PU - Lånekassen

Report
Styre og bli styrt
Hvordan praktisere god etatsstyring?
Hvordan kan virksomhetene utnytte sitt handlingsrom
og fullmakter i styring og ledelse?
Marianne Andreassen
Administrerende direktør i Lånekassen
24. september 2014
Felles utfordringer
- stort behov for endring og innovasjon i staten
• Offentlige utgifter som andel av Fastlands-BNP og andel offentlige ansatte
er høy (sammenlignet med andre OECD-land)
• Kostnadsutfordringer (Baumol)
• Etterspørselsvekst (Wagner)
• Aldring av befolkningen
• Perspektivmeldingen 2013: Offentlig forvaltning ½ prosent mer effektiv
hvert år, der halvparten tas ut i reduserte utgifter, gir en reduksjon i bruk av
arbeidskraft og andre innsatsfaktorer på 13 prosent frem mot 2060.
Handlingsrom
- innenfor rammene av vedtatt
politikk
• Politiske mål og budsjettrammer
‒ Operasjonalisering
‒ Fullmakter
‒ Prosess- og prosedyrekrav
• Stort mangfold av ulike virksomheter
‒ Styringen må tilpasses egenarten
• Gripe de mange mulighetene som er innenfor
rammebetingelsene
‒ Men også påvirke rammebetingelsene gjennom
faglige innspill og analyser/beslutningsgrunnlag
Styringsproblemer i staten
– godt dokumentert og debattert!
Hva har vi lært?
• Mål- og resultatstyring som styringsprinsipp er ikke problemet, men
styringspraksis
‒ Et styringsprinsipp for delegasjon og frihetsgrader
• Økt bevissthet om viktige dilemma
‒ Overordnet styring og detaljstyring
‒ Gjennomføring og forankring
‒ Åpenhet og sikkerhet
Konsekvenser av detaljert
styring på høyt nivå
•
Utydelig ansvar
•
For mye rapportering
•
Redusert oppmerksomhet på helhet og
sammenhenger
•
Ineffektivitet fordi man ikke utnytter
kompetanse
Stor opplevd kontroll, men
liten reell kontroll.
I verste fall alvorlig
målforskyvning.
Felles forståelse for hva som er viktigst!
Politiske mål
Bevilgning
Finansielle
midler
Finansiell
styring
Ressurser
Aktiviteter
Aktivitets- og
ressursstyring
Tjenester
Effekter
Mål- og
resultatstyring
Mål for det som teller
– ikke nødvendigvis det som lett kan
telles
• Måleproblemer må ikke hindre oss i
å ha mest oppmerksomhet på det
som er viktigst
• Kvantitativ resultatmåling er et
startpunkt for resultatdialogen – ikke
et sluttpunkt
• Samfunnsøkonomiske analyser og
budsjettvurderinger som forplikter
• Mer analyse i resultatrapporteringen
‒ ledelsesvurdering og sunn dømmekraft
Prioritere
• Sterke mekanismer for å legge til mer, svake mekanismer for ta noe bort
• Stor oppmerksomhet på feil og mangler fra mange hold, for svake motkrefter
‒ Riksrevisjonen
‒ Media (herunder «eksempeltyranni»)
• For sterk vektlegging på prosess- og prosedyrekrav fremfor å oppnå resultater
Resultater med effektiv ressursbruk
Økt vekt på å ta muligheter
– utnytte handlingsrommet
• Felles verdier
‒
‒
‒
‒
Lojalitet til politiske beslutninger
Likebehandling og rettsikkerhet
Faglig integritet
Effektivitet
• Økt risiko?
• Flere feil?
• Økt gevinstrealisering – tøffere
omstillingsprosesser
• Mer medvirkning og mer bruk av
styringsrett
Etatsstyringen
• Tydelige mål og resultatkrav
‒ Størst oppmerksomhet på viktige endringer i
de årlige tildelingsbrevene
‒ Avviksstyring for øvrig
• Støtte til lederrollen
• Anerkjenne gode resultater og la
manglende resultater ha konsekvenser
• Mer åpenhet om (akseptert) risiko, mer
toleranse når risikoer inntreffer
• Aksept for utprøving
Gjennomføring av reformer
• Lære av suksesser
‒ Digitalisering av
Skatteetatens tjenester
‒ EFFEKT-programmet UDI
‒ Perform-prosjektet i Statens
Pensjonskasse
‒ MATS-prosjektet i Mattilsynet
‒ Lånekassens digitalisering
• Viktige hindre:
‒ manglende analyser av
konsekvenser
‒ undervurdering av
kompleksitet
‒ for lite tid og ressurser til
gjennomføring
‒ ivrige politikere som
detaljstyrer
DIFI-rapport 2014:1
Lånekassens digitalisering
– et eksempel
• Klart overordnet politisk mål, strategivalg
og hovedvirkemiddel
• Samfunnsøkonomisk analyse
• Politisk evne og vilje over tid
‒ Bevilgninger til investeringer
‒ Uvanlig tøffe krav til egenfinansiering i selve
programperioden (40 %)
‒ Ikke store regleverksreformer, men tilpasse
regelverket til digitale løsninger
• Departementet har vært tett på, men ikke
detaljstyring
‒ Oppmerksomhet på effekter
‒ Budsjettkutt i forkant
God styring handler også om god politisk styring

similar documents