PENAKSIRAN PEMBELAJARAN

Report
PENAKSIRAN
PEMBELAJARAN
DISEDIAKAN OLEH:
MOHD KHAIRUL NA’IM BIN MOHD SUDIN
NOR FARHANI BT MD ISA
NUR AMIRUL AZIMA BT SHAMSUDDIN
ROSLIZA BT SALLEH
SITI SAFIYYAH BT GHAZALI
PENGENALAN
• Sejak 1990-an reformasi pendidikan
memfokuskan penaksiran pembelajaran
untuk menjadikan pengajaran lebih
berkesan.
• Bertujuan memastikan pembelajaran
berlaku.
• Membantu guru merancang pengajaran
untuk keberkesanan pembelajaran.
• Berbentuk formatif dan berpusatkan
pelajar.
• Memberikan manfaat kepada guru dan
pelajar dlm bentuk maklum balas bagi
meningkatkan pengajaran-pembelajaran.
Berpusatkan
pelajar
Berakar
umbi amalan
pengajaran
yg baik
Arahan guru
CIRI-CIRI
PENAKSIRAN
P&P
Manfaat
bersama
Berterusan
Berasaskan
konteks
pengajaran
yg spesifik
Formatif
Berpusatkan pelajar
• Memberikan tumpuan kpd pembelajaran dan
bagaimana hendak menjadikan pembelajaran
lebih berkesan.
Arahan guru
• Guru menentukan apa jua yg hendak dinilai,
bagaimana hendak menilai dan bagaimana utk
gunakan maklumat yg diperoleh utk
meningkatkan P&P.
Manfaat bersama
• Melalui penglibatan pelajar, mereka membuat
penaksiran kendiri dan akan lebih memahami
isi pelajaran.
• Melalui penaksiran bilik darjah, guru akan
mendapat idea baharu dalam menjadikan P&P
lebih berkesan.
Formatif
• Matlamat penaksiran dalam bilik darjah
adalah utk menjadikan pembelajaran lebih
berkualiti, bukan utk tujuan penggredan.
• Guru dapat membuat penambahbaikan dalam
P&P.
Berasaskan konteks pembelajaran yg
spesifik
• Penaksiran dlm satu-satu bilik darjah adalah
sesuai dgn keperluan bilik darjah berkenaan
(guru, pelajar, mata pelajaran)
• Sekiranya berjaya dan sesuai bagi satu kelas,
tidak semestinya berjaya dalam kelas yang
lain.
Berterusan
• Berlaku sepanjang proses P&P sebagai satu
bentuk maklum balas yg memberikan
maklumat kpd guru tentang perkembangan
pembelajaran pelajar.
• Maklum balas boleh bantu guru menjelaskan
semula perkara yg belum difahami pelajar.
Berakar umbi amalan pengajaran yang
baik
• Membolehkan amalan pengajaran yg baik
dimanfaatkan sebaik-baiknya.
• Amalan pengajaran akan jadi lebih baik dgn
adanya maklum balas pembelajaran yg lebih
sistematik. Fleksibel dan berkesan.
PENAKSIRAN
PRESTASI/
AUTENTIK
PENAKSIRAN PRESTASI/AUTENTIK
• Menilai keupayaan pelajar dalam melakukan
sesuatu atau menggunakan sesuatu kemahiran
dalam menghasilkan sesuatu yang baharu dan
kreatif.
• Dibuat melalui pemerhatian, pencerapan serta
hasil produk.
• Contoh: keupayaan pelajar dalam menghujah,
menganalisis hujah lawan, merancang dan
melaksana sesuatu persembahan, mereka cipta
sesuatu yg berseni dan sebagainya.
Kelebihan Penaksiran Prestasi
• Merekodkan apa yg diketahui dan dapat
dilakukan oleh pelajar.
• Menilai keupayaan pelajar berfikir, membuat
analisis, sintesis dan penilaian serta
memindahkan fakta dan idea.
• Membolehkan guru membuat penaksiran secara
individu berdasarkan pemerhatian secara
berterusan sepanjang proses belajar.
• Membolehkan guru merancang pengajaran
berdasarkan kecenderungan dan keupayaan
pelajar.
Kelebihan Penaksiran Prestasi
• Membolehkan ibu bapa, pengurus sekolah
dan sebagainya mendapatkan maklumat yang
terperinci tentang pembelajaran pelajar.
• Memberikan peluang kepada guru
menguruskan penilaian pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih bermakna. Guru
sendiri bertanggungjawab ke atas penaksiran
yang dilaksanakan.
Komponen-komponen Penaksiran
Prestasi
• Senarai semak perkembangan pembelajaran
 Guru perlu sediakan senarai semak berdasarkan
objektif atau hasil pembelajaran, skala tingkah
laku atau prestasi yang dijangkakan.
 Borang penilaian berbentuk rubrik boleh
digunakan.
 Boleh membuat penilaian terhadap pelajar dan
guru dapat menyediakan aktiviti pembelajaran
selaras dengan keupayaan dan perkembangan
pelajar.
Komponen-komponen Penaksiran
Prestasi
• Portfolio pembelajaran
Pengumpulan bahan pembelajaran, hasil
kerja, refleksi pembelajaran dalam satu folder
yg menunjukkan proses pembelajaran yg
dialami pelajar.
Guru dapat memanfaatkan maklumat dalam
portfolio pembelajaran pelajar untuk
merancang bentuk pembelajaran yg sesuai
dengan diri pelajar.
Komponen-komponen Penaksiran
Prestasi
• Laporan pembelajaran
 Prestasi atau perkembangan dilaporkan dalam
bentuk naratif yg ringkas berdasarkan prestasi di
dalam kelas.
 Dibuat berdasarkan pemerhatian guru, rekod
pembelajaran dan portfolio pembelajaran pelajar.
 Dibuat pada akhir sesi pembelajaran untuk
disampaikan kepada ibu bapa dan pihak
pengurusan sekolah.
Ciri-ciri Penaksiran Prestasi
• Pelajar terlibat dalam kajian atau aktiviti yg berbentuk
autentik (asli dan kreatif).
• Tugasan kajian yg bermakna, berbentuk aplikasi
kemahiran dan pengetahuan serta integrasi kemahiran
berfikir aras tinggi.
• Pelajar harus mempunyai kemahiran menggunakan
bahasa dan laras bahasa yang betul.
• Tugasan autentik terdapat dalam 2 bentuk (berasakan
proses dan produk).
• Penekanan diberi kepada kedalaman pemahaman
dalam melaporkan kajian bukan kepada keluasan
kajian.
Dalam menyediakan tugasan autentik,
guru haruslah
• Menentukan matlamat prestasi keseluruhan
tugasan.
• Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran
hendaklah dijelaskan secara terperinci.
• Tugasan hendaklah berdasarkan keadaan
sebenar, mencabar tetapi realistik.
• Sediakan langkah2 pelaksanaan dalam turutan yg
lengkap dan dapat memandu pelajar
melaksanakan tugasan.
• Penaksiran pembelajaran dibina dalam tugasan,
iaitu dalam bentuk kontekstual.
Dalam menyediakan tugasan autentik,
guru haruslah
• Gunakan borang penilaian yg boleh
membantu guru membuat penaksiran prestasi
pelajar secara adil dan tepat. Antaranya
senarai semak prestasi/perkembangan pelajar,
skala rubrik, borang penilaian kendiri pelajar
dan penilaian rakan sebaya.
Penilaian prestasi dapat menilai prestasi dan
kemajuan pembelajaran pelajar secara
holistik.
Pelajar juga mendapat peluang untuk
membuat penilaian kendiri tentang
perkembangan pembelajaran yg dialami oleh
mereka.
PENAKSIRAN
BERASASKAN
PORTFOLIO
DEFINISI PORTFOLIO
 Satu
bentuk bukti perkembangan
pembelajaran.
 Pengumpulan bahan pembelajaran,
aktiviti proses pembelajaran, hasil kerja,
produk reka dan sebagainya dalam satu
folder.
PENAFSIRAN BERASASKAN
PORTFOLIO
 Merujuk
kepada prosedur untuk
merancang, mengutip, dan menganalisis
pelbagai sumber data yang dimasukkan
dalam portfolio.
CRADLE
C
= collecting (membuat
pengumpulan/pengutipan)
 R = reflecting (membuat refleksi kendiri atau
catatan jurnal)
 A = assesing (membuat penaksiran)
 D = documenting (menyimpan dan merekod,
mendokumentasi)
 L = linking (membuat perkaitan)
 E = evaluating ( membuat penilaian)
CIRI-CIRI PROSEDUR
PENAKSIRAN SISTEMATIS
 Komprehesif
 Terancang
dan sistematik
 Bermaklumat
 Dibuat khusus
 Autentik
PROSEDUR PENAKSIRAN
PORTFOLIO
 Kenal
pasti tujuan dan fokus portfolio.
 Rancang isi portfolio
 Reka bentuk analisis portfolio
 Sediakan tatacara penyampaian
 Kenal pasti prosedur mengesahkan
ketepatan maklumat
 Laksanakan model penaksiran portfolio.
Penaksiran
kendiri
Penaksiran kendiri
• Pelajar nilai diri sendiri
• Bertanggungjawab sendiri dalam
pelajaran
• Bersandarkan objektif atau hasil
pembelajaran
• Mereka perlu mengetahui hasil
pembelajaran
Langkah- langkah Penaksiran kendiri
Membuat refleksi ke
atas pengalaman atau
pembelajaran lepas.
Buat keputusan
berkaitan dengan
aktiviti masa depan dan
hala tuju yang akan
diambil.
Cuba ingat dan
memahami apa yang
telah berlaku.
Menyimpan rekod
atau catatan yang
telah diambil.
Mencuba mendapatkan
gambaran atau idea yang
jelas tentang apa jua
yang telah dipelajari atau
dicapai.
Berkongsi
tanggungjawab dengan
sekolah tentang
pembelajaran pelajar.
Penaksiran kendiri melibatkan
proses metakognitif……….
Apakah maksud metakognitif??
Strategi P&P membantu membina
keupayaan membuat penilaian kendiri.
1) Modeling
2) Kemahiran menyoal secara berfokus
3) Menggunakan pengurusan grafik sebagai alat
penaksiran
4) Membuat refleksi pembelajaran
5) Penilaian rakan sebaya
6) Senarai semak
7) Portfolio digital
8) Mengaplikasikan teknik penaksiran bilik darjah
Modeling
• Menggunakan hasil terbaik sebagai contoh.
• Bimbing pelajar membuat perbandingan hasil
kerja contoh dengan hasil pembelajaran.
Kemahiran menyoal secara berfokus
• Galakkan pelajar membina soalan untuk
dapatkan maklumat tambahan.
• Minta pelajar memilih soalan yang paling baik.
• Bincang soalan yang paling baik.
• Guru memberi bimbingan.
• Guru mengajukan soalan untuk membantu
pelajar menilai pembelajaran sendiri.
Menggunakan pengurusan grafik
sebagai alat penaksiran.
• Bentuk visual yang dapat membantu pelajar
menstrukturkan pemikiran dan pembelajaran
mereka dalam bentuk diagram.
• Bantu dalam membuat klasifikasi, kategori,
perbandingan , turutan dan peta minda.
• Contoh: peta minda, carta T, carta alir, grafik
banding beza.
Membuat refleksi pembelajaran
• Catatan jurnal yang telah dialami.
• Kekuatan, kelemahan, penambahbaikan,
Penilaian rakan sebaya
• Maklum balas daripada rakan pelajar.
• Boleh dibuat dalam bentuk perbincangan.
• Bantu guru menilai tugasan kumpulan.
Senarai semak
• Sesuatu untuk menaksir sikap pelajar, tingkah
laku dan tindakan pelajar semasa proses
pembelajaran.
• Semasa aktiviti amali dan lisan.
Portfolio digital
• Penggunaan ICT/TMK
Mengaplikasikan teknik penaksiran
bilik darjah
• Pelbagai aktiviti penaksiran untuk pelajar
(Assessement For Learning).
PENILAIAN
BERASASKAN
KOMPUTER

Pengajaran mata pelajaran yang menggunakan
perisian yang dibina khusus untuk mencapai
sesuatu objektif.

Merupakan penaksiran yang disediakan,
ditadbirkan, dan disemak oleh komputer.

Terdapat perisian yang telah disediakan khas
untuk kegunaan guru.

Guru hanya memasukkan aktiviti atau item
soalan yang hendak diuji ke dalam program yang
tersedia.




Mentaksir keupayaan pelajar sebelum dan
selepas pembelajaran ( ujian pra dan ujian
pos )
Menyediakan kemudahan latih tubi.
Menyediakan permainan pendidikan untuk
menarik minat pelajar.
Merekod skor pencapaian pelajar.



Menjimatkan masa.
Pelajar boleh menjawab soalan berlainan
bergantung kepada prestasi semasa.
Tahap penguasaan pembelajaran dapat
diukur dalam masa yang singkat.



Menimbulkan masalah sekiranya komputer
digunakan rosak.(masalah teknikal)
Sukar untuk mendapatkan perisian yang
sesuai dengan budaya pelajar.
Guru tidak mempunyai kemahiran.


Penaksiran berasakan komputer banyak
membantu sekiranya perkara ini dipandang
serius oleh semua pihak.
Bab kata saya “Alang-alang bermain, biarlah
sampai berpeluh”

similar documents