Adjektiver og adverbier

Report
Adjektiver/tillægsord
Funktion
• Udtrykker kvaliteter ved substantiver og
pronomener og kan som regel gradbøjes.
I am smart, she is smarter, but he is the smartest.
• Bøjes ikke efter køn eller tal på engelsk
– Fransk, tysk etc. bøjer adj. efter køn
– Dansk bøjer efter tal
En farlig drage = a dangerous dragon
To farlige drager = two dangerous dragons
Komparation (gradbøjning)
Adjektiver kan bøjes i tre grader
- Positiv (grundform)
- Komparativ (højere grad)
- Superlativ (højeste grad)
I am smart, she is smarter, but he is the
smartest.
Komparation med –er og –est
Næsten alle enstavelsesadjektiver samt ofte
tostavelsesadjektiver, der ender på –y, -er, -ow eller –le,
eller har tryk på sidste stavelse, får –er i komparativ og –
est i superlativ.
Small – smaller – smallest
Happy – happier – happiest
Bitter – bitterer/more bitter – bitterest/most bitter
Mellow – mellower/more mellow – mellowest/most mellow
Simple – simpler/more simple – simplest/most simple
Polite – politer/more polite – politest/most polite
Undtagelser!
1.
Right, wrong og real bøjes med most/more.
2.
Ender adjektivet på en konsonant efter en kort, trykstærk
vokal fordobles konsonanten som regel.
Dim – dimmer – dimmest
3.
Ender adj. på -y efter en consonant, ændres dette til –i.
(Som ved happy)
4.
Ender adj. på –e eller –ee tilføjes kun –r eller –st.
Subtle– subtler – subtlest
Free – freer – freest
Komparation med more/most
Andre end de førnævnte og længere
adjektiver danner som regel komparation
med more/most
Obese – more obese – most obese
Conventional – more conventional – most
conventional
Uregelmæssig komparation
Når adjektiver ændrer helt eller delvist form ved
komparation, og altså ikke overholder én af
de to førnævnte metoder for komparation.
Good – better – best
Evil/bad – worse – worst
Little – smaller – smallest
Little – less – least
Check i ordbogen!
Absolut eller falsk komparativ
Når komparativformen ikke anvendes som egentlig sammenligning men udtryk for ret høj grad.
Bruges ofte på dansk
De boede i en større villa (En forholdsvis stor villa)
Men ikke så ofte på engelsk; her anvendes grundformen oftere, eventuelt med really, fairly el. lign. Kig
efter disse fejl i jeres grammatikopgaver til eksamen!
They lived in a really large house
*They lived in a larger house
I talesprog anvendes endelsen –ish ofte
He was a youngish man
Hvis det er underforstået, hvad der sammenlignes med, kan komparativ godt bruges
The lower classes (Sammenlignet med andre samfundslag)
The upper lip (Sammenlignet med underlæben)
Placering
Enten attributivt – lige foran substantivet
It was a beautiful day
Eller prædikativt – som omsagnsled (efter to be, to seem, become etc.)
She is beautiful.
Vigtigt at skelne mellem de to, hvis adjektivet ændrer mening alt efter
placering
The members present (De tilstedeværende medlemmer)
The present members (De nuværende medlemmer)
Støtteord
På dansk kan adjektiver ofte stå alene og fungere substantivisk
En handicappet, den gamle var gnaven, det eneste, der betyder noget …
På engelsk kan adjektiverne som regel ikke stå alene på den måde og kræver derfor et støtteord
Enten som substantiv:
A handicapped person, the old man was grumpy, the only thing …
Eller som pronominet one:
That rake is broken; the new one is in the shed
Der findes dog undtagelser: black, equal, mortal, female …
Man kan omskrive til what is/what was + adjektiv eller ændre til substantiv
What is sad about her story is that … (det triste)
The survivors were saved after three days (de overlevende)
Støtteord udelades …
Efter own
She offered her umbrella, but he had his own.
Efter mængdetal og ofte ordenstal
She wrote four letters; I wrote two.
Three people came; the third was a Swede.
Ofte efter superlativer
She was the last to come
Når man taler om en hel klasse, gruppe eller kategori af personer
The rich, the poor, the unemployed, the blind, the young
Støtteordet skal dog anvendes hvis man taler om bestemte personer.
Accused, deceased og condemned bruges som substantiv om en person.
Når man taler om modsætninger
Her right hand was resting on her left
Adverbier/biord
Funktion
Adverbier lægger sig til verber, adjektiver,
andre adverbier eller hele sætningen
She speaks slowly
Her speech is incredibly slow
She speaks incredibly slowly
Actually, she speaks incredibly slowly
Adjektiv eller adverbium
Hvis der kan sættes lighedstegn mellem et
ord og subjektet i sætningen, er der altid
tale om et adjektiv.
I visse tilfælde kan det være svært at
identificere et adjektiv
I came as soon as (it was) possible
Form
Adverbier dannes ofte ved at tilføje –ly til det
tilsvarende adjektiv
Strongly, gladly, boldly, quietly, wonderfully
Adj. der ender på –y skifter ofte til –ily som
adverbium
Happily, merrily, faultily, easily
Adj. der ender på –ic/-ical skifter endelse til –ically
som adverbium
He was heroic – he fought heroically
En del adverbier har dog samme form som det tilsvarende adjektiv, især dem som ender
på –ly
early, kindly, weekly, daily
Visse adjektiver kan ikke omdannes til adverbier
friendly, likely, lively, lonely, lovely, silly og ugly
I disse tilfælde må sætningen omskrives til et adverbielt udtryk
The dog wagged its tail in a friendly manner
Nogle adverbier har to former, hvoraf den ene ligner adjektivet og den anden har tilføjet –
ly. De har forskellig betydning!
She stretched her arms high.
We think highly of you
That is highly improbable
Når good skal laves til adverbium bliver det til well
Komparation
Adverbier kan, hvis deres betydning tillader det,
gradbøjes ligesom adjektiver
Adverbier på én stavelse eller early bøjes med -er og
–est
soon, sooner, soonest
Adverbier på to eller flere stavelser bøjes med more
og most
fortunately, more fortunately, most fortunately
Placering
Adverbierne kan som regel placeres tre steder i sætningen
1.
2.
3.
Som indledning
Midt i sætningen
Som afslutning
Som regel undgår man på engelsk at placere lange adverbialled
inde midt i sætningen, hvilket ellers er normalt på dansk.
Et adverbium må ikke placeres mellem verbet og dets objekt
ligesom på dansk
She raised her arms slowly Hun løftede langsomt armene
Hvis der er flere adverbialled i en sætning er
rækkefølgen ofte:
Slutningen af sætningen
mådesadverbium, stedsadv., tidsadv.
Starten af sætningen
forbindelsesadv. (however, fx), stedsadv.,
tidsadv.
Placeres ens i hoved- og bisætninger
Tidsadverbier
Svar på spørgsmål om hvornår eller hvor
tit.
Placeres først eller sidst i sætningen.
Yesterday, I bought a dog
She came home immediately
Korte adverbier, der angiver hyppighed, står ofte
inde midt i sætningen foran hovedverbet
My parents often visit us
Er verbet en form af to be, står adverbiet efter dette
He is often absent
She was always on time
Usually, normally, frequently og sometimes kan
også stå først eller sidst i sætningen
Sometimes, he is late for work
Stedsadverbier
Svarer på spørgsmål om ”hvor”
Placeres normalt efter verbet
The family looked everywhere for the cat
Længere adverbielle udtryk står først eller sidst i sætningen
The cat murderer laughed maniacally in a secluded corner
Nogle adverbier fungerer også som præpositioner, men her er
forskellen at de kræver en styrelse
The cat ran down when he looked away (adv)
The murderer hurried down the stairs (præp)
The plan went up in smoke
Mådesadverbier
Svarer på spørgsmål om ”hvordan”.
Hvis de knytter sig til verbet, står de efter dette.
I think she plays well
Hvis adverbiet har objektet eller et andet led knyttet
til sig, står det enten efter disse led eller foran
verbet.
He quickly rose to his feet
He closed the window quietly
I passivkonstruktioner placeres adverbiet
normalt før hovedverbet
He had been kindly received
Der er større tryk på adverbiet, hvis det
placeres efter verbet
The cat murderer is being watched closely
Gradsadverbier
Svarer på spørgsmål med hvor meget eller i hvor høj
grad
Gradsadverbier, der lægger sig til et adjektiv eller
andet adverbium, står som regel foran dette
That is a very evil man
Nogle gradsadverbier, der skal virke forstærkende,
står sidst i sætningen
He has not helped at all.
Very bruges forstærkende foran adjektiver
og adverbier i grundform og superlativ,
samt til at forstærke verber, når de bruges
som adjektiv
John has had a very hard day.
That was the very best thing for him.
I listened to a very interesting broadcast.
She was very pleased with her daughter
Much står forstærkende foran adjektiver og adverbier i
komparativ og foran perfektum participium; det står
dog efter ordet worth
I love him much more than you do
She’s much smaller than her sister
That is not worth much
The parents were much concerned
Much og very much bruges til at forstærke verber – de
kan stå foran eller bagefter
Peter much prefers this solution
They surprised us very much
Sætningsadverbier lægger sig ikke til et bestemt ord, men hele
sætningen.
Kan være tidsadverbier, gradsadverbier eller andre adverbier, såsom
certainly, naturally, obviously, probably
Står normalt foran verbet
med mindre det er en form at to be, hvor det så står efter
Doreen was always my friend
med mindre verbet har særligt tryk, hvor det i så fald står foran
Doreen always was my friend
Hvis der i en sætning både er hjælpeverbum
og hovedverbum, står adverbiet normalt
efter hjælpeverbet
Old Mrs Thompson has sometimes been
very helpful
Enkelte adverbier er dog undtaget og kan
stå foran første hjæleverbum
It obviously must have hit her hard
Normalt står et længere adverbialt led først eller sidst i
sætningen
Since last night, Ann has probably forgotten what we
were talking about.
Ann har sikkert siden i går aftes glemt, hvad vi talte
om.
Det gælder især, hvis et pronomen er subjekt.
Late in the evening, when they left the house again,
they were alone.
(Da de, sent om aftenen, forlod huset igen, var de
alene)

similar documents