Přednášející - Michal Vodrážka - Operační program podnikání a

Report
Úloha agentury CzechInvest při implementaci
Operačního programu Podnikání a inovace
Ing. Michal Vodrážka | Statutární náměstek GŘ
Praha, 20. listopadu 2012
Cíle agentury CzechInvest
Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím podpory
jejich rozvoje a vytvářením vhodných podmínek pro podnikání
Agentura CzechInvest odborně provází žadatele od začátku až do
konce projektového cyklu
Cílem agentury je napomoci k co největšímu počtu úspěšně
realizovaných projektů OPPI, které povedou ke zvýšení
konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, rozvoji podnikání,
podpoře inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje,
podpoře podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a
inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních
technologií.
Úloha agentury CzechInvest
Implementační orgán OPPI
Agentura administruje projekty dotačních programů OPPI
Agentura komunikuje s žadatelem od podání žádosti až po ukončení procesu
monitorování
Agentura zajišťuje ekonomické hodnocení žadatelů a projektů
Agentura zajišťuje administraci Žádostí o platbu a Monitoring
Agentura realizuje interní projekty financované z OPPI zaměřené na podporu rozvoje
firem
Agentura nastavuje efektivní postupy pro budování absorpční kapacity OPPI:
Přitom využíváme především těchto nástrojů:
cílené a tematické konference, semináře a workshopy
prezentace úspěšných projektů
maximální dostupnost informací pro žadatele na úrovni RK, webových stránkách
a Zelené lince OPPI
MKT a PR propagaci programů podpory OPPI
Administrace programů OPPI
Administrace projektů OPPI
Příprava projektu
 Primární konzultace s potencionálními žadateli, zda jejich projekt spadá do OPPI –
konzultace, posouzení podnikatelského záměru
Podání žádosti
 Administrace podané žádosti – kontrola, zda obsahuje veškeré náležitosti a zda
splňuje podmínky programu
Realizace projektu
 Poskytování informací v průběhu realizace projektu, kontrola Výběrových řízení
 V průběhu podání a realizace projektu má žadatel možnost komunikovat s PM
prostřednictvím nástěnky v aplikaci eA nebo se se svým dotazem obrátit na Regionální
kanceláře či Zelenou linku agentury CI
Žádost o platbu
 Formální a dokladová (věcná i finanční) kontrola; v případě zjištění nejasností vyzve
agentura žadatele k doplnění či odstranění nedostatků
Monitoring
 Kontrola monitorovacích zpráv, Archivace
Monitorovací kontroly/Kontroly na místě
 Pomoc žadatelům s jejich projekty přímo v místě realizace projektu
Životní cyklus projektu
Finanční
hodnocení
Podání
žádosti
Hodnocení
projektů
Monitoring
Žádost o
platbu
a
kontrola na
místě
Proces administrace projektu
A
B
5 dnů
C
15 dnů
D
x dnů dle konkrétní výzvy a
programu
E
Proces hodnocení
projektu
založení Master účtu, ELEKTRONICKÝ PODPIS
podání Registrační žádosti (finanční výkazy, rating)
schválení Registrační žádosti – hodnocení přijatelnosti žadatele a
projektu včetně ekonomického hodnocení (zda odpovídá podmínkám programu)
D
podání Plné žádosti (studie proveditelnosti, finanční realizovatelnost
projektu, specifické přílohy dle programu) – hodnocení projektu na základě
stanovených výběrových kritérií (externí hodnotitelé, hodnotitelská komise)
E
podpis Podmínek poskytnutí dotace a vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace
A
B
C
Počet projektů za jednotlivé programy OPPI
Přijaté PŽ
Program
Počet projektů
Rozhodnuto
Objem (Kč)
Počet projektů
Objem (Kč)
1 773
4 036 622 000
1 268
2 791 272 000
678
10 457 674 000
414
5 499 308 000
ROZVOJ
2 649
16 754 631 000
1 025
7 191 003 000
EKO-ENERGIE
2 177
21 894 601 000
793
8 525 814 000
INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT
1504
31 581 100 000
838
17 023 187 000
INOVACE – PATENT
486
108 281 000
368
80 707 000
POTENCIÁL
798
15 802 134 000
369
5 798 347 000
PROSPERITA
164
16 143 102 000
57
5 645 538 000
KLASTRY
78
2 487 005 000
28
890 142 000
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
48
216 837 000
19
89 044 000
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
851
8 140 884 000
480
3 722 325 000
NEMOVITOSTI
928
12 727 167 000
714
10 320 136 000
PORADENSTVÍ
755
231 830 000
542
163 983 000
1625
1 344 135 998
986
793 266 071
14 514
141 926 003 998
7 901
68 534 072 071
ICT V PODNICÍCH
ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY
MARKETING
CELKEM
Zdroj: CzechInvest, 13.11.2012
Žádosti o platbu OPPI
Proplaceno
Program
počet projektů
počet Žopl
Částka ( v Kč)
ICT V PODNICÍCH
654
818
1 173 897 046
ICT A STARTEGICKÉ SLUŽBY
248
721
1 845 868 703
ROZVOJ
910
1 103
5 633 609 512
EKO-ENERGIE
490
669
4 195 651 233
INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT
441
630
5 514 635 109
INOVACE – PATENT
179
185
10 175 934
POTENCIÁL
198
386
2 223 802 262
PROSPERITA
36
105
1 429 489 714
KLASTRY
24
83
382 920 670
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
19
88
66 231 689
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
265
382
1 481 217 848
NEMOVITOSTI
538
919
5 956 827 616
PORADENSTVÍ
159
159
40 168 432
MARKETING
717
717
322 850 503
4 878
6 965
30 277 346 271
CELKEM
Zdroj: CzechInvest, 13.11.2012
Interní projekty agentury
CzechInvest z OPPI
Projekty financovány z
-- OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1
Podpora poradenských služeb, program Poradenství
CzechAccelerator
Cíl programu
Urychlit rozvoj firmy na cílovém trhu i v České republice
Pomoc při hledání:
 investice pro financování dalšího rozvoje firmy (fond rizikového kapitálu, business
angel)
 technologického partnera pro další rozvoj produktu (kapitálový vstup, převzetí,
spolupráce při vytvoření vhodné distribuční sítě)
Účel programu
Přivést české technologické MSP do vyspělých zemí (USA, Singapur, Švýcarsko,
Izrael), ve kterých mohou komercializovat svoje produkty
Příjemce podpory
Malé a střední podniky (start-up firmy) v sektorech ICT, life sciencies, cleantech,
nanotechnologie
Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného)
technologického produktu (výrobku nebo služby) a má vysoký potenciál k úspěšné
komercializaci svého produktu a vysoký zájmem a motivaci o průnik na mezinárodní
trhy
Žadatel má vysoký růstový potenciál, je zaměřený na rozvoj technologických řešení
CzechAccelerator
Podporované aktivity
Předodjezdová příprava
Právní školení(ochrana duševního vlastnictví), marketingové a ekonomické
poradenství (100% podpora)
Podpora v místě působení
Pobyt v délce 2 až 6 měsíců v zahraničí v CzechAcceleratoru (100% podpora)
Přístup k networkingovým aktivitám (100% podpora)
Licencování a patentování, ochrana IPR (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma)
Účast na konferencích a odborných seminářích (100% podpora;max. 200 tis. Kč/firma)
Služby odborných poradců, školení a mentoring v destinaci (50% podpora;max. 200
tis. Kč/firma)
Podpora cestovních nákladů a ubytování (50% podpora; max. do stanoveného limitu)
CzechEkoSystem
Cíle projektu
Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění
startovního financování firem formou rozvojového kapitálu.
Účel programu
Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech
řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně
celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a
jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí.
Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické
uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských
schopností
Příjemce podpory
Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP)
Základní charakteristika projektu
Místo realizace – ČR mimo hl. m. Praha
Míra podpory 80-100%
Výše podpory 0,2 – 3 mil. Kč
Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace
probíhá mimo eAccount)
CzechEkoSystem
Seed Fund
MPO
Hodnocení
nápadu
Vyhledání
nápadu
Skaut,
Kouč
VŠ
Administrace
a hodnocení
Evaluace
Certifikát
CzechInvestu
Žádost o
podporu
Formulování
nápadu
•
Skaut s Koučem a
PM hodnotí
vhodnost
nápadu/projektu
Koučink a
Poradenství
•
Prezentace před
hodnotitelskou
komisí
•
•
•
Týmová práce
na
Žádosti o
podporu
Skaut pomáhá s
přípravou žádosti
Závěrečná
prezentace na
fóru investorů
Investorské
fórum
Úspěšní obdrží
certifikát
Ostatní
investoři
Týmová práce
na
Business
plan
Rozvojový
plán
Finální
žádost
Týmová práce
na
Finální
business
plan
Prezentace
žadatele
Týmová práce
na
Představení
business
plánu
investorům
CzechEkoSystem – aktuální informace
Současný stav realizace projektu CzechEkoSystem
V rámci zajištění odpovědného a efektivního fungování agentury CzechInvest
rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o interním i externím prověřování
jejích aktivit. To se týká rovněž projektu CzechEkoSystem, a proto byl dočasně
pozastaven. Agentura CzechInvest nyní nemůže podnikat další kroky ve
zpracování žádostí o podporu, které byly v první výzvě do projektu
CzechEkoSystem podány. Na základě výsledků prováděných kontrol a prověření
bezvadnosti všech procesů bude rozhodnuto a dalším pokračování projektu.
Předpokládané obnovení činností v rámci projektu CES do konce listopadu 2012
I. Výzva projektu CES
Bylo podáno celkem 46 projektů, z toho byly 3 vyřazeny pro nesplnění podmínek
Všechny projekty jsou vyhodnoceny po formální stránce a připraveny k předání
externím hodnotitelům
Nová výzva (II. Výzva) projektu CES
Vyhlášení nejdříve v 2. polovině prosince 2012
Publicita OPPI
Publicita OPPI – jsme tu pro žadatele
Zelená informační linka o programech podpory podnikání
 v provozu každý všední den mezi 9 – 13 hodinou; průzkum Zelené ukázal,
že jsou žadatelé s prací analytiků spokojeni a že považují tuto službu za
velkou pomoc při zpracování projektů
Sběrná adresa [email protected]
 možnost žadatelů posílat dotazy analytikům SF, kteří jim do 3 pracovních
dnů poskytnou kvalifikovanou odpověď
Webové stránky a aktualizační mailing
 aktuální informace o OPPI, návody, příručky a další užitečné dokumenty +
měsíční rozesílání novinek na zaregistrované uživatele skrze webové
stránky CI
Činnost regionálních kanceláří agentury CzechInvest
 poskytování osobních a telefonických konzultací
 pořádání tematických seminářů v jednotlivých krajích ČR
Přínos: znalost prostředí, možná konzultace přímo v regionu žadatele
Konzultace s programovými manažery na centrále agentury CI
 posouzení podnikatelského záměru, konzultace k postupu v konkrétním
projektu
Semináře OPPI
-- semináře k aktuálním výzvám, na téma registračních a plných žádostí
(informace o nejčastějších chybách při předkládání žádostí o dotaci)
-- semináře Jak na monitoring a žádost o platbu
-- semináře Výběr dodavatele v OPPI
-- v roce 2012 bylo v rámci seminářů pořádaných regionálními kancelářemi
a centrálou CI proškoleno během 115 seminářů cca 2111 zástupců
žadatelů a příjemců dotace v OPPI
-- semináře zaměřené na úzkou problematiku pro malý počet účastníků →
efektivní proškolení ušité na míru zastoupených projektů
-- možnost individuálních konzultací s programovými specialisty po
ukončení semináře
Statistika Zelené linky I.
Počet zodpovězených dotazů v roce 2012
1669
1018
1014
1037
1083
1173
736
767
754
839
Statistika Zelené linky II.
Počet zodpovězených dotazů 2004 - 2012
14270
11777
12551
11457
10090
8598
5431
4874
2005
2006
3091
VI - XII
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Statistika Zelené linky III.
Nejčastější témata dotazů v roce 2012
Počet
Aplikace eAccount
1775
Metodické dotazy
1515
Nemovitosti
1516
Eko - energie
1150
Rozvoj
1094
Děkuji za pozornost.
Kontaktujte nás!
www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic
Státní příspěvková organizace založena v roce 1992
Štěpánská 15
120 00 Praha
tel. 296 342 500

similar documents