pro Realizační tým

Report
Plán práce OT,RK a
Realizačních týmů v rámci
Projektu
Praha, 13.2.2014
Odborný tým
Realizace procesů dle
Časový harmonogram
metodiky MOS
Aktivita
únor
březen
duben
květen
1
Řízený rozhovor/dotazník, část 1
X
x
2
Metodika institucionalizace MOS
X
X
X
X
3
Vytváření Komunikační platformy
MOS – pro Shromáždění zástupců
X
X
X
X
4
Dotazník, část 2
X
X
X
5
Zpracování analytické části, šablony X
X
X
6
Školení– doškolení RT, školení
Aglomerace
X
X
X
7
Volba volitelného tématu
x
x
x
8
Nastavení a plná funkčnost
reportingu
X
X
9
Oficiální Shromáždění zástupců
obcí
červen
X
→
X
X
→
→
X
X
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
1. Aktivita
Řízený rozhovor- dotazník, část 1
Realizační
tým
Oslovení obcí a DSO v území, diskuze v území o MOS a Projektu
prostřednictvím řízeného rozhovoru/dotazník A, zpracování
výsledků za území
Vyhodnocení pořízených dat – informace pro další debaty v území
Regionální Průběžné poskytování informací realizačním týmům, případná
Koordinátor spoluúčast na vyhodnocování Dotazníku
Odborný
tým
Poskytnutí zpětné informace o pořízených datech, stanovení
postupu při zpracování a vyhodnocení Dotazníku, závěrečné
vyhodnocení a zpracování výstupních sestav (tabulky a grafy)
z pohledu celé ČR
Realizace procesů dle
metodiky MOS
1. Řízený rozhovor /dotazník k MOS (1.část dotazníku)
•
•
•
•
•
Zpřístupnění základní evidenční tabulky s identifikací již zaznamenaných
(zpracovaných, oslovených) obcí či DSO pro realizační týmy v území
-dávkové zpracování,
Distribuce Základního souhrnného přehledu pořízených dat za jednotlivé
ORP (excelovská tabulka) příslušným Realizačním týmům prostřednictvím
RK ve vyhlášených termínech (17. 2, 3.3.)
Zaslání validovaného konečného souboru pořízených dat KMOS do
Informačního systému Projektu (viz metodický pokyn)- název souboru
ORP _ název ORP_ Dotazník1 zaslat příslušnému RK (ten přepošle na
reporting.mos
Předání návrhu na postup při zpracovaní a vyhodnocení dotazníku pro
analytické potřeby KMOS.
Diskuze k uvedeným bodům
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
2. Aktivita
Metodika institucionalizace MOS
Realizační
tým
Doručena metodika Smluvnímu partnerovi, seznámení se s
metodikou a problematikou institucionalizace MOS
Regionální
Koordinátor
Právní tým
Právní tým bude informovat ve svém vystoupení na poradě RK
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
3. Aktivita
Vytváření Komunikační platformy MOS
Realizační
tým
KMOS, ve spolupráci s Motivujícími starosty informuje
představitele obcí (starosty) ve správním území ORP o zahájení
procesu realizace Projektu na daném území a vyzve je ke
spolupráci. Přímo organizuje nebo se účastní neformálních
setkávání starostů v území, kde diskutuje o možnostech
prohloubení MOS (Metodika MOS - právní aspekty)
Regionální
Koordinátor
Poskytuje informační a konzultační podporu, případně se účastní
některých akcí
Odborný
tým
Zodpovídá na případné dotazy, v odůvodněných případech může i
aktivně vstoupit do probíhajících debat a setkávání
Realizace procesů dle
metodiky MOS
3. Vytváření Komunikační platformy MOS
Koordinátor meziobecní spolupráce, neprodleně po svém ustanovení
informuje představitele obcí (starosty) ve správním území ORP o zahájení
procesu realizace Projektu na daném území a vyzve je ke spolupráci. Spolu
se svým asistentem a pracovníkem pro analýzy a strategie připraví svůj
vlastní komunikační plán zabezpečující průběžnou informovanost všech obcí
(starostů) o právě probíhajících aktivitách Realizačního týmu a zajišťující i
zpětnou vazbu.
Komunikační platforma umožňuje vznik neformálního Shromáždění
zástupců.
Motto: Skupinu starostů (případně i členů obecních zastupitelstev) obcí a
měst správního obvodu daného ORP, kteří se budou postupně zapojovat do
realizace projektu meziobecní spolupráce je možno označit jako neformální
Shromáždění zástupců daného ORP. Tato iniciační skupina bude hrát velmi
důležitou roli při institucionalizaci meziobecní spolupráce v rámci tohoto
projektu.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Toto neformální Shromáždění zástupců nemusí mít pro účely Projektu pevnou
organizační strukturu, bylo by svoláváno dle potřeby koordinátora meziobecní
spolupráce případně motivujícím starostou a účast starostů by byla pochopitelně
dobrovolná.
Koordinátorovi meziobecní spolupráce se doporučuje co nejdříve ve spolupráci
s motivujícími starosty iniciovat vznik této platformy. Tato platforma umožní
Smluvnímu partnerovi (a jeho realizačnímu týmu) vytvořit nejen lepší pracovní
klima pro analytické a návrhové aktivity Realizačního týmu v území, ale
pochopitelně by usnadnila i proces přípravy i vlastního jednání starostů na prvním
oficiálním setkání představitelů
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti
4. Aktivita
Dotazník, část 2
Realizační
tým
Zajistí sběr informací prostřednictvím 2. části dotazníku mezi
obcemi ve SO ORP. Poskytnou respondentům „link“, kde
dotazník vyplní nebo sami přepíší odpovědi do on-line
dotazníku (na základě papírové nebo elektronické verze
dotazníku)
Regionální Poskytuje metodickou podporu. Poskytuje základní informace
Koordinátor o tom, jak bude dotazníkové šetření probíhat (termín,
respondenti, technické zajištění, vyhodnocení).
Odborný
tým
Připravil dotazník a následně zajistí vyhodnocení, které bude
poskytnuto realizačním týmům.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
4. Dotazník - 2. část
•
•
•
•
Ze smlouvy vyplývá, že Svaz pošle do konce ledna smluvním partnerům
dotazník - splněno řízeným rozhovorem (1. část); druhá část bude
poskytnuta do 14.2.; smluvní partner zajistí, aby ho respondenti vyplnili
formou on-line dotazníku (nebo jim s tím pomůžou) do 30.4.2014. Záleží na
smluvním partnerovi, kdy šetření zahájí. Důležitý je konečný termín.
Dotazník má za cíl dosbírat informace k meziobecní spolupráci – zaměření
MOS, problémy v dílčích oblastech, argumenty na podporu změny
legislativního prostředí
Bude se jednat o 19 otázek – až na jednu jsou všechny uzavřené (výběr
z několika možností)
Průběžné výsledky (vyplněné dotazníky) poskytne OT realizačním týmů
v termínech 28.2., 31.3., 30.4, v případně dohody „ad hoc“ ve formě
databáze
Realizace procesů dle
metodiky MOS
4. Dotazník - 2. část
•
•
Dotazník budou distribuovat realizační týmy v území, respondenty budou
zástupci obcí v ORP (starosta, místostarosta); předáním výstupů se myslí
vyplnění on-line dotazníku
Vyhodnocení dotazníku provede po skončení sběru informací OT a
výsledky ve formě tabulek a grafů poskytne realizačním týmům
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
5. Aktivita
Zpracování analytické části, šablony
Realizační
tým
Hlavní zodpovědnost za zpracování šablony
Regionální Metodická podpora
Koordinátor
Odborný
tým
Metodická doporučení, příprava častých dotazů a odpovědí,
metodická podpora (mail, tel.)
Realizace procesů dle
metodiky MOS
5. Zpracování analytické části souhrnného dokumentu
•
•
•
•
•
Smluvní partneři mají k dispozici všechny metodiky - aktuální verze 1.2 je
ke stažení na webu OBCESOBE, byla zveřejněna 31.1.2014
Šablony – k dispozici ne webu OBCESOBE ve verzi 1.2, byly zveřejněny
31.1. včetně informace, co bylo změněno oproti předchozí verzi
Soubory s daty (MŠMT, MPSV, MF a ČSÚ) - jsou k dispozici ke stažení na
webu OBCESOBE
Termín pro zpracování: 31.5.2014
Převod do souhrnného dokumentu v rámci nového IS – probíhají jednání s
firmou. Realizační týmy v tuto chvíli zpracovávají pouze šablony! Ty se
následně převedou do Strategického dokumentu – bude nastaveno ve
spolupráci s firmou.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
•
•
Je nezbytné ze strany RK průběžně s realizačními týmy v územích
komunikovat a mapovat, jak pracují na zpracování analytické části
dokumentu - zda nemají s něčím problémy, poskytovat metodickou
podporu,
V rámci „monitoringu aktivit“ budeme průběžně sledovat rozsah zpracování
šablon a problémy, se kterými týmy se potýkají.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
6. Školení – doškolení RT, školení Aglomerace
Při řešení aglomerace je naším cílem rozpoutat komunikaci o rozvoji
aglomerace v území. V tomto směru aglomerační expert úzce
spolupracuje s KMOS při komunikaci cílů projektu, sběru informací o
MOS – řízený rozhovor, dotazníkové šetření (vystupuje v úzké
součinnosti s KMOS dle metodiky navazování MOS).
Identifikuje témata vhodná pro řešení v území aglomerace. Organizuje
debatu o způsobech rozvoje území, o způsobech, formách spolupráce
obcí a měst tvořící aglomeraci. Na základě identifikace společných témat
je rozpracovává, identifikuje možné projekty MOS v území
aglomerace (postupuje obdobně jako expert na volitelné téma a PAS,
vazba na rámcovou metodiku). Jde o to vést debatu o meziobecní
spolupráci i na bázi společného rozvoje území aglomerace v kontextu
přístupů pólů rozvoje/růstu, udržitelného rozvoje měst, partnerství města a
venkova.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Možnými tématy je zajištění dopravní obslužnosti, zajištění dodávek
vody, vodní hospodářství, kanalizace, cestovní ruch a volnočasové
aktivity, podpora podnikání, podpora inovačních procesů, koordinace
územně plánovacích aktivit apod. – záleží na preferenci území.
V území, kde bude vytvářeno ITI a IPRU se snaží zapojit do realizačních
týmů, usiluje o navázání spolupráce mezi obcemi na bázi MOS, podílí se
na dílčích analytických pracích. Metodické pokyny vydává MMR, města
ITI či IPRU – bude vyvěšeno na webu www.obcesobě.cz.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
7. Aktivita
Volba volitelného tématu
Realizační
tým
Iniciace debaty mezi obcemi o výběru volitelného tématu,
která bude uzavřena výběrem tématu nejpozději v průběhu
prvního Setkání představitelů obcí v květnu/červnu 2014.
Regionální Informační a případná konzultační činnost
Koordinátor
Odborný
tým
Odborná metodická podpora – vydání metodických pokynů
pro většinové téma (s ohledem na preferenci území)
Realizace procesů dle
metodiky MOS
7. Volba volitelného tématu
Výběr volitelného tématu se uskuteční na základě debaty mezi obcemi,
která proběhne nejpozději v průběhu prvního Setkání představitelů obcí
v květnu/červnu 2014. Je možné vybrat 1 až 2 témata.
Jestliže se tyto diskuse uskuteční v území před tímto Setkáním a v
jejich průběhu se dosáhne většinového stanoviska o výběru 1 či 2
volitelných témat, je možné zahájit analytické práce již dříve, ne však
před 1. březnem 2014. Podmínkou je doložení usnesení o výběru
tématu schváleného alespoň 50 % obcí tvořících dané území ORP, a to
formou zápisu s podpisy zúčastněných zástupců. V tomto případě
budou ostatní účastníci Setkání představitelů obcí, které bude
organizované v květnu/červnu 2014, s tímto výběrem seznámeni.
Ve své práci postupuje tematický expert dle znění rámcové metodiky,
avšak s ohledem na charakter zvoleného volitelného tématu.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Co se týče charakteru tématu, pak volitelné téma by mělo být vybráno
tak, aby vycházelo z aktuálních potřeb daného územního obvodu a
směřovalo primárně do oblasti výkonu samostatné působnosti.
Může se však také zaměřit na témata vztahující se k přenesené
působnosti výkonu státní správy (plně nebo částečně – např. územní
plánování). Nesmí však jít o správně regulatorní agendu či výkon
vrchnostenské správy.
Volitelné téma musí mít zejména rozvojový potenciál.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Může se jednat např. tyto agendy – jedná se o demonstrativní výčet,
který jsme vytvořili na základě informací od regionálních
koordinátorů a podnětů ze stran měst a obcí.
• cestovní ruch, lázeňství
• podpora zaměstnanosti, bezpečnost, sociální začleňování, sociální
podnikání,
• doprava, dopravní obslužnost,
• protipovodňová opatření, nakládání s vodou,
• servis samosprávám v území (veřejné soutěže, účetnictví, příprava
materiálů pro jednání samospráv obcí…),
• apod.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti n
8. Aktivita
Nastavení a plná funkčnost reportingu
Realizační
tým
KMOS bude jménem Realizačního týmu (v zastoupení Smluvního
partnera) podávat monitorovací zprávu v měsíčním cyklu – viz
elektronický formulář
Regionální
Koordinátor
Bude průběžně stahovat monitorovací zprávy za své KMOS,
vyjadřovat se k situaci na Titulním listě (k jejich monitorovacím
zprávám) a zpracovávat svůj report za všechna svá ORP.
Odborný
tým
Na základě monitorovacích reportů RK (v případě aktuálních
problémů i reportu příslušného KMOS) bude vyhodnocovat postup
realizace Projektu v území přijímat opatření. Snaha integrovat
reporting do IS.
Realizace procesů dle
metodiky MOS
8. Nastavení a plná funkčnost reportingu
•
•
Již byly rozeslány formuláře k monitorovacímu reportingu, a to :
o pro Realizační tým – vyplňuje KMOS, RK k tomu vyplňuje Titulní list
o pro Regionálního koordinátora – vyplňuje na podkladě informací z
monitorovacích reportů jednotlivých KMOS a svých získaných poznatků a
informací
Periodicita:
o měsíčně (za uplynulý měsíc), KMOS budou zasílat Monitorovací
zprávu do 5. pracovního dne reg. koordinátorovi; RK bude předávat
svůj report vždy k 10. pracovnímu dni - platí od zprávy k 28.únoru.
o Monitorovací zpráva bude označena KMOS_ název ORP_ za období (k
poslednímu dni měsíce)_datum odeslání souboru
o RK ji spolu s Titulním listem pošle na adresu [email protected]
o Svůj souhrnný report zašlou na adresu [email protected] a
v kopii na [email protected] .
Realizace procesů dle
metodiky MOS
Nastavení zodpovědnosti
9. Aktivita
Oficiální Shromáždění zástupců obcí
Realizační
tým
Formální a technická příprava RT jako zástupce smluvního partnera a
motivujících starostů na 1. oficiál. Setkání zástupců obcí.
Připraví zpracovanou analytickou část ke třem základním tématům a
stručný nástin možných variantních návrhů směřujících k řešení
problematických okruhů a potřeb daného území ORP; po projednání na
oficiálním Shromáždění zástupců obcí zašle k oponentuře na Svaz.
Dále k projednání na Setkání bude připraven postup pro výběr volitelného
tématu a potřebné dokumenty týkající se institucionalizace meziobecní
spolupráce (viz Metodika institucionalizace MOS).
Regionální
Koordinátor
Bude poskytovat informační a metodicko-koordinační podporu
Odborný
tým
Průběžné poskytování informační a odborné podpory, monitoring
postupu realizace Projektu, zajištění odborných oponentur
Realizace procesů dle
metodiky MOS
9. Oficiální Shromáždění zástupců obcí
•
První oficiální setkání představitelů musí proběhnout v první polovině roku
2014, nejdříve však poté, co Svazu budou doručeny dokumenty uvedené
v odst. 4 přílohy č. 2 ke Smlouvě v odpovídající kvalitě, bez formálních a
věcných nedostatků, a zároveň nejpozději do 30. června 2014.
•
odst. 4 přílohy č. 2
Nejpozději do 31. května 2014 se Smluvní partner zavazuje doručit
v elektronické formě Svazu zpracovanou analytickou část ke třem dílčím
rozvojovým strategiím z oblasti školství a předškolního vzdělávání, z oblasti
odpadového hospodářství a z oblasti sociálních služeb. Ke stejnému datu se
Smluvní partner též zavazuje doručit v elektronické formě Svazu stručný nástin
možných variantních návrhů směřujících k řešení problematických okruhů a
potřeb daného Správního obvodu vycházejících z již zpracovaných
analytických materiálů ke třem dílčím rozvojovým strategiím, a to v rozsahu
nejméně tří normostran textu.
Podpora meziobecní
spolupráce
• Program prvního oficiálního setkání představitelů obcí se Smluvní partner
zavazuje sestavit tak, aby jednotliví účastníci diskutovali o možnostech
meziobecní spolupráce v rámci výkonu samostatné působnosti (včetně
možnosti zakládání dobrovolných svazků obcí) a zvolili oblast výkonu
samostatné působnosti, v níž by s ohledem na regionální specifika v rámci
Správního obvodu bylo vhodné do budoucna rozvíjet vzájemnou spolupráci
územních samosprávných celků. Dále by Smluvní partner měl zajistit
projednání rozpracovaných dílčích rozvojových strategií, včetně
variantních řešení problémů souvisejících s analyzovanými oblastmi
samostatné působnosti v území Správního obvodu, a dokumentů
týkajících se institucionalizace meziobecní spolupráce.
• Smluvní partner po doručení oponentních posudku zajistí zapracování
připomínek oponentů do analytických částí jednotlivých dílčích rozvojových
strategií z oblasti školství a předškolního vzdělávání, z oblasti odpadového
hospodářství a z oblasti sociálních služeb, případně jejich úpravu.
Informační systém - Aktuální stav
Podpora meziobecní spolupráce
Podpora meziobecní
spolupráce
• I. Etapa – realizace do 25.2., příprava
platformy IS, dodání a implementace IS,
průběžné vkládání šablon za nosná
témata
• Připravenost IS pro vkládání uživatelských
kont, šablon a formulářů, příprava šablon
na monitoring projektu
Podpora meziobecní
spolupráce
• Regionálního koordinátoři proškolení na
dalším setkání (oXy Online s.r.o.)
• Bude zpracováno instruktážní video,
průvodce aplikací
• Práce s dokumenty
• Vyplňování dotazníků
• Vyplňování průběžného monitoringu
projektu
• Kalendář plánovaných akcí
Podpora meziobecní
spolupráce
Debata, dotazy, komentáře
Děkujeme za pozornost
Pojďme společně podpořit
rozvoj meziobecní spolupráce
v ČR !
www.obcesobe.cz

similar documents