Presentación de PowerPoint

Report
RECERCA SOBRE LES NECESSITATS FORMATIVES
DELS/LES MEDIADORS/ES DE CATALUNYA
Immaculada Armadans Tremolosa
[email protected]
Montserrat Yepes-Baldó
[email protected]
EQUIP D’INVESTIGACIÓ
UNIVERSITAT DE BARCELONA
RECERCA
TRANSFERÈNCIA
DOCÈNCIA
ÍNDEX
PRIMERA PART
• Antecedents
• Context de la recerca i metodologia
• Perfil professional dels mediadors/es
SEGONA PART
• Competències dels mediadors/es
• Formació requerida pels mediadors/es
• Torn obert de paraules
ANTECEDENTS (1)
La formació en mediació a Catalunya (LBM, 2010):
 Pràctica del mediador/a i creació de xarxes
 Augment i previsió de canvis en l’oferta i la demanda
 Implicar diferents entitats per donar una resposta variada i
de fàcil accés a aquesta necessitat.
La mediació com a disciplina i com a professió: el
perfil competencial del mediador (Boqué, 2013).
 Formació de qualitat i acreditació professional.
 Valor social i resultat dels esforços (actors, iniciatives,
institucions… etc..)
ANTECEDENTS (2)
• Evidencia científica i empírica:
La formació del mediador orientada al
desenvolupament de la Competencia (procediment,
interacció social, ética) + Experiencia = eficàcia i
èxit en la mediació (Soleto, 2007; Alcover, 2009) .
CONTEXT DE LA RECERCA I
METODOLOGIA
Des de l’àrea de formació del Centre d´Estudis
Jurídics s’ha apreciat la necessitat de formular
una oferta formativa que doni una resposta real
a les necessitats actuals dels professionals de la
mediació a Catalunya.
ANTONI FULLEDA
MÒNICA CONTRERAS
CARLES GARCIA
SILVIA CASTRO
MARIA MUNNÉ
ANTONI VIDAL
CONTEXT DE LA RECERCA I
METODOLOGIA
L’equip pluridisciplinari ha dissenyat i aplicat un qüestionari electrònic
entre els mesos de desembre 2013 i gener 2014, a la borsa de
mediadors homologats per el Centre de Mediació del Dret Privat.
Aquesta ha estat analitzada quantitativa i qualitativament per tal de
sintetitzar una informació significativa en torn als següents objectius:
1.
2.
3.
Analitzar el perfil professional del mediador/a registrat
Detectar les necessitats formatives en termes de competències a
desenvolupar i perfeccionar
Formular propostes formatives:
a. Segons modalitats formatives i entorns d’aprenentatge
b. Segons competències transversals i específiques
METODOLOGIA
PARTICIPANTS
• Aquest estudi s'ha desenvolupat
sobre la població de mediadors/es
registrats a l'Institut de Mediació de
la Generalitat de Catalunya el 2013
(N=1.410).
• La mostra final, obtinguda de
manera accidental a través de la
participació voluntària dels
mediadors registrats, va ser de 396
professionals (32.2%)
INSTRUMENT
El qüestionari desenvolupat s'estructura
en quatre apartats:
– Característiques sociodemogràfiques
dels mediadors (gènere, edat, i
formació prèvia),
– La seva experiència professional (vida
laboral i experiència en l'àmbit,
centralitat de la funció com a mediador,
àmbits i sectors d'activitat),
– El perfil de competències que valoren
com a més importants en la seva
activitat professional com a mediadors
– I les seves necessitats formatives en
l'àmbit de la mediació segons
modalitats formatives i entorns
d’aprenentatge .
METODOLOGIA
OBJECTIUS
INSTRUMENT
Analitzar el perfil professional del
mediador/a registrat
• Característiques sociodemogràfiques
dels mediadors (gènere, edat, i
formació prèvia),
• Experiència professional (vida laboral i
experiència en l'àmbit, centralitat de la
funció com a mediador, àmbits i
sectors d'activitat),
Detectar les necessitats formatives en
termes de competències a desenvolupar i
perfeccionar
• Perfil de competències
Formular propostes formatives
• Necessitats formatives en l'àmbit de la
mediació segons modalitats formatives
i entorns d’aprenentatge
METODOLOGIA
OBJECTIUS
INSTRUMENT
Analitzar el perfil professional del
mediador/a registrat
• Característiques sociodemogràfiques
dels mediadors (gènere, edat, i
formació prèvia),
• Experiència professional (vida laboral i
experiència en l'àmbit, centralitat de
la funció com a mediador, àmbits i
sectors d'activitat),
Detectar les necessitats formatives en
termes de competències a desenvolupar i
perfeccionar
• Perfil de competències
Formular propostes formatives
• Necessitats formatives en l'àmbit de la
mediació segons modalitats formatives
i entorns d’aprenentatge
PERFIL PROFESIONAL DELS
MEDIADORS/ES
GÈNERE
140
120
HOMES
24%
100
80
DONES
76%
60
40
20
1%
3% 3%
Dret
1%
0
Psicologia
8%
Master propi
Màster oficial
Posgrau
Ciències de l'educació,
Pedagogia, Ed. Social
Treball Social
9%
Economia
13%
Doctorat
62%
Altres
Llicenciatura no
especificada
NC
Formació complementària 81,8 %
PERFIL PROFESSIONAL DELS
MEDIADORS/ES
300%
250%
200%
150%
Àmbit privat-per compte
aliè
100%
Àmbit privat-per compte
propi
50%
Àmbit públic
Només en el 6,6% dels casos la
mediació és l'activitat professional
principal, mentre que el 89,6% la
descriuen
com
una
activitat
complementària o esporàdica
0%
17,63 anys de vida
professional (SD = 9,6)
7,19 anys en l’àmbit de
la mediació(SD = 5,3)
Mai
Esporàdicament
Habitualment
NC
Taulacadira
(despatx
privat)
Taulacadira
(admin.
pública)
Impartició
de cursos i
tallers de
formació
Recerca
Disseny de
projectes
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
80 (20,2%)
147 (37,1%)
185
(46,7%)
179
(45,2%)
182 (46%)
174
(43,9%)
126
(31,8%)
106
(26,8%)
88 (22,2%)
87 (22%)
78 (19,7%)
69 (17,4%)
40 (10,1%)
34 (8,6%)
42 (10,6%)
74 (18,7%)
83 (21%)
96 (24,2%)
94 (23,7%)
16 (4%)
METODOLOGIA
OBJECTIUS
INSTRUMENT
Analitzar el perfil professional del
mediador/a registrat
• Característiques sociodemogràfiques
dels mediadors (gènere, edat, i
formació prèvia),
• Experiència professional (vida laboral i
experiència en l'àmbit, centralitat de la
funció com a mediador, àmbits i
sectors d'activitat),
Detectar les necessitats formatives en
• Perfil de competències
termes de competències a desenvolupar i
perfeccionar
Formular propostes formatives
• Necessitats formatives en l'àmbit de la
mediació segons modalitats formatives
i entorns d’aprenentatge
IMPORTÀNCIA DE LES COMPETÈNCIES
PELS MEDIADORS/ES
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MÉS
IMPORTANTS
Compromís ètic
Resolució de problemes/conflictes
Habilitats comunicatives orals
Habilitats en les relacions interpersonals
Conèixer les pròpies competències i limitacions
Capacitat per adaptar-se a noves situacions
Capacitat per assumir responsabilitats
Capacitat d'autocrítica
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MENYS
IMPORTANTS
Capacitat per treballar en un context multicultural
Habilitats comunicatives escrites
Coneixements d'informàtica
Coneixement d'una llengua estrangera
N
Mín
Màx
Mitjana
SD
374
380
383
377
377
381
380
380
1
2
2
1
2
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3,57
3,48
3,47
3,44
3,43
3,42
3,42
3,42
,580
,550
,573
,563
,566
,559
,578
,583
N
Mín
Màx
Mitjana
SD
383
380
376
379
1
1
1
1
4
4
4
4
3,04
2,97
2,55
2,23
,766
,720
,729
,766
IMPORTÀNCIA DE LES COMPETÈNCIES
PELS MEDIADORS/ES
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MÉS IMPORTANTS
Compromís ètic
Resolució de problemes/conflictes
Habilitats comunicatives orals
Habilitats en les relacions interpersonals
Conèixer les pròpies competències i limitacions
Capacitat per adaptar-se a noves situacions
Capacitat per assumir responsabilitats
Capacitat d'autocrítica
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
ns
Sènior
ns
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MENYS IMPORTANTS
Capacitat per treballar en un context multicultural
Habilitats comunicatives escrites
Coneixements d'informàtica
Coneixement d'una llengua estrangera
ns
ns
ns
ns
IMPORTÀNCIA DE LES COMPETÈNCIES
PELS MEDIADORS/ES
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MÉS IMPORTANTS
Compromís ètic
Resolució de problemes/conflictes
Habilitats comunicatives orals
Habilitats en les relacions interpersonals
Conèixer les pròpies competències i limitacions
Capacitat per adaptar-se a noves situacions
Capacitat per assumir responsabilitats
Capacitat d'autocrítica
ns
Psicologia
ns
Educació
ns
ns
Psicologia
ns
COMPETÈNCIES PERCEBUDES MENYS IMPORTANTS
Capacitat per treballar en un context multicultural
Habilitats comunicatives escrites
Coneixements d'informàtica
Coneixement d'una llengua estrangera
Educació
ns
ns
ns
METODOLOGIA
OBJECTIUS
INSTRUMENT
Analitzar el perfil professional del
mediador/a registrat
• Característiques sociodemogràfiques
dels mediadors (gènere, edat, i
formació prèvia),
• Experiència professional (vida laboral i
experiència en l'àmbit, centralitat de la
funció com a mediador, àmbits i
sectors d'activitat),
Detectar les necessitats formatives en
termes de competències a desenvolupar i
perfeccionar
• Perfil de competències
Formular propostes formatives
• Necessitats formatives en l'àmbit de
la mediació segons modalitats
formatives i entorns d’aprenentatge
FORMACIÓ REQUERIDA PELS
MEDIADORS/ES
Modalitat formativa
Formació intensiva i de poca durada 20 h.
(54.2%) i de 4 a 8 h. (35.1%).
Formació d’un professional de la pràctica (82%)
vs teòric (45.4%).
Activitats d’aprenentatge
FORMACIÓ REQUERIDA PELS
MEDIADORS/ES
"Atès el deficient exercici pràctic
d'aquesta professió, considero
indispensable tallers pràctics, és a
dir, poder aprendre de mediacions
en viu i en directe" (Dona, 42
anys, 1 any d’experiència en
mediació)
"sobretot l'important seria que en
els cursos de formació per a
mediadors es duguessin a terme
no només els role-play, sinó
també pràctiques presencials en
despatxos professionals"(Dona,
34 anys, sense experiència en
mediació)
FORMACIÓ REQUERIDA PELS
MEDIADORS/ES
"considero molt important la
coordinació amb altres
professionals de la mediació i que
hi hagi més intercanvi
d'experiències entre mediadors"
(Dona, 39 anys, 8 anys
d’experiència en mediació)
" la mediació hauria de poder
practicar i mantenir un contacte
estret amb experts, moltes
vegades tens la sensació de
treballar d'una manera
aïllada"(Home, 56 anys, 1 any
d’experiència en mediació)
CONCLUSIONS PERFIL PROFESSIONAL
El perfil professional del mediador es d’una
dona (76%) de mitjana edat (46.8 anys)
titulada en Dret (62%) preferentment i en
segon lloc Psicologia (13%).
La formació especialitzada es reglada de
màster o postgrau i afirma tenir formació
complementària (81.8%).
CONCLUSIONS-PERFIL PROFESSIONAL
 El professional de la mediació té 17.6 anys d’experiència
però no en l’exercici de la mediació (7.2 anys).
 Només el 6.6% es l´única activitat principal, el 89.6% es
una activitat complementària i esporàdica.
 L’activitat més habitual es la de taula-cadira en despatx
privat (31.8%).
CONCLUSIONS COMPETÈNCIES
 Transversals
Compromís ètic
 Interpersonals – processos psicosocials (vincles)
resolució de conflictes, habilitats interpersonals i de
comunicació oral
 Individuals
Autoconeixement, adaptabilitat, responsabilitat i
autocrítica
CONCLUSIONS - NECESSITATS
FORMATIVES
Formació intensiva i de poca durada 20 h.
(54.2%) i de 4 a 8 h. (35.1%).
Formació d’un professional de la pràctica
(82%) vs teòric (45.4%).
Formació presencial (49%) preferentment,
comunitat de pràctica i supervisió.
PROPOSTES FINALS: Desenvolupar i
ofertar
 Competencies transversals en totes les accions formatives
(ètica, habilitats comunicatives, autoconeixement, confiança,
objectivitat, assumpció de responsabilitats…)
 Competencies específiques i focalitzar en l’entorn local
contingent del treball del mediador. (habilitats relacions
interpersonals, capacitat d’adaptació multicultural, iniciativa,
esperit emprenedor, resolució conflictes....)
 Formació durada reduïda (10-20 h) naturalesa pràctica,
aplicada, especialitzada per donar resposta als problemes
concrets en la pràctica mediadora (supervisada i compartida)
RECERCA FUTURA
 Avaluació de programes formatius en mediació
Els programes responen a les necessitats detectades?
Els models formatius permeten desenvolupar les
competències requerides?
 Avaluació de l’eficàcia i de l’èxit de la mediació
(transferència)
Quins són els condicionants (mediador/a, mediat, i
context) d’una mediació eficaç i exitosa?
Quins són els indicadors d’èxit d’una mediació?
MOLTES GRÀCIES!!!

similar documents