4. ยาใหม่ ปี 2557

Report
ยาใหม่
MEROPENEM inj. 1 g
•
•
•
•
ข้อบ่งใช้: ยาฆ่าเชื้อกลุ่ม carbapenem
ขนาด: 1 g q 8 hr
คานวณตามการทางานของไต
ผสม: NSS 100 ml
Norepinephrine (LEVOPHEDR)
HIGHT ALERT DRUG
• ข้อบ่งใช้: ใช้ในการรักษาภาวะช็อก
หลังจากที่ให้สารน้ าทดแทนอย่าง
เพียงพอแล้ว , ใช้สาหรับช่วยให้
แรงดันโลหติที่ลดต่าลงอย่าง
เฉี ยบพลันกลับสู งขึ้นสู่ ระดับปกติ
• ขนาด: 4 mg / 4 ml
• ผสม: D5W 100 ml
ADENOSINE inj. 3mg/ml
•
•
•
•
ข้อบ่งใช้: Supraventricular tachycardia
ขนาด: 3 mg/ml
การบริ หารยา
ก่อนให้ยาจัดผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่านอนหงาย
ราบ (ไม่หนุนหมอน)
• - ให้ยาโดยการฉี ด IV rapid push ภายใน 13 วินาที
• - หลังฉี ดยา ยกแขนข้างที่ฉีดยาให้สูงขึ้น
เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่หวั ใจได้เต็มที่
HEAMACCEL solution
• เฉพาะราย
• เป็ น Colloid
• เป็ นสารช่วยเพิ่มปริ มาณของเหลว
ภายในหลอดเลือด
• ใช้รักษาภาวะที่มีปริ มาตรเลือดใน
ระบบไหลเวียนน้อย
IRON-SUCROSE inj. 100mg/5ml
• ข้อบ่งใช้: iron deficiency
anemia
• ผสมใน NSS 100 ml
VANCOMYCIN inj. 500 mg /vial
• ข้อบ่งใช้: ใช้รักษาอาการติดเชื้อ
แบคทีเรี ย (methicillin - resistant
staph aureus; MRSA)
• ขนาด: 500 mg /vial
• ทาละลายด้วย sterile water for
injection 10 ml
• ผสม: NSS , D5W 100 ml
• Drip > 60 นาที หากให้เร็ วอาจเกิด
ภาวะ Red man syndrome
CIS-ATRACURIUM inj. 150mg/30ml
• ข้อบ่งใช้: ใช้เป็ นยาเหนี่ยวนาสลบใน
ห้องผ่าตัด
• ขนาด: 5 mg /ml
SULPROSTONE inj. 500 mcg/amp
NALADOR R
•
•
•
•
ข้อบ่งใช้: ภาวะตกเลือดหลังคลอด
ขนาด: 500 mcg
ผสม: NSS 250-500 ml
Drip ใน 1 ชม.
COLISTIN inj. 150mg/vial
• ข้อบ่งใช้: ติดเชื้อ Acinetobacter
baumannii
• ขนาด: 150 mg /vial
• คานวณตามการทางานของไต
• ผสม : ละลายผงยาด้วย sterile water for
injection 2 ml
• ผสม : NSS , D5W 100 ml drip >
30 min
SODIUM CHLORIDE TAB 300 MG
• รักษาภาวะโซเดียมต่า
NAPROXEN TAB 250 MG
• NSAIDs
CLONAZEPAM TAB 2 MG
• ยาในกลุ่ม benzodiazepines
• ใช้รักษาภาวะวิตกกังวล
RISPERIDONE TAB 2 mg
• เป็ นยาในกลุ่มที่เป็ นอนุพนั ธ์ของ
benzisoxazole
• ข้อบ่งใช้ : ใช้สาหรับรักษาโรคจิตเภท
ชนิดเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง
LOSARTAN TAB 50 MG
• เป็ นยาในกลุ่ม Angiotensin-II
receptor antagonists
• ข้อบ่งใช้ : ภาวะความดันโลหิ ตสู ง
METOPROLOL TAB 100 MG
• เป็ นยาในกลุ่ม Beta-adrenoceptor
blocking drugs
• ข้อบ่งใช้ : ภาวะความดันโลหิ ตสู ง
หญ้าดอกขาว
• ใช้สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการลดอาการอยาก
บุหรี่
หญ้าปักกิ่ง
• ใช้สาหรับเสริ มภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
ลดอนุมูลอิสระ
หญ้าหนวดแมว
• ขับปัสสาวะ
รางจืด
• แก้ร้อนใน
• ลดไข้
• แก้กระหายน้ า
ยาหอมนวโกฐ
• แก้ลมคลื่นเหี ยน อาเจียน
ลูกประคบ
• ประคบแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ

similar documents