แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัย

Report
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการ
วางแผนดาเนินงานการป้องกันปั ญหาการฆ่าตัวตาย
สกาวรัตน์ พวงลัดดา
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
1
ประเด็นนาเสนอ
 การกาหนดทิศทางการดาเนินการของพื้นที่
 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา(การฆ่าตัวตาย)
 วิเคราะห์ความเป็ นไปได้เชิงกลยุทธ์ในการป้องกัน ปั ญหา
(การฆ่าตัวตาย)
 การจัดทาแผนปฏิบต
ั กิ ารเพื่อป้องกันปั ญหา(การฆ่าตัวตาย)
2
การกาหนดทิศทางการดาเนินการของพื้นที่
 การกาหนดวิสย
ั ทัศน์ (Vision )
 การกาหนดพันกิจ (Mission)
 การกาหนดเป้าหมาย (Goal)
 การกาหนดตัวชี้วัด (Indicator)
3
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 วิสย
ั ทัศน์ (Vision )
• เป็ นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการสุขภาพจิตใกล้บา้ น
 พันธกิจ (Mission)
•บริการผูป้ ่ วยจิตเวชแบบผูป้ ่ วยนอก
•สนับสนุนให้เครือข่ายบริการสุขภาพดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช
4
การกาหนดทิศทางการดาเนินการของพื้นที่

เป้าหมาย (Goal)
• ผูป้ ่ วยจิตเวชเข้าถึงบริการ

ตัวชี้วัด
• ร้อยละของผูป้ ่ วยจิตเวชเข้าถึงบริการ
5
การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา(การฆ่าตัวตาย)
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
•คือ การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
•คือ การวิเคราะห์ โอกาส และภัยคุกคาม
6
SWOT Analysis
Strength จุดแข็ง
Weakness จุดอ่อน
ปั จจัยภายใน
Opportunity โอกาส
Threat ภัยคุกคาม
ปั จจัยภายนอก
SWOT Analysis
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 การวิเคราะห์จด
ุ แข็ง
 การวิเคราะห์จด
ุ อ่อน
• มีคลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวช • บุคลากรน้อยภาระงานมาก
• มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านจิตเวช
• บุคลากร รพสต.ขาดความรู ้ ทักษะ
• มีการทางานเป็ นทีมกับ รพสต. • ขาดการส่งต่อข้อมูลดูแลคนไข้
• อสม. แกนนา เข้มแข็ง
• ชุมชนขาดความรู ้ มีทศั นคติ
เชิงลบต่อผูป้ ่ วย
• มีระบบEMSส่งต่อ
8
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข(ต่อ)
 การวิเคราะห์โอกาส
 การวิเคราะห์ภย
ั คุกคาม
• ภาคีเครือข่ายนอกระบบไม่ร่วมมือ
• นโยบายงานสุขภาพจิต
เท่าที่ควร(ตารวจ อบต.)
• ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ
• ท้องถิ่นไม่สนับสนุนงบประมาณกองทุน
• มีการสนับสนุนงบประมาณจาก
สุขภาพตาบล
หน่วยงานภายนอก
• การนา พรบ.สุขภาพจิตไปใช้นอกภาคี
เครือข่ายไม่ได้รบั ความร่วมมือ
• ปั ญหายาเสพติด
9
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้เชิงกลยุทธ์
 การนาจุดแข็งมาเสริมโอกาส
(SO)
 การนาโอกาสมาปิ ดจุดอ่อน (OW)
 การนาจุดแข็งมาเอาชนะอุปสรรค (ST)
 นาจุดอ่อนมาเป็ นโอกาสพัฒนา หรือ นาอุปสรรคมา
เป็ นประเด็นท้าทาย
10
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 การนาจุดแข็งมาเสริมโอกาส
(SO)
•พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพจิตในชุมชน
11
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 การนาโอกาสมาปิ ดจุดอ่อน
(OW)
•พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ขระดับ รพสต.
•พัฒนาความรู้ ทัศนคติคนในชุมชนต่ อผู้ป่วยจิตเวช
•พัฒนาระบบส่ งต่ อข้ อมูล
•พัฒนาระบบส่ งต่ อโดยเครือข่ ายมีส่วนร่ วม
12
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 การนาจุดแข็งมาเอาชนะอุปสรรค
(ST)
•พัฒนาคลินิกบาบัดยาเสพติดในสถานพยาบาลเครือข่ าย
•พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพจิตฉุกเฉินด้ วย EMS
13
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อป้องกันปั ญหาการฆ่าตัวตาย
 แผนกลยุทธ์
 กิจกรรม
 และตัวชี้วด
ั
14
ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข
 พัฒนาระบบบริการสุ ขภาพจิตในชุ มชน
 กิจกรรม
• เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่ ายบริการสุ ขภาพจิต รพสต.
• พัฒนารูปแบบการให้ บริการสุ ขภาพจิตใน รพสต.
 ตัวชี้วด
ั
• ผลการดาเนินการให้ บริการ(การคัดกรอง การส่ งต่ อ การดูแลต่ อเนื่อง)
15
แบ่งกลุม่ ตามพื้นที่ 4 กลุ่ม
 กาหนดวิสย
ั ทัศน์
พันธะกิจ และเป้าหมายของพื้นที่
ตนเอง
 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
 วิเคราะห์ความเป็ นไปได้เชิงกลยุทธ์
 จัดทาแผนปฏิบต
ั กิ าร(กิจกรรม)
 แนวทางการติดตามผล และตัวชี้วัด
16
17
18
คาถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
19

similar documents