Levering klanten

Report
AGEM Jaarplan 2013
concept
Hoofdlijnen en projecten
11 maart 2013
1
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding
In de markt zetten van AGEM
Bedrijfsvoering organisatie
Levering stroom en gas
Projecten lokale opwek en besparing
Overige kansen en additionele activiteiten
Startkapitaal
Evaluatie
Inleiding
Voor u ligt het eerste jaarplan van de nieuw op te richten AGEM. In dit
jaarplan worden de acties en verwachtingen voor 2013 en de volgende jaren
uiteengezet en wordt een vertaling gemaakt naar het budget 2013 en de
meerjarenbegroting.
Was 2012 het jaar van de voorbereiding van AGEM, 2013 wordt het jaar
waarin de organisatie wordt opgericht, de eerste projecten worden
gerealiseerd en waarin de organisatie zichtbaar en benaderbaar wordt. Voor
en door de Achterhoek. Dit jaarplan is nog opgesteld door het
kwartiermakersteam; zo spoedig als mogelijk zal in 2013 een nieuw, definitief
team starten in de uitvoeringsorganisatie.
We kunnen met vertrouwen de eerste jaren van AGEM tegemoet zien. Er is
veel draagvlak gegenereerd met de College- en Raadsbesluiten, met het –
nog in te dienen – instemmingsverzoek aan de Provincie, met de statuten die
worden voorgelegd aan de gemeenteraden , met het Local Action Plan voor
een energieneutrale regio, met het startkapitaal, met de – nog nader te
selecteren – leveringspartner en met alle mensen en organisaties die hun
belangstelling hebben getoond om klant of lid te worden van AGEM en die
het initiatief namen tot samenwerking.
AGEM in de markt zetten (1)
Momenteel zijn onderdelen van het marketing- en salesplan voor AGEM
aanwezig:
- een eerste aanzet gericht op de klantenwerving
- een promotieplan gericht op ludieke acties
Verder bevat het meerjaren uitvoeringsplan uitgangspunten die worden
uitgewerkt in het marketing- en salesplan, zoals :
- Profileren als klantgericht, samenwerkend en transparant. AGEM belooft
dienstbaarheid, transparantie en coöperatieve samenwerking aan haar
klanten, leden en partners
- Levering., ontwikkeling en servicepunt een drie-eenheid, samenhang tussen
activiteiten (sheet 7 ter illustratie)
- Lokale duurzame energievoorziening is werken aan een oplossing voor de
stijging van de tarieven. Schoon, betaalbaar en betrouwbaar
- Draagvlak verkrijgen bij private en publieke partijen die willen samenwerken
met AGEM. Werken aan de verankering in de lokale energiemarkt.
AGEM in de markt zetten (2)
- Feitelijk kan ieder huishouden, bedrijf of organisatie gebruik maken van de
energiediensten van AGEM. De kracht zit in de afbakening van het
geografische gebied, het afzetgebied, de doelgroep: de Achterhoek .
- Het focusgebied van de 8 gemeenten omvat: 300.759 inwoners, 124.641
huishoudens (met 199,4 M€ energiekosten) en 18.380 bedrijven (CBS 2011).
- Lokale energie als streekproduct – verbinden met andere streekproducten
-“Less” is “more”
- Ook in eigen bedrijfsvoering staan efficiëntie, de inzet van lokale
leveranciers en duurzaamheid hoog in het vaandel
AGEM in de markt zetten (3)
Toegevoegde waarde AGEM, aandachtspunten uit het meerjaren
uitvoeringsplan:
- Kennis en ervaring met ontwikkeling van business cases lokale duurzame
energie, zodat voor de Achterhoek rendabele business cases ontstaan. Alle
betrokkenen zullen transparant zijn over eigen aandeel in business cases en
waar nodig bereid tot gezamenlijke flexibiliteit daarin. Zo zullen projecten
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
- Kennis en ervaring in huidige energieproductieketen en met meerjarige
financieringsstructurering. Hiermee kan de eerste hobbel waar menig project
op strandt (de benodigde investering) beter worden genomen.
- Lokale betrokkenheid. Kleinschalige ontwikkelingen opschalen en versnellen
door de betrokkenheid van bedrijven en verbreden door mogelijkheden van
burgerparticipatie. Particulieren en bedrijven kunnen prosumenten zijn,
zowel energie produceren als verbruiken. Zij kunnen dus ook op verschillende
manieren bijdragen aan de energietransitie. In elk project wordt bekeken
hoe. De coöperatie moet dus zowel kunnen inspireren en instrueren, maar
ook faciliteren en adviseren (sheet 8 ter illustratie).
- Uitgangspunt van overheidsfinanciering is dat lokale energie-initiatieven op
middellange termijn economisch zelfstandig moeten zijn. De middelen zijn
revolverend. Dit betekent dat de projecten die AGEM mee helpt ontwikkelen
ook mede-vormgeven aan het verdienmodel van de AGEM. Een bijdrage van
AGEM is een investering die (minimaal) moet worden terugverdiend.
Samenhang activiteiten
winsten
inkomsten
afzet
Levering
klant
Ontwikkeling
lid
Energiecoöperatie
goodwill
lid
Diensten
servicepunt
winsten
Rollen van bedrijven en organisaties
Zijn mogelijke AGEM-klanten
Mensen achter de bedrijven bereikbaar
Bedrijven en
organisaties*
Medewerkers, leveranciers, klanten
Worden Samenwerkingspartners
Gezamenlijke
acties, producten,
marketing, voorlichting;
Gunning van opdrachten
Zijn aanbieders van product/dienst
Te vermarkten via coöperatie
* Zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen, woningcorporaties, gemeenten, provincie
Bedrijfsvoering organisatie (1)
Over de naam en opbouw van de organisatie:
AGEM is voluit de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij. Deze naam en het logo
zijn geregistreerd bij BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
www.boip.int)
AGEM zal worden gebruikt als handelsnaam voor de levering aan klanten van stroom
en gas. Gekoppeld aan deze levering wordt in 2013 de AGEM Energiecoöperatie
opgericht. Inwoners en bedrijven en andere organisaties uit de Achterhoek kunnen lid
worden van de AGEM Energiecoöperatie om onder meer ervaringen en kennis te
delen, om projectideeën op te doen en deze verder te ontwikkelen in samenwerking
met de uitvoeringsorganisatie AGEM.
De uitvoeringsorganisatie is op haar beurt in het leven geroepen door de in 2013 op te
richten Coöperatie Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. Deze Coöperatie is
opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten die daarvoor tevens startkapitaal
beschikbaar hebben gesteld en zal de lokale opwek van duurzame stroom en gas
stimuleren en de benodigde energiebesparing faciliteren. AGEM houdt de aandelen in
‘AGEM Holding BV’. AGEM Holding BV houdt op haar beurt de aandelen in ‘Levering
BV’ en ‘Ontwikkel BV’.
De Coöperatie Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. kan worden opgericht
zodra de Provincie ermee heeft ingestemd dat de gemeenten een privaatrechtelijke
entiteit oprichten.
Bedrijfsvoering organisatie (2)
AGEM start in een basale opzet van de organisatie-onderdelen met specifieke
bedrijfsactiviteiten op het gebied van Levering, Ontwikkeling en een digitaal
energieservicepunt. In een latere fase wordt de organisatie opgeschaald.
Het nieuwe team
Zodra er een juridische entiteit is die contracten kan afsluiten met (tijdelijk)
medewerkers voor de uitvoeringsorganisatie AGEM, kan een nieuw team aan
de slag. Tot die tijd neemt het kwartiermakersteam waar.
Profiel 0,5 fte Eindverantwoordelijke van uitvoeringsorganisatie AGEM:
- Ondernemer in het publiek-private domein
- Bouwer van een netwerkorganisatie, met veelvormige onderlinge relaties
- Boegbeeld dat kansen ziet in marktfalen en aantrekkingskracht heeft.
Uitgroeiend naar 1 fte in 2015.
Bedrijfsvoering organisatie (3)
Profiel 1 fte (gezamenlijk) aan projectmanagerscapaciteit:
- Ontwikkelaar en realisator van projecten voor lokale hernieuwbare energie uit
zon, wind, warmte en/of biomassa;
- Idem van projecten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving
- Vasthoudende multiparty samenwerker, open voor participatie door anderen
- Creatief in vinden van oplossingen
Uitgroeiend naar 1,5 fte in 2015 en 2 fte in 2017.
Aanvullend hierop wordt nauw samengewerkt met o.m. programmamanager
BION Achterhoek, met netbeheerder Alliander en met Stichting Achterhoek
Duurzaam Verbouwen.
Profiel 0,5 fte In- en extern communicator:
- Proactieve klantencommunicatie vanuit Levering BV
- Secure back-office voor Ontwikkeling BV, inclusief financiële administratie
- Aanspreekpunt voor communicatie met zowel Coöperatie u.a. als met de
Energiecoöperatie
- Accountmanager voor de O’s, voor het Achterhoekse verenigingsleven etc.
- Uitnodigend, anderen betrekkend en verbindend
Uitgroeiend naar 1 fte in 2015 en 2 fte in 2017
Levering van stroom en gas (1)
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eind 2012 bekend
gemaakt dat zij met ingang van 1 april 2013 de zogenoemde whitelabelconstructie niet langer goedkeurt. Deze constructie biedt de lokale energieinitiatieven de meeste ruimte om een eigen identiteit en look-and-feel op te
bouwen. Verschillende van de bestaande lokale energie-initiatieven opereren
als whitelabel en ook AGEM was hierop voorgesorteerd.
Met dit besluit van NMa lopen we vertraging op wat betreft de levering van
stroom en gas aan klanten. De voorbereidingen waren erop gericht om
januari 2013 hiermee te starten. In de laatste stuurgroepvergadering is de
kwartiermakers gevraagd om een tweede selectie te doen en vervolgens
advies te geven voor een nieuwe leveringspartner. Het vooruitzicht is dat de
levering over ca. vier maanden kan starten. Er is zicht op een goede
alternatieve constructie om de bestaande leveringvergunninghouders mee te
benaderen.
Alle leveringvergunninghouders uitgenodigd om een aanbod uit te brengen
op het verkrijgen van een concessie op de merknaam AGEM zodat levering
onder die merknaam mogelijk wordt.
Dit wordt beschouwd als een tussenstap in de ontwikkeling naar een eigen
leveringsvergunning voor AGEM.
Levering van stroom en gas (2)
De feitelijke levering wordt ondersteund met een
publiciteitscampagne en communicatieplan (zie sheets 4-6).
Specifiek voor de levering zal hierin worden rekening gehouden
met resultaten van recent onderzoek:
- De prijsstelling is cruciaal: inwoners willen niet meer gaan
betalen voor groene stroom en gas.
- De boodschap uitdragen dat overstappen niet moeilijk is, lijkt
een belangrijke uitdaging aangezien een derde van de
respondenten vermoedt dat switchen van leverancier
problematisch is.
- Het is zaak klanten via indirecte communicatiemiddelen te
bereiken en te binden. Persoonlijke benadering wordt door bijna
twee op de drie ondervraagden als hinderlijk ervaren. Zo zou een
samenwerking met Achterhoekse sportverenigingen kunnen
worden opgestart.
Levering van stroom en gas (3)
Ook de ledenwerving voor de Energiecoöperatie komt aan de orde in het
marketing- en salesplan:
De Energiecoöperatie verwacht als eersten de “donkergroene” doelgroep aan
te trekken (mensen en organisaties die zich uit overtuiging nauw verbonden
voelen met het thema duurzaamheid).
De crux zal liggen in het vinden en binden van de “lichtgroene” doelgroep,
(de grote groep die weliswaar openstaat voor duurzame handelingen, maar
zich niet intrinsiek betrokken voelt bij de transitie naar een duurzame
energiehuishouding)
Verder: ledenbinding, aanbod bedrijfsleden aan consumentenleden,
activiteiten voor en door leden
Projecten lokale opwek en besparing (1)
Uit de veelheid aan mogelijke projecten om lokale opwek te stimuleren en te helpen realiseren wordt een
keuze gemaakt voor 2013. Uitgangspunt wordt gevormd door het meerjaren uitvoeringsplan
(bedrijfseconomisch kader) en het Local Action Plan (technologische mogelijkheden op weg naar een
energieneutrale regio).
Voor het ontwikkelen van projecten zal een besluit moeten worden genomen over de selectiecriteria.
Mogelijke criteria kunnen zijn:
- Het project moet een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de Regio Achterhoek;
- Het project moet zichtbaar zijn;
- Het project moet reproduceerbaar zijn;
- De risico’s van het project zijn overzichtelijk en beperkt;
- Het project wordt zonder bemoeienis van de AGEM niet ontwikkeld door marktpartijen.
De besluitvorming over de selectie van projecten wordt gedaan door het bestuur van de coöperatie op
voorspraak van de manager van het projectontwikkelingsbedrijf c.q. door de stuurgroep op voorspraak van het
kwartiermakersteam.
De Tafel van Groenlo is gevraagd met suggesties te komen voor de meest urgente projecten. Zo ook de
afzonderlijke gemeenten.
Een veelgevraagde rol van AGEM zal zijn het bieden van ondersteuning bij het structureren van business cases
en het verkrijgen van financiering middels methodieken als crowdfunding.
Daarnaast zal de rol steeds worden afgestemd met de rollen die de andere betrokkenen kunnen spelen, zodat
de rol van AGEM zich kan toespitsen op de gebieden waar sprake is van marktfalen.
Projecten lokale opwek en besparing (2)
Uitgangspunten:
Projecten ontstaan bottom up, bestuur beoordeelt jaarplan op risico’s en
accordeert zodat beoogde inzet van tijd en middelen vastligt. Wijzigingen
daarin gedurende het jaar worden separaat voorgelegd. Werkwijze met
betrokkenheid 3O’s
Zon:
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen met behulp van PV-installaties
Aanbod voor nieuwe huishoudelijke klanten (stroom en/of warmte),
Aanbod voor bedrijfsdaken (Laarberg, logistiek bedrijf, grafisch bedrijf,
sportpark), inclusief enkele grote particuliere daken (teruglevering
overproductie)
Aanbod voor grootschalig grondgebonden (Laarberg, Wonion, Langenberg,
overzicht niet-te-ontwikkelen gronden)
Wind:
Aanbod participatiemodel voor initiatiefnemers, w.o. Netterden 1 en 2
Initiatieven Achterhoek ondersteunen o.a. met oog op Gelderse wind-opgave
van 210 MW. Afstemmen met Provincie (contact W.Bruggink).
Verkennen mogelijkheden om “Winddelen” te vertalen naar de Achterhoek
Verkennen business case “kleine windmolens”
Projecten lokale opwek en besparing (3)
Biomassa:
BION faciliteren (werk uit adhv target 2013 BION Achterhoek), BION Strategie
helpen uitvoeren (financieringstructuren). De niet-biogas onderwerpen.
Aanbod houtachtige biomassa i.s.m. Bosgroep Midden Nederland - voorstel
volgt.
Verkennen mogelijkheid Alternatieve verdiensten uit afval dat nu buiten de
Achterhoek wordt verwerkt (HVC, VAR): stroom in ruil?
Haalbaarheid gezamenlijke vergisting van alle verzamelde Achterhoekse
biomassa
Besparing:
Aanbod voor nieuwe klanten, aansluiten bij verhuizingen.
In afstemming en samenwerking met St.ADV
Smart grid:
Verkennen mogelijkheden ontwikkeling praktijkcases, w.o. Pilot PowerRouter.
In afstemming met M.Arentsen (TvG, UT)
Specifieke thema’s
Beperking energielasten sociale woningbouw, lagere inkomens (H1:
verkennen met Sociale Diensten en Woningcorporaties, H2: plan ontwikkelen,
2014: besparing realiseren)
Ontwikkelen financieringsproducten bij bepaalde concepten
Energieservicepunt
Voor uitgebreidere beschrijving: zie meerjaren uitvoeringsplan
Het Energieservicepunt is een ontmoetingsplek van vraag en aanbod qua
diensten en producten op het gebied van energiebesparing en kleinschalige
lokale opwek. Zal in eerste instantie een digitaal servicepunt zijn; in een later
stadium kan worden gekozen voor een fysieke locatie.
Het energieservicepunt biedt:
- Producten & Diensten
- Informatie & Voorlichting
- Projectbureau
Duurzaamheidsfonds
Voor uitgebreidere beschrijving: zie meerjaren uitvoeringsplan
Het fundament onder de gehele coöperatie. Bij het realiseren van duurzame
projecten vormt de financiering de grondslag van de drie takken; acties en
campagnes die vanuit het energieservicepunt worden geïnitieerd, kunnen
alleen worden gerealiseerd als hier voldoende financiering voor beschikbaar
is. Datzelfde geldt voor de zon-, wind-, biomassa- en warmteprojecten die uit
de projecttak voortvloeien.
Partijen:
- Provincie Gelderland
- Gemeenten
- Banken/derden
Doelstellingen eerste 2 jaar (1)
2013
2014
Opmerkingen
4
7
Gem. omvang
250.000 euro
- Huishoudens
300
500
Kan veranderen nav
- MKB-bedrijven
30
50
leveranciersselectie
- Groot-zakelijk
5
15
- Particuliere leden
500
1000
- Bedrijven-leden
20
40
Projecten (opwek)
Levering klanten
Energiecoöperatie
Doelstellingen eerste 2 jaar (2)
2013
2014
Opmerkingen
8
10
PB=projectbureau
Servicepunt
- PB projecten
- PB Evenementen
w.v.
9, w.v.
bedrijfsuitjes,
6
informatie-avonden 3
16, w.v.
12
4
P&D Service in een
doos
200 dozen
275 dozen
P&D=producten
&diensten
P&D Webshop
(Greenem)
4 banners/week
8000 clicks-lead
through
5 preferred suppl.s
5 banners/week
P&D Shop-in-Shop
10.000 clicks lead1 resp. 2
through
10 preferred suppl.s
Greenem
I&V
1 congres, 1 lezing,
1 workshop;
1 informatiepunt
2 congressen,
2 lezingen;
2 informatiepunten
I&V=informatie- en
voorlichtingscentrum
Overige kansen en additionele activiteiten
Met de goede uitgangspositie die AGEM heeft, is het verder van belang voor
een duurzame ontwikkeling van de organisatie om alert te blijven op nieuwe
marktkansen voor AGEM.
Actuele voorbeelden:
Contact houden met project “Scholder an Scholder” waarin De Graafschap,
de Regio en de KNVB samen werken. Via de Gelderse Sport Federatie zijn
relaties te leggen naar andere sportverenigingen (zowel buiten- als
binnensport) (contactpersonen P.Kamperman resp. J.Roeterdink). Aansluiten
bij plannen “Sport en duurzame energie”)
Contact houden met LochemEnergie over de ontwikkeling van waterturbines,
monumentale windmolens e.d. (contactpersoon H.Stemerdink)
Startkapitaal
In het eerste jaar faciliteit regelen bij bank(en) op basis van meerjarenplan en het al
aanwezige startkapitaal.
2012/jaar 1
(€)
2013/jaar 2
(€)
Oude IJsselstreek
39.880
31.904
Oost Gelre
30.084
24.068
Doetinchem
60.000
48.000
Bronckhorst
37.626
30.101
Montferland
35.000
28.000
Aalten
27.365
21.892
Berkelland
44.941
35.952
Winterswijk
29.000
23.200
Totaal (euro)
303.896
243.117
Evaluatie
Conform de besluitvorming in de gemeenteraden van Berkelland en
Winterswijk vindt na 2 jaar een evaluatie plaats van de resultaten van AGEM.

similar documents