JAZYKOVÉ ROZBORY (+ PRACOVNÍ LIST)

Report
JAZYKOVÉ ROZBORY (+ PRACOVNÍ LIST)
ÚKOLY
1. Urči, zda je věta : jednoduchá / souvětí
(VJ/S), u S počet vět
2. Nadepiš slovní druhy
3. Podtrhni a nadepiš ZSD (podmět a přísudek)
4. Nadepiš rozvíjející větné členy
JAZYKOVÉ ROZBORY
1)
souvětí, 2 věty ( 1.H,2.V )
7
1
5
1
1
Na zemi uviděl Pepík mravence,
8
6
5
jak zmateně
2
1
vysoké trávy.
pobíhal
7
1
mezi stébly
JAZYKOVÉ ROZBORY
Pum
1)
Př
Po
Pt( 4.p)
Na zemi uviděl Pepík mravence,
Puz
jak zmateně
Pks
Pkn
vysoké trávy.
Př
pobíhal
Pum
mezi stébly
JAZYKOVÉ ROZBORY
2) souvětí, 2 věty ( 1.H, 2.V )
6
5
3
5
7
2
Odpoledne jsme se vypravili na blízký
1
3
5
2
2
hrad, který je nejstarší zbořenou
1
7
3
1
pevností v našem kraji.
JAZYKOVÉ ROZBORY
Puč
Př
Pks
2) Odpoledne jsme se vypravili na blízký
Pum
Po Př
Pks
Pks
hrad, který je nejstarší zbořenou
Pt(7.p)
Pks
Pkn
pevností v našem kraji.
JAZYKOVÉ ROZBORY
3) souvětí, 2 věty ( 1.H, 2.V )
1
5
7
2
1
Maminka zavolala na malou holčičku,
8
3
7
2
1
7
1
protože se na nové houpačce ze dřeva
5
6
8
6
houpala nebezpečně a vysoko.
JAZYKOVÉ ROZBORY
Po
Př
Pks
Pt(4.p)
3) Maminka zavolala na malou holčičku,
Pks
Pum
Pkn
protože se na nové houpačce ze dřeva
Př
Puz
Puz
houpala nebezpečně a vysoko.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_18_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents