PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM W SZKOLE

Report
Witamy w Zespole Szkół
w Kłomnicach
•
•
•
•
W Zespole Szkół w Kłomnicach mieści się oddział
przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum.
Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 177uczniów.
W klasach I- III uczy się obecnie 77 uczniów.
W oddziale przedszkolnym bawi się i uczy 25 dzieci.
Klasa III a, której jestem wychowawczynią liczy 17
uczniów – w tym 9 z nich to dzieci, które rozpoczęły
naukę w szkole w wieku sześciu lat. Już od samego
początku, tzn. od pierwszej klasy stanowią one
mocną część zespołu klasowego.
Osiągają wysokie wyniki w nauce, wyróżniają się pod
względem zachowania, angażują się społecznie,
dojrzałością szkolną przewyższają wielu swoich
kolegów, którzy rozpoczęli naukę w wieku lat
siedmiu.
Wszystkie sale klas I-III
oraz sala oddziału
przedszkolnego – tzw.
kl. ,,0” znajdują się na
tym samym korytarzu,
w pobliżu sali
rekreacyjnej i świetlicy
szkolnej.
•
Dzieci 5 i 6-letnie uczestniczą
w uroczystościach
i akademiach klas I-III,
a uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej podziwiają
przedszkolaki podczas ich
występów.
•
Zajęcia ruchowe
i sportowe oddziału
przedszkolnego
i klas edukacji
wczesnoszkolnej odbywają się
na mniejszej sali
gimnastycznej – łączniku lub
na hali sportowej.
Już od klasy pierwszej
uczniowie obecnej klasy
III a, mieli możliwość
odbywania części zajęć
w klasie rekreacyjnej,
wyposażonej w różnego
rodzaju pomoce
dydaktyczne,
gimnastyczne, służące do
zabawy. Dzięki temu
dzieci sześcioletnie i ich
starsi koledzy realizowali
program nauczania
częściowo poprzez
zabawę.
W ogródku szkolnym powstał Plac Zabaw.
Korzystają z niego zarówno przedszkolaki, jak i
uczniowie klas I-III najczęściej podczas zajęć
sportowych. Tam wspólnie się bawią i
integrują.
Począwszy od klasy pierwszej, uczniowie klasy III a
podczas przerw śródlekcyjnych chętnie
korzystają z kącika czytelniczego i zabawowego.
Najbardziej lubią zabawy konstrukcyjnie, gry
planszowe oraz teatrzyki lalkowe i pacynkowe.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
powinni poznawać świat poprzez
bezpośrednią obserwację.
Realizacji tego celu służą m. in.
wycieczki po bliższej i dalszej
okolicy.
Uczniowie klasy III a już jako pierwszaki
zwiedzili ZOO w Chorzowie,
w klasie drugiej ,,Zaczarowany
Las” w Piasku, a w b. r. szk. ,,Jura
Park” w Krasiejowie k. Opola. Poza
tym od trzech lat odbywają się
cykliczne wyjazdy na
przedstawienia teatralne
w wykonaniu Teatru Edukacji
z Krakowa, wyjazdy do kina oraz
wycieczki programowe w okolice
szkoły.
Ważną formą integracji dzieci sześcioletnich ze swymi starszymi
kolegami są z pewnością imprezy i uroczystości klasowe
i szkolne. W omawianej klasie co roku odbywają się m. in.:
Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień
Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, pikniki
rodzinne w plenerze z okazji Dnia Matki i Ojca lub Dnia
Dziecka.
Już od klasy pierwszej odbywają się zajęcia
otwarte dla rodziców, aby mogli
zaobserwować swoje dziecko na tle grupy,
a także zapoznać się z metodami i formami
pracy stosowanymi w klasie.
Stosownie do możliwości uczniów omawianej klasy,
wybrano program ,,Nasza klasa”. Program
edukacji wczesnoszkolnej oraz zestaw
podręczników ,,Nasza Klasa” – klasy I- III
(Wydawnictwo MAC Edukacja S. A. )
Metody pracy muszą być dostosowane do wieku, możliwości
rozwojowych uczniów, celów i treści zajęć. W mojej klasie,
w której uczą się sześciolatki i siedmiolatki, staram się
stosować metody uwzględniające podmiotowość dziecka
w procesie dydaktycznym. Najczęściej stosuję metody
aktywne, aby urozmaicić dzieciom uczenie się.
Doświadczenia
Uczenie się przez
działanie
W zależności od celów i treści zajęć stosuję w mojej
klasie: pracę zbiorową, indywidualną i grupową.
Celem wprowadzenia innowacyjnego programu, który funkcjonował
w ub. r. szk. w mojej klasie było zapewnienie uczniowi sześciolatkowi
z Zespołem Aspergera z jednocześnie bardzo wysokim poziomem
inteligencji oraz uczniowi z zaburzeniami zachowania
i niedostosowaniem społecznym, realizację treści zawartych
w podstawie programowej, rozszerzenie wiedzy i umiejętności,
a także właściwych warunków rozwoju społecznego.
Nadrzędnym założeniem
programu było stworzenie
optymalnych warunków
rozwoju i uczenia się dla
zespołu klasowego, w którym
znajdują się dzieci zdrowe
i z zaburzeniami rozwojowymi.
Proces edukacyjnowychowawczy został
wzbogacony o metody
wielozmysłowe: odprężające,
relaksujące, kinestetyczne,
m. in. Metoda Ruchu
Rozwijającego Weroniki
Sherborne, elementy
kinezjologii edukacyjnej
dr Paula Dennisona.
Projekt ,,Równy start – szansą na lepsze jutro”
Od klasy drugiej, sześciolatki wraz ze swymi starszymi kolegami biorą
udział w Projekcie ,,Równy start – szansą na lepsze jutro”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, uczestnicząc
w ,,Zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci uzdolnionych
muzyczno-tanecznie” które prowadzę. Na każdych zajęciach
wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne m. in.
instrumenty perkusyjne, instrumenty służące do zabaw
taneczno -rytmicznych, bardzo ciekawa płytoteka.
Podczas zajęć uczniowie tworzą akompaniament
muzyczny do śpiewanych piosenek, wspólnie
bawią się podczas różnorodnych ćwiczeń
tanecznych i rytmicznych, słuchają wybranych
utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej –
powodzeniem cieszy się tu Metoda aktywnego
słuchania muzyki Batii Strauss.
Większość sześciolatków należy do chóru szkolnego
,,Wesoła Pięciolinia”, którego jestem instruktorem.
Wraz ze starszymi kolegami biorą czynny udział
w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych
i środowiskowych takich jak: Koncerty Kolęd i Pastorałek –
szkolne i w Kościele Parafialnym, Jasełka, Dzień Edukacji
Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i innych.
Uczniowie klasy III a, w większości sześciolatki,
uczestniczą w szkolnych, gminnych, powiatowych,
a nawet międzynarodowych konkursach:
plastycznym, recytatorskim, ortograficznym,
czytelniczym, matematycznym oraz festiwalach
m. in.: Kolęd i Pastorałek, Piosenki Dziecięcej,
odnosząc liczne sukcesy.

Mamy nadzieję, że sześciolatki dobrze czują się
w naszej szkole. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
uczęszcza ich do nas liczna grupa. W każdej klasie
edukacji wczesnoszkolnej, a także w oddziale
przedszkolnym jest po kilkoro dzieci wcześniej
rozpoczynających edukację szkolną.

Niewątpliwie to zasługa dobrej opinii o szkole
w Kłomnicach, bardzo dobrej bazie lokalowej,
dobremu wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, ale
również funkcjonującemu od kilku lat oddziałowi
przedszkolnemu.

Na zakończenie warto również podkreślić, że wśród
siedmiu najlepszych uczniów klasy III a- pięcioro to
sześciolatki! Jeden z nich uzyskał w ub. r. szk. ,,bardzo
dobry wynik” w Międzynarodowym Konkursie
,,Kangurek Matematyczny”.

similar documents