Nowe wymogi prawne dost*pu do zawodu przewo*nika

Report
Nowe wymogi prawne dostępu do
zawodu przewoźnika drogowego po
4 grudnia 2011 r.
Marcin Kopka
prawnik/manager
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SP.K.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
AKTY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009
r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i
uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009
r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009
r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Rozporządzenie 1071/2009

reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywanie tego zawodu,

ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód
przewoźnika drogowego oraz tych, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego,

o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej nie ma zastosowania do:
•
•
•
przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami
silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć powyższy limit dla wszystkich lub wybranych rodzajów
przewozów drogowych;
przedsiębiorców wykonujących usługi drogowego transportu osób wyłącznie w celach
niezarobkowych lub których główna działalność nie obejmuje drogowego transportu osób;
przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego wyłącznie pojazdami silnikowymi,
których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Definicja zawodu przewoźnika drogowego
 „zawód przewoźnika drogowego” oznacza zawód przewoźnika drogowego osób lub zawód
przewoźnika drogowego rzeczy;
 „zawód przewoźnika drogowego rzeczy” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy
wykonującego w celach zarobkowych transport rzeczy, środkami takimi, jak pojazd silnikowy
lub zespół pojazdów;
 „zawód przewoźnika drogowego osób” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy
użytkującego pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do
przewozu ponad dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu
osób dostępnych publicznie lub dostępnych dla pewnych grup osób w zamian za opłatę
ponoszoną przez osobę przewożoną lub przez organizatora transportu;
 „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, nastawioną na osiągnięcie zysku lub nie,
stowarzyszenie lub grupę osób bez osobowości prawnej, nastawione na osiągnięcie zysku lub
nie, lub jakikolwiek podmiot publiczny, posiadający własną osobowość prawną lub
podlegający organowi, który taką osobowość posiada, wykonujące przewozy osób lub osobę
fizyczną lub prawną, wykonującą przewozy towarów w celach handlowych;
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
Przedsiębiorcy wykonujący
następujące wymogi:




zawód
przewoźnika
drogowego
muszą
spełniać
posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
cieszyć się dobrą reputacją;
posiadać odpowiednią zdolność finansową;
posiadać wymagane kompetencje zawodowe.
Państwa członkowskie mogą nałożyć dodatkowe proporcjonalne i niedyskryminujące
wymogi, które przedsiębiorcy muszą spełniać, aby wykonywać zawód przewoźnika
drogowego.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby
Przewoźnik drogowy musi:
 posiadać siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności
dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat
czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp
musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w
rozporządzeniu;
 gdy zezwolenie zostanie wydane – dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został
zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami tego państwa
członkowskiego – będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie
umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu;
 prowadzić działalność związaną z powyższymi pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły oraz
przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu
technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym
państwie członkowskim.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Baza eksploatacyjna
„Obiekt wyodrębniony poza drogą publiczną, wyposażony w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny, który
umożliwia prowadzenie, w sposób rzeczywisty i ciągły działalności związanej z pojazdami i odpowiednio
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniający warunki wynikające z prawa budowlanego i
prawa ochrony środowiska.”*
Ustawa prawo budowlane:
Obiekt budowlany to:
•
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
•
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem, jak np: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
*projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_transport_drogowy/td062011/px_30092011dokument8834.pdf
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Baza eksploatacyjna w Rozporządzeniu 1071/2009 jest określona o wiele mniej restrykcyjnie niż w projekcie
nowelizacji ustawy o transporcie drogowym - pytanie, czy przepis ustawy będzie zgodny z prawem UE?
Baza eksploatacyjna:
 stanowi ośrodek dyspozycyjny, administracyjny, zaopatrzeniowy itp. obsługujący przedsiębiorstwo
przewozowe i umożliwiający realizację zadań niezbędnych do funkcjonowania tego przedsiębiorstwa,
 zgodnie z celem rozporządzenia, ma zapewnić poprawę jakości świadczonych usług (np. ograniczenia ilości
szkód) oraz zwiększenie bezpieczeństwa drogowego,
 ma umożliwić kontrolę pojazdów w każdym czasie, w celu ustalenia czy przewoźnik prowadzi przy ich
użyciu działalność w sposób rzeczywisty i ciągły.
 ma umożliwić przygotowanie pojazdu do bezpiecznego wykonania przewozu, np. sprawdzenie stanu
ogumienia lub elementów łatwo zużywalnych, czy też usunięcie drobnych usterek pojazdu.
Siedziba i baza eksploatacyjna mogą zostać zlokalizowane w innych miejscach.
Rozporządzenie nie zakazuje prowadzenia jednej bazy eksploatacyjnej dla kilku przewoźników jednocześnie, ale
zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych?
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do dysponowania bazą eksploatacyjną ma stanowić obligatoryjny załącznik do wniosku o
udzielenie licencji – tytuł prawny do obiektu, zatem nie umowa o świadczenie usług serwisowych!
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji
Wymóg dobrej reputacji jest zachowany, jeżeli:
dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego nie podważają
żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego
naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach:






prawo handlowe;
prawo upadłościowe;
płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
prawo o ruchu drogowym;
odpowiedzialność zawodowa;
handel ludźmi lub narkotykami.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
•
Wymóg dobrej reputacji jest zachowany, jeżeli:
•
zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku
państwach członkowskich, skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za
poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:

czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń
kontrolnych;
maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym;
kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych
badań technicznych pojazdów silnikowych;
dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim
przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób;
bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów;
praw jazdy;
dostępu do zawodu;
transportu zwierząt.









R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Najpoważniejsze naruszenia

Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %;

Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.

Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w
urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub
karty kierowcy.

Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest
wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego,
kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa
drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez
zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym stanowienie zagrożenia życia lub
środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji
wspólnotowej.

Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na
podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Kontrola zachowania wymogów dobrej reputacji
Jeśli zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy zostali, w jednym lub kilku państwach
członkowskich, skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono na nich sankcje za jedno z
najpoważniejszych naruszeń przepisów wspólnotowych, to:

właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, przeprowadza w
odpowiedni i terminowy sposób należycie zakończone postępowanie administracyjne obejmujące w
odpowiednich przypadkach kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa.

w ramach postępowania ustala się, czy w określonym przypadku i w danych okolicznościach utrata
dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. Każde takie ustalenie musi być należycie
umotywowane i uzasadnione.
Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję, może
zdecydować, że dobra reputacja pozostanie nienaruszona.
Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji nie będzie stanowiła nieproporcjonalnej reakcji,
wyrok skazujący lub nałożona sankcja skutkują utratą dobrej reputacji.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej
 W celu spełnienia wymogu posiadania zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie
w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu
przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio
upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i
rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko
jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
 W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca
wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja
bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego
lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw
ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.
Zdolności finansowej nie potwierdzi już np. operat szacunkowy dotyczący wartości
nieruchomości ani potwierdzenie posiadania środków na rachunku bankowym.
Jak swoją zdolność finansową mają dokumentować przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający
działalność?
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Warunki związane z wymogiem kompetencji zawodowych

W celu spełnienia wymogu posiadania kompetencji zawodowych dana osoba lub dane osoby muszą
posiadać wiedzę na poziomie przewidzianym w załączniku I część I Rozporządzenia 1071/2009.

Państwo członkowskie może zwolnić posiadaczy wydanych w tym państwie członkowskim
określonych dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe lub techniczne, obejmujące wiedzę
ze wszystkich dziedzin wymienionych w załączniku I, które zostały wyraźnie wskazane w tym celu;
zwolnienie dotyczy tylko przedmiotów objętych dyplomami.
Zakres egzaminu na CKZ









Prawo cywilne,
Prawo handlowe,
Prawo socjalne,
Prawo podatkowe,
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
Dostęp do rynku,
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
Bezpieczeństwo drogowe,
Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym
 Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program
obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa załączniku I do rozporządzenia (WE) nr
1071/2009 są zwolnione z egzaminu pisemnego.
 Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów
podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa załączniku I do
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, w zakresie
dziedzin objętych programem studiów.
 Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie osób lub rzeczy wydany przed
dniem 4 grudnia 2011 r. , uznaje się za równoważny z certyfikatem, o którym mowa w
Rozporządzeniu 1071/2009.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Zarządzający transportem
„Zarządzający transportem” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli
przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną
wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły
operacjami transportowymi przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną
– zarządzającego transportem – która cieszy się dobrą reputacją i posiada kompetencje zawodowe i
która:

w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;

ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego
pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli
przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą;

posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych właściwy organ może
zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego
transportem, pod warunkiem że:




przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty,
spełniającą wymogi dobrej reputacji i kompetencji zawodowych oraz uprawnioną na mocy umowy
do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;
umowa wiążąca przedsiębiorcę z tą osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób
rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego
transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i
konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość,
przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z
bezpieczeństwem;
w charakterze zarządzającego transportem osoba ta może kierować operacjami transportowymi nie
więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej
ogółem nie więcej niż 50 pojazdów;
osoba ta wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są
wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje
przewozy.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym
Przewidywane okresy przejściowe

Licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego i wypisy z tych licencji wydane przed
dniem 4 grudnia 2011 r. zachowują moc do dnia ich wygaśnięcia, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia
wejścia w życie ustawy, z tym, że przedsiębiorcy są zobowiązani, pod rygorem wygaśnięcia
dotychczasowych uprawnień, do dnia 4 grudnia 2012 r. wykazać spełnienie wymagań dostępu do zawodu
przewoźnika drogowego oraz posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
wydaną po 4 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub
rzeczy obowiązani są do 4 grudnia 2011 r. wykazać, pod rygorem wygaśnięcia dotychczasowych
uprawnień, spełnienie wymogów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Licencja wspólnotowa

Licencje wspólnotowe i uwierzytelnione wypisy z licencji wspólnotowej wydane przed dniem
stosowania Rozporządzenia 1072/2009 obowiązują do dnia wygaśnięcia ich ważności – kolizja z
projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym!

Licencja wspólnotowa wydawana jest na nazwisko/nazwę przewoźnika i nie może być przekazywana
osobie trzeciej. Uwierzytelniony wypis z licencji wspólnotowej przechowywany jest w każdym z
pojazdów przewoźnika i musi być okazywany na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza
służb kontrolnych. W przypadku zespołu pojazdów uwierzytelniony wypis z licencji wspólnotowej
znajduje się w pojeździe silnikowym. Obejmuje on również zespół pojazdów (ciągnik i naczepa).

Wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji wspólnotowej oraz, jeśli
kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy.

Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające państwo członkowskie,
jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Świadectwa kierowców wydane przed dniem rozpoczęcia
stosowania niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia wygaśnięcia ich ważności.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Przewozy kabotażowe

Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego
kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony na
warunkach określonych w Rozporządzeniu 1072/2009 do wykonywania przewozów kabotażowych.

Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi, uprawnieni są do
wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego
pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z
innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni
rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego
rozładunku w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Przewozy kabotażowe uznaje się za zgodne z Rozporządzeniem 1072/2009, jeśli przewoźnik może
przedstawić wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz
każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy. Dowód ten obejmuje następujące dane dla każdego
przewozu:
•
•
•
•
•
•
•
nazwę, adres i podpis nadawcy;
nazwę, adres i podpis przewoźnika;
nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;
miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia;
nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w
przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne
oznaczenia oraz numery;
masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;
numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Dziękuję za uwagę.
R. OLSZEWSKI, J. TOKARSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, tel. (48 22) 333 71 15-18, fax. (48 22) 333 71 19
www.kancelariaprawnicza.com.pl, [email protected]

similar documents