سرمایه گذاری

Report
‫‪ ‬مساله ی سرمایه گذاری به این صورت است که‬
‫ما ‪ i‬واحد پول در اختیار داریم و می توانیم این‬
‫مقدار سرمایه را در ‪ n‬طرح ‪ A1,A2,…,An‬سرمایه‬
‫گذاری کنیم ‪.‬سرمایه گذاری باید برحسب واحد‬
‫صحیح پول باشد یعنی نمی توانیم در طرحی‬
‫مقدار ‪ 2.5‬مقدار را سرمایه گذاری کنیم ‪.‬‬
‫‪ ‬هدف نهایی مساله یافتن بهترین راه سرمایه‬
‫گذاری در طرح های موجود است به گونه ای که‬
‫سود حاصل از آن ماکسیمم شود‪.‬‬
‫‪ ‬در اینگونه مسائل مقدار کل سرمایه ی موجود به‬
‫همراه جدولی که شامل طرح ها و میزان سود ناشی‬
‫از سرمایه گذاری در این طرح هاست داده می‬
‫شود‪(.‬جدول‪) 1‬‬
‫‪ ‬یک راه حل بدیهی که از روش حریص استفاده میکند‬
‫این است که در هر مرحله با دانستن مقدار سرمایه‬
‫ی موجود از میان ‪ n‬طرح‪،‬آن طرحی را انتخاب کنیم که‬
‫سود بیشتری را به ما میدهد‪ .‬مثال در جدول‪ 1‬اگر در‬
‫مرحله ی ‪ 4‬میزان سرمایه ‪ 4‬باشد روش کورکورانه از‬
‫بین سه طرح ‪ A,B,C‬طرح ‪ C‬را که سود بیشتری تولید‬
‫میکند (‪) 3,1‬را انتخاب خواهد کرد در صورتی که این‬
‫میزان سود برای سرمایه ی ‪ 4‬بیشینه نیست؛بلکه‬
‫میتوان با ‪ 3‬واحد سرمایه گذاری در طرح ‪ C‬و ‪ 1‬واحد‬
‫سرمایه گذاری در طرح ‪ B‬به سود بیشینه ی ‪4.5‬‬
‫دست یافت! پس این روش کارایی الزم را ندارد‪.‬‬
‫‪‬تشریح مساله‪:‬‬
‫در این مساله مراحل حل عبارتند از سرمایه‬
‫گذاری در ‪ n‬طرح ‪ . A1,A2,…,An‬برای حل این‬
‫مساله نیز مانند سایر مسائل برنامه ریزی پویا‪ ،‬از‬
‫روش بازگشتی استفاده می کنیم و در نتیجه‬
‫موقعی که به مرحله ی ‪ 1‬برسیم جواب کلی‬
‫مساله در دست خواهد بود‪ .‬با توجه به این‬
‫توضیحات معلوم میشود که وضعیت سیستم‬
‫عبارت است از مقدار سرمایه ی باقیمانده جهت‬
‫تحصیص به مراحل بعدی‪ ،‬یا به عبارت دیگر‬
‫سرمایه ای که تاکنون به مراحل قبلی تخصیص‬
‫نیافته است‪.‬‬
‫‪ ‬برای حل مساله از متغییرهای زیر استفاده می کنیم‪:‬‬
‫‪ n‬تعداد طرح هایی است که می خواهیم در آنها‬
‫سرمایه گذاری کنیم ‪.‬‬
‫)‪ (n,i‬سرمایه ی باقیمانده جهت تحصیص به ‪n‬طرح‬
‫باقیمانده ‪.‬‬
‫)‪ r (n,k‬مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری ‪ k‬مقدار از‬
‫مقدار کل ‪ i‬سرمایه‪،‬در ‪ n‬طرح‪ .‬به بیان بهتر ‪ k‬عبارت‬
‫است از مقدار سرمایه ای که به مرحله ی ‪ n‬ام‬
‫تخصیص داده می شود و واضح است که مقدار آن‬
‫نمیتواند از ‪ i‬تجاوز کند‪.‬‬
‫)‪f(n,i‬کل سود حاصل شده تا مرحله ی ‪ n‬ام‪.‬‬
‫بررسی زیر ساختار بهینه‪:‬‬
‫اگر برای ‪ n‬طرح مقدار )‪ f(n,i‬ماکسیمم باشد باید مقدار‬
‫)‪ f(n-1,j‬هم ماکسیمم باشد درغیر این صورت میتوانیم‬
‫یک )‪ f/ (n-1,j‬در نظر بگیریم که طرح های متفاوتی از‬
‫‪f‬دارد و سود بیشتری را تولید می کند و این با‬
‫ماکسیمم بودن )‪ f(n,i‬تناقض دارد‪( .‬روش ‪)cut&past‬‬
‫‪ ‬فرمول بازگشتی زیر برای حل مساله ارائه شده است‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫یعنی وقتی طرحی در دست نیست‬
‫‪f(n,i) = 0‬‬
‫‪i=0‬‬
‫])‪max[r(n,i,k)+f(n-1,j‬‬
‫‪o.w‬‬
‫‪0≥k≥i‬‬
‫‪n=0‬‬
‫ ارائه ی الگوریتم و راه حل بازگشتی حل‬
:‫مساله‬
Sood(n,i)
{
for k=0 to i
f[0,k]=0;
for k=0 to n
f[k,0]=0;
for p=1 to n
{
for j=1 to i
{
max=0;
for k=0 to j
{
temp=r[p-1,k]+f[p-1,j-k];
if(temp≥max)
{
max=temp;
t=k;
}
f[p,j]=max;
c[p,j]=t;
}
}
{
‫در این الگوریتم هر عنصر]‪f[i,j‬ماتریس‪،‬سود بیشینه‬
‫ای است که از سرمایه گذاری ‪ j‬واحد پول در ‪ i‬طرح‬
‫بدست خواهد آمد‪ .‬عناصر ماتریس ‪ f‬به صورت سطری‬
‫از چپ به راست پر میشوند و عنصر ]‪ f[n,i‬جواب کلی‬
‫مساله را در بر دارد ‪.‬‬
‫ماتریس ‪ c‬نیز که همزمان با ماتریس ‪ f‬پر میشود شامل‬
‫اطالعاتی است که برای ساختن جواب بهینه مورد‬
‫استفاده قرار میگیرند؛به این صورت که عنصر ]‪c[i,j‬‬
‫شامل عددی است که با داشتن ‪ j‬واحد سرمایه در‬
‫طرح ‪ i‬ام سرمایه گذاری شده و باعث بیشینه بودن‬
‫سود حاصل گشته است‪.‬‬
‫مشاهده میشود که پیچیدگی زمانی الگوریتم از مرتبه ی‬
‫(‪ O(k3‬است به طوری که }‪(. k=max{n,i‬چون الگوریتم‬
‫شامل سه حلقه ی ‪ for‬تودرتو است)‬
:‫ساختن جواب بهینه‬
Print(n,i)
{
k=c[n,i];
n-- ;
if(n>0)
print(n-1,i-k);
printf(“\t %d “ ,k);
}
‫مثال‪:‬فرض کنید شخصی ‪ 6‬واحد پول دارد که میتواند‬
‫آنها را در سه طرح ‪ A,B,C‬قرار دهد‪.‬اگر سود حاصل از‬
‫سرمایه گذاری او برحسب جدول زیر باشد سرمایه‬
‫گذاری بهینه را برای او بدست آورید‪.‬‬
‫جدول ‪1‬‬
‫مقدار‬
‫سرمایه‬
‫گذاری‬
‫سود حاصل از طرح‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
0
r= 0
0
1.2
1.5
0.5
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
2
2.2 2.3 2.4 2.5
1
3
3.1 3.2 3.3
0
0
f= 0
0
0
1.2
1.5
1.5
0
2.4
2.7
2.7
0
0
2.5 2.6
3.9 4.4
3.9 4.5
0
2.7
4.6
5.7
0
2.8
4.7
6.9
1
c= 1
0
2
1
0
3
1
0
4 5 6
2 3 4
3 3 3

similar documents