EKONOMICKÉ INFORMACE

Report
EKONOMICKÉ
INFORMACE
pro jednání
Předsednictva RVŠ
8. ledna 2015
OBSAH
Závěry jednání Reprekomise 17.12. 2014
I. Rozpočet 2015 – bilanční tabulka
II. Vývoj financování v ukazateli A
III. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ :
- ukazatel K
- ukazatel D – podpora mezinárodní spolupráce
- návrh výpočtu limitů na rok 2016
- zrušení čl. 22 odst. 4
- další úpravy
IV. KEN nových studijních programů
Příspě
vek *)
Dotace
*)
Rozpočet 2015 - bilance
Název ukazatele / položky
Rozpočet
2014
% podíl z
celku
Rozpočet 2015
% podíl z
celku
1
2
3
4
5
Meziroční
vývoj
(sl. 4 vs 2)
6
Rozpočtový okruh 1, institucionální část rozpočtu
P
P
P
P
D
P
D
Ukazatel A+B1 - studijní programy
12 394 580
Ukazatel B 2 - studijní programy, bonifikace za absolventy B,M,N,P
x
Ukazatel K (dříve B3) - kvalita a výkon
3 598 426
62,3%
x
18,1%
Celkem normativní část rozpočtu
80,3%
Rozpočtový okruh II, Sociální záležitosti studentů
Ukazatel C - stipendia pro studenty doktorských stud. prog.
Ukazatel J - dotace na ubytování a stravování studentů
Ukazatel S1 - příspěvek na sociální stipendia VVŠ
Ukazatel S2 - dotace na sociální stipendia SVŠ
Ukazatel U1- příspěvek na ubytovací stipendia VVŠ
P
D
Ukazatel U2 - dotace na ubytovací stipendia SVŠ
Celkem sociální záležitosti studentů
15 993 006
1 092
155
48
2
12 245 233
x
3 866 916
19,4%
-1,2%
x
7,5%
80,9%
0,7%
000
000
000
000
5,4%
0,8%
0,2%
0,0%
-2,1%
-0,2%
-10,4%
-21,4%
16 112 149
690
303
000
543
5,5%
0,8%
0,2%
0,0%
816 497
4,1%
816 000
4,1%
-0,1%
56 474
0,3%
36 000
0,2%
-36,3%
10,7%
-2,3%
0,0%
5,8%
5,2%
0,6%
-100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8%
-0,2%
1,3%
0,0%
0,1%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
-27,0%
-100,0%
0,0%
-19,4%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
-20,0%
100,0%
-10,0%
0,0%
-75,8%
0,0%
-24,0%
2 171 507
10,9%
1 070
155
43
2
61,5%
x
2 122 000
Rozpočtový okruh III, Rozvoj vysokých škol
P
D
D
P
D
Ukazatel G - fond rozvoje vysokých škol
Ukazatel I - rozvojové programy
v tom Institucionální plány (dříve decentralizované)
Centralizované rozvojové projekty
Celkem rozvoj vysokých škol
2 000
1 150 000
1 035 002
114 998
1 152 000
0,0%
5,8%
5,2%
0,6%
5,8%
0
1 150 000
1 035 002
114 998
1 150 000
Rozpočtový okruh IV, Mezinárodní spolupráce a ostatní
P
D
P
D
P
D
Ukazatel D - mezinárodní spolupráce
356 223
V tom: AKCION
4 500
CEEPUS
10 000
ERASMUS
310 000
Letní školy slovanských studií
10 823
Mezivládní dohody (zahraniční studenti)
14 500
Mezivládní dohody (cestovní náhrady českých pedagogů, studentů)
6 400
Zahraniční rozvojová pomoc
0
Krajanský vzdělávací program
0
Ukazatel F - Fond vzdělávací politiky
234 536
V tom: Systémová podpora VŠ
v tom
Studium studentů se specifickými potřebami
46 600
Univerzita třetího věku (U3V)
22 000
Registr uměleckých výstupů (RUV)
15 000
Podpora pedagogických fakult
50 000
Soukromé VŠ
10 000
Univerzita obrany
26 000
další
54 936
Mimořádné aktivity a ostatní
10 000
Celkem Mezinárodní spolupráce a ostatní
Celkem příspěvek + dotace
590 759
1,8%
0,0%
0,1%
1,6%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
3,0%
188 900
46
22
12
50
9
26
13
10
600
000
000
000
000
000
300
000
-19,5%
448 900
2,3%
19 907 272
100,0%
19 907 272
100,0%
19 907 272
100,0%
19 833 049
99,6%
-0,4%
98,4%
-1,6%
Prostředky přidělené sekci 4 pro účely spolufinancování programu VaVpI
Ukazatel rozpočtu vysokých škol
Rozdíl
260 000
0
10 000
250 000
0
0
0
19 907 272
-241 068
100,0%
19 591 981
0
I. ROZPOČET 2015 – Dodatečný návrh na
úpravu bilance
Posílení výdajů v RO IV – Ukazatel F Fond vzdělávací
politiky – Studium studentů se specifickými potřebami
 Objem
podaných žádostí o dotaci 60,25 mil. Kč
 Při ponechání stávající částky 46,6 mil. Kč se sníží
míra pokrytí na 77,3% ( v roce 2014 - 89,4%)
 Navýšení položky o 10% (4,7 mil. Kč) na úkor
rozpočtového okruhu I – míra pokrytí 85,1%
II. Vývoj financování v ukazateli A
 Počet
financovaných studentů pokles
oproti roku 2014 o 5,6%
 Změna poměru A:K na 76:24 přináší další
nárůsty normativů:
- základní normativ o 3,56% z 26 323 Kč na
27 259 Kč
- průměrného normativu o 5,6% z 33 965 Kč
na 35 867 Kč
Vývoj počtu studentů 2011-15
2011
2012
2013
2014
2015
Celkový počet
studentů
364 172
363 252
355 492
345 696
334 054
Přepočtený
počet studentů
334 024
331 725
323 266
312 649
294 575
Limit
320 200
320 185
304 025
289 482
272 857
Financovaný
počet studentů
317 176
319 191
303 323
288 847
272 656
III. Úprava Pravidel… ukazatel K
Rekapitulace změn projednaných na říjnové RK:





Poměr A:K stanoven na 76:24
Váha indikátoru RUV stanovena na 3,5%
Zrušen indikátor Mezinárodní granty
Snížena váha indikátoru „nezaměstnanost“ na 16%
Volná procenta rozdělit rovnoměrně mezi ostatní indikátory
Usnesení prosincového P RVŠ:
Odmítá princip skokových změn vah ukazatelů ze strany MŠMT
určovaných na základě pouze matematického modelování bez
slovně formulovaných cílů v oblasti vývoje ukazatele K. Bude-li o
variantách úpravy ukazatele K hlasováno, ukládá zástupcům
RVŠ na tomto jednání prosazovat v rámci výběru varianty úpravy
vah indikátorů ukazatele K variantu č. 5
Závěr RK – úprava ukazatele K
 Přijata
varianta č. 4 modelového výpočtu,
neboť zachovává dosavadní vzájemný poměr
ostatních indikátorů – k navýšení příspěvku
dochází u 10 VVŠ v rozpětí +0,14% až +5,85% a
k poklesu u 16 VVŠ v rozpětí -4,14% až -0,02%
RIV
34,30%
 Ukazatel K
RUV
3,50%
Účelové NIV
4,00%
Mezinárodní granty
0,00%
Vlastní příjmy
4,00%
Docenti a profesoři
2,60%
Nezaměstnanost
16,00%
Cizinci
2,60%
Samoplátci
4,00%
Vyslaní
14,50%
Přijatí
14,50%
III. Úprava Pravidel ukazatel D
•
•
•
Podpora mezinárodní spolupráce – nerozdělovat
plošně – navržena cesta průměrování reálné
podpory za poslední 3 roky (2012-14)
P RVŠ na prosincovém zasedání zaujalo k návrhu
MŠMT neutrální stanovisko
Závěr RK – návrh MŠMT byl přijat
III. Úprava Pravidel - Limitní počet
studentů na rok 2016

Snížení limitu studentů v kategorii B1a M1 o 2,5%

P RVŠ doporučilo přijetí modelové varianty č. 1
Závěr RK – přijata modelová varianta č. 2:
- zachovává postup přerozdělení dle VKM, krácení
o 2,5% provedeno plošně
- nezaměstnanost není ve výpočtu uplatněna
- v modelovém výpočtu dochází k nárůstu u 2 VVŠ
max. o +1,6% a u ostatních k poklesu max. -6,2%
Následující modelová tabulka vychází částečně z
dat roku 2014 – nejde o definitivní limit


(přitom do výpočtu vstupují společně jako B1+M1)
Změna B1 a M1 v důsledku přerozd. dle VKM a po snížení o 2,5% rovnoměrně
Započtený počet
přepočtených studentů k 31.
10. 2014
B1
UK
6 702
JU
2 486
UJEP
2 424
MU
7 126
UP *)
3 506
VFU Brno
125
OU
2 141
UHK
1 478
SU
1 763
ČVUT
6 106
VŠCHT Praha 1 176
ZČU
3 230
TUL
2 002
UPa
2 233
VUT v Brně
4 757
VŠB-TUO
4 941
UTB ve Zlíně 2 166
VŠE
3 460
ČZU v Praze
4 577
MENDELU
2 123
VŠP Jihlava
984
VŠTE
1 209
C ELKEM
66 715
M1
2 515
47
86
1 220
632
376
151
147
0
0
0
302
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 552
B1+M1
9 217
2 533
2 510
8 346
4 138
501
2 292
1 625
1 763
6 106
1 176
3 532
2 078
2 233
4 757
4 941
2 166
3 460
4 577
2 123
984
1 209
72 267
Limit přepočtených studentů
k 31. 10. 2015
B1
6 825
2 419
2 318
6 894
3 452
122
2 109
1 426
1 676
6 060
1 195
3 126
1 941
2 173
4 661
4 740
2 083
3 337
4 349
2 082
923
1 137
65 047
M1
2 476
46
79
1 190
611
363
139
133
0
0
0
282
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 389
B1+M1
9 301
2 465
2 397
8 084
4 063
485
2 248
1 560
1 676
6 060
1 195
3 408
2 010
2 173
4 661
4 740
2 083
3 337
4 349
2 082
923
1 137
70 436
Rozdíl
20152014
B1+M1
84
-68
-113
-262
-75
-16
-44
-65
-87
-46
19
-124
-68
-60
-96
-201
-83
-123
-228
-41
-61
-72
-1 831
Poměr
B1+M1
2015/201
4
%
0,9%
-2,7%
-4,5%
-3,1%
-1,8%
-3,2%
-1,9%
-4,0%
-4,9%
-0,8%
1,6%
-3,5%
-3,3%
-2,7%
-2,0%
-4,1%
-3,8%
-3,6%
-5,0%
-1,9%
-6,2%
-6,0%
-2,5%
Předem neavizovaná další
úprava limitu 2016




Nedostatek absolventů všeobecného
lékařství
Návrh MŠMT – pro výpočet limitů 2016 u nich
postupovat analogicky s programy zubního
lékařství
Stanovisko zástupců RVŠ – nepodpořit, neboť
obdobně by bylo možno uvažovat o dalších
oborech studia
Závěr RK – návrh MŠMT přijat, limitován však
maximálním 10% nárůstem
III. Úprava Pravidel – čl. 22 odst. 4
 Ukazatel
F – Fond vzdělávací politiky
 Návrh na zrušení možnosti škol podávat
samostatně projekty směřující k
systémovým krokům; důvodem je značný
nárůst projektů a jejich nesnadné odlišení
od běžně financované činnosti škol
 P RVŠ nedoporučilo tuto změnu Pravidel
 Závěr RK – čl. 22 odst. 4 zrušit, využívat
možnost danou v odst. 3 – vypisovat
tematicky výzvy
III. Úprava Pravidel ..další změny
 Doplnění
způsobu započítávání studentů přijatých
k doplnění zákonem požadované pedagogické
kvalifikace
 Upřesnění definice indikátorů Přijatí/Vyslaní v
rámci mobilitních programů v důsledku dalšího
neudělování ECTS a DS Labelu
 Příloha č. 3 – zpřesnění metodiky v oblasti podpory
studia studentů se specifickými potřebami
(vyčleněna kategorie autistů, doplněny veterinární obory,
kombinovaná postižení oceněna součtem nákladovosti pro
každé postižení a součet násoben 0,9)
IV. KEN nových studijních oborů
 Září-listopad
2014 přidělilo MŠMT KEN 15
novým studijním programům
 Ve všech případech byl použit postup
stanovení KEN na základě podobnosti SP

similar documents