Delavnica_Praktično usposabljanje na

Report
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
PEDAGOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU
ANDREJA ŽIŠKO, koordinatorica praktičnega usposabljanja na PEF
Naslov
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE
 Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje
- Predšolska vzgoja (PU obsega 22 ECTS)
- Športno treniranje (12 ECTS)
 Univerzitetni študijski programi 1. stopnje
- Razredni pouk (22 ECTS)
- Likovna pedagogika (9 ECTS)
- Glasbena pedagogika (8 ECTS)
2
Naslov
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE
-
Zgodnje učenje in poučevanje (5 ECTS)
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (15 ECTS)
Razredni pouk (6 ECTS)
Likovna pedagogika (6 ECTS)
Športno treniranje (6 ECTS)
3
Naslov
VRSTE PRAKSE
-
Opazovalna praksa
Integrirana praksa
Vodena praksa
Strnjena praksa
Projektna strnjena praksa
Trenerska praksa
4
Naslov
KRAJ IZVEDBE
Praktično usposabljanje se izvaja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah, s katerimi ima
Pedagoška fakulteta UM podpisano
Pogodbo o sodelovanju
(trenutno imamo veljavnih 265 takih sporazumov po celi
Sloveniji)
5
Naslov
Anketa o zadovoljstvo študentov Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru s praktičnim usposabljanjem v
študijskem letu 2012/2013 (povzeto po Bratina, T., 2013)
 Zelo zadovoljni in zadovoljni
59,0%
 Niti zadovoljni /niti nezadovoljni 25,0%
 Nezadovoljni in zelo nezadovoljni 16,0%
Obstajajo razlike med posameznimi oblikami PU
6
Naslov
PREDLOGI ŠTUDENTOV ZA IZBOLJŠANJE PU
 Spletna oddaja dnevnikov
 Usklajenost med profesorji glede dajanja navodil
 Jasna navodila za pripravo poročil, ki naj bodo
dostopna na spletu
 Smiselne zahteve pri pisanju poročil
 Smiselna obremenjenost študentov v času PU
 Odnos profesorjev do protokolov – večji poudarek
na refleksiji
7
Naslov
ANKETA O DOSEGANJU KOMPETENC
V študijskem letu 2013/14 bomo med
študenti izvedli anketo o doseženih
kompetencah na praktičnem usposabljanju
8
Naslov
PREDNOSTI
 dobro sodelovanje z vrtci in šolami v Mariboru
 dobre hospitacijske šole
PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO
 okrepiti sodelovanje z mentorji z vidika strokovnosti
(priprava in izvedba seminarjev/delavnic za mentorje)
 okrepiti sodelovanje z ravnatelji in mentorji z rednimi
srečanji, kjer bi se izpostavila naša pričakovanja in
pričakovanja, ki jih imajo v vrtcih in šolah
9
Naslov
ODPRTA VPRAŠANJA
 Odnos med integrirano in strnjeno prakso v
študijskem programu Predšolske vzgoje
 Smiselnost opravljanja PU za študente, ki so
zaposleni v VIZ 10 in več let
 Razmislek o prioritetah pri posamezni obliki PU
(manj je več)
 Kako zmanjšati papirologijo
 Večja aktivnost študentov na PU (manj
opazovanja, več opazljive aktivnosti)
10
Naslov
Hvala za vašo pozornost
11

similar documents