TKHK Teşkilat Yapısı - İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği

Report
-SAĞLIK BAKANLIĞI
-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
-İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT YAPISI
Gülser ŞERBETÇİ- Uzman
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe
Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık
Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir.
Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu İl Sağlık Müdürlüğüne
aittir.
Bakanlığın ildeki temsilcisi VALİ’dir.
Vali adına hizmetler "İl Sağlık Müdürü" tarafından
yürütülür.
İlçe Sağlık Müdürlükleri İl Sağlık Müdürünün
denetiminde İlçe Sağlık Müdürü tarafından yönetilir.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İdari İşler Şube Müdürlüğü
Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Eczacılık Şube Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
•
•
•
•
•
•
•
BİRİMLER
Strateji Geliştirme Birimi
Ar-Ge Birimi
Sivil Savunma Uzmanlığı
Bilgi Edinme Birimi
Kriz Merkezi Birimi
Basın Merkezi Birimi
Müze Birimi
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
• Hasta Hakları Koordinatörlüğü
• İnceleme ve Soruşturmalar Birimi
• Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu
Projesi)
• Similasyon Merkezi (SİMMERK)
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şubesi
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi
Aile Hekimliği Uygulama Şubesi
Aşı Programları Şubesi
Atama Şubesi
Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şubesi
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan Sağlığı Şubesi
Çevre Sağlığı Şubesi
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Disiplin İşleri Şubesi
İdari İşler Şubesi
İstatistik ve Bilgi İşlem Şubesi
Kanser Şubesi
İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Mali İşler Şubesi
Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şubesi
Özlük İşleri Şubesi
Ruh Sağlığı Programları Şubesi
Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tüberküloz Şubesi
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ
KURUMU TEŞKİLAT YAPISI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MERKEZ TEŞKİLATI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2011 yılında
kurulmuştur. 2 Kasım 2012 tarihinde ise aktif olarak
çalışmaya başlamıştır.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KURUMUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek,
ayırmak, nakletmek veya kapatmak.
 Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her
türlü alt yapıyı kurmak.
 Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve
güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
 Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla
bilimsel ve teknik işbirliği yapmak.
 Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.
 Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
 Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve
malî hizmetleri yürütmek.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•Kurulacak birliklerin sayısı,
•Bölgeleri ve gruplandırılması,
•Birliklerde görevlendirilecek kadrolu personel ile sözleşmeli yönetici uzman ve büro
personelinin nitelik ve sayıları, Kurum tarafından belirlenir.
• MADDE 4-
•Bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık tesisi bırakılamaz. Birden fazla Birlik
kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak
görevlendirilebilir. (Md.5)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kalkınma plan ve programlarında yer alan
hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması amacıyla,
– nüfus, coğrafi yapı,
– ulaşım,
– sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi,
– hizmetin büyüklüğü,
göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir. (md.4)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
 Bakan ve Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen veya tamamen alt kademelere
devredebilir.”
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uz. Dr. Güven BEKTEMÜR
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
(İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreter)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MİSYONUMUZ
Sağlık Bakanlığının politikaları ve hedefleri
doğrultusunda uluslararası kalite standartlarında
vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için güvenli,
insan haklarına saygılı, iştirakçileriyle uyumlu,
çevreyi koruyan, dinamik, etkin ve verimli sağlık
hizmeti üretmek.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
VİZYONUMUZ
• İnsan odaklı sağlık hizmetlerinde çağdaş normların
uygulandığı, çalışanların gerçekten mutlu olduğu ve
engellerin olmadığı, herkesin rahatlıkla ulaşabildiği,
sağlıklı ve güvenli sağlık hizmetinin verildiği
uluslararası sağlık pazarında etkili lider kurumlar
arasında olmak.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KALİTE POLİTİKAMIZ
•
•
•
•
•
•
•
Deneyimli, Profesyonel kadrosu ve tüm çalışanların katılımı ile sunulan hizmete uluslararası
nitelik kazandırmak.
Bilimsel ve teknolojik olarak ,tüm sağlık tesislerimizde koruyucu ve yataklı sağlık hizmetlerini
ileri düzey standartlara ulaştırmak.
Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırmak.
Toplumun, ihtiyaçları doğrultusunda en etkin şekilde sağlık hizmetinden faydalanmasını
sağlamak.
Sürekli eğitimi hedefleyerek çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını
desteklemek.
Sürekli iyileştirme kapsamında süreçlerimizin verimliliğini uluslararası seviyeye
yükseltmek. Bu doğrultuda değerlendirme yaparak performansımızı geliştirecek kalıcı ve
nitelikli düzenlemeler yapmak.
Tüm sağlık tesislerimizin iş sağlığı güvenliği, tesis güvenliği, çalışan güvenliği ve hasta güvenliği
kapsamında gerekli önlemleri alarak oluşabilecek sorunlar karşısında ve belirlenen süreçlerde
aktif, hızlı çözümler oluşturmak.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
GENEL SEKRETERLİĞİN GÖREVLERİ
•
Sağlık tesislerini işletmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.
•
İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, düzenleme yapılması ve politika
oluşturulması maksadıyla Kuruma teklifte bulunmak.
•
Bünyesindeki sağlık tesislerinde performans değerlendirme sistematiği için her
türlü alt yapıyı kurmak, rapor sonuçlarını belirli aralıklarla Kuruma bildirmek.
•
Kurum onayı ile sağlık tesislerinin açılması ve birleştirilmesi işlemlerini yürütmek.
•
Hedeflenen standartlarda hizmet sunumu ve sağlık hizmetine erişimin
kolaylaştırılması amacıyla, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Birlik dâhilinde personel hareketlerini gerçekleştirmek.
• Satın alma, kiralama, inşa etme, bakım ve onarım işlerini
yürütmek.
• Birliği, belirlenen hedef, politika, strateji ve ilgili
düzenlemelere, sağlık hizmet bölgeleri planlaması ve
hedeflerine uygun şekilde yönetilmesi,
• Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetimi, işleyiş ve yönetim
süreçlerinin etkinliğinin gözetimi, finansal sürdürülebilirlik ile
verimliliğin geliştirilmesi,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
•
Kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespiti ve istihdam planlaması ile personel
hareketlerinin gerçekleştirilmesi,
•
Mali kaynakların etkinliğinin sağlanması amaçlı tedbirlerin alınması, Bütçe ve
yatırım tekliflerinin hazırlanarak Kuruma sunulması,
•
Birlik ile ilgili genel istatistikî bilgilerin ve verimlilik değerlendirmesine esas
verilerin takibi ve bu bilgilerin zamanında Kuruma bildirilmesi, birliğin malî
durumu ve alınabilecek önlemler hakkında Kuruma önerilerde bulunulması,
•
Sağlık tesisleri arasındaki koordinasyonun, hizmet sunumu için gerektiğinde
kamu veya özel kurum kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uz. Dr. Memet Taşkın EGİCİ
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi Hizmetler Başkanı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI
• Tıbbi hizmetlerin etkin ve verimli sunumu için gerekli olan kaynakların
zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla planlamaların
yapılması, gerekli tedbirlerin alınması ve temini için genel sekreter
koordinatörlüğünde, mali hizmetler ve idari hizmetler başkanlıkları ile
çalışmaların yapılması,
• Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hususunda İl Sağlık Müdürlüğü ve
Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesi,
• Özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin (Acil servis, yoğun
bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri…) birlikler için
belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurulması ve hizmet rolünün
gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik
gerekli tedbirleri alınması,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Diğer bağlı kurumlarla müşterek çalışma gerektiren
hizmetlerin (evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım ve
rehabilitasyon…) etkin bir şekilde sunumu için gerekli
düzenlemelerin yapılması; ilgili birim, sağlık tesisi ve hizmet
basamakları ile koordinasyonun sağlanması,
• Yeni yatırım ve ek sağlık tesisi konusunda ihtiyaç tespitinin
yapılması, özellikli tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane
yataklarının tescili, takibi ve denetimi,
• Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik
çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile
koordinasyonunun sağlanması,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Uzm. Dr. Mehmet ERBAKAN
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanı
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER BAŞKANI
• Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal,
hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihalelerin gerçekleştirilmesi,
• Birlik düzeyinde etkin bir stok yönetimi, ve taşınır mal
mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetlerine ilişkin satın almalarda hizmet birim
maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet
üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken
maliyetlerin hesaplanması ile maliyetlerin düşürülmesine
yönelik çalışmaların yürütülmesi,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve
işletme giderleri ile ilgili çalışmaların
yapılması, bunlarla ilgili verilerin zamanında
bildirilmesinin sağlanması,
• İlgili birimlerden gelen bütçe taleplerini ve
kabul edilen bütçeleri konsolide edilmesi,
performans esaslı bütçenin hazırlanarak
gerçekleşmelerin takip edilmesi,
• Kaynak geliştirilme çalışmalarının yürütülmesi,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sözleşmeli Uzman
Sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak, performans
hedeflerine uygun olarak hastane yöneticiliği dışındaki genel
sekreterlik birimlerinde Kurum tarafından belirlenen alan ve
vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını
gerektiren hizmetlerin yürütülmesi,
Büro görevlisi
Genel sekreterliğin büro hizmetlerini yürütülmesi ile genel
sekreterin, başkanların ve sözleşmeli uzmanların verdiği diğer
görevlerin ifası,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HASTANE YÖNETİCİSİ
•
Sağlık hizmetini etkin ve verimli kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak
sunulması, bu konuda gerekli çalışmaları yürütülmesi, standartlara uygunluğun
ölçümü, değerlendirilmesi konusunda uygulamalar,
•
Mevzuatı yakından takip edilerek düzenlemelerin süratle uygulamaya konulması,
Bakanlık ve Kurum tarafından uygulamaya konan tedbirlerin takibinin yapılması,
•
Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara
uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri alınması,
•
Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım
ve kalibrasyonlarının takibi, atıl kapasite oluşmasının engellenmesi,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç
programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanması,
teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için
gerekli süreçlerin yürütülmesi,
• Olağan üstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet
planlarının organizasyonu ve ilgili birimlerle koordinasyonu,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BAŞHEKİM
•
Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi;
sağlık tesislerinde verilen tıbbi hizmetler, toplum temelli sağlık hizmetleri
ile özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmetlerin sağlık tesisinin hizmet
rolüne uygun olarak sunulması,
• Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma
düzen ve usullerinin belirlenmesi,
• Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaların izlenmesi, sonuçlarının
değerlendirilmesi ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve
cihazların planlama ve ihtiyaç tespiti,
• Ağız ve diş sağlığı tarama ve koruyucu hizmetlerin verilmesini sağlanması
ve takibi
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•
•
•
•
İDARİ VE MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine
bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği içerisinde hizmetlerin
yürütülmesi ve denetlenmesi ,
Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol
edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve
çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve
onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
Satın alma işlemlerinin planlanması, uygulanması ve muhasebeleştirilmesi,
Satın almaların muhasebeleştirilmesini zamanında yerine getirmek, sağlık
tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır
bulundurulması amacıyla etkin stok yönetiminin sağlanması, taşınır mal
mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak
takibi, verilerin güncel tutulması,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•
•
•
•
•
Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin
işbirliği içerisinde yürütülmesi ve çalışır halde bulundurulması,
Sağlık tesisinde arşiv, ayniyat, ambar, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane,
tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi ve
morg gibi hizmetlerin yürütülmesi,
Sağlık tesisinde performans esaslı bütçe hazırlamak, gelir ve gider bütçe
gerçekleşme iş ve işlemlerini hastane yöneticisinin onayına sunmak.
Görev alanındaki personelin eğitim, nöbet, çalışma, işbölümü ve
görevlendirmeleri,
Doğal afetlere karşı sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerin
alınması
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
• Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet
sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği
ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesi,
• Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her
türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve
ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulması, ilaç ve
malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını,
korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması,
• Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin,
kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemleri,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin eğitimi, iş
bölümü görev yeri planlaması,
• Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum
hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali
hizmetler müdürü ile birlikte planlanması,
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ MÜDÜRÜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temizlik, yemek, güvenlik, çamaşırhane, hasta karşılama gibi alanlarda çalışan
personelin niteliklerini belirlemek.
Hizmet alımı ile çalışan personelin eğitim programlarını yapmak yönetmek ve kontrol
etmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik, yemek, kantin, karşılama,
vale, güvenlik vb… hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme, ekipman ve cihazların
özelliklerini belirlemek, yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır
bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak.
Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını,
sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak.
Hizmet alımı ile çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını
hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak, çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak.
Sağlık tesisinin tüm dış mekanla ilgili (Otopark, Meydan, Park, Bahçe vb…)
düzenlemelerin takibini yapmak.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun,
ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak.
Ortamda bulunan ses düzeyi, ışık, sıcaklık, havalandırma gibi çevresel uyaranları
kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyarmak.
Yemek sunum saatlerini, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak.
Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak.
Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne
otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliği sağlamak.
Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara
uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak.
Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
Kendisi ile ilgili diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmak.
Hastane yöneticisinin verdiği diğer görevleri yapmak.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürünün İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ile Ortak
Yürüttüğü Görevler
•
Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım
ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtlarının tutulması, hazır ve çalışır durumda
bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması
için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
•
Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi
fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve
otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
•
Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır
bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına
göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve
verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti
gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
•
•
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürünün Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdürü ile Ortak Yürüttüğü Görevler
• Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği,
yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi
uygulamalarını planlamak.
• Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili alanlardaki
mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu,
temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun
takibini yapmak.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ORTAK HÜKÜMLER
•
•
•
•
Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirtilen görev, yetki ve
sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı
ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle
yükümlüdür.
Sağlık tesisine, yatak sayısı, başvuru sayısı, yatan hasta yoğunluğu, hizmet rolü ve
kapalı alanı gibi parametreler dikkate alınarak ihtiyaç halinde ilave müdür
görevlendirilebilir.
Yöneticilik görevlerini aksatmamak kaydıyla; sözleşmeli yöneticilerden, hekim
olanlar ildeki sağlık tesislerinde mesleklerini icra edebilir. Kadroları üniversitelerde
olan öğretim üyelerine ücretsiz olarak mevzuattan kaynaklanan zorunlu ders
görevlerini yerine getirme izni verilebilir.
Birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, ilgili
personel sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte kendisine tevdi olunan diğer
görevlere ait yükümlülükleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Atama işlemleri:
• Birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında yapılacak naklen atama
işlemleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile
Bakan ve Müsteşarın yetkisinde bırakılmış olan atama işlemleri hariç
olmak üzere; her derece ve unvandaki personelin atama ve nakil işlemleri
doğrudan Kurum Başkanı tarafından yapılır.
• Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek
suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere, birden fazla birlik kurulan
illerde ise aynı il içerisindeki birlikler arasında yapılacak atama işlemleri
bakımından koordinatör birlik genel sekreterine devredebilir.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında her derece
ve unvandaki personelin ilgili mevzuatı çerçevesinde
yapılacak atama ve nakil işlemleri Genel sekreterlik
tarafından yapılır. Genel sekreter gerektiğinde bu yetkisini
sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle idari hizmetler
başkanına devredebilir.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Görevlendirme İşlemleri
Birden fazla birlik kurulan illerde bu birlikler arasında yapılacak geçici
görevlendirme işlemleri ile aynı birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları
arasında yapılacak geçici görevlendirme işlemleri ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı
Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile Bakan ve Müsteşarın yetkisinde
bırakılmış olan geçici görevlendirme işlemleri hariç olmak üzere, her derece ve
unvandaki personelin geçici görevlendirme işlemleri Kurum Başkanı tarafından
yapılır. Kurum Başkanı gerektiğinde bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek
suretiyle merkez teşkilatında alt kademelere devredebilir.
•
Birlik Denetimi
Birliklerdeki denetim hizmetleri, İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan
Yardımcılığı ile Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat
kapsamında yürütülür.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Birlik Denetimi
Birliklerdeki denetim hizmetleri, İzleme, Ölçme ve
Değerlendirme Başkan Yardımcılığı ile Denetim
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat
kapsamında yürütülür.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
HUKUK VE MUHAKEMAT İŞLEMLERİ
• Hukuk Hizmetleri: Kurum hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemler Hukuk
Müşavirliğince yürütülür.
•
Muhakemat Hizmetleri:
Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim
yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki
uyuşmazlıklarda Kurum’u temsil ile dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip
etmek görev ve yetkisi Kurum Hukuk Müşavirliğine aittir.
Taşra teşkilatı muhakemat hizmetleri, Kurum Hukuk Müşavirliğinin
denetim, gözetim ve koordinasyonunda doğrudan Genel sekretere bağlı
olarak kurulacak Avukatlık Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ İŞLEMLER
• Harcama Yetkilisi
Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel sekreterdir.
• Harcama yetkililiğine yüklenilen görev ve yetkiler,
ilgili kanunî
düzenlemelerin izin vermesi halinde, bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler
dâhilinde başkanlara ve hastane yöneticisine devredilebilir.
• Yetki devri yoluyla harcama yetkililiği görevinin devredilmiş olması, aynı
kişinin farklı işlemlere ilişkin olarak gerçekleştirme görevini yürütmesine
engel teşkil etmez.
• Gerçekleştirme Görevlisi: Kurum taşra teşkilatı gerçekleştirme görevlisi
mali hizmetler başkanıdır.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
• Satınalma İşlemleri
Kamu hastaneleri birlikleri bünyesinde bulunan sağlık
kurumlarının her türlü mal ve hizmet alımı ihaleleri ile
yapım işi ihaleleri ve bunlara ilişkin muayene kabul ve
kontrol işlemleri Genel sekreterlik tarafından yürütülür.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TEŞEKKÜRLER

similar documents