Presentatie voorlichting Cito

Report
Voorlichting
Cito LVS
14 JANUARI 2015
Inhoud:
* Inhoud Cito LVS
◦ Welke toetsen zijn er? Korte inhoud
◦ Doorgaande lijn
◦ niveau-aanduiding binnen Cito
* Welke gegevens levert het op voor de basisschool?
* Cito in relatie tot Parnassys / Esis en dle
* Verschil oude en nieuwe normering
* Relatie tot advies voor Voortgezet onderwijs
* Concreet: een casus
Cito LVS
Cito LVS -> Cito Leerling Volg Systeem
Toetsen verdeeld over de 4 domeinen:
Rekenen:
Begrijpend lezen:
- Cito Rekenen – Wiskunde
- Cito begrijpend lezen
- Cito woordenschat
Spelling:
Technisch lezen:
- Cito Spelling
- Cito Drie Minuten Toets / Avi
- Cito werkwoordspelling
- Cito Technisch lezen
Cito LVS
Overige toetsen:
Cito Begrijpend luisteren
Cito Woordenschat
Cito Studievaardigheden (groep 5 t/m 8)
Entreetoets (groep 5 t/m 7)
Centrale Eindtoets (groep 8)
Zie ook: www.cito.nl
Cito Begrijpend lezen
- Afname 1x per jaar, in januari/februari
- groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8)
- meerkeuzeopgaven
◦ totaal 55 opgaven (25 + 30)
◦ 2 delen, deel 1 40 minuten, deel 2 50 minuten
- verschillende teksttypen – en genres
- centraal staat:
◦ de feiten en gebeurtenissen waarover de tekst gaat
◦ kenmerken van de taalgebruiksituatie waarin gecommuniceerd wordt: de leerling kan iets zeggen over
de schrijver, zijn doelen, zijn publiek
Cito Begrijpend lezen
Uitgangspunt:
Tekstgestuurde betekenis
Gebaseerd op de expliciete inhoud van teksten:
Woorden, zinnen, verwijzingen, structuren
Tekstbegrip
Kennisgestuurde betekenis:
Gebaseerd op impliciete inhoud van teksten:
De eigen kennis van de wereld
Cito Begrijpend lezen
Adaptief toetsen:
B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker)
Alleen de minder goede lezers
B8 / M8 Start
Alle leerlingen
B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker)
Alleen de betere lezers
Cito Rekenen - Wiskunde
- Afname 2x per jaar, in januari/februari en mei/juni
- groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8)
- open vragen, incidenteel meerkeuzeopgaven
◦ 4 delen, deel 4 facultatief (zakrekenmachine)
◦ totaal 96 / 116
◦ 45 minuten per deel
Cito Rekenen - Wiskunde
Leerstofaanbod in groep 8:
- Getallen en getalrelaties: structuur telrij, relaties tussen getallen
- hoofdrekenen: (vlot) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, soms meerdere
bewerkingen in 1 som, uit het hoofd
- schattend rekenen: orde van grootte van de uitkomst aangeven, uit het hoofd
- bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen, delingen en complexere toepassingen
met uitrekenpapier
- meten en meetkunde: kunnen gebruiken en toepassen van begrippen in verschillende
situaties, incl. herleidingen met maten (kg->g, m->cm)
- tijd: basiskennis en begrip van klok en kalender en rekenen met tijd in toepassingssituaties
Cito Rekenen - Wiskunde
Leerstofaanbod in groep 8:
- geld: rekenen met munten en bankbiljetten
- verhoudingen: elementaire verhoudingsproblemen waarbij ook berekeningen uitgevoerd
moeten worden. Bijv, bij recept hoeveelheden aanpassen aan aantal personen
- breuken: basiskennis en elementaire begrippen die nodig zijn om met breuken en gemengde
getallen te kunnen werken en oplossen van breukenvraagstukken
- Procenten: basiskennis en begrip van procenten en het kunnen gebruiken van percentages in
allerlei reële contexten
- rekenen met zakrekenmachine (facultatief): het met inzicht gebruiken van de zakrekenmachine
Cito Spelling niet-werkwoorden
- Afname 2x per jaar, in januari/februari en mei/juni
- groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8)
- 2 delen:
◦ Deel 1: dictee
◦ Deel 2: meerkeuzeopgaven
◦ totaal 60 opgaven
◦ 30 minuten per deel
actieve kant van spelling, zelf worden foutloos schrijven
passieve kant van spelling, herkennen en verbeteren van fouten in
een geschreven tekst
Cito Spelling niet-werkwoorden
Adaptief toetsen:
B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker)
Alleen de minder goede spellers
B8 / M8 Start
Alle leerlingen
B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker)
Alleen de betere spellers
Cito Spelling niet-werkwoorden
Leerstofaanbod groep 8:
- /s/ geschreven als c (narcis)
- /k/ geschreven als c (criminele)
- beginnen met ‘s (‘s winters)
- eindigen met ‘s (agenda’s)
- woorden met –tie (auditie)
- woorden met (-)y(-) (yoghurt, pony)
- tussenletter –n- en –s- (pannenkoeken, dorpsschool)
- Koppelteken in samenstellingen (zonne-energie)
Cito Spelling niet-werkwoorden
- woorden met trema (drieëntwintig)
- Franse leenwoorden (bureau)
- Engelse leenwoorden (manager)
- /t/ als th (apotheek)
- -iaal, -ieel, -ueel, -eaal (speciaal, ritueel)
- meervoud van woorden met onbeklemtoonde –es, -ik, -et (lemmeten, monniken)
- /ks/ als x (examen)
- stoffelijk bijv naamwoorden (houten, zilveren)
- open en/of gesloten lettergreep (bemanning, terras)
- restwoorden (vondst, museum, alleszins)
Cito spelling werkwoorden
- Afname E7 en B/M8
- groep 8 keuze: afname in november (B8) of januari/februari (M8)
- 2 delen:
◦ Deel 1: invulzinnen
Worden Sara _______________ morgen aan haar knie geopereerd
◦ Deel 2: meerkeuzeopgaven
◦ alleen veranderlijke woorden
◦ totaal 50 opgaven
◦ 30 minuten per deel
4 zinnen, werkwoord dikgedrukt in elke zin, één van de 4
werkwoorden is fout geschreven.
Cito Spelling Werkwoorden
Adaptief toetsen:
B8/M8 Vervolg 1 (gemakkelijker)
Alleen de minder goede spellers
B8 / M8 Start
Alle leerlingen
B8/M8 Vervolg 2 (Moeilijker)
Alleen de betere spellers
Cito Spelling Werkwoorden
Spelling categorieën:
- o.t.t. wel of geen –t achter een stam op –d
wel of geen –t achter een stam op –d bij inversie pv-ond
123ev
23ev
(word jij?)
- o.v.t. verdubbeling d of t bij zwak ww met stam op –d of –t
geen –t bij sterk ww dat in 2e en 3e persoon eindigt op –d
123ev mv
23ev
(ik raadde)
(jij werd)
- voltooid deelwoord
Keuze eind-d of eind –t
Dubbelvormen volt dw / o.t.t.
geblust, gebonsd, gewerkt
Het is verbrand / het verbrandt
Cito Spelling Werkwoorden
- voltooid deelwoord (bijvoeglijk gebruikt)
dubbelvormen de vergrote foto, jij vergrootte de foto
- infinitief
dubbelvormen infinitief / o.v.t. bij zwak ww met stam op –d of –t
praten / praatten wedden / wedden
Cito technisch lezen DMT
- afname 2x per jaar januari/februari en mei/juni
- snelheid en nauwkeurigheid waarmee de leerling afzonderlijke worden verklankt
- 3 kaarten:
◦ Kaart 1: klankzuivere woorden (type mk en km en mkm)
◦ Kaart 2: andere éénlettergrepige woorden
◦ Kaart 3: twee – of meerlettergrepige woorden
- Individuele afname, per kaart 1 minuut
- goede lezers alleen kaart 3
- parallel-kaarten aanwezig
Cito technisch lezen AVi
- afname 2x per jaar januari/februari en mei/juni
- snelheid en nauwkeurigheid waarmee de leerling teksten verklankt
- 11 leeskaarten, oplopend in moeilijkheid
◦ Per niveau 2 versies
- Individuele afname, per kaart ong 2 minuten
- Bij bereiken hoogste niveau -> geen afname meer!
Niveau-aanduiding
- vaardigheidsscores:
per toets onderling uitwisselbaar, dus altijd ontwikkeling te meten bij
adaptief toetsen
- niveau-aanduiding A t/m E
- niveau-aanduiding I t/m V
Niveau - aanduiding
niveau
%
interpretatie
niveau
%
interpretatie
A
25%
hoogst scorende leerlingen
I
20%
Ver boven het
gemiddelde
B
25%
net boven tot ruim boven
landelijk gemiddelde
II
20%
Boven het
gemiddelde
C
25%
net onder tot ruim onder
landelijk gemiddelde
III
20%
De gemiddelde groep
leerlingen
D
15%
Ruim onder het landelijke
gemiddelde
IV
20%
Onder het
gemiddelde
E
10%
Laagst scorende leerlingen
V
20%
Ver onder het
gemiddelde
Verschil oude en nieuwe normering
- vooral groot effect in lagere leerjaren
- een voorbeeld:
◦ leerling uit huidig groep 4
◦ Leerling uit huidig groep 8
Wat kan de basisschool ermee?
In fasen
Werken met de LVS-toetsen gaat in drie fasen.
Analyse
- analyse mogelijk op:
◦ Leerlingniveau
◦ Groepsniveau
◦ leerjaarniveau
◦ Schoolniveau
Cito in relatie tot dle
- Cito geeft zelf geen dle
- omrekening naar DLE mogelijk via DLE-boek
- Leerlingadministratiesystemen van PO geven wel DLE (Parnassys / Esis), deze werkwijze is
relatief nieuw
- een voorbeeld:
Cito in relatie tot advies VO
- kindkenmerken / observaties leerkracht staat voorop!
- meest gebruikte richtlijn scores Cito t.o.v. niveau VO:
Profiel VWO
CITO LVS
niveau
Vaardigheidsscore
* Begrijpend lezen
A+/I
> 65
* Rekenen
A+/I
> 115
* Technisch lezen (DMT3)
A+/I
> 108
* Spellen
A+/I
> 148
CITO LVS groep 6/7
Leerling heeft overwegend A/I-scores
Maximaal 2 B/II-scores
Profiel Havo
CITO LVS
niveau
Vaardigheidsscore
* Begrijpend lezen
B/II
> 55
* Rekenen
B/II
> 108
* Technisch lezen (DMT3)
B/II
> 100
* Spellen
B/II
> 143
CITO LVS groep 6/7
Leerling heeft maximaal 2 keer C/III-scores
behaald.
Profiel VMBO TL
CITO LVS
niveau
Vaardigheidsscore
* Begrijpend lezen
C+ of B/III
> 46
* Rekenen
C+ of B/III
> 101
* Technisch lezen (DMT3)
C+ of B/III
> 94
* Spellen
C+ of B/III
> 140
CITO LVS groep 6/7
Leerling heeft geen D of E-scores behaald in groep 6-7
Profiel VMBO KL
CITO LVS
niveau
Vaardigheidsscore
* Begrijpend lezen
D+/IV
> 37
* Rekenen
D+/IV
> 94
* Technisch lezen (DMT3)
D+/IV
> 92
* Spellen
D+/IV
> 135
CITO LVS groep 6/7
Leerling heeft geen E-scores behaald.
Profiel VMBO BL
CITO LVS
niveau
Vaardigheidsscore
* Begrijpend lezen
D/V+
> 31
* Rekenen
D/V+
> 88
* Technisch lezen (DMT3)
D/V+
> 87
* Spellen
D/V+
> 125
CITO LVS groep 6/7
Leerling heeft geen E-scores behaald.
Een casus
Welk advies zou je deze leerling geven??
◦ op basis van de Cito-scores
◦ met de NIO en SE als toevoeging

similar documents