En resa geonom barns utveckling

Report
”En resa genom barns utveckling”
Fredrik Lindencrona, PSYNK
Presentationen
 Kunskapssammanställningens struktur
 Viktiga utgångspunkter – allt hänger ihop!
 Matildas resa
 Vi måste lära av varje barn!
 Vänersborgs data – vilka frågor väcker de om barn och ungas resa?
En bild av barn och ungas utvecklingsresa?
En
 Hur stimulerar vi viljan att ge sig ut?
 Hur hög är tröskeln?
 Hur bra verktyg ger vi barnen?
 Hur väl tränar vi barnen att använda
verktygen?
 Vilka skydd ger vi barnen för att inte
skada sig?
Kunskapssammanställningens struktur
 Bygger på internationell evidens - tämligen högt
ställda krav
 Nuläge 2012
 Användningsområde: att planera vad barn och
unga borde erbjudas
Tänkvärda principer
 Vi kan och vi måste agera tidigt – 75% av all psykisk ohälsa startar
innan 25
 Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ utveckling
 Friskfaktorer och tidiga insatser kan uppväga riskfaktorer
 Ett bra resultat förutsätter tillgång till högkvalitativa insatser
 Barn med omfattande problem behöver ofta stöd hela uppväxten
 Investeringar kan komplettera men aldrig ersätta generellt utbud
Allt hänger ihop!
 37% av barn och unga uppger något symtom på psykisk ohälsa
 Barn som uppger att de har problem i familjen har 2-3
gånger högre risk för att uppge psykisk ohälsa
 Barn som uppger att de har problem i skolan har 2-3 gånger
högre risk för att uppge psykisk ohälsa
Källa: Nationella kartläggningen av barn och
ungas psykiska hälsa (ÅK 6 och 9)
En stor andel av barn med symtom på psykisk ohälsa
upplever samtidigt problem i andra livsområden
Källa: Nationella kartläggningen av barn och ungas
psykiska hälsa (ÅK 6 och 9)
Vi har en förkärlek för stuprör!
Kognitiv förmåga
Motivation, Personlighet
Familj
Förskola
BVC
Grundskola
Elevhälsa
Gymnasieskola
BUP
BUH
Studieresultat
Arbetsmarknadsframgång
Psykisk
hälsa
Socialtjänst
MVC
Det finns stuprör även i Vänersborg
En bättre bild: allt hänger ihop
Ett kontinuerligt dynamiskt
samspel!
Kognitiva
förmågor
 Båda typerna av förmågor
behövs för båda utfallen
 Förmågor bygger nya
förmågor
Sociala
förmågor
Skolprestation
&
Psykisk hälsa
 Sociala och personliga
förmågor möjliggör
kognitiva förmågor i ett
kretslopp
 De olika förmågorna kan ha
olika effekt vid olika
tillfällen i livet
Kunskapssammanställningens
dimensioner
 Förväntad utveckling
- Barn och unga utvecklas i mycket olika takt
- Vissa tecken är angelägna att följa hos alla barn
- För att kunna sätta in hjälp och stöd tidigt
Kunskapssammanställningens
dimensioner
 Insatser till alla
- Vardagsmiljöer har en viktig roll i att stödja alla barn
och unga
- För barn med särskilda insatser kan inte behovet av
bra vardagsarenor överskattas
Kunskapssammanställningens
dimensioner
 Tecken att vara uppmärksam på
- Risktecken kan finnas hos barn, familj och i deras
livsomständigheter
- Kan vara långvariga eller kortvariga, breda eller
specifika
- De bör uppmärksammas tidigt och mötas med
lämpliga insatser
Kunskapssammanställningens
dimensioner
 Bekräftad problematik
- Diagnosticerbara problem – med en bred begreppsram
- Diagnoserna har placerats in i de åldrar där de brukar debutera
- Bedömningen av hur vanligt förekommande problemet är har
anpassats till svenska förhållanden i samråd med experter
- Försiktighet har gällt så siffrorna är sannolikt i underkant
Matilda: En av Vänersborgs
fyrahundra tvååringar
 Matilda är snart 3 år
 Har varit senare än brodern, särskilt att prata
 Mycket för sig själv, svår att trösta
 Sover oregelbundet och ganska lite
 Föräldrar oroliga för hörseln, men kollat – OK
 Fråga till BVC: Kan det vara autism?
Matildas resa genom utvecklingen
 Var hittar vi Matilda här och nu?
 Vilka insatser bör vi överväga nu för att hjälpa Matilda?
- Vardagsmiljön: förskola?
- Föräldrar och familj?
- Behandlingsinsatser för Matilda?
 Vad bör vi fundera över framåt?
2 - 6 år
Förväntad utveckling
Kognitivt
• Fungerande språk-, tanke- och beslutsförmåga
Psykosocialt
• Trygga relationer till andra vuxna
• Goda kamratrelationer
?
Fysiskt
• Finmotorik och balans, öga/handkoordinering
• Klär sig själv
?
2 – 6 år
Tecken att vara uppmärksam på
Föräldrar
• Bristande uppmärksamhet, Bristande samspel
• Otydlig uppfostran
Barn
• Låg begåvning
• Tal- och språkförsening
• Agerar först och tänker sedan • Koncentrationssvårigheter
• Avvisande mot andra barn
• Huvud-/skallskada
–9 mån – 2 år
Förväntad utveckling
Kognitivt
• Sover, äter och reagerar adekvat
?
Psykosocialt
• God anknytning till föräldrar
Fysiskt
• Adekvat längd och viktuppgång
• Krypa, prata och gå
?
2 – 6 år
Bekräftad problematik
Utredning visar att diagnosen kan bekräftas!
• ADHD
• Autismspektrum och kognitiva funktionsnedsättningar
• Uppförandestörning/Trotssyndrom
Vilka insatser bör vi överväga för att
hjälpa Matilda i nuläget?
En förskola av hög kvalitet




Pedagoger och chefer med hög kompetens
Utveckling av exekutiva funktioner
Stöd till tidig språkinlärning
Socialt och emotionellt lärande i förskolan
Alla samhällsaktörer:
 Uppmärksammar barn i riskmiljö, föräldrars stödbehov och
initierar tidigt stöd
 Möjliggör för föräldrar att hjälpa sina barn att lära sig nya
färdigheter
Vilka insatser bör vi överväga nu för att
hjälpa Matilda?
Föräldrar
• Stöd till föräldrar med särskilda behov ???
 Föräldrastöd (insats via föräldrar)
Matilda (genom föräldrar och förskola)
 Tillämpad beteendeanalys
 Naturliga inlärningsstrategier
 Strukturerad vardag (schema)
 Beteendestöd och beteendeträning
Vad bör vi fundera över: 6 – 12 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa?
Kognitivt
• Läs-och skrivförmåga
• Matematikens grunder, språk-, tanke- och beslutsförmåga
Psykosocialt
• Kan följa regler
• Förstår andras behov och har förmåga till konfliktlösning
Fysiskt
• Tidiga pubertetstecken
• Adekvat längd och viktuppgång
• Normal motorik och fysisk aktivitet
Vad bör vi fundera över: 12– 16 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa?
Kognitivt
• Effektiv studieförmåga, motivation för lärande
• Realistisk bedömning av egen förmåga
Psykosocialt
• Utvecklade vänskapsrelationer
• Positiv självkänsla och problemlösningsförmåga
Fysiskt
• Pubertet och fysisk utveckling
• Hormonellt betingade humörsvängningar
12 – 16 år - en tuff ålder för Matilda!
Bekräftad problematik
• Depression?
• Ångestproblematik?
• Ätstörningar?
Insatser
Depression och ångest
•
•
•
•
Interpersonell terapi
Individ/gruppbaserad KBT
Gruppbaserad KBT + Föräldrastödskomponenter
Läkemedel
Ätstörning
• Familjeinterventioner och psykoterapi
• Familjestöd
Vad bör vi fundera på: 16 – 18 år
Hur säkrar vi Matildas utvecklingsresa?
Kognitivt
• Förmåga till komplext beslutsfattande
• Kan planera och fullfölja på längre sikt
Psykosocialt
• Frigörelse
• Utforska kärleksrelationer, arbete/utbildning o världsåskådning
Fysiskt
• Pubertet och fysisk utveckling
• Goda mat- och motionsvanor
Varje barn erbjuder en unik möjlighet att
lära kring hur vi kan förbättra resan!
 Vad kan Matilda lära oss?
 Hur många barn i samma situation finns det Vänersborg?
 Når vi fram till vart och ett av dem?
 Räcker våra insatser till alla som kan dra nytta av dem?
 Har vi tillräckligt bra insatser för vart och ett av dem?
Vad kan Matilda lära oss?
Matilda kunde uppmärksammats tidigare! Viktiga tecken
fanns redan i åldern -9 mån till 2 år:




Koncentrationssvårigheter
Sömn/ätproblem
Liten viktuppgång
Motoriska problem
Samtidiga insatser från många olika behövs ofta
- Förskolan och specialistnivån samt föräldrastöd
Fortsatt uppmärksamhet på hur den förväntade
utvecklingen kommer att fortlöpa – vilka är
riskperioderna?
Hur får varje barn i Vänersborg bästa möjliga utveckling?
Vilken storleksordning talar vi om i
Vänersborg? (Informerad gissning!)
Diagnosticerbar
problematik
Uppskattad Hur många i Vänersborg?
andel
(av ca 8000 barn 0-18 år)
Autismspektrum
1%
Cirka 80
Allvarlig kognitiv
funktionsnedsättning
2%
Cirka 160
ADHD
3-5%
Cirka 240-400
Ångestproblematik
4-6%
Cirka 320-480
Dyslexi
5-10%
Cirka 400-800
Ätstörningar
2-3%
Cirka 160-240
Psykos och bipolär
< 1%
<80
Missbruk/beroende
1%
Cirka 80
Varje barn erbjuder en unik möjlighet att
lära kring hur vi kan förbättra resan!
 Nås vart och ett av de barn som behöver stöd?
 Räcker insatserna till alla som kan dra nytta av dem?
 Erbjuds tillräckligt bra insatser för vart och ett av dem?
Hur kan Vänersborg säkra att varje
barn får den bästa möjliga resan?
BASPLATTAN - ÖKA FRISKFAKTORERNA!
Tydliga normer och förväntningar i omgivningen
Stöd att utveckla god anknytning till andra människor
Möjligheter att utveckla sociala och kognitiva kompetenser
Miljö som förstärker positiv utveckling
Hur kan Vänersborg säkra att varje
barn får den bästa möjliga resan?
BASPLATTAN - MINSKA RISKFAKTORERNA!
Samhällsfaktorer



Hög social och ekonomisk belastning
Stor in- och utflyttning i området
Bristande sociala nätverk och lågt socialt kapital
Föräldrafaktorer
 Missbruk, psykisk ohälsa
 Socialt och ekonomiskt utsatta och i en pressad livssituation
Barnfaktorer
 Se barn med särskilda svårigheter – socialt, kognitivt, fysiskt
Vänersborgs avtryck i den nationella statistiken
Färg
UTFALL: Beskrivning
Sämre än både länet och
riket
I nivå med länet och/eller
riket
Bättre än både länet och
riket
Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får
den bästa möjliga resan?
Indikatorer
Låg födelsevikt
Amningsfrekvens vid 6 månader
Mäns % föräldraledighetsuttag
% Barn i ekonomiskt utsatta familjer
% Barn i familjer med långvarigt beroende av
ekonomiskt stöd
Elever som får veta hur det går för dem i ÅK5
Psykisk hälsa ÅK 6 (2009)
Data
Vilka frågor väcker detta om yngre
barns resa?
 - 9 månader till 2 år?
- Födelsevikt, Amning, Föräldraledighet för pappor
- Kan en ännu bättre start säkras för varje barn?
 2- 6 år (Data saknas)
 6-12 år
- Psykosomatiska besvär, Nedstämdhet, Mobbning (2009)
- Varför är dessa så höga? Erbjuds skolbaserade program? Bra
fritidsaktiviteter?
- Feedback i skolan (2012)
- Hur synliggörs elevers lärande och lärprocesser aktivt?
Hur kan Vänersborg säkra att varje barn får
den bästa möjliga resan?
Indikatorer
% Elever som uppger att de får veta hur det går för
dem i skolan ÅK 8
Andel barn/1000 som lagförda för brott
Psykisk hälsa ÅK 9
Andel gymnasiebehöriga
% som klarar Gymnasiet på 4 år
% Etablerad i utbildning eller arbete 2 år efter
avslutat gymnasie
Arbetssökande 20-24 år
Data
Vilka frågor väcker detta om äldre
barns och ungas resa?

12 – 16 år
- Trots att vissa skolindikatorer utvecklas positivt var den psykiska hälsan
(2009) sämre i ÅK 9 än i ÅK 6
- Andel gymnasiebehöriga skulle kunna vara högre
- Nedstämdhet och koncentrationssvårigheter
- Varför? Vad skulle man kunna göra?
- Stresshantering?, Skolbaserade program?

16-18 år

18-24 år

Finns det en länk mellan psykiska problem i högstadiet och den höga
arbetslösheten som ung vuxen?
- Gymnasiet avslutas av många inom fyra år
- Få i arbete, många varken i utbildning, träning eller arbete

Framtidshopp?
En
Vilken resa vill
Vänersborg ge sina
barn och unga?
Ser fram emot ett
fortsatt roligt arbete
tillsammans!
Tack för mig
[email protected]

similar documents