Mental sundhed - Aarhus Universitet

Report
Evidensudfordringer og samarbejde
om børn og unges mentale sundhed
K A R E N W I S TO F T P H . D . L E K TO R
INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU)
AARHUS UNIVERSITET
Oplæggets indhold
Sundhed og evidens i
kommunerne
II. Tre dominerende
diskurser
III. Eksempel på et
evidensbaseret
grundlag: mental
sundhed i skolen
IV. Evidensudfordringer og
krav til samarbejdet.
I.
Forskning - baggrund
’Risikable børn og unge’ – afdækning af kommunal
forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod børn og
unge. FSE  DPU & CBS (2007-2010)
B. I hjertet af skolesundhedsplejen. Sundhedspædagogisk forsknings- og udviklingsprojekt på alle
skoler i Randers Kommune. RK  DPU (2008-2010)
C. Evidensbaseret grundlag for fremme af mental
sundhed i skolen. Initieret af SST  DPU (2009-2010)
D. Mental sundhed i skolen – udvikling af metoder og
mål. Aktuelt forskning ift. udviklingsprojekt med
lærere og sundhedsplejersker på to forskellige skoler.
A.
Rockwool Fonden  DPU (2010-2012)
Kommuneforskningsprojektet
A. Strategi: Hvordan indtænker de nye danske stor-
kommuner forebyggelse og sundhedsfremme
rettet mod børn og unge som et selvstændigt
punkt i politikudviklingen? Hvordan organiserer de
indsatsen?
B. Udførsel: Hvordan operationaliseres
sundhedsindsatsen overfor børn og unge? Hvilke
samarbejdsfalder berøres? Hvordan samles
indsatsen professionelt i den enkelte kommune?
To spor
Kvantitativt studie:
A.
Survey: telefoninterviews m. sundhedscheferne (N=72 (98))
Sammenligning af kommunernes policy-løsninger,
styringsteknologier, organisering og ledelsesstrategier


Kvalitativt studie:
B.
Fokusgruppeinterviews m elever i 19 8.klasser (N=112)
Casestudier i 5 udvalgte kommuner: interviews m. aktører
Analyse af børn og unges involvering i beslutninger om deres
sundhed







Unges (13-15 år) viden og opfattelser af sundhed og sygdom?
Typer af viden/evidens/information?
Sundhedsfremme gennem involvering?
Samarbejdet om børn og unges sundhed – på tværs?
Hovedudfordringer
 Evidens-baseret praksis
 Praksis-baseret evidens
 Interdisciplinært samarbejde
 Tværfaglighed
 Tværvidenskabelighed
 Tværsektorielt samarbejde
 Samarbejdsflader hen over forvaltninger
 Tværgående samarbejde i praksis
 Tværprofessionelt arbejde
Organisation og ledelse
 På ledelsesfeltet kæmpede kommunerne med deres
ansvar for at sikre:
 Organiseringen af de overordnede rammer for det
tværprofessionelle samarbejde
 Faglig vs. strategisk ledelse
 Sundhedsledelse vs. pædagogisk ledelse
 Pædagogisk ledelse et mantra – særligt markant
på børn og ungeområdet
Organisering politik
Organisering forvaltning/enhed
Organisering implementering
Kode-regime
Sundhed
Netværksorganisering
Sundhedscenter
Sundhed
Børn og
unge
PraksisFamilie
Ældre
Handicap Socialhjælp læger
Frivilligt arbejde,
idræt m.m.
Praksis
 I praksisfeltet kæmpede professionelle faggrupper
med at få det konkrete samarbejde mellem de
professionelle til at fungere konstruktivt til gavn for
børn og unge
 Den pædagogiske praktiker er tværprofessionel
 Citat:

En tværprofessionel praktikker er en professionel, der gør en
dyd af at forsøge at etablere situationer præget af tillid
mellem den professionelle og målgruppen og mellem den
professionelle og andre professionelle med henblik på at
opnå ny viden (Andy Højholdt, 2010)
Krav til samarbejdet
 Det kræver optimering af samspillet mellem den
viden og de metoder, de vælger at anvende i den
enkelte sag, indsats, intervention eller behandling
 Krav:
a.
b.
c.
Udveksling af viden, metoder (praksis)
Udveksling af videns- og metodegrundlag (forskning)
Plads til at ny viden (også) kan udvikles/fremskrives
gennem tværprofessionelt samarbejde i praksis og
gennem samarbejde mellem praksis forskning.
Børn og unge
 Børn og ung skal navigere i et hverdagsliv præget af
mange skift mellem forskellige tilbud, institutioner
og fagpersoner, der alle vil tage sig af dem i:






Dagtilbudet/børnehaven/vuggestuen
Skolen
SFO’en/fritidsklubben/ungdomsklubben
Idrætsklubben/andre fritidssteder, hvor voksne også har
skiftende roller ift. børnene og de unge
Behandlingstilbudet/lægeklinikken
Hospitalet/psykiatrien/(børne-)afdelingen
Forventninger til evidens
• Fra politisk side: evidens-baseret praksis - en omstilling
fra en mundtlig/ad hoc overlevering til en
evalueringskultur præget af dokumentation og
systematisk opfølgning
• Fra professionel side: praksis-baseret evidens - løbende
refleksion over mål, metoder, effekt og udbytte, samt
opfølgning (justering) & evidens-baseret praksis –
udgangspunkt i evidensen på det bestemte område…
Professionel evidensudfordring
To overordnede problemer i kommunerne:
Overhovedet at finde brugbar evidens på et
bestemt område – hvordan finder vi evidensen?
I.

Evidensbasere praksis
At evalueringer skal laves systematisk for at
generere evidens og brugbar viden – hvordan
bidrager vi til den eksisterende evidens på
området?
II.

Praksisbaseret evidens
Hvordan etablere en samlet evidensbaseret indsats?
 Samarbejdsfalder, der muliggør:
 Kreativt og innovativt samarbejde – drevet af personer, der har vilje
og lyste til at udvikle deres praksis
 Fastsættelse af fælles operative mål for børn og unges sundhed –
dvs. målbare mål, der også kan anvendes pædagogisk
 Enighed om målepunkter for ”best practise” el. ”how does what
works”
 Ægte involvering af børnene og de unge
 Evidens: ’tag tyren ved hornene’!
 Undgå skævvridning af udkantskommunerne – obs.
tilknytning til forskningsmiljø el. netværk med andre
kommuner
Netværk
 Ofte et personligt udviklingsarbejde
 Netværkets værdi måles på hvorvidt der deles
viden og evt. også ressourcer mellem deltagerne
 Deltagernes evner til at etablere hensigtsmæssige
relationer er grundlaget for værdifuld udveksling af
viden = kobling
 Succeskriteriet: deltagernes evner til at gå i dialog
og udveksle viden og synspunkter
 Vidensgrundlag, værdier og grundantagelser
Samarbejdet om evidensen
 Interesse for egen og andres forståelse af, hvad målet




med samarbejdet og målet med indsatsen er
Interesse for hvilken evidens, der evt. trækkes på, og
hvordan man kan kvalificere forskningen på området
Interesse for hvilken viden og kompetencer andre har,
og hvordan man i fællesskab og dialog kan komme til at
handle mere kvalificeret
Løbende vurdere af egen rolle og indstille sig på at
genoverveje sin professionelle eller videnskabelige
praksis ved at være åben – også overfor andres bidrag
Løbende vurdere egen professionelle eller videnskabelig
rolle over for målgruppen børn og unge!
Forskellige dagsordener
 Sundhedspolitisk perspektiv  børn og unges
ressourcer eller risikoadfærd


”Fremme af børn og unges inklusion i skoler, fremmer
børnenes selvværd, positive selvopfattelse og evne til at
håndtere såvel sociale som mentale udfordringer”
”Fremme af mental sundhed eliminerer risikoadfærd samt
fysisk og psykisk sygdom” (Sundhedsstyrelsen, 2008)
 Behandlingsperspektiv  børn og unges mentale
helbred

Sikre børn og unge med mentale forstyrrelser den rette
behandling eller intervention
 Pædagogisk perspektiv  elevernes trivsel og
almene udvikling

”Skolen er optaget af at fremme elevernes læring og
styrke deres faglige og personlige udvikling” (Skoleleder)
Systemteoretisk analyse af mental sundhed
Det politiske
system
Sygdomsbehandlingssystemet
Uddannelsessystemet
Funktionskode
+/- styring
+/- sygdom
+/- læring
Medie
Magt
’Mind’
Livsløb
Diskurs
”Statens
folkesundhed”
Samfundets
mentale
ressourcer
Risikoadfærd
Sufficient
behandling
Intervention
Psykisk helbred
Raskhed?
Trivsel
Selvværd
Identitetsdannelse
Kompetenceudvikling
Mål
Mental kapital
Livsduelighed
At lykkes
Mental sundhed i skolen
Formål: Skabe overblik over eksisterende pædagogisk
evidens på området
Evidens i tre betydninger:
a) Viden, der er god dokumentation for
b) Viden om effekter af indsatser
’what works’ eller ’best practise’
c) Viden om anvendelighed
Evidensgrundlaget
I.
II.
III.
IV.
V.
WHO’s Mental Health Children and Adolescents
(2001-2008)
EU-Kommissionens consensus-papers Mental
Health in Youth and Education, prioriterede
områder, målsætninger og anbefalinger (20052008)
Reviews og evidensrapporter m. anbefalinger
Velafprøvede programmer fx ’MindMatters’ med
praktiske guidelines
Vores egen sundhedspædagogiske forskning på
området
WHO’s definition
(2001, 2005)
 ”Mental sundhed er en tilstand, hvor
individet kan udfolde sine evner, kan
håndtere dagligdags udfordringer og stress,
kan arbejde produktivt på frugtbar vis samt
er i stand til at yde et bidrag til
fællesskabet”
www.who.int
UK Mental Health Foundation
(Lee, 2006)
 Karakteristisk for personer med god mental sundhed:
a. udvikler sig følelsesmæssigt, kreativt, intellektuelt og
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
spirituelt
tager initiativ til, udvikler og bevarer gensidigt
tilfredsstillende personlige relationer
ser problemer i øjnene, løser dem og lærer af dem
er tillidsfulde og sikre på sig selv
er opmærksomme på andre og føler med dem
kan være alene og nyde det
kan lege og more sig
kan le både af sig selv og af verden
positiv tilpasning til andre, til vanskeligheder og til én
selv!
Mental usundhed (Mindmatters)
 Magtesløshed: ingen forventninger om at kunne
mestre livets betingelser og opfylde mål
 Meningsløshed: ingen oplevelse af sammenhæng i
hverdagen. Ingen sammenhæng mellem roller i
nutid og roller fremtid.
 Normløshed: ingen overensstemmelse mellem
normer i forskellige kontekster.
 Social fremmedgørelse: mangel på meningsfulde
relationer og involvering i skolekonteksten

(Sheehan et al., 2002)
Mental sundhed (Wistoft, 2009)
 Både et psykisk
fænomen (tanker,
følelser, drømmer)
 Og et socialt
fænomen
(kommunikation)
Positivt
selvbillede
Social
anerkendelse
Mental sundhed (Sundhedstjenesteforskning/Wistoft)
 Identitet: ‘genkender sig selv’ i nærmiljøet (fx skolen)









dvs. oplever sammenhæng og meningsfuldhed
Selvværd: tænker positivt om sig selv – positivt
selvbillede
Indgår i anerkendende relationer med andre
Føler sig brugbar (have venner)
Slapper af og får hvile
Tænker klart
Giver slip i negative følelser
Har mod til at ændre på ting, de kan ændre
Får øje på egne og andres værdier
Oplever selv at de vokser!
Evidens for ’Whole School Approach’
 Strategisk sundhedsindsats – der tænkes ind på alle
niveauer i skolen
 Multikomponentprogram, hvor der ideelt set tages
afsæt i alle de elementer, der har direkte eller
indirekte betydning for skolebørns mentale sundhed
 Formål: at igangsætte en indsats på mange fronter
samtidigt, så der både i skolens undervisning, miljø,
ledelse, interne og eksterne relationer medtænkes
fremme af mental sundhed

Fordrer blandt andet lærernes kompetenceudvikling
og et involverende samarbejde med forældrene
Ti elementer i ’Whole School Approach’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Almene-, målgrupperettede- eller indikerede
indsatser
Diversitet og tilpasning –
programplanlægning/intervention
Lærernes rolle
Forældrenes rolle
Elevernes rolle
Samarbejde mellem skolen og omverden
Skolens sundhedspolitik
Curriculum
Værdier og forventninger
Skolebørnenes mentale kompetencer
Tillid – en mental kompetence
Opsamling: evidensarenaerne
Forskning:
Sundhed
Sygdom
Pædagogik
Politik
Praksis:
Sundhedsfremme
Forebyggelse
Pædagogik
Behandling
Spørgsmål
Hvordan forstyrrer
man hinanden
hensigtsmæssigt?
Hvordan udvikles
operationelle
gensidige koblinger
mellem
praksisarenaerne og
de videnskabelige
discipliner/arenaer?
Evidens - risiko
 Monodisciplinær forskning og monofaglighed
 meningsautonomi / uhensigtsmæssig ’egoisme’
 Ingen sammenhængskraft og videndeling
 Risiko for anomiske videnstilstande m. usikkerhed,
opløsning og normløshed

Den ene form for evidens kan være lige så god som den anden
 Ingen holdepunkter

OBS: må ikke forveksles med kontingens (moderne samfundsvilkår)
 Paradoks: øget evidens kan føre til anomi pga.
usandsynlige koblinger
Konklusion: evidensudfordring
 Forskningen viser, at det, der virker mest
forebyggende og sundhedsfremmende, er en
pædagogisk indsats, som er samlet og koordineret
sætter ind på flere niveauer af børnenes og de
unges og familiernes liv – samtidigt!
 Udfordringen ligger i at optimere
videnskommunikationen:



Formidling – afsendelse (obs. semantik og adressater)
Modtagelse (obs. forståelse og anvendelse)
Feedback
Krav til evidensen
 Evidensen på det mentale område må afspejle en
viden, der virker, og også viden, der udfordrer det,
der allerede virker
 Evidensen skal kunne sætte spørgsmålstegn ved
tidligere praksisser og skabe grundlag for udvikling
af en bedre samlet indsats
 Det kræver at man løfter blikket
 Og øver sig i smidigt blikskifte!
Karen Wistoft
Institut for Uddannelse
og Pædagogik (DPU)
Faculty of Arts
Aarhus Universitet
Campus Emdrup
+45 2613 2653
[email protected]
www.dpu.dk/om/kawi
Tak for opmærksomheden!

similar documents