20140922 ppt OCSG sept 2014

Report
SPLITSING SG
Gevolgen voor het personeel :
• Belofte maakt schuld : brief eind schooljaar TABD’ers
• TABD’ers die één jaar langer moeten wachten
• Plaatsing TADD’ers die niet meer konden geplaatst worden
• 10 dossiers
• 1 verliep minder vlot, aanstelling tot eind 2014, in ‘eigen’ SG.
• Aanpakken afsprakennota personeel :
• Wat gaat voor ?
• Aanstelling in school/SG waar je eind schooljaar aan het werk
bent ?
• Aanstelling in een ‘onbekende’ school in de SG waar je TADD
bent ?
SPLITSING SG
Gevolgen voor de scholen :
• LOC/OR + schoolraad :
• antwoord advies negatief (via schoolbestuur)
• Langer wachten op lt AN
• Opbouw TADD goed in de gaten houden
Verdeling stimuluspunten :
• Zie schema
• Aanwerving van 2 HT loopbaancoaches (mentoren)
• Extra 90 ptn zijn verdeeld over de scholen (gemotiveerde vragen)
• Volgend jaar : opvangen gevolgen M-decreet
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Even kort doornemen = hoofdagendapunt volgende bijeenkomst
• Belangrijkste rode draad :
• huidige samenwerking blijft onverkort behouden
• Verankering evaluatie samenwerkingsovereenkomst
• Verantwoording uiteindelijk bij RvB
• GAP (zie verder) : verankering ook in wg personeelsbeleid
• Al wat wettelijk mag, gebeurt samen :
• Personeelsbeleid
• Begroting
• Vergaderingen
• Vertegenwoordiging
GAP VZW SGSNBAO
Even kort doornemen = hoofdagendapunt volgende bijeenkomst
• Zo is er tijd om dit rustig door te nemen + eerste in het eigen
LOC/OR te bespreken…
Hoofdpunten :
• Identiteit SGn
• Opvolgen schaalvergroting
• Samenwerkingsovereenkomst SGn evalueren
GAP VZW SGSNBAO
Hoofdpunten :
• Inhoudelijk aanbod :
• Meer en betere samenwerking DPB (= investering !)
• Uitbouw orthotheek dure materialen
• Stimulerend opvoedingsklimaat
• Inzetten op een degelijk personeelsbeleid !
• Mentorenwerking
• Betere opvolging evaluatietraject op de eigen school
• Opvolgen uitstroom startende lkrn
• Bezoeken starters door DPB/codi/loopbaancoaches
• Onderwijscafé ervaren lkrn
• Organiseren eigen nascholingen
GAP VZW SGSNBAO
Hoofdpunten :
• Ontplooiing scholen
• Opvangen gevolgen M-decreet
• Onderzoek naar ‘noden’ van scholen
• Organisatie en structuur
• Geen bijzondere wijzigingen
GRAAG TEGEN VOLGENDE KEER VOLLEDIGE INTERNE BESPREKING,
MEERSPORENCURRICULUM
Lkrn MET bevoegdheid RK-godsdienst :
• Kleuterschool : titularis = eindverantwoordelijke realisatie
werkplan
• Lagere school : titularis = eindverantwoordelijke realisatie
leerplan
Lkrn ZONDER bevoegdheid RK-godsdienst :
• Kleuterschool : titularis = mee-verantwoordelijk !
• Enkel via vormen van team-teaching
• Lagere school : titularis = mee verantwoordelijk !
• Enkel via vormen van team-teaching samen met lkrn met
bevoegdheid RK-godsdienst
M-DECREET
Stand van zaken :
• Treedt in werking op 1 januari 2015
• Voor inschrijvingen die betrekking hebben op 2015-2016
• Rol van het CLB
• Type 9
• Afwachten, mag –mits goedkeuring- opgericht worden sept 2015
• Werk maken van brede basiszorg
• Expertise aanwezig !
• Aangepast zorgvademecum
• Aparte inforonde : directies, zorgco’s,…
VACANTVERKLARING
Geen nieuwe vacantverklaring nodig
• Wel nieuwe legislatuur SGn
• Ook : splitsing SGn
• Maar :
• Alle schoolbesturen hebben aan ALLE personeelsleden van ALLE
instellingen die op 1 september deel uitmaken van de nieuwe
SG de vacante betrekkingen meegedeeld !
PERSONEELSFORMATIE
• Overdracht lestijden tussen scholen :
• Ook mogelijk tijdens het schooljaar voor organisatie taalbadklas.
• Onderwijs aan huis
• Nieuw formulier terugvordering reiskosten,
VERPLAATSINGSVERGOEDING
Opgetrokken naar 0,3468 euro
SPLITSING WERO
Vanaf 1 sept 2015
• Geen nieuwe eindtermen op komst, dus ook voorlopig geen
nieuw leerplan : alle vereisten zijn aanwezig.
• Scholen worden geadviseerd hier wijs mee om te springen;
• Splitsing zal wel zichtbaar moeten zijn in lessenroosters,
rapporten,…
MEDEX
Herinschakelen definitief arbeidsongeschikt personeelslid (na
beslissing Medex)) :
• Principes en procedures :
• Def ongeschikt gewone werkzaamheden, maar wel geschikt voor
specifieke functies die door Medex worden bepaald :
• Overleg tussen schoolbestuur, preventieadviseur-geneesheer,
personeelslid.
• Formulering advies door PAG
• Advies naar Medex
• Medex gaat mee in het verhaal = nieuw overleg met één van de
volgende conclusies :
• Tewerkstelling in ambt VB
• Tewerkstelling in ander ambt dan ambt VB
• Geen mogelijkheid tot tewerkstelling
• Schriftelijke overeenkomst
MEDEX
Procedure tot re-integratie
• = def arbeidsongeschikt verklaard, maar dagen ziekteverlof nog
niet uitgeput
• Attest resterende dagen aangetekend naar schoolbestuur
• Recht op re-integratie inroepen
• Ingevuld formulier naar PAG
• Overleg onderzoek arbeidsmogelijkheden : schoolbestuur, PAG
en personeelslid
• Formuleren van een advies door PAG
• Indien geschikt bevonden voor een andere functie :
• Tewerkstelling in vaste benoeming na aanpassing FB
• Tewerkstelling in ander ambt dan vaste benoeming
BEPERKING BPT-UREN
Maximaal 3% van het aantal toegekende lestijden
• Agodi deelt het maximum aantal BPT-uren mee.
• Nadien (tweede week november) : controle.
• Indien hoger dan 3% : procedure.
• Intussen meer lestijden
• Protocol van akkoord met LOC/OR
• Geen protocol = aanpassen.
PLAGELESTIJDEN
Wettelijke verplichting om onder 10% te blijven.
• In onze SG voor dit schooljaar :
• SGSNBaO noord : … %
• SGSNBaO zuid :
• Samen :
• Vergelijking vorige schooljaren :
• 2013-2014 : 7,90 %
• 2012-2013 : 7,96 %
• 2011-2012 : 8,35 %
NIEUW VERLOFSTELSEL
Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische
reden
• Omzendbrief nog niet verschenen !
• Ingangsdatum : 1 januari 2015
• Goed om weten :
• Voor personeelsleden die na langdurige afwezigheid (30d)
wegens ziekte/arbeidsongeval/… hun opdracht niet meer
voltijds kunnen opnemen.
• Aanvraag via medisch controleorgaan via vraag van een arts,
• Controle door controlearts,
• Maximaal 50% vermindering
PARTICIPATIEDECREET
Schoolraad :
 Schoolbestuur wordt vanaf september 2014 terug volwaardig lid
van de schoolraad.
 Behalve wanneer de andere delegaties apart willen vergaderen
om een advies te formuleren.
 Minder kandidaten dan toe te wijzen mandaten ?
 Geen aparte verkiezingen meer nodig.
 Verplichte adviesbevoegdheden worden omgezet in
overlegbevoegdheden.
PARTICIPATIEDECREET
Medezeggenschapscollege
 Verplichting dit op te richten valt weg.
 Wel nog wanneer ten minste 1 schoolraad hier om vraagt.
PARTICIPATIEDECREET
Onderliggende raden :
 Iets andere omschrijving van de manier waarop de raden worden
samengesteld, advies uitbrengen,…
 Omwille van deze reden is ons verbond voorstander van het
oprichten van de onderliggende raden !
 Er zijn niet steeds verkiezingen nodig (enkel bij eerste
oprichting). Raden mogen zelf hun samenstelling regelen via
HR.
 Meer duidelijkheid over de vertegenwoordiging vanuit deze
raden naar de schoolraad.
SCHAALVERGROTING
Staat opgenomen in het regeerakkoord Vlaamse Regering.
Ons verbond dringt aan op schaalvergroting : professionalisering
schoolbesturen !
• Regiogebonden oplossing, geen uniform opgelegd model
• Gelijkwaardigheid betrokken schoolbesturen
• Geen streven naar mastodontscholen
• Bestuurskracht schoolbesturen vergroten
In onze regio :
• Eerste verkennende gesprekken zijn aan de gang.
• Nog geen enkele concrete afspraak of richting.
TALENNOTA
Frans :
• Eindtermen zullen wijzigen.
• Daarom nog geen wijzigingen van het leerplan !
Wero : idem
TOELATINGSVOORWAARDEN
Taalproef valt weg voor kleuters <220 halve dagen aanwezigheid
Wordt vervangen door taalscreening :
• = verplicht
• In kaart brengen bijzondere taalbehoeften
• Eventueel : aangepast taaltraject
• Eventueel : taalbad
KOSTENBEHEER
Aanpassing kosten minder scherpe maximumfactuur
• Wordt opgetrokken naar 410 euro.
• Voor meerdaagse extra muros activiteiten
• Niet voor de kleuterschool
• Voor de ganse lagere schoolcarrière
INSCHRIJVINGSRECHT
Wijziging in de contingentering :
• Enkel voor de instroomklassen :
• Peuterklas
• 1e kleuterklas
• 1e leerjaar
Verplicht communiceren van de vrije plaatsen
• Voor start van elke nieuwe periode
AN
• Kleine scholen <100 lln = 4 AN
• Andere scholen = 8 AN
Capaciteitsbepaling :
• Scholen op één campus = samen capaciteit bepalen

similar documents