Alexander Sergejevi* Pu*kin

Report
Alexander Sergejevič Puškin
Kapitánova dcéra
Znaky romantizmu
• Oproti rozumu sa začína zdôrazňovať cit (v slov. lit. – národný).
• Využívajú filozofiu idealizmu (myšlienka, vedomie sú prvotné, hmota
druhotná) a sentimentalizmu (opiera sa o city, citové zážitky).
• Individualizmus – hrdina spravidla vnútorne silný jednotlivec, ktorý
vzdoruje osudu.
• Hrdina proti svojej osamelosti a stiesňujúcej skutočnosti bojuje.
Využíva aj fantáziu.
• Hrdina v ustavičnom rozpore so skutočnosťou – túži po naplnenosti
života láskou, po krajšom živote.
• Hrdina v zápase sen – skutočnosť často hynie pre neuskutočniteľnosť
svojho sna.
• Autoštylizácia - autor sa s niektorou z postáv stotožňuje, tá postava má
autobiografické črty autora.
• Autori uplatňujú kontrasty na zvýraznenie rozdielov, no zároveň
využívajú harmóniu týchto kontrastov (napr. zločinnosť - nevinnosť).
• Synkretizmus - narúšajú sa hranice medzi literárnymi druhmi
a žánrami, prelínajú sa (napr. epika sa strieda s lyrikou).
• Téma sa čerpá najmä z histórie, napodobňuje sa ľudová tvorba
(balady, piesne).
• Jazyk diel oživený prvkami hovorovej reči.
Kapitánova dcéra
- historický román (novšie pramene uvádzajú aj novela)
Dej je zasadený do obdobia sedliackeho povstania Jemeliana Pugačova (1773
– 1774)
- donský kozák, ktorý sa postavil do čela sedliackej vzbury proti cárizmu
(vyhlásil sa vtedy za už mŕtveho cára Petra III. a pod jeho menom dobyl
mnoho pevností a miest)
- po zrade bol popravený
Typické znaky romantickej historickej prózy:
- na pozadí historickej udalosti sa rozvíja príbeh lásky
- ide o lásku s prekážkami
- striktné delenie postáv na dobré a zlé
- román/novela je prerývaný lyrickými vsuvkami a ľudovou slovesnosťou –
ľudové zbojnícke piesne, prerozprávanie starých ruských rozprávok a i.
Postavy a dej
Peter Andrejevič Griňov – rozmaznaný šľachtický chlapec, ktorý sa v
priestore románu mení na čestného muža
- verný cárovi a svojej vojenskej jednotke (obranca pevnosti pred povstalcami
vedenými Pugačovom)
- šľachetný, štedrý, verný svojej láske Márii (Máši)
Mária Ivanovna – Griňovova životná láska, ktorá odmieta všetkých
nápadníkov (okrem iných aj Švabrina)
Švabrin – Griňov sok v láske – zákerný, nečestný, zradný, krutý
- zradí cára (aj on bol obrancom pevnosti), prebehne k povstalcom a snaží
sa pomstiť Griňovovi
- po potlačení povstania ho nespravodlivo obviní zo zrady
Kapitán Mironov – vodca Belegorskej pevnosti a otec Máše
Postavy a dej
Pugačov (vodca povstalcov/sedliakov) - idealizovaný.
Katarína II. - tá nakoniec Griňova oslobodila a nič už nestále v
ceste šťastiu.
Osnova deja
1.
2.
3.
Detstvo Petra Griňova a jeho vzdelávanie.
Peter odchádza do armády.
Na ceste zoznámenie s Pugačovom, ktorý je ale inkognito ako
žobrák.
4. Príchod Petra do Belogorskej pevnosti.
5. Zoznámenie s Mášou (láska) a jej rodičmi.
6. Intrigy Švabrina, ktorý sa vydával za Petrovho priateľa.
7. Láska medzi Petrom a Mášou, napriek nesúhlasu jeho rodičov
(Maša nebola bohatá).
8. Príchod Pugačova do pevnosti (prepad).
9. Mášin otec radšej volí popravu ako zradu – Pugačov ho zabije.
10. Veliteľom pevnosti sa stáva Švabrin.
11. Pugačov omilostí Petra a prepustí ho (pretože mu v 3. bode dal
kabát).
12. Máša ostáva v pevnosti u popa (pravoslávny kňaz).
Osnova deja
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Peter odchádza bojovať do mesta obliehaného povstalcami.
Peter sa dozvie o nešťastnom osude Máše.
Švabrin ju núti, aby si ho vzala.
Peter ide vyslobodiť Mašu.
Petra chytia vojaci Pugačova.
Peter ho poprosí, aby prepustil Mášu.
Pugačov vyhovie požiadavke Petra a idú spolu do pevnosti.
Pugačov sa v pevnosti dozvie o krutosti Švabrina k Máši.
Pugačov vyslobodí Mašu.
Peter odchádza s Mášou.
Peter skončil vo väzení (mysleli si, že kolaboruje s Pugačovom) a Máša
ide ku „svokrovcom“, ktorí si ju obľúbia.
24. Maša chce pomôcť Petrovi a odchádza za cárovnou – Katarínou II.
25. Stretnutie s Katarínou II – tá omilostí Petra
26. Záver – od vydavateľa knihy sa dozvieme, že Peter sa oženil s Mášou,
mali spolu deti, a že sa zúčastnil popravy Pugačova.
Forma a kompozícia
14 kapitol (s mottom: „Chráň si česť od mladi.“; epilógom)
rozprávač – 1. osoba (priamy rozprávač)
Autor vystupuje v pozícii vydavateľa:
Rodinné zápisky prináša vydavateľovi (autorovi) jeden z vnukov
hlavnej postavy...
Celý román: rodinné zápisky Griňovova a Márie
Text je prerývaný:
množstvom digresií z ľudovej slovesnosti: povesti, balady, rozprávky (príbeh o
orlovi, ktorý sa živí iba krvou a dožije sa 33 rokov a havranovi, ktorý sa živí
zdochlinami a dožije sa 300 rokov)
lyrické básne (vyznanie lásky Griňova Márii)
ľudová zbojnícka pieseň
listy
Svetozár Hurban Vajanský o diele
„Kapitánova dcéra“ je obrazom pugačovského buntu. Donský prostý kozák Pugačov
vydával sa za nebohého cára Petra III. a zbieral národ do zbrane, že ho povedie na
Moskvu. Históriu buntu Puškin študoval ako štátny historiograf, ktorým bol po smrti
Karamzina, a tak povstala „Kapitánova dcéra“. V opísaní umeleckom ale čitateľ vidí
všetky strašné stránky buntu. Sám básnik zdesený povie, že ruský bunt je
nezmyselný a nemilosrdný. Ale zato Puškin, pri všetkej svojej objektívnosti
spisovateľskej, Puškin úradný historiograf je v „Kapitánovej dcére“ so svojimi
sympatiami na strane Pugačova, predstaviteľa potlačeného ľudu.
Ešte na počiatku štyridsiatych rokov Belinskij bol napísal o našej povesti:
„,Kapitánova dcéra‘ je akoby ,Onegin‘ v próze.[134] Básnik zobrazuje v nej mravy ruskej
spoločnosti za panovania Kataríny II. Mnohé obrazy svojou vernosťou, pravdivosťou
obsahu a majstrovstvom predstavenia sú ozajstný div dokonalosti. Také sú portréty
otca i matky Griňova (hrdinu), jeho vychovateľa Francúza a najmä jeho pestúna,
prvej psiara, Saveľjiča, tohoto ruského Kaleba — Zurina, Mironova a jeho ženy, ich
kmotra Ivana Ignaťjeviča, konečne samého Pugačova s jeho ,pánmi jenerálmi‘; také
sú mnohé scény, ktorých, pre ich množstvo, vypočítať nepokladám za potrebné.
Chatrný, bezfarebný charakter hrdinu povesti a jeho milej, Márie Ivanovny, a
melodramatický charakter Švabrina, hoci prináležia k nápadným nedostatkom
povesti, pri tom všetkom neprekážajú jej byť jedným z pozoruhodných diel ruskej
literatúry.“
Úloha
Odlíšte výber jazykových prostriedkov v ukážke č. 1 v závislosti na spoločenskom postavení
postáv a ich vzájomných medziľudských vzťahoch.
Hanbi sa, ty starý pes, že napriek mojim
prísnym rozkazom nepodal si mi správu
o mojom synovi Petrovi Andrejevičovi
a že ma cudzí ľudia museli upovedomiť
o jeho kúskoch. Tak si ty plníš svoju
povinnosť a pánovu vôľu? Pošlem ťa
svine pásť, ty starý pes, za to, že si tajil
pravdu a nadŕžal mládencovi! Len čo
dostaneš tento list, rozkazujem ti,
naskutku mi odpíš, ako je to teraz s jeho
zdravím, o ktorom mi píšu, že sa mu
polepšilo, a na ktorom mieste je ranený
a či ho dobre ošetrili.
Andrej Petrovič Griňov
Veľkomožný pán Andrej Petrovič, otec náš láskavý!
Váš milostivý list som dostal , v ktorom sa ráčiš hnevať
na mňa, svojho nevoľného poddaného, že vraj sa
môžem hanbiť, lebo neplním pánove rozkazy.
Lenže ja som starý pes, ale Váš verný služobník,
pánove rozkazy poslúcham a vždy som Vám
horlivo slúžil, až som ošedivel. O zranení Petra
Andrejiča som Vám nič nepísal, aby som Vás
darmo nenaľakal, ale ako som počul, urodzená
pani, naša matka Avdoťja Vasilievna, aj tak od
ľaku ochorela a za jej zdravie sa budem modliť.
Peter Andrejič bol ranený pod pravým plecom do
pŕs, priam pod kostičku, do hĺbky asi pol druha
palca, a ležal vo veliteľovom dome, kde sme ho
odniesli z brehu, a liečil ho tunajší barbier Stepan
Paramonov; a teraz je Peter Andrejič chvalabohu
zdravý a okrem dobrého nič o ňom napísať
nemôžem. Velitelia, ako počúvam, sú s ním
spokojní. Vasilisa Jegorovna ho má ako vlastného
syna. A že sa mu stala taká kalamita, za to
mládenca netreba trestať: kôň má štyri nohy
a potkne sa. A ráčite mi písať, že ma pošlete svine
pásť, nuž to je Vaša bojarská vôľa. S tým sa Vám
poddansky klaniam.
Váš verný nevoľník Archip Savaliev

similar documents