Casusoverleg Forensisch Zorgtraject: verleden, heden

Report
CASUSOVERLEG
FORENSISCH
ZORGTRAJECT
Verleden,
Heden en
Toekomst
HISTORIEK
TP
Forensisch
Zorgtraject

Dec 2007
Dec 2013
TP FORENSISCH ZORGTRAJECT
HISTORIEK
 2007: opstart Therapeutische Projecten (84)




Organisatie GGZ in zorgcircuits en zorgnetwerken
Voorbereiding hervorming Art. 107
82 RIZIV-financiering
2 FOR K-projecten: alternatieve financiering, gekoppeld aan
overeenkomst van IBE’s
 31/03/2012: einde financiering TP’s RIZIV
 FOR K-projecten bleven bestaan binnen contract IBE’s
 Oost- en West- Vlaanderen
 Limburg
 31/12/2013: einde financiering FOR K -projecten
NOTEDOP
 Doelgroep =




Jongeren tussen 12 en 18 jaar
met een (vermoeden van een) psychiatrische problematiek
die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank
Specifieke focus op jongeren van wie het zorgtraject vast dreigt te lopen,
dus verder geen exclusiecriteria
 Werkgebied:
 Oost- en West-Vlaanderen
 Werkvorm =
 Casusoverleg met relevante hulpverleners vanuit diverse sectoren van de
jeugdhulpverlening.
 Samen met de aanmelder wordt bekeken welke partners best betrokken
worden bij het overleg.
 Aantal overlegmomenten wordt bepaald in samenspraak met alle
betrokkenen
NOTEDOP (2)
 Doelstellingen:
 Afstemmen van de hulpverlening rondom een kind/jongere
 Uitstippelen van een traject op lange termijn in overleg met het
kind/de jongere en zijn context
 Versterken van de reeds aanwezige krachtbronnen
 Uitwisselen van expertise
HEDEN
Casusoverleg
Forensisch
Zorgtraject
   
Jan 2014
Dec 2014
CASUSOVERLEG FORENSISCH
ZORGTRAJECT
 Financiering via project Agentschap Jongerenwelzijn:
“Projecten inzake regionale kinder - en jeugdpsychiatrische
netwerken” (5 projecten goedgekeurd, 1 per provincie)
 15% middelen project West-Vlaanderen
 15% middelen project Oost-Vlaanderen (Crossover)
 Rest = middelen OPP (RIZIV)





Doelgroep =
Werkvorm =
Werkgebied =
Doelstellingen =
Prioritaire aanmelders: GI, IBE’s, Crossover
CO FORENSISCH
ZORGTRAJECT
Cijfers
AANTAL AANMELDINGEN
 Van december 2007 – september 2014
 146 aanmeldingen
 96 opgestart (waarvan 36 lopend)
 35 niet opgestart
 14 doorverwijzingen naar andere overlegvormen (Miniplex, Zorgtraject Crisispreventie,
Netwerktafels prov. Antwerpen)
 10 annulaties door aanmelder of consulent
 6 jongeren zonder psychiatrische problematiek
 5 geen akkoord van jongere én ouders
 15 op wachtlijst
AANTAL AANMELDINGEN
30
25
20
Aanmeldingen
Gestart
On hold
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
AANMELDINGEN / GESLACHT
100
94
90
80
70
60
52
Vrouw
Man
50
40
30
20
10
0
Geslacht
AANMELDINGEN / JRB
45
39
40
35
30
26
26
29
25
20
15
10
5
8
9
5
4
0
Categorie 1
Veurne
Ieper
Brugge
Kortrijk
Gent
Dendermonde
Oudenaarde
Buiten OW Vl
AANMELDINGEN / DIENST
90
80
78
70
SD JRB
IBE
GI
BJB
GGZ ander
VAPH
IRO
Onderwijs
60
50
40
30
20
10
30
17
8
5
0
Categorie 1
4
3
1
OVERLEGMOMENTEN PER DOSSIER
Aantal
45
40
35
30
25
Aantal
20
15
10
5
0
1 of meer
5 of meer
10 of meer
TOEKOMST
Vanaf dec
2014
VOORUITBLIK/PERSPECTIEVEN?
 Hervorming GGZ Kinderen en jongeren (Art. 11)
 …Doorgedreven intersectorale en interdisciplinaire samenwerking,
waarbij casusoverleg een belangrijk instrument is, is een kritische
succesfactor om deze geïndividualiseerde aanpak voor jongeren met
een complexe meervoudige problematiek mogelijk te maken…
 Nota ‘Contouren voor een doeltreffende zorg voor jongeren
met een complexe meervoudige problematiek. Samenwerking
tussen jeugdhulpvoorzieningen, gespecialiseerde GGZ en
jeugdmagistraten’ (Min. Vandeurzen)
 Verder gaan op de ervaringen van de projecten 2014??
 Plan C (noodscenario) = ondersteuning door de IBE’s van Oost en West-Vlaanderen
WERKZAME FACTOREN
 Intersectoraal overleg
 Delen van expertise
 Drempels tussen sectoren verlagen
 Continuïteit van het zorgtraject
 Anticiperen op breuken
 Begeleiden en overbruggen van stap naar
meerderjarigheid
 Breed draagvlak creëren
 Gedeelde zorg en verantwoordelijkheid
 Afstemming
 Complexe, meervoudige problematiek
 Relevante ‘experts’ uitnodigen
 Betrekken context en jongere
 Stem geven, empoweren
 Mandaat van de (gespecialiseerde) GGZ
 Neutrale overlegcoördinator als rode draad

similar documents