Varde Kommune

Report
Tempo, timing og relationel
koordinering i praksis
Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef
Ann-Christina Dahlgaard, leder af plejecenterområde
Kari Stork, Leder af hjemmeplejeområde
Varde Kommune
I-dag 2014
Roskilde den 26.november 2014
Disposition
• Hvorfor relationel koordinering og strategisk
relationel ledelse
• Erfaringer fra forsknings- og
udviklingsprojektet
• Erfaringer fra praksis
• Hvor er vi på vej hen
Organisering Social og Sundhedsområdet
Det overordnede udfordringsbillede
• Brændende platform og demografisk udvikling
• Større andel af borgere med flere kroniske
sygdomme
• Nye supersygehuse med stadig mere
specialisering og kortere indlæggelser, det vil
sige flere syge i det nære sundhedsvæsen,
flere med behov for omfattende pleje
Hvorfor innovation*
• Sikre de bedste rammer for en effektiv og
kvalitetsmæssig høj løsning af de kommunale
ydelser - skabe værdi for borgerne
• Behov for at tilpasse rammer og ledelse i
forhold til udviklingen og kompleksiteten i
opgaveløsning
*”Udvikling af en ny ide og dens realisering i praksis” (Gyldendals encyklopædi)
Demens som case
En ikke implementeret strategi og området
• Er komplekst
• Kræver koordinering og sammenhængskraft
• Styrkes af delt viden
• Kræver rettidighed
Formål med forskningsprojektet
er at undersøge, hvordan Relationel Koordination
(RK) og Strategisk Relationel Ledelse (SRL) som
metode kan være med til at sikre en øget effektivitet
og kvalitet i de kommunale indsatser til gavn for
borgerne i Varde Kommune
Status
• Vi har baseline målinger
• Fokusgruppeinterview
• Afviklet 2 kursusforløb for i alt
52 ledere, teamledere og
nøglepersoner på demensområdet
Baseline måling*
Spørgeskema undersøgelse blandt SSH, SSA,
sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter,
demenskonsulenter og visitation.
*Bygger på Jody Gittels spørgsmål om kommunikation
og koordinering
Overblik hold 1
3,51
3,45
Visitator
2,83
3,11
Sygepl.
2,36
3,41
2,78
1,96
2,51
4,71
2,61
2,00
2,65
SOSU-A 3,54
2,73
2,29
3,61
2,91
2,85
2,05
2,00
3,47
2,91
2,52
Konsulenter
demens
1,98
2,81
Lav under 2,5
Middel 2,5 – 3,4
Høj 3,5 – 5
Fysergo.
SOSU-H
2,59
2,14
2,41
2,42
1,35
1,94
Geronto-psyk.
2,26
2,34
2,42
2,86 3,50
3,54
2,50
1,98
1,38
Egen læge
OBS: Tal på
DK mangler!
Resultater
Alle faggrupper oplever en højere grad af
relationel koordinering blandt egen faggruppe
end til de andre faggrupper
Flere resultater
Social- og sundhedshjælperne er den faggruppe
der vurderer den relationelle koordinering lavest
Visitationen har vurderet den relationelle
koordinering højest
Resultater
Alle faggrupper vurderer graden af:
• kommunikation lavere end graden af koordinering.
• ”hyppig kommunikation ” lavest og den
problemløsende kommunikation højest.
• ”deling af viden” lavest og grundlæggende respekt
højest.
Kursusforløb
• Hold på tværs af faggrupper og områder
• Undervisningen var en blanding af
– oplæg om RK og SRL
– dialog i grupper om hvad RK betyder for kvalitet,
effektivitet og arbejdsglæde
– dialogen tilrettelagt som øvelser, som deltagerne
kan bruge i det senere arbejde
– gennemgang og dialog om
baseline målingerne
Erfaringer
• Tværfaglige møder var før relationel koordinering
sjældne
– Interessen for andre faggrupper eller andre enheder
var lille
– Man så ikke noget behov, havde ikke erfaringer med
det, fandt det ressourcekrævende
• Nu er det lettere at etablere tværfaglige møder
– Stor glæde og tilfredshed med møderne, fordi
kvaliteten og dermed arbejdsglæden øges
Praksis eksempel
Hvad er vi optaget af
– og hvorfor?
Projektbeskrivelse for
Teaminddelte grupper
Formål
• Sikre overskuelighed i koordineringen internt og eksternt i
forhold til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
Mål
• At sikre kvalitet i de indsatser der dagligt leveres til borgerne /
patienterne af medarbejderne i Hjemmeplejen Midt/Vest.
• At minimere antallet af medarbejdere hos den enkelte borger.
• At styrke den enkelte medarbejders ansvar og indflydelse i
samspil med kollegaer, borger og samarbejdspartner
Procesbeskrivelse
• ½ temadag med Carsten Hornstrup som
proceskonsulent sammen med MED–udvalget og
suppleanter.
• ½temadag med personalet i dag og aftenvagt.
Nedsættelses af projektgruppe, som skal have et
særligt fokus på
–
–
–
–
Demente borgere
Rehabiliterende indsats/ andre indsatsområder
Hvilke faglige kompetencer, bør der være i hvert team
Skal hvert team være selvdækkende ift. vagter og faglige
kompetencer og i så fald hvordan?
– Input fra temadagen
Hvad er vi blevet klogere på indtil nu!
• De udfordringerne som medarbejder og MED ser
• Medarbejdernes anbefalinger omkring
teamsamarbejdet
• Organisatorisk udfordring=>
At få medarbejderne til at rette fokus mod
borgeren/ pårørende og øvrige
samarbejdspartner.
Erfaringer
•
•
•
•
•
•
Vi lægger vejen imens vi går på den
Vi tror på RK og SRL
Det er svært at få rigtig fat i ude i praksis
Er lederne er klar?
Vi skal styrke særligt teamledere
RK og SRL er svært at kommunikere
Udfordringer
• Vores ledere og medarbejdere er ikke trænet i
at involvere relationelt/tværfagligt
• Teamledere mangler coachende kompetencer
• At finde tiden/ressourcerne i en presset tid
Hvor er vi på vej hen
Vi skal til at:
– Gå fra teori til praksis, så vi ikke ender med blot at
sætte √ ved endnu et gennemført projekt
– Starte trænings- og udviklingsaktiviteter op,
arbejde med insisterende involvering
– Finde ud af hvad RK og SRL kalder på i
organisationen
• Hvad er det helt konkret vi skal gøre anderledes og
bedre med henblik på at skabe værdi og kvalitet for
borgere og pårørende med demens
Til drøftelse
• Relationel koordinering som metode til
innovation?
• Kan relationel koordinering og relationel
strategisk ledelse bidrage til en mere agil
organisation?
• Hvad kalder det på i jeres organisation?
TAK for ordet
Kirsten Enevoldsen Myrup [email protected]
Ann-Christina Dahlgaard [email protected]
Kari Stork [email protected]

similar documents