Projekti kirjutamine

Report
Projekti kirjutamine
16.11.2013 YFUs
Piret Kamber
Natuke minust
Mis motiveeris tulema?
O
http://www.youtube.com/results?se
arch_query=ormie+the+pig&sm=1
O
developdesign.eu
Tänane plaan
O 10.30 – 11.00 Kogunemine ja saame tuttavaks;
O 11.00 – 12.30 Mis on projekt ja millest see koosneb?
O
O
O
O
O
O
O
Millised on projektitaotluse enamlevinumad osad ?
12.30 – 12.45 puhkepaus
12.45 – 13.45 Kuidas mõista rahastustaotluste tingimusi?
Kuidas strateegilised dokumendid abiks on?
13.45 – 14.30 lõuna
14.30 – 15.30 Kuidas kirjeldada eesmärke ja tulemeid?
Mis asjad on indikaatorid ja kuidas neid mõõta?
15.30 – 15.45 puhkepaus
15.45 – 16.45 Kuidas koostada eelarvet? Kui suurt
summat on mõistlik küsida?
16.45 – 17.00 päeva kokkuvõtmine ja lõpetamine
Projekt
(sõnades)
O Projekt on kavandatud tegevuste kogum
ühe või mitme eesmärgi saavutamiseks
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.
Projekt
(pildis)
RESSURSS
AEG
TULEMUS
Projektide liigid
O Kõvad projektid
O Pehmed ehk softid projektid
Projekti tunnused
O Omaette eelarve (ressurss)
O Spetsiifiline eesmärk (tulem)
O Ajaline piirang (aeg)
O + projekti organisatsioon
Projekti osad
O Projekti määratlus
O
O
O
O
O
! Hetkeolukord ja probleemi kirjeldus
! Eesmärgid
! Sihtrühm
! Tulemid (mõõdetavad)
Projekti tegevus- ja ajakava
Ressurid ja projektorganisatsioon
! Eelarve
! Projektimeeskond
Juhtimisplaan
! Teavitus
! Aruandlus
Riskianalüüs
Jätkusuutlikkus
Projekt koosneb
O Hetkeolukorra kaardistusest
O Probleemi kirjeldusest
O Projekti eesmärkidest
O Kasusaajate määratlemisest
O Väljunditest või tulemustest
O Tegevuskavast
O Sisenditest või ressurssidest
O Eelarvest
Hetkeolukord ja
probleemi kirjeldus
O Kirjelda keskkonna hetkeolukorda, kus
O
O
O
O
projekt toimuma hakkab, kogu
lähteandmeid
Sõnasta probleem(id)
Leia probleemi põhjused ja tagajärjed
Leia põhiprobleem
Leia lahendus probleemile
Kirjutama asudes tasub
meeles pidada
O Projekt on üks tervik
O Kõik osad oma omavahel seotud
O Uuri dokumente (arengukavad, uuringud,
küsitlused, analüüsid, statistika) – need
sisaldavad kasulikke vihjeid
O Suhtle sihtrühma esindajatega, nad oskavad
anda häid vihjeid probleemi olemuse
selgitamiseks ning tihti teavad ka lahendusi
Väljateenitud puhkepaus
Kas me ikka teame, mida me
tahame?
O Karupoeg Puhh ja Notsu jalutavad
metsas.
Puhh sööb saiakest, kuid Notsu ei
suuda vastu panna ja ütleb Puhhile:
"Puhh, ole nii lahke ja anna mulle ka
seda saiakest!"
Puhh: "See ei ole saiake, vaid
pontšik!"
Notsu: "No anna mulle ka siis seda
pontšikut!"
Puhh: "See ei ole pontšik, vaid
sõõrik!"
Notsu: "No anna mulle ka siis seda
sõõrikut!"
Puhh: "Jää vait, sa tea ise ka, mida
tahad!"
Rahastajad (1)
O Kodanikuühiskonna Sihtkapital
www.kysk.ee
O Vabaühenduste toetusprogramm ;
O Kohaliku omaalgatuse programm (KOP);
O Śveitsi Vabaühenduste Fond
Rahastajad (2)
O Avatud Eesti Fond vabaühenduste Fond
http://oef.org.ee/teoksil/norra/
O Hasartmängumaksu nõukogu
http://www.hmn.ee/
O Eesti Kultuurkapital
http://www.kulka.ee/?page=40
Rahastajad 3
O Haridusalased projekid ja programmid ning
O
O
O
O
O
O
O
tööhõive
www.innove.ee
Põllumajandusalased projektid
www.pria.ee
Ettevõtlusalased projektid
www.eas.ee
Keskkonnaalased projektid ja programmid
www.kik.ee
Rahastajad 4
O Infoühiskonna projektid ja programmid
O www.ria.ee
O Teadus- ja arendustegevus
O http://archimedes.ee/str/et/struktuurifondi
d/Uudised
Kust leida infot
rahastajate kohta?
O EAS toetusvõimaluste andmebaas
O http://easbaas.5dvision.ee/
O Euroopa Liidu struktuuritoetused
O http://www.struktuurifondid.ee/toetatavad-
valdkonnad/
O „Smugelda“ end kõikvõimalikesse
infolistidesse, nt. www.heak.ee,
www.kysk.ee
Rahastusallikatega tutvumisel
O Kas projekti eesmärgid ühtivad rahastaja
O
O
O
O
O
eesmärkide ja ootustega?
Kas projekti tegevused/kulud on rahastajale
sobilikud – milline on tegevuste abikõlblikkus?
Millised on taotlemise tähtajad, toetuse
summad ja määrad, rahastamise tingimused?
Millised on nõuded taotlejale, taotlusele ja selle
lisadele?
Millised on taotluste esitamise ja menetlemise
tähtajad?
Tutvuge hindamisprotseduuri ja aruandlusega
Rahastustaotluste tingimused
„Vabaühenduste Fondi toetuste andmise ning
taotluste menetlemise tingimused ja kord“
näitel
O Eesmärgid
O Projektide teemad
O Toetuse suurus ja projektide kestus
O Kes saavad taotleda?
O Abikõlblikud kulud
O Toetuse määr
Strateegia
Strateegilised dokumendid
O On suurepäraseks abimaterjaliks
üldisemate eesmärkide sõnastamisel
O Viited annavad toetuse taotlusele olulist
lisaväärtust, sest need näitavad
organisatsiooni tulevikusuundumusi
O Valdkonna strateegilised dokumendid
annavad taotlusele „kaalu“
Yfu strateegilised dokumendid
O Visioon ja strateegilised eesmärgid 2014-
2017
O YFU põhikiri
O Eetilise tegevuse põhimõtted
O ???
Väljateenitud puhkepaus
Erinevad vaatenurgad
Miks on läbimõeldud sõnastus tähtis?
Eesmärgid
O Eesmärk on soovitud olukord või seisund,
mida tahame saavutada projekti lõpuks.
O Eesmärk on probleemi peegelpilt
O Eesmärk ei ole tegevus või tegevuste loetelu
O Eesmärk tuleks sõnastada –da või –nud, tud vormis, mitte -mine vormis
Eesmärk
O Üldised eesmärgid
kirjeldavad projekti üldist
vajalikkust ühiskonnale
ja organisatsioonile ning
väljendavad pikaajalist
kasu sihtgruppidele
O Otsesed eesmärgid
väljendavad konkreetseid
tulemusi, mis
saavutatakse projekti
lõpuks, selliseid
eesmärke võib olla
rohkem kui üks
Otsesed eesmärgid
O Spetsiifilised – on ainulaadsed või antud
O
O
O
O
projekti teistest eristavad
Mõõdetavad – on arvuliste ja/või
kvaliteedinäitajatega kirjeldatud
Ajastatud – on eesmärgi saavutamise aega
täpsustavad
Realistlikud – antud tingimustes teostatavad
Täpsed – üldsõnalisust ja ebamäärasust
vältivad
Tulemid ehk väljundid
Probleem
Eesmärk
Tulem
Tegevus
Tulemite määramine
O Väljundid on projekti raames kasusaajate (sihtrühma)
O
O
O
O
O
jaoks loodud väärtused, tooted või püsivat muutust
tagavad tingimused:
väljundeid peab olema võimalik luua projektiperioodi
jooksul
väljundid peavad olema hädavajalikud vahendid
otseste eesmärkide saavutamiseks
väljundid peavad olema konkreetsed,
käegakatsutavad ja mõõdetavad
iga väljundi puhul peab olema välja toodud tema
täpne nimetus ja kirjeldus.
Tulemiks võib olla 25 koolitatud inimest, üks rahulolu
uuring vms
Indikaatorid
O Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke
O
O
O
O
O
konkreetsetes ja mõõdetavates terminites
Kvantiteet (KUI PALJU?)
Kvaliteet (KUI HÄSTI?)
Sihtrühmad (KELLELE?)
Asukoht (KUS?)
Aeg (MILLAL?)
Tegevus- ja ajakava
O Kogu tegevuskava on soovitav kirja panna
O
O
O
O
projekti tekstiosas ning lisaks esitada ka
tabelina.
Tegevused tuleks jagada konkreetseteks
ülesanneteks.
Iga ülesande puhul tuleks määrata tegijad,
täitmise aeg, koht ja vastutajad.
Ajakava koostamisel tuleb hoolikalt jälgida,
milline on ülesannete omavaheline ajaline
sõltuvus ja kas ühe tegevuse tulemused on
eelduseks järgnevate alustamisele.
Planeeri ajakavasse puhver!
Gantti tabel
Jrk
Tegevus /ülesanne
1
Projekti algus
Jaanuar
Veebruar
2
Kohtumised osapooltega
3
Projekti ettevalmistamine
4
Projektiplaani kinnitamine
02.02
5
Meeskonna koosolek
02.02
6
Projektitaotluse koostamine
7
Projektitaotluse esitamine
8
Koolituse ettevalmistamine
Meeskonna koosolek
Märts
Aprill
Mai
Juuni
01.03
02.04
9
Kokkulepped lektoritega
10
Koolituse reklaam
15.04; 28.04
11
Osalejate registreerimine
16.04
12
Õppematerjalide valmistamine
13
Meeskonna koosolek
14
Koolituse läbiviimine
04.06
15
Kokkuvõtete tegemine projektist
15.06
16
Lõpparuande esitamine
30.06
05.05
25.05
Väljateenitud puhkepaus
Ikka veel positiivsuse lainel?
O http://www.youtube.com/w
atch?v=pTgOLLmTQI0
Eelarve
Eelarve on rahaliste tulude ja kulude kirjeldus.
O Eelarve koostamisel:
O tuleb hästi läbi mõelda rahakasutuse
eesmärk
O panna kirja projekti läbiviimiseks vajalikud
kulud
O iga tegevus hinnastada
O eelarveartiklid kokku liita
Eelarvega seotud mõisted
O Lubatud kululiigid
O Omafinantseering
O Kaasfinantseering
O Toetuse määr või toetuse protsent
O Abikõlblikud kulud
O Rahalised ja mitterahalised kulud
Eelarve
Kululiik Ühik
Ühiku arv
Otsesed kulud
Põhivara soetamise kulud
Organisatsiooni üldkulud
Ühiku
maksumus
KOKKU
Sh VÜF
toetus
Sh
kaasfin.
Kui suurt summat küsida?
Eelarve peab olema:
O põhjendatud
O eesmärkide täitmiseks vajalik
O mõistlik
O keskmist turuhinda arvestav
O mõnikord tuleb kohvipaksu pealt ennustada

similar documents