Pointer

Report
C# - pointery
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Co je to pointer ?






Pointer je proměnná, jejíž hodnotou je adresa v
paměti
Pointery v C# nemají tak široké využití jako v
některých jiných jazycích
Využití pointerů nahrazuje použití referenčních
datových typů
Pointery mohou obsahovat pouze adresu proměnné
nebo pole hodnotového typu
Pointery nejsou „trasovány“ Garbage collectorem (to
je důvod proč nemohou pracovat s referenčními
typy)
Funkcionality realizované prostřednictvím pointerů
musí být v unsafe módu
K čemu jsou pointery dobré ?
Obecně v C# na rozdíl od jazyka C++,
Delphi, … nepotřebujeme pointery –
využíváme vlatností referenčních typů
 Zvýšení výkonu aplikace
 K provázání našeho kódu s již napsanými
funkcemi např. API knihovny, které
potřebují pointer jako vstupní parametr
 Ke kontrole paměti nebo napsání aplikace
která kontroluje paměť jiné aplikace

Výhody unsafe kódu
Výkon a flexibilita – nejefektivnější
přístup k datům
 Adresace paměti – bez použití pointerů
nemůžeme kontrolovat kde v paměti se
data ukládají
 Kompatibilita různých knihoven

Nevýhody unsafe kódu
Složitost
 Složitější ladění programů
 Všechny rizika související s přímou
prací s pamětí (přetečení, snaha o
přístup do paměti, která neobsahuje
data,…)
 Type safety – problémy související s
kontrolou typů v .NET

Deklarace:
Int *p;
Deklarace a
inicializace (bude
ukazovat na x):
int *ptr1 = &x;
Adresa pointeru:
p
Hodnota pointeru:
*p
Proměnná ukazatel na int: *p
Hodnota x:
x=55;
Přes pointer:
*p=55;
101050952
101051048
Deklarace:
int x;
Proměnná : x
101051048
55
Adresa x:
Lze ji získat &x
Použití pointerů

static void Main()
{
int var1 = 5;
unsafe
//musím před použitím pointerů označit práci v
//nechráněném režimu
{
int * ptr1, ptr2; //definuji dva ukazatele na integer
ptr1 = &var1; //ptr1 bude obsahovat adresu proměnné var1
ptr2 = ptr1;
//ptr2 bude ukazovat na stejnou proměnnou jako
//ptr1
*ptr2 = 20;
//měním hodnotu proměnné na kterou ukazuje ptr2,
}
//tedy hodnotu var1
Console.WriteLine(var1);
}
Aritmetika s pointery

Předpokládejte že přidáte 1-ku k
pointeru na integer. Překladač
předpokládá, že chcete přistoupit v
paměti k integeru, který následuje,
(integer = 4byty v paměti) tedy k adrese
na kterou ukazuje pointer přidá 4byty.
Analogicky kdyby pointer ukazoval např.
na double přidá kompilátor 8Bytů –
velikost datového typu double.
Aritmetika s pointery

uint u = 3;
byte b = 8;
double d = 12.5;
uint *pU = &u;
byte *pB = &b;
double *pD = &d;
Console.WriteLine(„Před operacemi");
Console.WriteLine(„Hodnota pU:" + (uint) pU);
Console.WriteLine(„Hodnota pB:" + (uint) pB);
Console.WriteLine(„Hodnota pD:" + (uint) pD);
pU += 5;
pB -= 3;
pD++;
Console.WriteLine("\nPo operacích");
Console.WriteLine(„Hodnota pU:" + (uint) pU);
Console.WriteLine(„Hodnota pB:" + (uint) pB);
Console.WriteLine(„Hodnota pD:" + (uint) pD);
Výsledek:
Před operacemi
Hodnota pU:1242784
Hodnota pB:1242780
Hodnota pD:1242772
Po operacích:
Hodnota pU:1242804
Hodnota pB:1242777
Hodnota pD:1242780
5 * 4 = 20, přidáno k pU.
3 * 1 = 3, odebráno od pB.
1 * 8 = 8, přidáno k pD.
Pointery na Struktury a Třídy


Ukazatelé můžeme použít i v případě aby
odkazovali na strukturu nebo třídu, pokud ta
neobsahuje referenční typy.
Př:
struct MyStruct
{
public long X;
public double D;
}
//Deklarujeme pointer na naši strukturu
MyStruct *pMyStruct;
//Inicializace proměnné
MyStruct myStruct = new MyStruct();
pMyStruct = & myStruct;
//Přistupování ke členům proměnné přes
ukazatel:
(*pMyStruct).X = 18;
(*pMyStruct).D = 163.26;
Zjednodušení syntaxe

V předchozím příkladu zapsanou konstrukci
(*pMyStruct).X = 18;
(*pMyStruct).D = 163.26;
lze zjednodušeně zapsat následujícím
způsobem pomocí znaků
takto:
pMyStruct->X = 18;
pMyStruct->D = 163.26;
->
Pozn.: Ukazatele na třídy které neobsahují
referenční typy je možné použít – tato
problematika přesahuje rámec probírané látky
Úkol

Vytvořte program, jednu proměnnou typu integer a
dva ukazatele na tuto proměnnou. Vyzkoušejte:
 1. inicializovat pouze první ukazatel na tuto proměnnou a
podívat se na obsah a adresy všech proměnných
 2. inicializovat i druhý pointer na proměnnou integer.
Změňte hodnotu proměnné integer přes druhý ukazatel a
prohlédněte si znovu obsahy a adresy všech proměných.

Vytvořte program, který bude obsahovat strukturu
bod se souřadnicemi x,y. Vytvořte pole 5 prvků, které
bude obsahovat ukazatele na jednotlivé body. V
cyklu nechte uživatele zadat body pole. Vypište
pomocí ukazatelů a průchodu polem jednotlivé body
na obrazovku.
Závěr
Při práci s pointery musí být programátor
opatrný – pracuje v tzv. unsafe módu
 Malá chyba může znamenat pád aplikace a
může být obtížně naleznutelná
 Umožňuje vytvořit efektivnější kód a
využít kód druhých stran nebo knihoven,
které jejich použití vyžadují
 V C# silná podpora referenčních typů jejich
použití eliminuje

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Použité materiály:
Kniha: Programujeme profesionálně, nakladatelství WROX, autor: Jay Glynn,…
www.wikipedia.com
Seriály o programování v jazyce C# :
www.živě.cz
www.java2s.com
www.functionx.com
www.csharp-station.com
www.msdn.com
www.bytes.com
www.c-sharpcorner.com
14

similar documents