PowerPoint-presentatie

Report
Longfonds
en
buitenlucht
Inhoud presentatie
•
•
•
•
•
•
•
Wat zijn uw ervaringen?
Wat is luchtvervuiling: bronnen en stoffen
Gezondheidseffecten van luchtvervuiling
Beleid
Plannen Longfonds met buitenlucht
iSPEX, meet fijn stof met je smartphone
Wat kunt u doen?
Uw ervaringen
•
•
•
Wat weet u van luchtvervuiling
Hebt u zelf last van vieze lucht
Wat merkt u in uw omgeving
Bronnen
•
•
•
•
•
Verkeer
Industrie
Veeteelt
Scheepvaart
Consumentenuitstoot (bijv.
houtvuur, vuurwerk)
Vervuilende stoffen
•
•
•
•
Fijn stof: PM10, PM2,5, PM0,1
Roet
Stikstofdioxide
Ozon
Stapeling van vervuiling
Gezondheidseffecten van luchtvervuiling
Luchtvervuiling:
• veroorzaakt astma en COPD, hart- en vaatziekten, vroegtijdig overlijden.
• verergert bestaande klachten: meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames.
• kan ook bij kleine hoeveelheden al invloed hebben op mensen met een
chronische longziekte.
• Nicole Jansen, RIVM: 1 mg roet / m3 na levenslange inademing = 195
dagen korter leven
Totaal
Nederland
Sterfte in 2009
waarvan
1) 3)
fijn stof (PM10)
2) 3)
aantal mensen
Gezondheidseffecten van luchtvervuiling
128617
1780
Alle oorzaken
ozon
4)
(1420 - 2170)
1340
(890 - 1 790)
600
180
(480 - 710)
(0 - 350)
6253
250
(180 - 320)
120
(20 - 210)
w.v. longontsteking
5990
280
(200 - 350)
140
(20 - 250)
hart- en
vaataandoeningen
38897
380
(180 - 550)
360
(130 - 590)
78500
910
-
w.v.luchtwegaandoeningen
w.v. COPD
5)
13962
Spoedopnamen in 2009
Alle luchtwegaandoeningen
(560 - 1270)
Hart- en vaataandoeningen
110620
1160
210
(790 - 1480)
(0 - 940)
1) Uitgaande van 24-uursgemiddelde fijn stofconcentraties.
2) Uitgaande van 8-uursgemiddelde ozonconcentraties (van 12 tot 20 uur).
3) tussen haakjes de onder- en bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval.
4) exclusief sterfgevallen met niet-natuurlijke doodsoorzaken.
5) "Chronic Obstructive Pulmonary Disease", hieronder vallen astma, chronische bronchitis en longemfyseem.
Bron: RIVM.
Kortdurende blootstelling (piekconcentraties)
•
•
Meer gezondheidsklachten aan luchtwegen, hart of bloedvaten, vooral bij
gevoelige groepen.
Erg hoge concentraties: ook bij gezonde mensen klachten, bijv. oogirritaties
en hoesten. Meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames.
Meestal omkeerbaar. Maar: ook sterfte m.n. bij gevoelige groepen (enkele
maanden eerder).
Langdurige blootstelling
Blijvende gezondheidseffecten:
↓ longfunctie en ↑ astma, COPD, hart- en vaatziekten, longkanker, vroegtijdige
sterfte. ↓ levensverwachting met 1 jaar.
Ongezonder = langdurige blootstelling aan lage concentraties of veelvuldige
blootstelling aan piekconcentraties?
Beleid
•
•
•
•
•
PM10 en NO2: jaargrenswaarde van 40 μg /m3
PM10: daggrenswaarde van 50 μg /m3, overschrijden maximaal 35 keer per
jaar.
N02 uurgrenswaarde van 200 μg /m3, overschrijden maximaal 18 uur per
jaar.
Voor PM10 gelden de normen vanaf 2005 (uitstel tot 2011). Voor N02 vanaf
2010 (uitstel tot 2015)
Vanaf 2015 gaan er ook normen gelden voor PM2,5: jaargemiddelden van
25 μg/m3
Nederlands Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
WHO norm
Smogregeling
Tijdgemiddelde
Geen/
Geringe smog
(µg/m3)
Matige smog
(µg/m3)
Ernstige smog
(µg/m3)
Ozon
1 uur
<180*
180-240
>240a**
PM10
24 uur
<50***
50-200
>200
NO2
1 uur
<200***
200-400
>400b
**
SO2
1 uur
<350***
350-500
>500b
**
a. gemeten of voorspeld gedurende drie opeenvolgende uren
b. Overschrijding van de uurgemiddelde concentratie gemeten gedurende drie opeenvolgende uren in
gebieden met een oppervlakte van ten minste 100 km² of van een gehele agglomeratie of zone
* EU-informatiedrempel ** EU-alarmdrempel *** EU-grenswaarde
Het Longfonds vindt:
•
•
•
•
•
We moeten ons niet rijk/ de lucht schoon rekenen.
We kunnen en moeten nog veel doen om de lucht schoner te maken.
Het kan en moet veel ambitieuzer
We moeten ons richten op de echt ziekmakende deeltjes
Het publiek /longpatiënten moeten weten hoe schoon/vies de lucht is zodat
zij daarnaar kunnen handelen.
Activiteiten Longfonds rond buitenlucht
•
•
•
Voorlichting en bewustwording (gedragsadviezen)
Belangenbehartiging gemeenten en landelijke overheid
Geen scholen naast de snelweg
2013 Jaar van de luchtkwaliteit
•
•
•
Bewustwording: iSPEX: meet fijn stof met je smartphone
Gemeenteraadsverkiezingen 2014: extra maatregelen voor gezonde lucht,
gevoelige bestemmingen, houtrook
31 oktober: studiemiddag voor gemeenten
iSPEX
•
•
Meet fijn stof met je iPhone.
10.000 metingen
Omdat:
• Bewustwording
• Fijnstofkaarten en belangenbehartiging
Wat kunt u doen?
•
in de gaten houden lokale situatie en knelpunten signaleren
•
Netwerk opbouwen: GGD, gemeente, gezondheidsorganisaties,
milieuorganisaties, anbo, fietsersbond
•
Gevoelige bestemmingen
•
Longpunten: buitenlucht
•
www.longfonds.nl/buitenlucht
Vragen
????

similar documents