
хаалт тэмдэг тэмдэглэгээг
байршуулах,
Авто машины хөдөлгөөн, хэв
журмын аюулгүй байдлыг хангах,
хяналт тавих, зохицуулах,
Гүйгчдийг чиглүүлэх цагдаа,
машин мотоцикль, эмнэлэгийн
түргэн тусламжийн эмч, машин
ажиллуулах
Гүйлтэнд оролцогчдод
эмнэлэгийн үзлэг, шаардлагатай
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх
Б.Бадрал
Өнөрбаяр
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар
Ерөнхий зохион байгуулагчид:
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
- Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар
- Нийслэлийн Аялал, жуулчлалын газар
Хамтран зохион байгуулагчид:
- ССАЖЯам, БШУЯам
- Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба
- Монголын Үндэсний Олимпийн хороо
- Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар
- Улаанбаатар сан,
- НАЖГ, ЗЦГ, НЦГ, НЭМГ, НАЗГ, НТГ, НБГ, НСУГ
- МХАХолбоо, МХХМГХолбоо, "Ар Монгол" трайвел групп
- Монголын Залуучуудын холбоо,
- Монголын Оюутны холбоо
Мэдээлэлийн спонсор:
МҮОНТ, С1, UBS, NTV телевиз гэх мэт.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар
“УБ - Марафон” ОУ-ын гүйлтийн нээлтийн ажиллагаа
2014 оны 06-р сарын 07-ны өдрийн 09.00 цагт
Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд болно.
Марафон гүйлтийг олон улсын дүрмийн дагуу
5 насны ангиллаар 6 зайд явуулна.
Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг
хавсралтаар батлах
Тэмцээн - 1. Марафон:
18-аас дээш нас 21095 м, 42195м /эр, эм/
марафон гүйлтээр хичээллэгчдийн дунд
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар
Тэмцээн– 2. Сонирхогчдын гүйлт:
17 нас хүртэл 4000м /эр, эм, зөвхөн сонирхогчдын дунд/
18-35 нас
8000м /эр, эм, зөвхөн сонирхогчдын дунд/
36-49 нас
5000м /эр, эм, зөвхөн сонирхогчдын дунд/
50-с дээш нас 4000м /эр, эм, зөвхөн сонирхогчдын дунд/
Бүх нийтээр биеийн тамираар хичээллэх өдөрлөгийн
ажиллагаанд нийслэл, дүүргийн БТС, аялал жуучлалын
байгууллага, спортын холбоод, их, дээд, ЕБСургууль,
ААНБ-ын биеийн тамирын хамтлаг, клубүүд, ЭМН-ийн
дэргэдэх чийрэгжүүлэх танхим, оюутны болон өсвөрийн
шигшээ багийн хамт олон оролцож, үйл ажиллагаагаа
танилцуулж иргэдэд биеийн тамир, эрүүл мэндийн
үзлэг үйлчилгээ хийж, спорт урлагийн тоглолт,
уралдаан тэмцээн зохион байгуулна.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар /шагнал/
“Улаанбаатар - Марафон” олон улсын гүйлтийн зай тус бүрт
эхний 3 байр эзэлсэн тамирчдыг нийслэлийн Засаг даргын
нэрэмжит шагнал /алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл,
мөнгөн шагнал/-аар шагнана.
Сонирхогчдын гүйлтийн шагнал:
4000м
I байр
4 х 200.000 төг
II байр
4 х 150.000 төг
III байр
4 х 100.000 төг
IV-Х байр 14 х 50.000 төг
5000м, 8000м
I байр
4 х 500.000 төг
II байр
4 х 400.000 төг
III байр 4 х 300.000 төг
IV-Х байр 7 х 100.000 төг
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар /шагнал/
Хагас марафон /21095 м/ гүйлтийн шагнал:
I байр
2 х 5.000.000 төг
II байр
2 х 4.000.000 төг
III байр
2 х 3.500.000 төг
IV-35-р байр 31 х 100.000 төг
Бүтэн марафон /42195 м/ гүйлтийн шагнал:
I байр
2 х 10.000.000 төг
II байр
2 х 8.000.000 төг
III байр
2 х 6.000.000 төг
IV-Х байр
7 х 500.000 төг
11-35-р байр 26 х 200.000 төг
Өдөрлөгийн болон гүйлтийн ажиллагаанд байгууллага,
хамт олноо сайн зохион байгуулж олон хүн хамруулсан
амжилт үзүүлсэн, үйл ажиллагаагаа сонирхолтой шинэлэг
байдлаар сурталчилсан 6 хүртэл байгууллагыг шалгаруулж
1.0 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулна.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Гүйлтийн заавар
Техникийн зөвлөгөөнийг 2014 оны 05-р сарын 20-ны
10:00 цагт зохион явуулна. Бүртгэлийг 2014 оны 04 дүгээр
сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн 16:00 цаг
хүртэл Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газарт хийнэ.
Хөдөө, орон нутгаас оролцож байгаа тамирчдын
байр, хоол, ирэх, буцах унааны зардлыг тэмцээнд
оролцуулж байгаа тухайн байгууллага хариуцна.
Монгол Улсад анх удаа 30 – 50 мянган хүний гүйлтийг зохион
байгуулах тул тухайн гадаад, дотоодын албан байгууллага,
аж ахуйн нэгж, пүүс, компани өөрсдийнхөө лого, нэрийг
гүйлтийн хувцасны энгэрт байршуулан сурталчилах боломжтой.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
4 км зам /хуучин/
Зоос
гоёл
Гэсэр
сүм
Засгийн
газрын
ордон
ЧД-ийн
ЗДТГ
Бөмбөгөр
худалдааны
төв
Бариа
Соёлын
төв
өргөө
Гараа
Улсын
Их
дэлгүүр
Төв
шуудан
Гадаад
харилцааны
яам
Энх тайвны
өргөн чөлөө
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
4 км зам /шинэ/
Төв
шуудан
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
4 км зам /шинэ/
Төв шуудан
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
5 км зам /хуучин/
Зоос
гоёл
Гэсэр
сүм
Засгийн
газрын
ордон
ЧД-ийн
ЗДТГ
Бөмбөгөр
худалдааны
төв
Бариа
ТАЛБАЙ
Улсын
Их
дэлгүүр
Соёлын
төв
өргөө
Гараа
Төв
шуудан
Баруун
дөрвөн
зам
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
5 км зам /шинэ/
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
5 км зам /шинэ/
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
8 км зам /хуучин/
Сансарын
тунель
МИУС
2-р байр
Зоос гоёл
Гэсэр
сүм
Соёлын
төв
өргөө
Улсын
Их
дэлгүүр
Төв
шуудан
Гараа
Чингис
зочид
буудал
Бариа
Бөхийн
өргөө
Зүүн
дөрвөн
зам
Баруун
дөрвөн
зам
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
8 км зам /шинэ/
Зоос
гоёл
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
8 км зам /шинэ/
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Логоны загвар 01
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Логоны загвар 02
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Логоны загвар 03
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Логоны загвар 04
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Логоны загвар 05
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Загвар
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
МЭӨ 490 онд дайн дууссан тухай баярт мэдээг ард түмэндээ
хүргэхээр Марафон хотоос Афин хүртэл 42 км 195 м газрыг хөлийн
хурдаар туулсан Грек цэрэг тэсвэр хатуужилын илэрхийлэл болсон
марафон гүйлтийн төрлийг бий болгосон.
Иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө зориулж буй энэхүү хөдөлгөөнийг
улс орнууд дэмжин, зохион байгуулалтанд оруулж, нийтийг
хамарсан биеийн тамирын үйл ажиллагаа болгож байна.
Өнөөдөр НИЙСЛЭЛЭЭРЭЭ овоглосон МАРАФОН гүйлт зохион
байгуулдаггүй улс орон гэж бараг үгүй.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
Жишээ нь: Герман улс нийслэл хотынхоо нэрээр марафоныг жил
бүр уламжлал болгон явуулж олимпийн эрх олгодог байна.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
Америкийн нэгдсэн улсын “Нью-Йорк – Марафон”-д дэлхийн 120
гаруй орны мэргэжлийн болон сонирхогч бүхий 38 мянган хүн
гараанаас нэгэн зэрэг гарчээ.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
Англи улсын “Лондон - Марафон” мэргэжлийн болон сонирхогчдын
бүх нийтийн гүйлтэнд 5 насны ангилалаар нийт 36 мянга гаруй хүн
оролцжээ.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
Солонгос улсын “Сөүл - Марафон”-д гадаадын 100 гаруй орны
мэргэжлийн тамирчид болон сонирхогчид оролцжээ.
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
Япон улсын “Токио - Марафон”
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
Томоохон хотуудын марафон
“УЛААНБААТАР – МАРАФОН” 2013.09.28
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР
АНХААРЛАА ХАНДУУЛСАН
ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

similar documents