Powerpoint 2007 - Notariskantoor Oudewater

Report
LEZING ERFRECHT SWOM
 Op: 15 april 2010
 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te
Montfoort
Even voorstellen?
 Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris
 Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow
Overname kantoor Montfoort
Is per 1 maart 2010 geworden
Erfrecht en Successiewetgeving
Inleiding: “Nieuwe” wetgeving
Wie erven en hoe aanvaarden
Legitieme rechten en andere wettelijke rechten
Echtgenoot en kinderen
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
“Klassieke Langstlevende testamenten”
(Quasi-)Wettelijke verdeling
Tweetrapsmaking
5. Successiewetgeving en rekenvoorbeelden
6. Rol notaris
1. Nieuwe wetgeving
 Erfrecht gewijzigd per 1 januari 2003;
 Oude wetgeving  kinderen;
 Nieuwe wetgeving  langstlevende
 Successiewetgeving gewijzigd per 1 januari 2010;
2a. Wie erven ?
 Echtgenoot tezamen met diens kinderen
 Ouders met broers en zusters
 Grootouders
 Overgrootouders


Met plaatsvervulling
Afwijking per testament is altijd mogelijk
2b. Hoe aanvaarden?
 Zuivere aanvaarding
 Beneficiaire aanvaarding
 Verwerping
 Door verwerpen treden afstammelingen in de plaats!
 Pas op met gedragen alsof je erfgenaam bent
3. Legitieme en andere rechten
 In hoofdlijn kun je zeggen: kinderen kon je niet
onterven voor 2003 en nu wel, voor langstlevende geldt
het tegendeel!
 Legitieme:
 Alleen voor kinderen;
 niet opeisbare vordering van de helft van erfrecht,
maar wel bij vererving WV of bepaling in testament
 geen erfgenaam meer door opeisen legitieme
3. Andere wettelijke rechten
 Kinderen:
 Legitieme (werking)
 Wilsrechten voor kinderen bij hertrouwen;
 Aanspraak som ineens voor in verleden verrichte arbeid
 Aanspraak overdracht goederen bedrijf ouder
 Langstlevende (niet meer te onterven, door):
 Woning gebruiksrecht 6 maanden
 Vruchtgebruik woning en inboedel
4. Echtgenoten met Kinderen
 Niets geregeld  Wettelijke Verdeling
 Of: testament:
 Klassieke langstlevendetestamenten


OBV / 4:1167;
Testament op grond van legaten (vruchtgebruik en keuze)
 Wettelijke verdelingstestament;
 Andere vormen, bv Tweetrapsmaking
4.1. Klassieke Langstlevende
testamenten (juridisch)
 OBV of WV, Vruchtgebruiklegaat of keuzelegaat?
 Fiscaal neutraal voor de kinderen?
 Wie erft wat bij “ testament op de langstlevende”?
 Erfdelen;
 Opeisbaar?
4.2. (Quasi) Wettelijke Verdeling
 Nodig is: een echtgenoot en tenminste 1 kind
 Van toepassing verklaren en aanvullen!?
 Ongehuwd samenwonenden met kinderen
 Rente: wel of niet?
 Geen testament is WV met een afwaardering, want
wettelijke rente is 3% en is lager dan 6%
 Stiefkinderen in de verdeling te betrekken!?
4.3. Tweetrapsmaking









Tweetrapsmaking hoeft niet in alle gevallen het beste te zijn
Onterving kinderen bij het eerste overlijden
Alles naar de langstlevende
Kinderen verkrijgen pas bij overlijden langstlevende
Verkrijgen uit twee nalatenschappen
Bezwaarde en verwachters
Administratieplicht
Voordeel: geen successierechten eerste overlijden,
Soms een voordeel, maar wel: uitstel van betaling
5. Successiewetgeving (fiscaal)
 Per 1 januari 2010 gewijzigd
 Nieuw partnerbegrip (Samenlevingsovereenkomst!)
 Vrijstelling verhoogd
 Toptarief is eraf
 Geen 3 maar 2 tariefgroepen
 “Meer successierechten voor de kinderen”
5.1. Vrijstellingen Erfbelasting
 Nieuwe vrijstellingen per 1 januari 2010
Partner/echtgenoot
(Klein)kinderen
Ouders
Anderen
€
€
€
€
600.000 (voet)
19.000 (voet)
45.000 (voet)
2.000 (voet)
5.1. Vrijstellingen schenkbelasting
 Nieuwe vrijstellingen per 1 januari 2010
Kinderen
€
5.000
Eenmalig verhoogd
€
24.000 en
te verhogen met
€
26.000 tot 50.000
voor aankoop woning of studie!
Overig
€
2.000
5.2. Tarieven
I. partner/afst.rl
€0
€118.000 -
?
€118.000 10%
20%
Kleinkinderen: opslag van 80%
II overig
30%
40%
5.3. Rekenvoorbeeld
A
gvg
C
B
D
5.3. Rekenvoorbeeld
A en B gehuwd, kinderen C en D
Eigen woning:
€550.000,00
Hypotheek:
€50.000,00
Spaargeld:
€10.000,00
A is 65 jaar, B is 63 jaar
A komt te overlijden
5.3. Rekenvoorbeeld
Totale nalatenschap is €510.000,00 / 2 = €255.000,00
Erfgenamen: LL en kinderen, ieder voor een/derde
gedeelte is €85.000,00 per erfgenaam
Vraag: wel of geen rente
5.3. Rekenvoorbeeld, wel rente
 In bijna alle oude testamenten
 Eerste overlijden
 Successierecht over €85.000,00 per kind
 LL: verkrijgt €85.000. Vrijgesteld is €600.000,00, geen sr
 Kinderen: €85.000-€19.000,00 x 10% = €6.600 p/k
 Totaal: €13.200 aan successierechten
 Langstlevende alle goederen: €10.000,00 aan spaargeld
en heeft dus geen €13.200.
 Voordeel van wel rente: bijschrijving erfdelen kinderen,
erfdeel kind wordt groter en aftrekbaar 2e overlijden
5.3. Rekenvoorbeeld, wel rente
 2e overlijden: erfdelen kinderen zijn gegroeid.
 Stel LL leeft nog 15 jaar en rente van 6%
 Erfdelen €85.000,00 x 6% x 15 jaar is €76.500






vermeerderd
Erfdeel dan waard: €161.500,00
Stel: er is nog €510.000,00
2 kinderen erven voor successie: €510.000,00 – schulden
€510.000,00 – €161.500 x 2 = €187.000
Per kind: €187.000 / 2 = €93.500-€19.000 = €74.500
10% = €7.450 x 2 = €14.900 totaal 2e overlijden
5.3. Rekenvoorbeeld, geen rente
 1e overlijden: Langstlevende krijgt in fiscale zin het
vruchtgebruik van erfdelen van de kinderen;
 Kind verkrijgt voor successie: €85.000,00 - waarde van de
afwaardering
 Afwaardering:
 Gekeken wordt naar leeftijd LL (63), factor 10;
 Waarde vruchtgebruik is 6% van €85.000 =€5.100
 Dat maal de factor 10, afwaardering is €51.000
 Successie te berekenen over: €34.000,00 per kind
 €34000-€19.000 = €15.000 x 10% = €1.500 x 2 = €3.000
 LL: verkrijgt €85.000 + 2 x €51.000,00, maar vrijgesteld
5.3. Rekenvoorbeeld, geen rente
5.3. Rekenvoorbeeld, geen rente
 Tweede overlijden: Stel: LL leeft nog 15 jaar en er is nog








€510.000,00 over
Aan schulden in de nalatenschap (naast hyp schuld): erfdelen
eerste overlijden ad €85.000,00 per kind
Er heeft geen oprenting plaatsgevonden;
Nalatenschap: €510.000 – €85.000 – €85.000 = €340.000,00
Ieder de helft, ofwel: €170.000,00.
€170.000- €19.000 = €151.000,00
€11.800 over de eerste 118.000
Restant: €33.000 x 20% = €6.600
Totaal: €11.800 + €6.600 x 2 kinderen = €36.800
5.3. Rekenvoorbeeld, tweetrap
 Eerste overlijden
 Kinderen worden bij het eerste overlijden onterft met




een tweetrap
Bij het eerste overlijden: geen successierechten, want
alles wordt verkregen door de langstlevende
Die had ½ x €510.000,00 = €255.000,00, vk ook
€255.000,00
Vrijstelling van €600.000,00, vrijgesteld
Kinderen: verkrijgen niet, dus 0
5.3. Rekenvoorbeeld, tweetrap
 tweede overlijden
 Stel: is er nog €510.000,00 en er is gelijk ingeteerd op
“beide stukken vermogen”
 Kinderen verkrijgen (gelukkig) niet €510.000/2 =
€255.000,00 (zou €35.400 per kind aan sr zijn), maar ½ x
€255.000 en ½ van €255.000 (immers uit 2
nalatenschappen)
 ½ x €255.000,00 = €127.500-€19.000 = €108.500 x 10% =
€10.850 per kind per verkrijging
 Totaal dus: €10.850 + €10.850 voor C en €10.850 en
€10.850 voor D, totaal: €43.400
5.4 Resumerend
 Normaal LL met rente:
1e
Totaal
2e
€13.200 €14.900 €28.100
 Normaal LL geen rente:
1e
2e
Totaal
€3.000 €36.800 €39.800
 Tweetrap
1e
€0
2e
Totaal
€43.400 €43.400
5.5. Overwegingen
 In voorbeeld leeft de LL nog 15 jaar! Kan korter zijn.
 In voorbeeld is het vermogen intact gebleven!
 Niets betalen aan fiscus tijdens leven echtgenoten is een
bewuste keuze
 Afwaardering is leeftijdsafhankelijk, hoe ouder hoe lager
de afwaardering
5.6. Conclusies en Advies
 Conclusie: alle vormen hebben voor en nadelen
 Advies: reken eigen situatie door en maak een bewuste
keuze aan de hand van o.a. spaargeld
 Advies: Kies je voor een afwaardering of een
tweetrapsmaking en wil je toch vermogen overhevelen
aan kinderen ter besparing van later door hen te betalen
successierechten: schenken op papier!
 Advies: duidelijke clausule in testament: renteloos,
tenzij je anders wil als langstlevende (niet bij tt)
6. Rol
Notaris
Beoordelen en aanpassen testamenten







Juridisch (wie erven) en fiscaal
Wel of geen rente
Uitsluitingsclausule
Executeur met eventueel afwikkelingbewind
Voogdij en bewind bij minderjarige kinderen
Advies
 Boedelafwikkeling
 Verklaring van erfrecht
 Successieaangifte (aftrek en ficties)
 Verdeling nalatenschap of vaststelling erfdelen kinderen
 Schenking op papier en lijfrenteschenkingen
 Huwelijkse voorwaarden
Informatie en Activiteiten
 Contact met kantoor
 Half uur gratis adviesgesprek is mogelijk
 Lentemarkt 17 april aanstaande
 Week van het testament (korting op testament bij
opnemen goed doel tenminste €2.500,00)
Vragen?
 Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van
vragen
Slot
 Bedankt voor uw aandacht!
 Voor meer informatie:
 Notariskantoor Montfoort
 Peperstraat 1 te Montfoort
 Tel: 0348 – 473000
 www.notarismontfoort.nl
 [email protected]

similar documents