Використання ІКТ в навчально-виховній роботі ДНЗ Підготувала

Report
Використання ІКТ в навчальновиховній роботі ДНЗ
Підготувала: Зубань Олена Олександрівна
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) комбінованого типу
№ 29 “Барвінок”
Основний напрям інформатизації освіти
України — це створення відкритого навчальноінформаційного середовища, яке передбачає у
навчально-методичній роботі з педагогічними
кадрами: підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, автоматизацію процесів управління
(на всіх рівнях), наукову та інноваційну
діяльність, розвиток технічної та програмної
бази, бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і
дистанційних технологій у навчальний процес,
використання інтернет-ресурсів.
Company Logo
Проекти, що передбачають
використання і впровадження ІКТ:
 Національний проект «Відкритий світ»
(http://www.ow.org.ua/).
 Іntel® «Навчання для майбутнього»
(http://iteach.com.ua/).
 Програма «Інклюзивна освіта»
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»
(http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus).
 Освітній проект «Електронний щоденник»
(http://schoolinfo.com.ua).
Company Logo
Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчальновиховний процес у дошкільних закладах?
Керувати діяльністю педагогічних кадрів:
 постійно готувати педагогів до набуття ними практичних навичок
роботи в новому інформаційному середовищі, використовуючи
різні форми методичної діяльності;
 створити творчу групу вихователів для розробки, апробації та
впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ;
 розміщувати розроблені вихователями навчальні матеріали на
власних веб-сайтах і сайті дошкільного навчального закладу;
 спланувати методичним об’єднанням і кафедрам роботу
консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів з
використання ІКТ у навчально-виховному процесі, брати участь у
спільних науково-освітніх проектах, Інтернет комунікаціях із
колегами інших закладів і регіонів з проблем оптимізації
навчального процесу засобами ІКТ.
Company Logo
Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчальновиховний процес у дошкільних закладах?
Використовувати цифрові освітні ресурси:





мультимедійні навчальні комплекси,
електронні підручники,
планшети,
педагогічні програмні засоби,
колекції ЦОР мережі Інтернет у навчально-виховному
процесі.
Company Logo
Напрями використання інформаційнокомунікаційних технологій
навчальна діяльність;
навчально-методична діяльність;
методична підтримка навчальновиховного процесу;
самостійна робота учасників
навчально-виховного процесу.
Company Logo
Форми методичної роботи, які
передбачають використання ІКТ
 тематичні педагогічні ради;
 підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та
кваліфікаційної категорії кадрів;
 методична рада;
 робота з новоприбулими фахівцями (наприклад «Школа
молодого вчителя»);
 методичні об’єднання;
 творча група педагогів;
 робота вихователів за темами самоосвіти;
 самоменеджмент педагога;
 семінари-практикуми;
 атестація;
 педагогічний моніторинг;
 поширення педагогічного досвіду.
Company Logo
Традиційні форми методичної діяльності
семінари-практикуми;
педагогічні читання;
 «круглі столи»;
школа педагогічної майстерності;
майстер-класи;
педагогічні студії;
тренінги.
Company Logo
Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій
із сучасними освітніми технологіями
 метод проектів;
 технології використання ігрових методів;
 блочно-модульне навчання;
 лекційно-семінарсько-залікова система;
 технологія «Дебати»;
 колективна система навчання;
 різнорівневе навчання;
 проблемне навчання;
 дослідницько-пошукова діяльність.
Company Logo
Організація науково-методичної
роботи в освітній установі на
сучасному рівні з використанням
інноваційних технологій та форм
методичної роботи — це необхідна
умова реалізації інноваційної
діяльності педагогічного колективу,
освітнього закладу, що працює в
режимі розвитку.
Company Logo
Програмне забезпечення для створення нормативно-правової бази
аналітичного та методичного супроводу навчально-методичної
роботи
текстовий редактор MS Word,
табличний процесор MS Excel,
система створення презентацій
PowerPoint,
програма для роботи електронною
поштою, власним розкладом,
контактами та завданнями Microsoft
Outlook
Company Logo
Електронний документообіг
складання індивідуальних планів;
плани роботи методичних служб;
участь у плануванні закладу;
зворотний зв’язок (звіти методичних
служб тощо);
 обмін досвідом через веб-сайти,
блоги, мережеві спільноти.




Company Logo
Робота з педагогічними кадрами на
діагностичній основі
Відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників (Наказ
МОН № 930 від 06.10.10 р.), присвоєння всіх
кваліфікаційних категорій «спеціаліст»,
«спеціаліст другої категорії», «спеціаліст
першої категорії», «спеціаліст вищої
категорії» передбачає використання
інформаційно-комунікаційних технологій,
цифрових освітніх ресурсів у навчальновиховному процесі.
Company Logo
Інноваційні форми впровадження ІКТ в навчальнометодичну діяльність реалізують через
o
o
o
o
o
o
o
стандартні та спеціалізовані програми,
мультимедійні комплекси,
навчальні E-mail-проекти,
розміщення в мережі Інтернет,
соціальні сервіси Веб 2.0,
використання інтерактивної дошки,
телекомунікації: відеоміст,
відеоконференція, відеосемінар, вебінар,
Skype-зв’язок.
Company Logo
Алгоритм шляхів та перспективи
розвитку інноваційного досвіду
Самоаналіз
Узагальнення досвіду
(форма представлення — портфоліо)
 Демонстрація досвіду
(форма представлення — презентація)
Поширення досвіду
(участь у конкурсі, майстер-клас)
Company Logo
Інноваційні форми методичної діяльності
Освітній веб-квест — це квест-проект,
представлений у середовищі WWW засобами
Web- технологій. Тобто це освітній сайт,
присвячений самостійній дослідницькій роботі
за певною темою з гіперпосиланнями на різні
веб-сторінки.
Освітній кластер (від англ. cluster — скупчення)
— об’єднання кількох однорідних елементів,
яке можна розглядати як самостійну одиницю,
що має певні властивості.
Company Logo
Інноваційні технології з використанням ІКТ
Освітній консалтинг — це набір
соціально-технологічних прийомів і
методів, які використовують для
проектування процесу інноваційного
розвитку освітнього закладу й системи
освіти працівників.
Освітній аутсорсинг — це залучення
зовнішніх ресурсів для надання освітніх
послуг.
Company Logo
Використання ІКТ в ДНЗ сприятиме:
підвищенню рівня інформаційної
компетентності педагогічних працівників
закладу;
удосконаленню системи управлінської
діяльності;
забезпеченню високого рівня активності
батьків щодо розвитку інформатизації
дошкільного навчального закладу;
підвищенню показників інтелектуального
розвитку дітей.
Company Logo
Наявність сайту в дошкільному
навчальному закладі принесе масу
користі та заощадить значний час як
для педагогів, так і для батьків, а
головне — розширить інформаційне
поле методичного кабінету.
Company Logo

similar documents