presentatie omgevingswet congres emissieregistratie

Report
Omgevingswet
- een introductie -
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Inhoud
1. Omgevingswet: hoofdlijnen
2. Wat doet RIVM aan de Ow
3. Digitale voorziening voor
gegevens
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Waarom een Omgevingswet (Ow)
● Geconstateerd werd dat het huidige wettelijk stelsel voor de fysieke
leefomgeving:
– verbrokkeld is over veel wetten met elk eigen procedures en
regels
– te weinig gericht is op duurzame ontwikkeling en te weinig ruimte
biedt voor regionaal en lokaal maatwerk
● Daarom is gekozen voor integratie tot één wet van de regels op het
gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, infrastructuur,
natuur, water, cultuurhistorie, externe veiligheid
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Doelen van de Omgevingswet
● Herziening van het wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving,
met als doel:
– “Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het
gebruiksgemak
– Bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de
fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
– Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte door actieve en
flexibele aanpak mogelijk te maken
– Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de
fysieke leefomgeving”
● De wet moet zo eenvoudig mogelijk zijn, met zo min mogelijke
administratieve lasten en bestuurslasten.
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Maatschappelijke doelen
● “Met het oog op duurzame ontwikkeling en in onderlinge
samenhang:
– Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
– Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies”
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
De Ow integreert (uiteindelijk) 24 wetten:
Belemmeringenwet privaatrecht
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Crisis- en herstelwet
Wet bodembescherming
Interimwet Stad en Milieubenadering
Wet geluidhinder
Onteigeningenwet
Wet herverdeling wegenbeheer
Ontgrondingenwet
Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden
Planwet verkeer en vervoer
Wet inrichting landelijk gebied
Spoedwet wegverbreding
Wet inzake luchtverontreiniging
Tracéwet
Wet natuurbescherming
Waterstaatwet 1900
Wet milieubeheer
Waterwet
Wet ruimtelijke ordening
Wegenwet
Wet voorkeursrecht gemeenten
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
wrakkenwet
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Inhoudelijke aandachtspunten
● Beperking van het aantal instrumenten (omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsvergunning, programma, projectbesluit,
algemene rijksregels)
● Harmonisatie van normen, evt. integratie
● Integrale afweging mogelijk maken
● Bestuurlijke afwegingsruimte
● Verbeteren van de gegevensvoorziening en –ontsluiting
(digitalisering)
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Stand van zaken
● Wetsvoorstel is eind 2013 in concept gereed gekomen en gaat met
advies van RvS medio juni naar de Tweede Kamer. De wet regelt
het systeem van het nieuwe omgevingsbeleid.
● Nu in ontwikkeling: uitvoeringsregelgeving (=bijeen brengen van
ca. 60 sectorale amvb’s en 120 ministeriële regelingen). In de
uitvoeringsregelgeving worden de regels inhoudelijk uitgewerkt.
(normen, voorschriften etc.)
● Dit levert in 2015 drie amvb’s op:
– Omgevingsbesluit (procedures)
– Besluit kwaliteit leefomgeving (inhoudelijke normen)
– Besluit activiteiten in de leefomgeving (algemene regels)
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Aandachtspunten uitvoeringsregelgeving Ow
Onder andere:
●
●
●
●
●
Gelijkwaardige bescherming t.o.v. huidige regels
Benadering: inrichting  activiteit
Herijking van normen en toetsingskaders, flexibiliteit en maatwerk
Monitoring (doelmatige uitvoering)
Vermindering van onderzoekslasten (oa eenvoudige screening en
hergebruik van onderzoek, stroomlijnen rekenvoorschriften)
● Ontsluiting van gegevens voor publiek
● Digitalisering
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
De Laan voor de Leefomgeving; een beeld
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
De Laan voor de Leefomgeving: een beeld (2)
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Digitalisering: programma GOAL
Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de
Leefomgeving
● I&M werkt samen met betrokken overheden aan de realisatie van
de Laan voor de Leefomgeving
– Definitiefase in het najaar af te ronden:
› Governance, organisatie en financiering
› Wetgeving en digitalisering
› Architectuur en ICT
› Informatiehuizen
– Najaar 2014: besluitvorming over realisatie van de Laan
– Tot 2018 gefaseerde realisatie Laaninfrastructuur en
bijbehorende voorzieningen
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Betrokkenheid RIVM
● RIVM als deskundig partner van het ministerie, voor de
onderbouwing van te maken beleidskeuzes
● RIVM als prominente speler bij de uitvoering, als leverancier en
beheerder van gegevens over de fysieke leefomgeving
● RIVM levert dmv diverse projecten/opdrachten een belangrijke
bijdrage aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving en aan de
uitvoering van de Ow.
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Activiteiten binnen programma Ow bij RIVM
● In opdracht van I&M werken wij in 2014/15 aan verschillende
vraagstukken:
– diverse vragen mbt de uitwerking van de (digitale)
gegevensvoorziening (“Laan voor de leefomgeving”)
› Toetsingsinstrumenten, screeningstools
› Kwaliteitscriteria: beschikbaar, bruikbaar, bestendig
› Plaats/rol van generieke gegevens en scenario’s
– Normstelling; samenhang met doelstellingen voor veiligheid en
gezondheid (stroomlijning, vereenvoudiging, mogelijkheden voor
samenhang)
– Omgaan met nieuwe risico’s
– Monitoring
– Integrale besluitvorming
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Luchtkwaliteit
● Luchtkwaliteit/NSL als voorbeeld van de nieuwe benadering:
– Snelle toetsing (NIBM; wettelijk verankerd)
– Programmatische aanpak
– Monitoring
● Beeld: het stelsel functioneert goed, is betrouwbaar en bestendig
● En daarom wordt ook voor de overige domeinen gekeken of een
NSL-achtige aanpak mogelijk is.
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014
Om te bespreken
● We gaan ervan uit dat het stelsel rond luchtkwaliteit NSL goed in
elkaar zit en goed functioneert.
– Data is beschikbaar, betrouwbaar
– En besluitvorming mede daardoor bestendig
● Hoe denkt u daarover?
● Is er zorg over de kwaliteit van data?
● Wat zou u de ontwerpers van de Laan voor de Leefomgeving willen
meegeven?
Vernieuwingen Emissieregistratie 17 juni 2014

similar documents