INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

Report
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej,
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Na pierwszy stopień oficerski (podporucznika)
oraz na stopnie oficerskie generałów i
admirałów;
mianuje Prezydent na wniosek Ministra Obrony
Narodowej.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Służba przygotowawcza
Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do
służby wojskowej mogą pełnić na ich wniosek
lub za ich zgodą służbę przygotowawczą.
Stosunek służbowy służby przygotowawczej
powstaje w drodze powołania, na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Narodowe Siły Rezerwowe
Wniosek o zawarcie kontraktu
Kontrakt
Przydział kryzysowy
Ćwiczenia rotacyjne
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Głównym przeznaczeniem Narodowych Siłach Rezerwowych
jest realizacja zadań z zakresu:
- zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
- przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
- realizacji zadań poza granicami kraju,
- wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia
uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji
bazy szkoleniowej,
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Z NSR do służby zawodowej
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierzem zawodowym może być osoba
posiadająca obywatelstwo polskie, o
nieposzlakowanej opinii, której wierność dla
Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości,
posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz
zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia
zawodowej służby wojskowej.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Państwo zapewnia żołnierzom zawodowym
godne warunki życia, umożliwiające oddanie się
służbie Narodowi i Ojczyźnie, rekompensując
odpowiednio trud, ograniczenia i wyrzeczenia
związane z pełnieniem zawodowej służby
wojskowej
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia
niezbędne do wyznaczenia na pierwsze stanowisko
służbowe w korpusach kadry zawodowej Sił
Zbrojnych są następujące w stosunku do:
1) szeregowych zawodowych – ukończenie
gimnazjum;
2) podoficerów zawodowych – ukończenie szkoły
średniej;
3) oficerów zawodowych – posiadanie dyplomu
ukończenia studiów wyższych.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierze zawodowi otrzymują corocznie urlop
wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sześciu
dni roboczych.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Uposażenie żołnierzy zawodowych składa się z
uposażenia zasadniczego i dodatków do
uposażenia.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:
1) zasiłki na zagospodarowanie;
2) dodatkowe uposażenie roczne;
3) nagrody uznaniowe i zapomogi;
4) nagrody jubileuszowe;
5) należności za podróże i przeniesienia służbowe;
6) gratyfikacje urlopowe;
7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie
obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych
wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska
służbowego;
8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza
granicami państwa;
9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.
MOTYWACYJNY CHARAKTER SYSTEMU
UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
motywuje do
podejmowania służby
za szczególne warunki i
w warunkach
właściwości służby wojskowej niebezpiecznych
SPECJALNY
UPOSAŻENIE ZASADNICZE
motywuje do
zajmowania
określonych
za pełnienie służby na
stanowisk lub
stanowiskach dowódczych lub
pełnienia służby w
samodzielnych albo w
wybranych
określonych j.w.
jednostkach
SŁUŻBOWY
 rangi stanowiska
 zakresu wykonywanych
zadań służbowych
 ponoszonej
odpowiedzialności
 wymaganych kwalifikacji
PODSTAWOWY ELEMENT
WYNAGRADZANIA
MOTYWUJĄCY DO
PODEJMOWANIA SŁUŻBY I
ZAJMOWANIA WYŻSZYCH
STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DODATKI
- w wysokości zróżnicowanej
od:
ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
motywacja do
pozostawania w
służbie wojskowej
MOTYWACYJNY
motywacja
podnoszenia
kwalifikacji i
wzorowego
wykonywania
obowiązków
dla szeregowych i podoficerów
którzy uzyskają klasę
kwalifikacyjną i ocenę bardzo
dobrą z opiniowania
pomiędzy
uposażeniem
WYRÓWNAWCZY
wojskowym
dla sędziów i prokuratorów a wynagrodzeniem
DODATEK SPECJALNY
PILOCI
POZOSTAŁY
PERSONEL LATAJĄCY
od 750 do 2.700 zł
od 450 do 1.500 zł
PERSONEL SIL
wykonywanie
bezpośredniej obsługi
statków powietrznych
MARYNARZE
pełnienie służby na morzu
NURKOWIE
wykonywanie zadań pod
wodą
SPADOCHRONIARZE
wykonywanie skoków ze
spadochronem
GROM
zwalczanie terroryzmu i
szkolenie w tym zakresie
SKW, SWW
ŻW
SAPERZY
WARUNKI SZKODLIWE
+ zwiększenie za F-16 do 2.250 zł
wykonywanie lotów
do 600 zł
od 225 do 900 zł
od 450 do 1.350 zł
od 300 do 675 zł
od 1.200 do 3.300 zł
od 60 zł do 3.750 zł
wykonywanie zadań:
operacyjno-rozpoznawczych,
dochodzeniowo- śledczych,
do 750 zł
rozminowywanie terenu
do 900 zł
od 75 do 180 zł
DODATEK SŁUŻBOWY
STANOWISKA SŁUŻBOWE
w ataszacie obrony przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym RP
od 150 do 750
dowódca batalionu (równorzędny)
główny księgowy
od 150
do 450
od 75
do 150
dowódca kompanii (równorzędny)
szef kompanii (równorzędny)
bosman okrętowy
od 45
do 75
od 450
do 750
kontroler ruchu lotniczego:
- posiadający uprawnie instruktorskie:
- posiadający uprawnienie uzupełniające, operacyjne, informacji powietrznej
750
150
lekarz, lekarz dentysta
od 1050
do 1500
- w wojskowej komisji lekarskiej*
lekarz, lekarz dentysta
od 450
do 750
- w jednostkach wojskowych podległych RSZ, szpitalach
polowych
lekarz, lekarz dentysta
- w dowództwach OW i RSZ
od 150
do 450
DODATEK ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ
LATA SŁUŻBY
WYSOKOŚĆ DODATKU *
od 3 lat
3%
od 6 lat
6%
od 9 lat
9%
od 12 lat
12 %
od 15 lat
15%
od 20 lat
20%
od 25 lat
25%
od 30 lat
30%
* KWOTY NALEŻNEGO ŻOŁNIERZOWI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO
INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
- wypłacane corocznie
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE
• przysługuje w wysokości jednomiesięcznego
uposażenia.
GRATYFIKACJA URLOPOWA
• wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza
(w 2012 r. - 875 zł) dla żołnierza, jego małżonka
oraz dzieci
INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
- wypłacane okazjonalnie
ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE
• przysługuje po powołaniu do służby wojskowej w wysokości
jednomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego
NGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI
• wypłacane w ramach funduszu wynoszącego 1% dla MON i 1,5% dla
dowódców j.w. planowanych środków na uposażenia w danym roku
kalendarzowym
NAGRODY JUBILEUSZOWE
• wypłacane są po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby wojskowej
INNE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE
- wypłacane okazjonalnie
NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIA SŁUŻBOWE
• zwrot kosztów przejazdu żołnierza i członków jego rodziny,
• zasiłki do kwoty 7500 zł
• zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do 5000 zł
NALEŻNOŚCI ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE
• diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów,
DODATKOWE WYNAGRODZENIE
• wypłacane za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku
służbowym (od 75 zł do 350 zł miesięcznie),
• za wykonywanie dodatkowych czynności, np. za pełnienie służb
dyżurnych (50 zł za każdą służbę)
PRZYSIĘGA WOJSKOWA
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawą mojej Ojczyzny
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg”

similar documents