нови образователни политики

Report
ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“
ГР. ПЛЕВЕН
e- mail: [email protected]
Web: http://www.pu-pleven.com
НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ
за реформираната дейност и създадената интегрирана среда в
условията на специално училище – «П. Р. Славейков», Плевен
• Изграждане на ефективна подкрепяща среда;
• Мотивация и оценяване на учениците;
•
Иновативни форми и методи в обучението;
• Електронни средства и ресурси за обучение;
• Професионални роли и компетентности на учителя;
• Формиране на личностни и социално значими умения;
• Извънкласни и извънучилищни дейности, участие в
проекти.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА
•
•
•
•
•
Разпределение и утвърждаване на преподавателската заетост на
колектива
съобразно Списък-образец №1 за учебната 2013/2014 година са
сформирани:
15 ПДМУ I-IV І - V-VIII VІІІ клас;
2 учебни паралелки професионално обучение ІХ – Х клас, по 0.5 от
професия и специалност;
2 ПИГ;
Логопедичен кабинет;
Кабинет на психолога.
Налични ресурси
Педагогически персонал – 21
• учители по специални учебни предмети в специалното училище – 15;
• учители по професионално обучение - 4;
• психолог училищен - 1;
• възпитател – 1.
Непедагогически персонал - 5
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ
КЛАСОВЕ/ПАРАЛЕЛКИ
КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ
Іа
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
31
Іб
31
ІІ а ІІ б
32
ІІІ а
ІІІ б
ІV а
32
32
32
32
ІV б
V
VІ
34
34
34
VІІ
34
VІІІ б
VІІІ б
34
34
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
А.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)
1.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език и литература
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Математика
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Роден край
Човекът и обществото
История и цивилизация
География и икономика
ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Околен свят
Човекът и природата
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия
ИЗКУСТВА
Музика
Изобразително изкуство
ТЕХНОЛОГИИ
Домашен бит и техника
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Физическо възпитание и спорт
ЛФК
ДЧ по ФВС
ОБЩО ЗА ЗП
Б.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
1
1
23
23
23
23
23
23
23
СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП )
Информационни технологии
ОБЩО ЗП + СИП
21
21
21
21
21
23
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Работа на вътрешно-училищен екип за подпомагане на
обучението и възпитанието на ученици със СОП
• Екипът се сформира със заповед на директора до 1 септември
на всяка учебна година, съгласно изискванията на Наредба
№1/23.01.2009 г. на МОН;
• Екипът е в състав:
1. Председател – учител ПДМУ;
2. Членове – логопед, психолог – училищен, специален педагог
и класен ръководител;
• В работата на екипа участват родители/настойници, както и
други специалисти при необходимост;
• Екипът работи целогодишно по график, приет с решение от ПС и
утвърден от директора.
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Функции на екипа:
• организира и координира цялостната дейност във връзка с
проучването на документацията, обследването на учениците,
изготвянето на ИОП и проследява динамиката на развитие;
• обследва новопостъпилите ученици;
• организира провеждането на диагностични процедури;
• дава насоки и разработва ИОП съгласувани с РАМКОВИТЕ
УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за ученици от I-VIII клас с умствена
изостаналост /умерена, тежка и дълбока/ и с множество
увреждания;
• следи и наблюдава динамиката в развитието на учениците;
• консултира родители, класни ръководители и учители по
учебни предмети.
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
УЧЕБНА 2013 – 2014 ГОДИНА
ПДМУ I-IV I А КЛАС
ПДМУ I-IV I Б КЛАС
ДМСГ ГР. ПЛЕВЕН
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ГОДИШЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МАТЕМАТИКА
ЗА I-IV I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНА 2013-2014 ГОДИНА
I - IV I А клас
I - IV I Б клас
Число и цифра 4 запознаване
Число и цифра 4 изписване
Число и цифра 4
Число и цифра 4 моделиране
Число и цифра 5 запознаване
Число и цифра 5 изписване
Число и цифра 5
Число и цифра 5 моделиране
Сравняване обекти по различни свойства. по цвят
- по големина
- по форма
Сравняване окомерно или практически предмети по височина,
дължина
34.
Снежанка и джуджетата.
35.
Едно и много.
36.
37.
Групиране на предмети- един и много.
Толкова, колкото(поравно).
38.
Едно и много.
39.
Групиране на предмети- много и един.
40.
Повече, по- малко.
41.
Количествено сравняване.
42.
Постави и провери.
43.
Практическо сравняване.
37.1 Сравняване окомерно или практически предмети по ширина,
тежина.
44.
Цветни низанки.
45.
Редуване по цвят.
46.
Как са подредени? Довърши.
47.
Нова година в училище.
48.
Систематизиране.
49.
Различия.
50.
Сравняване.
51.
Дървеният Пинокио.
34.
34.1
34.2
34.3
35.
35.1
35.2
35.3
36.
36.1
36.2
37.
38
Практически упражнения за ориентация в пространството горе-долу, отпред-отзад, встрани
38.1 Практически упражнения за ориентация в пространството тук-там, близо-далече
38.2 Практически упражнения за ориентация във времето – деннощ, сутрин-обед-вечер
39 Числата от 0 до 5 - броене
39.1 Четене и писане на числата до 5
МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ГОДИШЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА I-IV I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНА 2013-2014 ГОДИНА
I - IV I А клас
I - IV I Б клас
27.1
Откриване на гласни звукове в думи
33.
Развитие на звуковите възприятия.
28.
Звук и буква „М, м”
34.
Развитие на слуховите възприятия.
28.1
Откриване на звук и буква „М, м” в думи
35.
На пазар.
28.2
Звук и буква „М, м” упражнение
Звук и буква „Л, л”
36.
Развитие на речта.
29.
30.
Звук и буква „Н,н”
37.
Развитие на речта.
30.1
Откриване на звук и буква „Н,н” в думи
38.
Драскане върху лист хартия.
31.
Звук и буква „Р, р”
39.
Упражнение за драскане.
31.1
Откриване на звук и буква „Р, р” в думи
40.
Упражнение за драскане.
СЛЕДБУКВЕН ПЕРИОД
41.
Оцветяване на фигури с един цвят.
32.
Четене на срички
42.
Упражнения за оцветяване. Топка.
33.
Четене на думи с "М" и "Л"
43.
Упражнения за оцветяване. Балон.
34.
Четене на думи с "Н" и "Р"
Съставяне на изречения по картинка
44.
На море.
35.
36.
Устен разказ по картинка
45.
Разговор
37.
Устен разказ по серия картинки
46.
Развитие на речта.
38.
Четене по подражание с визуална опора
47.
На планина.
49.
„Първи клас” – рецитиране на стихотворение
48.
Разговор.
40.
„Кирил и Методий” – четене съвместно с учителя
49.
Развитие на речта.
41.
„Учебната година мина” – четене
50.
Оцветяване на тесен ред.

similar documents