Pedagogische comfortzones: Elk Kind Wint!

Report
PEDAGOGISCHE
COMFORTZONES: ELK KIND
WINT!
Opvoed- en opgroeinetwerken 0-6 jaar
Aanleiding en legitimering Genk

Het gemis aan een vanzelfsprekend breed, gekend,
bereikbaar, beschikbaar én aantrekkelijk basisaanbod
‘pedagogisch comfort’ rondom àlle gezinnen met jonge
kinderen 0-6 jaar in alle Genkse ‘zones’:





medisch
pedagogisch
educatief en
psycho-sociaal
‘Comfort’: faciliteit, sterk makend, steunend, gerieflijk,
aangenaam, toestand waarin men zonder angst, onrust, vrees
of verlegenheid is.
Aanleiding en situering Vlaanderen

Visienota Vandeurzen oktober 2012

Nieuw concept Kind & Gezin: Huizen van het Kind : verbinden van actoren

Concepttekst: Organisatie van de preventieve gezinsondersteuning als
antwoord op de nood aan een nieuw model voor de preventieve
gezinsondersteuning:
 bevorderen van het welbevinden van gezinnen met kinderen,
 opdat deze kinderen en gezinnen zich maximaal kunnen ontwikkelen

Zal resulteren in een decreet op Prego

Good practices elders: Family centers in Zweden/Noorwegen
Genkse vertaling








Aansluiten op wat er in de Genkse regio’s al bestaat door
functies, kennis en mankracht op een klantvriendelijke en laagdrempelige manier toe te
voegen
met het oog op optimalisering van het bestaande én om te komen tot
een maximaal verweven en geïntegreerd ondersteuningsaanbod en trajectbegeleiding 0-6 j
op vlak van gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Uitdaging: de sterkte van de medische opvolging van alle Genkse baby’s en peuters/kleuters
combineren met het pedagogische ondersteuningsweefsel en het kleuteronderwijs:
wisselwerking, afstemming en complementariteit
Dit formeel ondersteuningsweefsel koppelen met het informele natuurlijke weefsel rondom
gezinnen en kinderen
Gezond groot worden van kinderen=public issue
Er samen voor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in buurten waar ze graag gezien
worden en waar het goed is om te leven
Toekomst: opvoed- en opgroeinetwerken 0-6 jaar: elk
kind wint!
Pedagog.
Comfort


Zone:
Verbinden
Versterken


Voorkomen
Aanpakken


Gebiedsgericht : ‘zone’ als planningsconcept
Draagvlak en invulling: samen met àlle
opvoedingsverantwoordelijken over de generaties
heen
Positief stimulerende en comfortabele omgeving
creëren rondom kinderen 0-6 jaar
Gezondheid en ontwikkeling, opvoeding en
onderwijs
Garantie van breed basisaanbod voor iedereen,
specifieke hulp waar nodig
Optimaal leven, opgroeien en ontwikkelen
Goed uitgebouwd basisaanbod en - voorzieningen
rondom ouders en kinderen 0-6 j
Opvoeden
doe je met
z’n allen!

Sterkte is universaliteit, geen exclusiviteit voor doelgroepen

Vanzelfsprekend, aantrekkelijk en om de hoek



Breed basisaanbod: voor elk wat wils (voor ouders en voor
kinderen)
Deskundigheid en multidisciplinariteit: (mix van professionals,
vrijwilligers, ouders,…)
Synergie van functies, van kennis, van mankracht, van
infrastructuur, van methodieken, van bereik

Klant- en gebruiksvriendelijk

Beschikbaar in elke Genkse regio
Allemaal opvoeders
Pedagog.

Civil
Society



Wat hebben kinderen allemaal nodig om
optimaal groot te worden?
Dialoog met ouders, burgers,
betekenisvolle opvoedingsverantwoordelijken, professionals,
organisaties, overheid, diensten
Over generaties heen
Gedeeld committement om te realiseren
Outcome: gezonde, toegeruste en veerkrachtige kinderen
Hoog -

Streven naar winst op vlak van


vliegers




Lichamelijke gezondheid
Kwalitatieve ouder- kind interactie
Psychosociaal welzijn en welbevinden
Taal- en cognitieve toerusting
Optimale startkansen voor latere emancipatorische en
participatieve opvoedingsdoelen
4 invalshoeken:




medisch
ontwikkelingspsychologisch
pedagogisch
educatief
Synergie van functies, expertise en mankracht
Om de hoek
en
Allemaal
Onder 1 dak





Medische opvolging, screening, signalering en detectie (prenataal, postnataal,…),
nazorg
Informatie over gezondheid, opvoeden, opgroeien, naar school gaan,…
Formele en informele ontmoeting (sociale netwerkversterking, toevoegen
hulpbronnen,…)
De natuurlijke betrokkenheid van een naaste omgeving
Taal- en talentontwikkeling, voor- en vroegschoolse programma’s met ouders,
kinderen en school

kleuterparticipatie

(kinder)-opvang in soorten


(traject) - begeleiding, ondersteuning, zorgafstemming, bemiddeling,
doorverwijzing,…
Combinatie: CB, kraamzorg, aanbod OW, aanbod ILT, Instapje, boekbaby’s,
vroegschoolse programma’s, module CKG, baby-massage, projecten ism de
kleuterschool, ….
Integraal, sluitend, chains of care
Public health

Ketenbenadering


Dekkend
Sluitend


Gedoseerd
Getimed
Beschikbaar

Doorgedreven netwerkontwikkeling
Doorgedreven en naadloze trajectbegeleiding
vanaf de geboorte tot in de kleuterschool
Gedifferentieerde dienstverlening
Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk
Maximale inzet van potentieel aan menselijk
kapitaal, infrastructuur en beschikbare
hulpbronnen
Warm, solidair bondgenootschap rondom
gezinnen en hun kinderen
In praktijk: het aanbod
Huizen van
het kind


Family
centers

Committed
Families
Families that
matter…


Een medische én pedagogische basis met aandacht voor gezond
opvoeden en opgroeien voor iedereen
Ontmoeting, onthaal, dialoog, vorming, informatie, sensibilisering,
ondersteuning, detectie, signalering, trajectbegeleiding, …van ouders en
kinderen
Ontwikkelingsbevorderende interacties en activiteiten: formeel en
informeel voor ouders en kinderen
Betekenisvolle activiteiten in een positieve, aantrekkelijke en
ontspannende omgeving
Kwalitatief deskundig kader met diversiteit aan inzet: professionals,
ouders en andere vrijwilligers

Integreren, inschuiven van specifiek ondersteunings- of hulpaanbod

Centrale uitvalsbasis of ankerpunten, antennes in de buurt

Opvoeden en opgroeien gebeurt veel breder dan in het gezin
Hoe realiseren en organiseren?
It takes a
whole
committed
city to raise a
child!



Aanpak van dit nieuw project vraagt:
 communicatie en participatie
 commitment
 co-governance
 cofinanciering en
 coproducties
Netwerking: organiseren van krachtige netwerken op vlak van
gezondheid en ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Regie:




een stedelijke regie en gebiedsnetwerk
Samenwerking met secundaire partners
Kwaliteitszorg, data-onderbouw, evaluatie en wetenschappelijk
opvolging
Uittekenen stappenplan op stedelijk, overkoepelend niveau en op zoneniveau
Sleutelpartners in de pedagogische comfortzones
Multi
stakeholderspr
ocessen

Lokale besturen: regie (integraal beleid, allocatie middelen)

Kind en gezin: inhoudelijke programmatie



Kind en preventie: organisatie van de CB’s (infrastructuur, CB-artsen en
vrijwilligers)
Huisartsenkring: partner in gezondheid en ontwikkeling
Opvoedingswinkel/vzw PAS: de partner inzake
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering

CKO: loket kinderopvang en koepel

CKG De Stap: ambulante en mobiele modules (plusfuncties)

Kleuteronderwijs: aansluiting voor- en vroegschoolse

Kraamzorg: partner in zorg en verzorging

CGG: partner in psycho-sociale ontwikkeling

….

similar documents